Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Indi Gid Pagkalimti si Jehova

Indi Gid Pagkalimti si Jehova

 Indi Gid Pagkalimti si Jehova

NAHIMO na ini sang pila ka Israelinhon sadto. Apang, para sa kalabanan, amo pa lang ini nga tion nga matabok sila sa suba nga indi mabasa. Bag-o lang ginpauntat ni Jehova ang pag-ilig sang Suba Jordan. Karon, minilyon ka Israelinhon ang nagatabok sa suba pakadto sa Ginsaad nga Duta. Kaangay sang ila mga katigulangan sadto sa Dagat nga Mapula mga 40 ka tuig na ang nagligad, madamo sa nagatabok sa Jordan ang mahimo naghunahuna man, ‘Indi ko gid malipatan ang ginhimo diri ni Jehova.’—Jos. 3:13-17.

Apang, nahibaluan ni Jehova nga ang pila ka Israelinhon ‘madali malipat sang iya mga binuhatan.’ (Sal. 106:13) Gani, ginsugo niya ang ila lider nga si Josue nga magkuha sing 12 ka bato halin sa tunga sang suba kag himuon nga monumento sa lugar nga ila una nga teneran. Si Josue nagsiling: “Ining mga bato manginhandumanan sa katawohan sang Israel.” (Jos. 4:1-8) Ining monumento magapahanumdom sa Israel sang gamhanan nga mga binuhatan ni Jehova kag magapahulag sa ila nga padayon nga alagaron sia sing matutom.

May matun-an bala diri ang katawhan sang Dios sa karon? Huo. Dapat indi man naton pagkalimtan si Jehova, kag padayon sia nga alagaron sing matutom. Ang iban nga paandam sa pungsod sang Israel makatudlo man sa mga alagad ni Jehova karon. Binagbinaga ang ginsiling ni Moises: “Andami basi nga malipat ka sa GINOO nga imo Dios, sa indi pagbantay sang iya mga sogo, sang iya mga pagsolondan, kag sang iya mga palatukuran.” (Deut. 8:11) Ginapakita sini nga may kaangtanan ang pagkalipat kay Jehova sa hungod nga pagsupak sa iya. Matuod man ini karon. Ginsulatan ni apostol Pablo ang mga Cristiano nga mag-andam sa “amo man nga sahi sang pagkadimatinumanon” nga ginhimo sang mga Israelinhon sa kamingawan.—Heb. 4:8-11.

Binagbinagon naton ang pila ka hitabo sa Israel sadto diin ginapadaku nga indi gid naton dapat pagkalimtan ang Dios. Dugang pa, may matun-an man kita sa kabuhi sang duha ka Israelinhon nga lalaki nga makabulig sa aton nga alagdon si Jehova nga may pagbatas kag pagpasalamat.

Kon Ngaa Dumdumon Gid si Jehova

Sa sulod sang mga tinuig nga yara ang mga Israelinhon sa Egipto, wala gid sila ginkalimtan ni Jehova. Sia “nagdumdum sang iya katipan kay Abraham, kay Isaac kag kay Jacob.” (Ex. 2:23, 24) Indi gid malipatan ang paghilway ni Jehova sa ila gikan sa pagkaulipon.

Nagpadala si Jehova sing siam ka kalalat-an sa Egipto. Bisan ang mga salamangkero ni Paraon wala gid sing may nahimo agod pauntaton ini. Pero, gintamay gihapon ni Paraon si Jehova, kag wala ginpalakat ang mga Israelinhon. (Ex. 7:14–10:29) Apang bangod sa ikapulo nga kalalat-an, napilitan ining bugalon nga hari nga tumanon ang Dios. (Ex. 11:1-10; 12:12) Ginpangunahan ni Moises ang pungsod sang Israel kag ang iban pa nga nag-upod sa ila pagua sa Egipto. Ang bug-os nila nga kadamuon mahimo mga 3,000,000 ka tawo. (Ex. 12:37, 38) Indi pa gid sila malayolayo sang nagbag-o ang pensar ni Paraon. Ginsugo niya ang iya mga hangaway nga nagasakay sa kangga kag ang iya mga manugkabayo, nga amo ang pinakamabaskog nga kasuldadusan sadto, agod pabalikon ang iya mga ulipon. Sadto man nga tion, ginsilingan ni Jehova si Moises nga dal-on ang mga Israelinhon sa igutlan sang Dagat nga Mapula kag sang bukid, sa duog nga daw makibon sila nga ginatawag Pi-hahirot.—Ex. 14:1-9.

Abi ni Paraon indi na makapalagyo ang mga Israelinhon, kag handa na ang iya hangaway nga salakayon sila. Apang, nagbutang si Jehova sing haligi nga panganod kag haligi nga kalayo sa tunga nila agod indi makapalapit ang mga Egiptohanon. Dayon, gintunga sang Dios ang Dagat nga Mapula, kag ang tubig nangin pader sa magtimbang nga bahin nga nagataas sing mga 15 metros. Nian, nagtabok ang mga Israelinhon pakadto sa mamala nga  duta. Sang makalab-ot na ang mga Egiptohanon sa baybayon, nakita nila nga nagapatabok na sa pihak nga bahin ang mga Israelinhon.—Ex. 13:21; 14:10-22.

Sa sini nga sitwasyon, ang iban nga lider mahimo nga mangampo na sa paglagas, apang indi si Paraon. Sa sobra nga salig sa iya kaugalingon, ginpangunahan niya ang iya mga hangaway kag mga manugkabayo agod lagson ang mga Israelinhon nga nagatabok sa dagat. Gani, padayon nga naglagas ang mga Egiptohanon. Apang antes nila maabtan ang mga Israelinhon gin-upangan na sila. Ginpalos ni Jehova ang mga ruweda sang ila mga kangga gani binudlayan sila sa pagpadalagan sini!—Ex. 14:23-25; 15:9.

Samtang ginabudlayan ang mga Egiptohanon sa ila gubaon nga mga kangga, nakalab-ot na ang bug-os nga Israel sa nasidlangan nga baybayon. Gin-untay dayon ni Moises ang iya kamot sa Dagat nga Mapula. Nian, ginpatabo ni Jehova ang tubig. Minilyon ka tonelada nga tubig ang naglumos kay Paraon kag sa iya mga hangaway. Wala sing bisan isa nga nabilin sa ila. Hilway na ang Israel!—Ex. 14:26-28; Sal. 136:13-15.

Ang mga balita parte sa sini nga hitabo nagpahadlok sa mga pungsod sa palibot. (Ex. 15:14-16) Kuarenta ka tuig sang ulihi, ginsilingan ni Rahab sang Jerico ang duha ka Israelinhon nga lalaki: “Ang kahadluk sa inyo naholog sa amon, . . . Kay amon nabatian kon paano ginpamala sang GINOO ang tubig sang Dagat nga Mapula sa atubangan ninyo sa paggowa ninyo sa Egipto.” (Jos. 2:9, 10) Bisan ang pagano nga mga pungsod wala malipat kon paano ginluwas ni Jehova ang iya katawhan. Gani, may rason gid ang pungsod sang Israel nga dumdumon si Jehova.

‘Gintipigan Sila Subong sang Tawotawo sang Iya Mata’

Sa tapos makatabok sa Dagat nga Mapula, nagkadto ang mga Israelinhon sa Desyerto sang Sinai, ang ‘daku kag makakulugmat nga kamingawan.’ Samtang ginalatas nila ang “duta nga kigas nga walay tubig,” kag wala sing pagkaon para sa kadam-an, wala sila ginpabay-an ni Jehova. Si Moises nagsiling: “Nakita niya [Jehova] sia [Israel] sa desierto nga duta, kag sa kigas nga nagauwang nga kamingawan; ginhakus niya sia, gin-alila niya sia, gintipigan niya sia subong sang tawotawo sang iya  mata.” (Deut. 8:15; 32:10) Paano sila gin-atipan sang Dios?

Gin-amanan sila ni Jehova sing “tinapay gikan sa langit,” nga ginatawag manna. Milagruso nga ginpaulan niya ini “sa kadaygan sang kamingawan.” (Ex. 16:4, 14, 15, 35) Ginpatubod man ni Jehova ang tubig ‘gikan sa bato nga santikan.’ Sa bulig sang Dios, ang ila mga bayo wala magdaan ukon ang ila mga tiil wala magbanog sa sulod sang 40 ka tuig nga paglatas nila sa kamingawan. (Deut. 8:4) Ano nga balos ang ginapaabot sa ila ni Jehova? Ginsilingan ni Moises ang Israel: “Andami ang imo kaugalingon kag bantayi sing makugihon ang imo kalag, basi malimtan mo ang mga butang nga nakita sang imo mga mata, kag basi nga magbiya sila sa imo tagiposoon sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi.” (Deut. 4:9) Kon mainapresyahon nga ginadumdom sang mga Israelinhon ang mga ginhimo ni Jehova para sa ila, alagaron nila sia sa tanan nga tion kag tinguhaan nga tumanon ang iya mga kasuguan. Ano ang ila himuon?

Ang Pagkamalipaton Nagaresulta sa Pagkadimapinasalamaton

Si Moises nagsiling: “Wala mo ginasapak ang Igang nga nag-anak sa imo, kag nalimtan mo ang Dios nga nag-anak sa imo.” (Deut. 32:18) Sang ulihi, ginkalimtan sang mga Israelinhon ang tanan nga maayo nga mga butang nga ginhimo ni Jehova para sa ila, lakip na ang pagluwas niya sa ila sa Dagat nga Mapula kag ang pag-atipan sa ila sa kamingawan. Nangin rebelyuso ang mga Israelinhon.

Isa ka bes, ginbasol pa nila si Moises bangod wala sila sing tubig nga mainom. (Num. 20:2-5) Kon tuhoy sa manna nga ila kalan-on, nagreklamo sila: “Ang amon kalag nasum-uran sini nga kalan-on nga talamayon.” (Num. 21:5) Indi sila komporme sa mga desisyon sang Dios kag ginsikway si Moises bilang lider, nga nagasiling: “Kabay kuntani nga nagkalamatay kami sa duta sang Egipto! Ukon nagkalamatay kami kuntani sa sining kamingawan! . . . Maghimo kita sing pangolo, kag magbalik kita sa Egipto.”—Num. 14:2-4.

Ano ang ginbatyag ni Jehova bangod wala sia gintuman sang mga Israelinhon? Nagsulat sang ulihi ang salmista: “Makapila sila magsumpung sa iya sa kamingawan kag nagpakalisud sa iya sa desierto! Nagtalikod sila liwat kag ginsulay ang Dios, kag ginhangkat ang Balaan sang Israel. Wala sila makadumdum sang iya kamut, ukon sang adlaw sang gintubus sila niya gikan sa kaaway; kon paano nga ginbutang niya ang iya mga tandaan sa Egipto.” (Sal. 78:40-43) Nasaklaw gid si Jehova bangod ginkalimtan sia sang Israel.

Duha ka Lalaki nga Wala Nalipat

Apang wala ginkalimtan sang iban nga Israelinhon si Jehova. Ang duha sa ila amo sanday Josue kag Caleb. Kaupod sila sa 12 ka espiya nga ginpadala halin sa Cades-barnea agod usisaon ang Ginsaad  nga Duta. Bisan malain ang ginbalita sang napulo ka espiya, ginsilingan nanday Josue kag Caleb ang katawhan: “Ang duta, nga amon ginlatas sa paglampitaw sa iya, tama gid kaayo nga duta. Kon ang GINOO nahamuut sa aton, pasudlon niya kita sa sining duta kag ihatag ini sa aton, duta nga nagailig sing gatas kag dugus. Lamang, dili kamo magribok sa GINOO.” Sang mabatian ini sang mga Israelinhon, batuhon nila kuntani si Josue kag Caleb. Apang nangin malig-on sila nga duha kag nagsalig kay Jehova.—Num. 14:6-10.

Pila ka tuig sang ulihi, ginsilingan ni Caleb si Josue: “Ginpadala ako ni Moises nga alagad sang GINOO kutub sa Cades-barnea sa paglampitaw sang duta; kag ginsugiran ko sia sang yari sa akon tagiposoon. Apang ang akon mga utud nga nagtaklad kaupud nakon nagpatunaw sang tagiposoon sang katawohan; walay sapayan ako nagsonod sing bug-os gid sa GINOO nga akon Dios.” (Jos. 14:6-8) Upod ang pagsalig sa Dios, ginbatas ni Caleb kag Josue ang madamo nga kabudlayan. Desidido sila nga dumdumon gid si Jehova sa bug-os nila nga kabuhi.

Ginpasalamatan man nanday Caleb kag Josue si Jehova bangod gintuman niya ang iya saad nga ihatag sa iya katawhan ang matambok nga duta. Dapat pasalamatan gid sang mga Israelinhon si Jehova kay ginsakdag niya sila. Si Josue nagsiling: “Ginhatag sang GINOO sa Israel ang bug-os nga duta nga ginsumpa niya nga ihatag sa ila mga ginikanan. . . . Walay bisan ano nga nakulang sang bisan anong maayong butang nga napamolong sang GINOO sa balay sang Israel; nahanabu ang tanan.” (Jos. 21:43, 45) Kaangay ni Caleb kag ni Josue, paano naton mapakita ang pagpasalamat kay Jehova?

Mangin Mapinasalamaton

Ang mahinadlukon sa Dios nga tawo sadto namangkot: “Ano bala ang ihatag ko sa GINOO tungud sa tanan niya nga kaayohan ayon sa akon?” (Sal. 116:12) Ang materyal nga mga aman ni Jehova, panuytoy sa espirituwal, kag ang iya paagi para sa kaluwasan, tuman ka daku nga indi gid naton mabayaran tubtob san-o. Apang, tanan kita makapasalamat sa iya.

Nabuligan ka bala sang mga laygay ni Jehova nga malikawan ang mga problema? May matinlo ka na bala nga konsiensia kay ginpatawad ka niya? Padayon kita nga nagabenepisyo sa mga ginhimo sang Dios, kag dapat padayon man ang aton pagpasalamat sa iya. Sa bulig ni Jehova, nalandas sang  14 anyos nga si Sandra ang iya mabug-at nga problema. Sia nagsiling: “Nangamuyo ako para sa bulig ni Jehova, kag nagdayaw gid ako kon paano niya ako nabuligan. Nabal-an ko na karon kon ngaa pirme gid ni Tatay ginahambal sa akon ang Hulubaton 3:5, 6: ‘Salig sa GINOO sa bug-os mo nga tagiposoon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangup. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytuy sia sa imo mga banas.’ Asta subong ginabuligan ako gihapon ni Jehova, gani napat-od ko nga indi gid niya ako pagpabay-an.”

Dumduma si Jehova Paagi sa Imo Pagbatas

Ginapakita sang Biblia ang isa pa ka kinaiya may kaangtanan sa pagdumdom kay Jehova: “Tuguti nga tapuson sang pagbatas ang hilikuton sini, agod mangin bug-os kamo kag maayo sa tanan nga bahin, nga wala ginakulang sing bisan ano.” (Sant. 1:4) Ano ang buot silingon nga ‘mangin bug-os kag maayo sa tanan nga bahin?’ Dapat palambuon naton ang mga kinaiya nga makabulig sa aton nga maatubang ang mga pagtilaw upod ang pagsalig kay Jehova. Kinahanglan nga determinado man kita nga mabatas ang mga kabudlayan nga wala nagapangampo. Ina nga pagbatas nagapahalipay sa aton sa tapos naton malutsan ang mga pagtilaw sang aton pagtuo. Kag ining mga pagtilaw wala pirme nagadugay.—1 Cor. 10:13.

Ang madugay na nga alagad ni Jehova nga nagbalatian sing grabe nagsiling kon ano ang nakabulig sa iya nga makabatas: “Ginahunahuna ko pirme kon ano ang ginahimo ni Jehova, indi kon ano ang luyag ko nga himuon. Ang paghupot sing integridad nagakahulugan nga ang akon igtalupangod nakasentro pirme sa mga katuyuan sang Dios, indi sa akon mga handum. Kon may mga problema, wala ako nagasiling nga, ‘Jehova, ngaa ako gid?’ Padayon lang ako nga nagaalagad kag nagapabilin nga suod sa iya, bisan pa may mga kabudlayan nga wala ginapaabot.”

Sa karon, ang Cristianong kongregasyon nagasimba kay Jehova “sa espiritu kag kamatuoran.” (Juan 4:23, 24) Indi pareho sa ginhimo sang mga Israelinhon sadto, wala gid ginakalimtan sang matuod nga mga Cristiano ang Dios. Apang bisan pa bahin kita sang kongregasyon, indi ini garantiya nga padayon kita nga mangin matutom sa Dios. Kaangay ni Caleb kag ni Josue, ang tagsa sa aton dapat man magpakita sing pagpasalamat kag pagbatas sa aton pag-alagad kay Jehova. May rason gid kita nga himuon ini bangod ang kada isa sa aton padayon nga ginagiyahan kag ginaatipan ni Jehova sa sining mabudlay nga tion sang katapusan.

Kaangay sang ginpatindog ni Josue nga monumento, ang rekord sang pagluwas ni Jehova sa iya mga alagad sadto nagapasalig sa aton nga indi man niya pagpabay-an ang iya katawhan karon. Gani, kabay nga mabatyagan mo man ang ginsulat sang salmista: “Sambiton ko ang mga binuhatan sang GINOO; kay dumdumon ko ang imo mga katingalahan nga dumaan. Pamalandongon ko man ang tanan mong binuhatan, kag painoinohon ang imo hinimoan.”—Sal. 77:11, 12.

[Retrato sa pahina 7]

Ang bug-os nga pungsod naglatas sa “duta nga kigas”

[Credit Line]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.

[Retrato sa pahina 8]

Ginpadala ang mga espiya sa Ginsaad nga Duta, samtang ang Israel yara sa Cades-barnea

[Credit Line]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.

[Retrato sa pahina 9]

Sa tapos magtener sing tinuig sa kamingawan, dapat kuntani nangin mapinasalamaton gid ang mga Israelinhon sa matambok nga Ginsaad nga Duta

[Retrato sa pahina 10]

Kon ituon naton ang aton panulok sa mga saad sang Dios, mabatas naton ang mga kabudlayan