Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nakita Nila Ang Mesias!

Nakita Nila Ang Mesias!

 Nakita Nila ang Mesias!

“Nakita namon ang Mesias.”—JUAN 1:41.

1. Ngaa nakasiling si Andres: “Nakita namon ang Mesias”?

SI Juan nga Manugbawtismo nagatindog upod sa iya duha ka disipulo. Samtang nagapalapit si Jesus, nagsiling sia: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios!” Si Andres kag ang isa pa ka disipulo nagsunod dayon kay Jesus kag nag-upod sa iya sa bug-os nga adlaw. Sang ulihi, nakita ni Andres ang iya utod nga si Simon Pedro, kag gindala sia kay Jesus. Apang antes sini, malipayon sia nga nagsiling: “Nakita namon ang Mesias.”—Juan 1:35-41.

2. Paano makabulig sa aton ang dugang nga pag-usisa sa mga tagna parte sa Mesias?

2 Sa pagligad sang tion, mausisa sing maayo nanday Andres, Pedro, kag sang iban ang Kasulatan kag labi sila nga makumbinsi nga si Jesus nga Nazaretnon amo ang ginsaad nga Mesias. Usisaon naton subong ang iban pa nga tagna parte sa Mesias nga magapalig-on sang aton pagtuo sa Biblia kag sa Isa nga Hinaplas sang Dios.

“Yari Karon, ang Imo Hari Nagaabut”

3. Ano nga mga tagna ang natuman sa madinalag-on nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem?

3 Ang Mesias magasulod sing madinalag-on sa Jerusalem. Si Zacarias nagtagna: “Maghugyaw sing daku, O babayi nga anak sang Sion! Magsinggit, O babayi nga anak sang Jerusalem! Yari karon, ang imo hari nagaabut sa imo; matarung sia kag may kaluwasan, mapainubuson kag nagasakay sa asno, sa polyino nga tinday sang asna.” (Zac. 9:9) Ang salmista nagsulat: “Bulahan ang nagakari sa ngalan sang GINOO!” (Sal. 118:26) Wala gindiktahan ni Jesus ang kadam-an kon ano ang ila himuon. Apang, bilang katumanan sang tagna, ining kadam-an malipayon nga naghinugyaw. Handurawa ang danyag samtang ginabasa mo ang teksto.—Basaha ang Mateo 21:4-9.

4. Ipaathag kon paano natuman ang Salmo 118:22, 23.

4 Bisan madamo ang magasikway kay Jesus sa pihak sang mga pamatuod nga sia ang Mesias, hamili sia sa Dios. Subong sang gintagna, ‘gintamay kag ginsikway’ si Jesus sang mga wala nagpati sa mga pamatuod. (Isa. 53:3; Mar. 9:12) Apang gin-inspirar sang Dios ang salmista sa pagsiling: “Ang bato nga ginsikway sang mga manunukud nanginpangolo sang pamag-ang. Ini buhat sang GINOO.” (Sal. 118:22, 23) Ginpatalupangod ni Jesus ini nga teksto  sa relihioso nga mga manugpamatok, kag suno kay Pedro natuman ini kay Cristo. (Mar. 12:10, 11; Binu. 4:8-11) Si Jesus nangin “pamusod nga bato” sang Cristianong kongregasyon. Ginsikway sia sang indi diosnon nga mga tawo, apang “pinili kag hamili” sia sa Dios.—1 Ped. 2:4-6.

Ginluiban kag Ginbiyaan!

5, 6. Ano ang gintagna parte sa pagluib sa Mesias kag paano ini natuman?

5 Gintagna nga ang Mesias luiban. Si David nagtagna: “Ang akon kaugalingon nga hanuut nga abyan nga akon ginsaligan, nga nagkaon sa akon kalan-on nagbayaw sang iya tikod batok sa akon.” (Sal. 41:9) Ang nagasalo sa isa ginakabig nga iya abyan. (Gen. 31:54) Gani ang pagluib ni Judas Iscariote kay Jesus amo ang pinakamasakit nga pagluib. Ginpatalupangod ni Jesus ang katumanan sang tagna ni David sang ginpatuhuyan Niya ang nagluib sa iya kag nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Wala ako nagahambal tuhoy sa inyo tanan; kilala ko ang akon mga ginpili. Apang amo sini agod matuman ang Kasulatan, ‘Sia nga nagakaon sang akon tinapay nagbayaw sang iya tikod batok sa akon.’”—Juan 13:18.

6 Ang magaluib sa Mesias bayaran sing 30 ka bilog nga pilak—ang bili sang isa ka ulipon! Subong katumanan sang Zacarias 11:12, 13, ginrekord ni Mateo nga ginluiban si Jesus kabaylo sining diutay katama nga kantidad. Pero ngaa suno kay Mateo gintagna ini “paagi kay Jeremias nga manalagna”? Sang panahon ni Mateo, ang Jeremias mahimo amo ang una sa isa ka grupo sang mga tulun-an sa Biblia nga sa diin nalakip man ang Zacarias. (Ipaanggid ang Lucas 24:44.) Wala gingasto ni Judas ang ginbayad sa iya. Ginhaboy niya ini sa templo kag naghikog sia.—Mat. 26:14-16; 27:3-10.

7. Paano natuman ang Zacarias 13:7?

7 Bisan ang mga disipulo sang Mesias magaalaplaag. Si Zacarias nagsulat: “Samara ang manugpahalab, kag magaaplaag ang mga carnero.” (Zac. 13:7) Sang Nisan 14, 33 C.E., ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Tanan kamo masandad may kaangtanan sa akon karon nga gab-i, kay nasulat na, ‘Lab-on ko ang manugbantay, kag ang mga karnero sang panong magaalaplaag.’” Kag amo gid sini ang natabo, kay suno kay Mateo “ang tanan nga disipulo nagbiya [kay Jesus] kag nagpalagyo.”—Mat. 26:31, 56.

Ginsumbong kag Ginsamad

8. Paano natuman ang Isaias 53:8?

8 Ang Mesias bistahon kag pamatbatan. (Basaha ang Isaias 53:8.) Sang kaagahon sang Nisan 14, ang bug-os nga Sanhedrin nagtipon, ginpagapos nila si Jesus, kag ginpadala sa Romanong Gobernador nga si Poncio Pilato. Gin-usisa niya si Jesus kag wala sia sing nakita nga sala. Apang sang nagsiling si Pilato  nga buy-an si Jesus, ang kadam-an nagsinggit: “Ilansang sia sa usok!” kag luyag nila nga hilwayon ang kriminal nga si Barabas. Agod pahamut-an ang kadam-an, ginbuy-an ni Pilato si Barabas, ginpalatigo si Jesus, kag gintugyan sia agod ilansang.—Mar. 15:1-15.

9. Ano ang natabo sang tion ni Jesus nga suno gid sa tagna sang Salmo 35:11?

9 Magatestigo ang butig nga mga saksi batok sa Mesias. Si salmista David nagsiling: “Nagatindug ang dimatarung nga mga saksi; nagapamangkot sila sang mga butang nga wala ko mahibaloi.” (Sal. 35:11) Suno gid sa sini nga tagna, “ang puno nga mga saserdote kag ang bug-os nga Sanhedrin nagpangita sang mga saksi nga magabinutig batok kay Jesus agod mapapatay sia.” (Mat. 26:59) “Madamo gid ang nagsaksi sing binutig batok sa iya, apang ang ila panaksi wala nagsinanto.” (Mar. 14:56) Ining butig nga mga testimonya indi na importante sa panatiko nga mga kaaway ni Jesus nga luyag magpatay sa iya.

10. Ipaathag kon paano natuman ang Isaias 53:7.

10 Ang Mesias magahipos sa atubangan sang iya mga manugsumbong. Si Isaias nagtagna: “Ginpigus sia, kag ginsakit sia, apang wala sia magtikab sang iya baba; subong sang cordero nga ginadul-ong sa ihawan, kag subong sang oveja nga apa sa atubangan sang iya mga manug-alot, sa amo wala sia magtikab sang iya baba.” (Isa. 53:7) Samtang ginasumbong si Jesus “sang puno nga mga saserdote kag sang mga tigulang nga lalaki, wala sia magsabat.” Si Pilato namangkot: “Wala mo bala mabatian kon daw ano kadamo nga butang ang ginapamatud-an nila batok sa imo?” Apang si Jesus wala “magsabat sa iya, wala, bisan isa lang ka tinaga, amo nga natingala gid ang gobernador.” (Mat. 27:12-14) Wala gintamay ni Jesus ang iya mga manugsumbong.—Roma 12:17-21; 1 Ped. 2:23.

11. Ano ang natabo bilang katumanan sang Isaias 50:6 kag Miqueas 5:1?

11 Si Isaias nagtagna nga samaron ang Mesias. Ang manalagna nagsulat: “Ginataya ko ang akon likod sa mga manughanut, kag ang akon mga pisngi sa mga nag-gabut sang bohok; wala ko pagtagoa ang akon nawung sa kahuya kag sa pagdupla.” (Isa. 50:6) Si Miqueas nagtagna: “Han-usan nila sing bilogon sa pisngi ang hukom sang Israel.” (Miq. 5:1) Bilang pamatuod nga natuman ini nga mga tagna, si Marcos nagsiling: “Ang iban nagdupla [kay Jesus] kag nagtabon sang iya nawong kag nagsumbag sa iya kag nagsiling: ‘Kon ikaw isa ka manalagna, isugid sa amon kon sin-o ang nagsakit sa imo.’ Kag ang mga alagad sa hukmanan nagtampa sa iya kag nagdala sa iya.” Suno kay Marcos ginhanot sia sang mga soldado “sang tabun-ak sa ulo kag ginduplaan sia kag nagluhod sila [sa pagyaguta] kag nagyaub sa iya.” (Mar. 14:65; 15:19) Siempre wala sing ginhimo si Jesus agod abusuhan sia sing subong sini.

Matutom Tubtob Kamatayon

12. Paano natuman ang Salmo 22:16 kag Isaias 53:12 kay Jesus?

12 Gintagna ang mga detalye sang paglansang sa Mesias. Si salmista David nagsiling: “Ginkibon ako sang guban sang mga manughikot sang kalautan; ginpalapsan nila ang akon mga kamut kag ang akon mga tiil.” (Sal. 22:16) Parte sa sining hitabo nga nahibaluan gid sang mga nagabasa sang Biblia, si Marcos nagsulat: “Ikatlo nga oras na [mga alas nuebe sa aga], kag ginlansang nila sia sa usok.” (Mar. 15:25) Gintagna man nga ang Mesias kabigon nga makasasala. “Gin-ula niya ang iya kalag tubtub sa kamatayon,” sulat ni Isaias, “kag naisipan upud sa mga malalison.” (Isa. 53:12) Subong katumanan sang tagna, “duha ka kawatan ang ginbutang sa mga usok kaupod [ni Jesus], ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala.”—Mat. 27:38.

13. Paano natuman ang Salmo 22:7, 8 kay Jesus?

13 Gintagna ni David nga ang Mesias yagutaon. (Basaha ang Salmo 22:7, 8.) Ginyaguta si Jesus samtang yara sia sa usok sang pag-antos. Suno kay Mateo: “Ang mga nagaalagi  naglungolungo sang ila ulo kag nagpasipala sa iya kag nagsiling: ‘O ikaw nga kuno magaguba sang templo kag magapatindog sini sa tatlo ka adlaw, luwasa ang imo kaugalingon! Kon ikaw anak sang Dios, panaug ka sa usok sang pag-antos!’” Sa amo man nga paagi ang puno nga mga saserdote, mga escriba, kag mga tigulang nga lalaki nag-uligyat sa iya kag nagsiling: “Ginluwas niya ang iban; apang indi niya maluwas ang iya kaugalingon! Hari sia sang Israel; magpanaug sia karon sa usok sang pag-antos kay mapati kami sa iya. Nagasalig sia sa Dios; luwason Niya sia karon kon ginakahamut-an Niya sia, kay sia nagsiling, ‘Ako ang Anak sang Dios.’” (Mat. 27:39-43) Gin-antos ini tanan ni Jesus, apang kalmado sia kag wala sia magbuhi sing malain nga mga tinaga. Maayo gid sia nga halimbawa para sa aton!

14, 15. Ipaathag kon paano natuman sing espesipiko ang mga tagna parte sa panapton kag paghatag sing langgaw sa Mesias.

14 Papalaran ang panapton sang Mesias. “Ginabahinbahin nila sa ila ang akon mga panapton,” sulat sang salmista, “kag ginapapalaran nila ang akon kunup.” (Sal. 22:18) Natuman gid ini kay “sang nalansang na [sang Romanong mga soldado si Jesus] sa usok, ginpartida nila ang iya sampaw nga mga panapton paagi sa pagabutgabot.”—Mat. 27:35; basaha ang Juan 19:23, 24.

15 Hatagan sang langgaw kag apdo ang Mesias. Ang salmista nagsiling: “Ginhatagan nila ako sing apdo nga akon kalan-on, kag sa akon kauhaw ginpainum nila ako sing langgaw.” (Sal. 69:21) Si Mateo nagasugid sa aton: “Ginhatagan nila [si Jesus] sang alak nga may simbog nga mapait agod imnon; apang sang natilawan niya ini, nangindi sia sa pag-inom.” Sang ulihi, “ang isa sa ila nagdalagan kag nagkuha sang espongha kag gintusmog ini sa maaslom nga alak kag ginbutang ini sa tabun-ak kag ginpainom sia.”—Mat. 27:34, 48.

16. Ipaathag kon paano natuman ang tagna sa Salmo 22:1.

16 Daw ginpatumbayaan sang Dios ang Mesias. (Basaha ang Salmo 22:1.) Subong katumanan sang tagna, “sa ikasiam nga oras [mga alas tres sa hapon] si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog: ‘Eli, Eli, lama sabachthani?’ nga kon badbaron nagakahulugan: ‘Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?’” (Mar. 15:34) Wala madula ang pagtuo ni Jesus sa iya langitnon nga Amay. Gintugyan sang Dios si Jesus sa iya mga kaaway paagi sa pagkuha sang Iya  pag-amlig agod matilawan sing bug-os ang integridad sang Cristo. Kag sa pagsinggit sing mabaskog, natuman ni Jesus ang Salmo 22:1.

17. Paano natuman ang Zacarias 12:10 kag Salmo 34:20?

17 Ang Mesias bun-on, apang indi pagdugmukon ang iya mga tul-an. Ang mga pumuluyo sang Jerusalem ‘magatolok sang ila ginbuno.’ (Zac. 12:10) Kag ang Salmo 34:20 nagsiling: “[Ang Dios] nagabantay sa tanan niya nga tul-an; wala sing isa sa ila nga naboong.” Napamatud-an ini sang ginsulat ni apostol Juan: “Ginbuno sang isa sa mga soldado ang iya [kay Jesus] kilid sang bangkaw, kag naggua gilayon ang dugo kag tubig. Kag [si Juan] nga nakakita sini nagpanaksi, kag ang iya panaksi matuod . . . Nahanabo ini nga mga butang agod matuman ang kasulatan: ‘Wala sing tul-an niya nga madugmok.’ Kag, ang isa pa ka kasulatan nagasiling: ‘Magatulok sila sa Isa nga ila ginbuno.’”—Juan 19:33-37.

18. Paano nalubong si Jesus upod sa mga manggaranon?

18 Ilubong ang Mesias upod sa mga manggaranon. (Basaha ang Isaias 53:5, 8, 9.) Sang hapon na sang Nisan 14, ang bangkay ni Jesus ginpangayo sang “isa ka manggaranon nga tawo nga si Jose, nga taga-Arimatea,” kay Pilato kag ginhatag ini sa iya. Si Mateo nagdugang: “Ginkuha ni Jose ang bangkay kag ginsamburan ini sang matinlo kag pino nga lino, kag ginhamyang ini sa iya bag-o nga lulubngan nga ginguhab niya sa igang. Pagkatapos ginpaligid ang daku nga bato sa ganhaan sang lulubngan, naglakat sia.”—Mat. 27:57-60.

Dayawa ang Mesianikong Hari!

19. Paano natuman ang Salmo 16:10?

19 Ang Mesias pagabanhawon. Si David nagsulat: “Indi mo [Jehova] pagbayaan ang akon kalag sa Sheol.” (Sal. 16:10) Handurawa ang kakibot sang mga babayi nga nagkadto sa lulubngan ni Jesus. Nasugata nila ang nagmateryalisar nga anghel, nga nagsiling sa ila: “Indi na kamo magkahadlok. Ginapangita ninyo si Jesus nga Nazaretnon, nga ginlansang sa usok. Ginbanhaw sia, gani wala sia diri. Tan-awa! Yari ang duog diin ginhamyang nila sia.” (Mar. 16:6) Sa kadam-an nga yara sa Jerusalem sang Pentecostes 33 C.E., si Pedro nagsiling: “Nakita na niya [David] nga daan kag naghambal nahanungod sa pagkabanhaw sang Cristo, nga wala sia pagpabay-i sa Lulubngan ukon nakaagom sang kaduluntan ang iya unod.” (Binu. 2:29-31) Wala gintugutan sang Dios nga madunot ang pisikal nga lawas sang iya pinalangga nga Anak. Dugang pa, si Jesus ginbanhaw sa espiritu!—1 Ped. 3:18.

20. Paano natuman ang tagna parte sa paggahom sang Mesias?

20 Subong sang gintagna, ginpahayag sang Dios nga Anak niya si Jesus. (Basaha ang Salmo 2:7; Mateo 3:17.) Gindayaw man sang kadam-an si Jesus kag ang nagapakari nga Ginharian, kag nalipay kita magbantala parte sa iya kag sa iya paggahom. (Mar. 11:7-10) Sa dili madugay laglagon ni Cristo ang iya mga kaaway kon ‘magsakay na sia bangud sa kamatooran kag pagkamapainubuson kag pagkamatarung.’ (Sal. 2:8, 9; 45:1-6) Ang iya paggahom magadala sing paghidait kag kabuganaan sa bug-os nga duta. (Sal. 72:1, 3, 12, 16; Isa. 9:6, 7) Gani, subong mga Saksi ni Jehova, pribilehiyo gid naton nga ipahayag nga ang hinigugma nga Anak nagagahom na sa langit subong Mesianikong Hari!

Ano ang Imo Sabat?

• Paano ginluiban kag ginbiyaan si Jesus?

• Ano ang pila ka tagna parte sa paglansang kay Jesucristo?

• Ngaa kumbinsido ka nga si Jesus ang ginsaad nga Mesias?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 13]

Ano nga mga tagna ang natuman sang madinalag-on nga nagsulod ni Jesus sa Jerusalem?

[Mga Retrato sa pahina 15]

Napatay si Jesus para sa aton mga sala, apang karon nagagahom na sia subong Mesianikong Hari