Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magsalig kay Jehova, “ang Dios nga May Bug-os nga Paglugpay”

Magsalig kay Jehova, “ang Dios nga May Bug-os nga Paglugpay”

 Magsalig kay Jehova, “ang Dios nga May Bug-os nga Paglugpay”

“Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo, ang Amay nga may mapinalanggaon nga kaluoy kag ang Dios nga may bug-os nga paglugpay.”—2 COR. 1:3.

1. Ano ang kinahanglan sang tawo bisan pila man ang iya edad?

SUGOD sang natawo kita, kinahanglan naton ang pagpalangga ukon paglugpay. Nagahibi ang lapsag kon may gusto sia. Ayhan gusto niya magpakugos ukon ginagutom sia. Bisan daku na kita, kinahanglan gihapon naton ang lugpay ilabi na gid kon nagaatubang kita sang mabudlay nga mga sitwasyon.

2. Ano ang saad ni Jehova sa mga nagasalig sa iya?

2 May pamilya kita kag mga abyan nga makalugpay sa aton. Apang kon kaisa, ang aton problema daw indi masarangan solbaron sang tawo. Pero bisan daw ano man kabudlay sang aton sitwasyon, malugpayan kita sang Dios. Ang iya Pulong nagapasalig: “Ang GINOO malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya, . . . pamatian man niya ang ila pagtuaw.” (Sal. 145:18, 19) Huo, “ang mga mata sang GINOO yara nayon sa mga matarung, kag ang iya mga idulungug bukas sa pagtuaw nila.” (Sal. 34:15) Apang agod masakdag kita kag malugpayan sang Dios, dapat magsalig kita sa iya. Maathag ini sa ambahanon ni David: “Ang GINOO manginmataas nga torre tungud sa mga pinigus, mataas nga torre sa mga tion sang kagamo. Kag ang mga nakakilala sang imo ngalan magasalig sa imo, kay ikaw, O GINOO, wala magbiya sa mga nagapangita sa imo.”—Sal. 9:9, 10.

3. Paano gin-ilustrar ni Jesus ang gugma ni Jehova sa Iya katawhan?

3 Hamili kay Jehova ang iya mga sumilimba. Maathag ini sa ginsiling ni Jesus: “Ang lima ka maya ginabaligya sa duha ka sensilyo nga diutay sing balor, indi bala? Apang wala sing isa sa ila ang malipatan sang Dios. Apang bisan ang mga buhok sa inyo ulo naisip na tanan. Indi kamo magkahadlok; mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.” (Luc. 12:6, 7) Paagi kay manalagna Jeremias, ginsilingan ni Jehova ang Iya katawhan sadto: “Ginhigugma ko ikaw sa gugma nga dayon; busa sa mahigugmaon nga kalolo ginbuyuk ko ikaw.”—Jer. 31:3.

4. Ngaa masaligan naton ang mga saad ni Jehova?

4 Ang pagsalig kay Jehova kag sa katumanan sang iya mga saad makalugpay sa aton kon may mga kabudlayan. Gani ang aton pagsalig sa Dios dapat pareho sang pagsalig ni Josue, nga nagsiling: “Wala sing isa ka butang nga nakulang sa tanan nga butang nga maayo nga ginpamolong nahanungud sa inyo sang GINOO nga inyo Dios; ang tanan nahanabu sa inyo, wala sing isa ka butang nga nakulang sa ila.” (Jos. 23:14) Dugang pa, makasalig kita nga kon nagaantos man kita subong, “ang Dios matutom” kag indi gid niya pagpabay-an ang iya matutom nga mga alagad.—Basaha ang 1 Corinto 10:13.

5. Paano naton malugpayan ang iban?

5 Gintawag ni apostol Pablo si Jehova nga “Dios nga may bug-os nga paglugpay.” Ang “paglugpay” nagakahulugan sing pagpaumpaw sa isa nga may problema ukon ginasubuan. Ayhan paagi sa pagpahaganhagan sang iya kasubo ukon pag-uloulo sa iya. Ginahimo gid ini ni Jehova. (Basaha ang 2 Corinto 1:3, 4.) Mahimo sang aton langitnon nga Amay ang  bisan ano nga paagi para malugpayan ang mga nagahigugma sa iya. Malugpayan man naton ang aton mga masigkatumuluo sa “bisan ano nga sahi sang kapipit-an.” Mahimo naton ini “paagi sa lugpay nga ginlugpay man sang Dios sa aton.” Ginapakita sini nga indi matupungan ang ikasarang ni Jehova sa paglugpay sa mga nagakasubo!

Paglandas sa mga Ginatunaan sang Kasubo

6. Maghatag sing mga halimbawa sang mga butang nga ginatunaan sang kasubo.

6 Kinahanglan naton ang lugpay sa madamo nga bahin sang aton kabuhi. Ang isa sa pinakamasubo nga kahimtangan amo ang pagkapatay sang pinalangga, ilabi na ang pinalangga nga tiayon ukon bata. Mahimo kinahanglan man lugpayan ang isa nga biktima sang diskriminasyon. Dugang pa, bangod sa katigulangon, kaimulon, mga problema sa panglawas kag sa pag-asawahay, ukon makapasubo nga mga kahimtangan sa kalibutan, labi nga kinahanglanon ang lugpay.

7. (a) Sa makapasubo nga mga kahimtangan, ano nga paglugpay ang kinahanglan? (b) Ano ang mahimo ni Jehova sa pagpaayo sing “boong kag mahinulsulon” nga tagipusuon?

7 Sa mga tion sang kasubo, kinahanglan naton ang lugpay nga makapaumpaw sang aton tagipusuon, hunahuna, emosyon, kag sang aton pisikal kag espirituwal nga kapagros. Halimbawa, binagbinaga ang tagipusuon. Suno sa Pulong sang Dios, ang aton tagipusuon mahimo mangin “boong kag mahinulsulon.” (Sal. 51:17) Malubad gid ni Jehova ini nga kahimtangan, kay “ginaayo niya ang boong sa tagiposoon, kag nagabugkos sang ila mga pilas.” (Sal. 147:3) Bisan sa tuman kabudlay nga mga kahimtangan, mapaumpawan sang Dios ang nalisang nga tagipusuon kon mangamuyo kita nga may pagtuo kag tumanon naton ang iya mga sugo.—Basaha ang 1 Juan 3:19-22; 5:14, 15.

8. Kon nagakabalaka kita, paano kita mabuligan ni Jehova?

8 Kinahanglan pirme sang aton hunahuna ang lugpay bangod sang nanuhaytuhay nga pagtilaw nga ginatunaan sang grabe nga kabalaka. Mahimo nga indi naton ini maatubang sa aton lamang kusog. Apang ang salmista nag-amba: “Sa kadam-an sang akon mga hunahuna sa sulud nakon, ang imo mga paglipay nagapasadya sang akon kalag.” (Sal. 94:19) Dugang pa, si Pablo nagsulat: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Ang pagbasa kag pagpamalandong sa Kasulatan makabulig gid sa paglandas sang grabe nga kabalaka.—2 Tim. 3:15-17.

9. Paano naton malandas ang negatibo nga mga emosyon?

9 Kon kaisa, mahimo kita maluyahan sing buot kag madaug sang negatibo nga mga emosyon. Ayhan nagabatyag kita nga indi na naton masarangan ang pila ka suno sa Kasulatan nga responsibilidad ukon mga pribilehiyo. Sa sini nga bahin, malugpayan man kita kag mabuligan ni Jehova. Sa pag-ilustrar: Sang gintangdo si Josue nga manguna sa mga Israelinhon batok sa kaaway nga mga pungsod, ginsilingan ni Moises ang katawhan: “Magpakabakud kag magpakaisug, dili magkahadluk ukon malisang sa ila: kay ang GINOO nga imo Dios amo ang nagaupud sa imo; indi sia magpabaya sa imo ukon magbiya sa imo.” (Deut. 31:6) Paagi sa bulig ni Jehova, ginpangunahan ni Josue ang katawhan sang Dios pasulod sa Ginsaad nga Duta kag ginlutos ang tanan nila nga kaaway. Naeksperiensiahan na ini sadto ni Moises sa Pula nga Dagat.—Ex. 14:13, 14, 29-31.

10. Ano ang makabulig sa aton kon naapektuhan na sang masubo nga mga hitabo ang aton pisikal nga kapagros?

10 May masubo nga mga hitabo nga may malain nga epekto sa aton pisikal nga kapagros. Pero daku ang mabulig sang nagakaigo nga pagkaon, eksakto nga pahuway kag pag-ehersisyo, kag katinlo. Makabulig man kon dumdumon  naton ang mga saad sang Dios sa palaabuton. Gani kon ginabudlayan kita, dumdumon naton ang inagihan kag makapalig-on nga pinamulong ni Pablo: “Ginaipit kami sa tanan nga paagi, apang wala mapiuti nga indi na makahulag; ginaligban kami, apang indi sing bug-os nga wala na sing malutsan; ginahingabot kami, apang wala mapabay-i; ginapukan kami, apang wala malaglag.”—2 Cor. 4:8, 9.

11. Paano mabatuan ang pagluya sa espirituwal?

11 May mga pagtilaw man nga makahalit sa aton espirituwal nga kapagros. Mabuligan man kita ni Jehova sa sini. Ginapasalig kita sang Biblia: “Ang GINOO nagapatindug sang tanan nga nagakapukan, kag nagapabangon sang tanan nga nagadunguk.” (Sal. 145:14) Para mabatuan ang pagluya sa espirituwal, dapat kita magpabulig sa mga gulang. (Sant. 5:14, 15) Kag mabuligan man kita nga mabatas ang mga pagtilaw sa aton pagtuo kon dumdumon naton pirme ang paglaum nga kabuhi nga wala sing katapusan.—Juan 17:3.

Mga Halimbawa sang Paglugpay sang Dios

12. Isaysay kon paano ginlugpayan ni Jehova si Abraham.

12 Ang inspirado nga salmista nagsiling: “Dumduma ang polong sa imo alagad, bangud nga ginpalaum mo [Jehova] ako. Ini amo ang akon kalipay sa akon kapipit-an kay ang imo polong nagbuhi sa akon.” (Sal. 119:49, 50) Sa karon, may yara na kita nasulat nga Pulong ni Jehova, diin mabasa naton ang mga halimbawa sang mga ginlugpayan sang Dios. Halimbawa, si Abraham nasubuan gid sang nahibaluan niya nga laglagon ni Jehova ang Sodoma kag Gomorra. Namangkot sia sa Dios: “Papason mo bala ang matarung upud sa malauton?” Ginlugpayan sia ni Jehova paagi sa pagpasalig sa iya nga kon may 50 ka matarong didto, indi Niya paglaglagon ang Sodoma. Apang lima pa gid ka beses nga namangkot si Abraham: Ano abi kon may 45 ka matarong? 40? 30? 20? 10? Sa kada pamangkot ni Abraham, malulo sia nga ginpasalig ni Jehova nga indi paglaglagon ang Sodoma. Kag bisan pa wala nakalab-ot sa napulo ang matarong didto, si Lot kag ang iya mga anak ginluwas ni Jehova.—Gen. 18:22-32; 19:15, 16, 26.

13. Paano ginpakita ni Ana nga nagsalig sia kay Jehova?

13 Luyag gid ni Ana nga asawa ni Elcana nga magbata. Apang tuman ang iya kasubo tungod baw-as sia. Nangamuyo sia kay Jehova parte sa sini, kag ang Mataas nga Saserdote nga si Eli nagsiling sa iya: “Ang Dios sang Israel maghatag sa imo sang imo pangabay.” Nalugpayan sa sini si Ana, “kag ang iya nawung indi na masubu.” (1 Sam. 1:8, 17, 18) Nagsalig sia kay Jehova, kag gintugyan sa Dios ang iya kahimtangan. Bisan  pa wala sia makahibalo sang mangin resulta, napahamtang na ang iya buot. Sang ulihi, ginsabat ang iya pangamuyo. Nagbusong sia kag nag-anak sing lalaki nga ginhingalanan Samuel.—1 Sam. 1:20.

14. Ngaa kinahanglan ni David ang lugpay, kag sin-o ang iya gindangpan?

14 Si Hari David sang Israel amo ang isa pa ka halimbawa nga ginlugpayan sang Dios. Si Jehova “nagatolok sa tagiposoon,” gani nahibaluan niya nga si David sinsero kag debotado sa matuod nga pagsimba sang ginpili niya ini nga mangin hari sang Israel. (1 Sam. 16:7; 2 Sam. 5:10) Apang sang ulihi, nakapanghilahi si David kay Batseba kag gintinguhaan niya nga taguon ang iya sala paagi sa pagpapatay sa bana sini. Sang narealisar ni David kon daw ano kabug-at ang iya sala, nangamuyo sia kay Jehova: “Sono sa kadamuon sang imo bugana nga kalooy panasa ang akon mga paglalis. Hugasi ako sing himpit gid sang akon kalautan, kag tinloi ako gikan sa akon sala! Kay ginakilala ko ang akon mga paglalis, kag ang akon sala yari gihapon sa atubangan nakon.” (Sal. 51:1-3) Naghinulsol gid si David kag ginpatawad sia ni Jehova. Apang dapat niya atubangon ang epekto sang iya sala. (2 Sam. 12:9-12) Pero ang kaluoy ni Jehova nangin lugpay sa iya mapainubuson nga alagad.

15. Ano nga bulig ang ginhatag ni Jehova kay Jesus antes sia mapatay?

15 Sang yari si Jesus sa duta, madamo sia sing gin-atubang nga pagtilaw. Ginpahanugutan sang Dios ini nga mga pagtilaw, kag nahuptan ni Jesus ang iya integridad subong himpit nga tawo nga pirme nagasalig kay Jehova kag nagasakdag sang Iya pagkasoberano. Sang dali na lang sia luiban kag patyon, nangamuyo sia kay Jehova: “Indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo kabubut-on ang matuman.” Nian nagpakita kay Jesus ang isa ka anghel kag ginpabakod sia. (Luc. 22:42, 43) Ginhatagan sang Dios si Jesus sing lugpay, kabakod, kag pagsakdag nga kinahanglan niya sadto nga tion.

16. Paano kita mabuligan sang Dios kon nagaatubang kita sang kamatayon bangod sa paghupot sing integridad?

16 Kon kita mismo ang makaatubang sing kamatayon bangod sa aton malig-on nga tindog subong mga Cristiano, makasarang si Jehova nga buligan kita kag himuon gid niya ini agod mahuptan naton ang aton integridad. Lugpay man sa aton ang paglaum nga pagkabanhaw. Kag nalangkag gid kita sa adlaw nga ang katapusan nga kaaway, ang kamatayon “dulaon”! (1 Cor. 15:26) Ang matutom nga mga alagad ni Jehova nga napatay, subong man ang iban, yara sa iya himpit nga memorya kag pagabanhawon. (Juan 5:28, 29; Binu. 24:15) Ang pagsalig sa saad ni Jehova nga pagkabanhaw nagalugpay sa aton kag nagapalig-on sang aton paglaum kon may mga paghingabot.

17. Paano kita malugpayan ni Jehova kon mapatay ang aton mga pinalangga?

17 Malugpayan gid kita sa paghibalo nga ang napatay naton nga mga pinalangga may paglaum nga mabuhi liwat sa makalilipay nga bag-ong kalibutan nga wala na ang mga ginatunaan sang kasubo! Kag pribilehiyo gid sang makaluwas nga “dakung kadam-an” sang mga alagad ni Jehova sa katapusan sining malaut nga sistema sang mga butang nga abiabihon kag tudluan ang mga nabanhaw sa duta!—Bug. 7:9, 10.

Sa Idalom Yara ang mga Butkon nga Dayon sang Dios

18, 19. Paano nalugpayan ang mga alagad sang Dios kon ginahingabot?

18 Sa mabaskog kag makatalandog nga mga tinaga sang ambahanon, ginpasalig ni Moises ang katawhan sang Israel: “Ang dayon nga Dios amo ang imo puluy-an, kag sa idalum yara ang  mga butkon nga dayon.” (Deut. 33:27) Ginsilingan sang ulihi ni manalagna Samuel ang mga Israelinhon: “Dili kamo maglipas sa pagsonod sa GINOO, kondi alagdon ninyo ang GINOO sa bug-os ninyong tagiposoon; . . . ang GINOO indi magbiya sa iya katawohan tungud sa iya dakung ngalan.” (1 Sam. 12:20-22) Basta magpabilin lang kita kay Jehova sa matuod nga pagsimba, indi gid niya kita pagbiyaan. Sakdagon niya kita pirme.

19 Ginabuligan pirme sang Dios ang iya katawhan kag ginalugpayan sila sa sining makahalanguyos nga katapusan nga mga adlaw. Sa masobra 100 ka tuig, linibo sang aton kauturan sa bug-os nga kalibutan ang ginhingabot kag ginpriso bangod lamang nag-alagad sila kay Jehova. Ginapakita sang ila mga eksperiensia nga sa tion sang pagtilaw, ginalugpayan gid ni Jehova ang iya mga alagad. Halimbawa, ang isa sang aton utod sa anay Unyon Sobyet ginpriso sing 23 ka tuig bangod sang iya pagtuo. Pero, nakatigayon gihapon sia sing espirituwal nga pagkaon nga nagpalig-on kag naglugpay sa iya. Nagsiling sia: “Sa sulod sadtong mga tinuig, natun-an ko nga magsalig kay Jehova kag ginpabakod niya ako.”—Basaha ang 1 Pedro 5:6, 7.

20. Ngaa makasalig kita nga indi kita pagpabay-an ni Jehova?

20 Bisan ano man ang aton maatubang sa ulihi, maayo nga dumdumon naton ang makapalugpay nga mga pinamulong sang salmista: “Ang GINOO indi magsikway sang iya katawohan.” (Sal. 94:14) Bisan kinahanglan naton ang lugpay, may pribilehiyo man kita nga lugpayan ang iban. Subong sang makita naton sa masunod nga artikulo, makapakigbahin kita sa paglugpay sa mga nagakasakit sa sining magamo nga kalibutan.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang pila ka butang nga makapasubo sa aton?

• Paano ginalugpayan ni Jehova ang iya mga alagad?

• Kon nagaatubang kita sa kamatayon, ano ang makalugpay sa aton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 25]

KON PAANO MAATUBANG ANG MGA BUTANG NGA MAKAAPEKTAR SA ATON . . .

tagipusuon Sal. 147:3; 1 Juan 3:19-22; 5:14, 15

hunahuna Sal. 94:19; Fil. 4:6, 7

emosyon Ex. 14:13, 14; Deut. 31:6

pisikal nga kapagros 2 Cor. 4:8, 9

espirituwal nga kapagros Sal. 145:14; Sant. 5:14, 15