Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pamatuki ang mga Propaganda ni Satanas

Pamatuki ang mga Propaganda ni Satanas

 Pamatuki ang mga Propaganda ni Satanas

‘DILI kamo magpadaya. Ang inyo Dios indi magbulig sa inyo. Magpakighidait kamo kay kon indi magahinulsol gid kamo!’ Amo ini ang mensahe ni Rabsaces, ang pinadala nga tiglawas ni Hari Senaquerib sang Asiria, para sa mga pumuluyo sang Jerusalem. Nalikupan na sang hangaway sang Asiria ang pungsod sang Juda. Ang katuyuan sang mensahe amo nga paluyahon ang mga pumuluyo sang Jerusalem kag pahugon sila agod mangampo.—2 Hari 18:28-35.

Ang mga Asirianhon mapintas kag wala sing kaluoy. Agod pahugon ang ila mga kaaway, ginapalapnag nila ang ila makangilidlis nga ginahimo sa ila mga bihag. Suno sa isa ka historian nga si Philip Taylor, ang ila pamaagi amo “ang pagpahog sa mga tawo kag pagpalapnag sang sayop nga mga impormasyon agod makontrol nila ang ila mga nasakop kag agod mahadlok ang ila posible nga mangin kaaway.” Ang propaganda isa ka gamhanan nga armas. “Ginaatake [sini] ang hunahuna,” siling ni Taylor.

Ang matuod nga mga Cristiano ‘nagapakigdumog indi batok sa dugo kag unod, kundi batok sa malaut nga mga puersa nga espiritu,’ nga amo ang espiritu nga mga tinuga nga nagrebelde sa Dios. (Efe. 6:12) Ang ila lider amo si Satanas nga Yawa. Nagapalapnag man sia sang propaganda, ukon sayop nga impormasyon, agod pahugon ang mga tawo.

Nangangkon si Satanas nga masarangan niya gub-on ang aton integridad. Sang panahon sang patriarka nga si Job, si Satanas nagsiling kay Jehova nga Dios: “Ang tanan nga iya sang tawo ihatag niya tungud sa iya kabuhi.” Ginpahangop niya nga kon ang tawo paantuson sing tuman, magapangampo ini sa ulihi kag indi na magpabilin nga matutom sa Dios. (Job 2:4) Husto bala si Satanas? Matuod bala nga may limitasyon ang aton integridad, nga kon sobra na nga pagtilaw ang aton maatubang talikdan naton ang aton mga prinsipio agod matipigan naton ang aton kabuhi? Amo sina ang luyag ni Satanas nga patihan naton. Nagagamit sia sing propaganda para amat-amat nga hiluan ang aton hunahuna. Usisaon naton ang pila sang iya mga propaganda kag binagbinagon naton kon paano naton sia mapamatukan.

Ang Ila “Sadsaran Yara sa Yab-ok”

Si Elifaz nga isa sa tatlo ka abyan ni Job nga nagbisita sa iya, gingamit ni Satanas agod mangatarungan nga ang tawo indi makapabilin nga matutom sa Dios. Nagapatuhoy sa mga tawo subong “nagapuyo sa mga balay nga lunang,” ginsilingan niya si Job: “Ang [ila] sadsaran yara sa yab-ok, nga ginapigsa kaangay sang sipit. Kutub sa kaagahon tubtub sa kagab-ihon ginalaglag sila; nagakawala sing dayon nga wala sing bisan sin-o nga nagasapak sini.”—Job 4:19, 20.

Sa iban pa nga teksto, ginpaanggid kita sa “daga nga mga suludlan” nga madali mabuka. (2 Cor. 4:7) Maluya kita bangod sang aton napanubli nga sala kag pagkadihimpit. (Roma 5:12) Gani, kon sa aton lang kaugalingon nga kusog, mahapos kita salakayon ni Satanas. Apang subong mga Cristiano, makasalig kita sa bulig ni Jehova. Bisan pa may mga kaluyahon kita, bilidhon kita sa mga mata sang Dios. (Isa. 43:4) Dugang pa, nagahatag si Jehova sang iya balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sini sa iya. (Luc. 11:13) Ang iya espiritu makahatag sa aton sang “gahom nga labaw sa kinaandan.” Makabulig ini sa aton nga maatubang ang mga pagtilaw ni Satanas. (2 Cor. 4:7; Fil. 4:13) Kon manindugan kita nga “malig-on sa pagtuo” batok sa Yawa, buligan kita sang Dios nga mangin mabakod. (1 Ped. 5:8-10) Gani, indi kita dapat mahadlok kay Satanas nga Yawa.

 Ang Tawo “Nagainum sang Kalautan”

“Ano bala ang tawo, nga magmatinlo sia? Ukon sia nga natawo sa babayi, nga nagmatarung sia?” pamangkot ni Elifaz. Dayon nagsiling sia: “Yari karon, ang Dios wala nagasalig sa iya mga balaan, hoo, ang mga langit indi matinlo sa iya itololok; daw ano pa gid ka kubus ang isa nga kangil-aran kag dunut, tawo nga nagainum sang kalautan kaangay sang tubig!” (Job 15:14-16) Ginsilingan ni Elifaz si Job nga wala sang tawo nga matarong sa panulok ni Jehova. Ang Yawa nagahingalit man sa aton negatibo nga panghunahuna. Luyag niya nga kabalak-an naton ang mga nahimo naton nga sala sang una, basulon pirme ang aton kaugalingon, kag magpensar nga indi na kita mapatawad. Luyag man niya nga maghunahuna kita nga sobra ang ginapatuman ni Jehova sa aton kag nga indi bastante ang Iya kaluoy, pagpatawad kag pagsakdag para tabunan ang aton mga kasaypanan.

Huo, tanan kita “nakasala kag wala makalab-ot sa himaya sang Dios.” Wala sang di-himpit nga tawo ang sarang makalab-ot sa himpit nga mga talaksan ni Jehova. (Roma 3:23; 7:21-23) Apang, wala ina nagakahulugan nga wala kita sing pulos sa iya. Nahibaluan ni Jehova nga “ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas,” amo ang nagahingalit sang aton pagkadihimpit. (Bug. 12:9, 10) Bangod nahibaluan sang Dios nga “kita yab-ok,” nagapakita sia sing konsiderasyon sa aton kag wala sia “maghuput sang iya kaakig” sa aton.—Sal. 103:8, 9, 14.

Kon bayaan naton ang aton malaut nga dalanon kag mahinulsulon nga magpalapit kay Jehova, “sia magapatawad sing bugana.” (Isa. 55:7; Sal. 51:17) Bisan pa ang aton mga sala “subong sang escarlata, manginmaputi [ini] subong sang nieve,” siling sang Biblia. (Isa. 1:18) Gani, dapat kita mangin determinado nga indi gid mangampo sa paghimo sang kabubut-on sang Dios.

Bangod sang aton makasasala nga kahimtangan, wala kita sing ikasarang nga matigayon ang matarong nga tindog sa atubangan sang Dios. Nadula nanday Adan kag Eva ang pagkahimpit kag ang paglaum nga kabuhi nga walay katapusan kag nawasi man ini naton tanan. (Roma 6:23) Apang, bangod sa daku nga gugma ni Jehova sa katawhan, nag-aman sia sang halad-gawad sang iya Anak nga si Jesucristo para mapatawad ang aton mga sala kon magtuo kita sa sini. (Mat. 20:28; Juan 3:16) Daw ano nga pamatuod sang “wala tupong nga kaayo sang Dios”! (Tito 2:11) Mahimo na kita mapatawad sa aton mga sala! Gani, ngaa patihan naton ang ginasiling ni Satanas nga indi kita mapatawad?

“Tanduga ang Iya Tul-an kag ang Iya Unud”

Nagsiling si Satanas nga biyaan ni Job ang iya katutom kon indi na maayo ang iya panglawas. Ginhangkat sang Yawa si Jehova paagi sa pagsiling: “Tanduga ang iya tul-an kag ang iya unud, kag sikwayon ka niya sa imo nawung.” (Job 2:5) Wala sing duhaduha nga mangin malipayon gid si Satanas kon magbatyag kita nga wala kita sing pulos bangod sang aton mga kasablagan.

Apang, si Jehova wala nagasikway sa aton kon indi na naton mahimo ang mga butang nga ginahimo  naton sang una sa pag-alagad sa iya. Halimbawa, ano abi kon ang isa naton ka abyan nagmasakit ukon nasamaran? Magabag-o na bala ang aton pagtamod sa iya bangod indi na niya mahimo ang ginahimo niya sang una? Siempre indi! Higugmaon naton gihapon sia kag atipanon, ilabi na kon nasamaran sia bangod sa paghimo sang mga butang para sa aton. Indi bala nga kapin pa sa sina ang mapaabot naton kay Jehova? “Ang Dios indi di-matarong nga kalimtan ang inyo binuhatan kag ang gugma nga ginpakita ninyo para sa iya ngalan,” siling sang Biblia.—Heb. 6:10.

Ginsambit sang Biblia ang “isa ka imol nga balo” nga nagsakdag sa pagsimba sa Dios sa sulod na sang madamo nga tinuig. Sang nakita ni Jesus nga naghulog sia sang “duha ka gamay nga sensilyo nga may tuman ka diutay nga balor” sa bahandian sang templo, gintamod bala ni Jesus ining balo kag ang iya kontribusyon nga wala sing pulos? Wala. Kundi gindayaw pa gani sia ni Jesus bangod ginsakdag gihapon niya ang matuod nga pagsimba sa iya bug-os nga masarangan.—Luc. 21:1-4.

Kon huptan naton ang aton integridad, makapat-od kita nga magapabilin nga malig-on ang aton kaangtanan kay Jehova bisan pa magtigulang na kita kag magbalatian. Ang Dios wala gid nagasikway sa mga matutom bisan pa limitado na ang ila pag-alagad bangod sa mga kasablagan.—Sal. 71:9, 17, 18.

Batuna “ang Kaluwasan subong Helmet”

Paano naton maamligan ang aton kaugalingon batok sa mga propaganda ni Satanas? Si apostol Pablo nagsulat: “Padayon kamo nga magbakod may kaangtanan sa Ginuo kag sa gahom sang iya kusog. Isuklob ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios agod makatindog kamo sing malig-on batok sa mga pahito sang Yawa.” Ang isa sinang espirituwal nga hinganib amo “ang kaluwasan subong helmet.” (Efe. 6:10, 11, 17) Agod maamligan kita sa mga propaganda ni Satanas, dapat naton batunon inang helmet kag pirme ini isuksok. Subong nga ang helmet sang isa ka soldado nagaamlig sa iya ulo, ang aton “paglaum nga kaluwasan”—ang aton pagsalig sa katumanan sang mga saad sang Dios tuhoy sa bag-ong kalibutan—magaamlig man sa aton hunahuna batok sa mga kabutigan ni Satanas. (1 Tes. 5:8) Dapat naton huptan ina nga paglaum nga masanag kag mabakod paagi sa aton maukod nga pagtuon sa Biblia.

Nabatas ni Job ang mapintas nga pagsalakay ni Satanas. Malig-on gid ang pagtuo ni Job sa pagkabanhaw amo nga wala sia mahadlok sa kamatayon. Nagsiling sia kay Jehova: “Magapanawag ka, kag ako magasabat sa imo; magahandum ka sa binuhatan sang imo mga kamut.” (Job 14:15) Bisan pa mapatay si Job bangod sa paghupot niya sang iya integridad, nagasalig sia nga banhawon sang Dios ang matutom Niya nga mga alagad bangod ginahigugma Niya sila.

Kabay nga amo man sina kalig-on ang aton pagsalig sa matuod nga Dios. Sarang dulaon ni Jehova ang bisan ano man nga halit nga himuon ni Satanas kag sang iya mga sakop batok sa aton. Dumduma man nga ginapasalig kita ni Pablo: “Ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sang lulutsan agod mabatas ninyo ini.”—1 Cor. 10:13.

[Retrato sa pahina 20]

Ginapabaloran ni Jehova ang imo matutom nga pag-alagad

[Retrato sa pahina 21]

Batuna ang helmet sang kaluwasan kag isuksok ini pirme