Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Magtindog Kamo sing Malig-on kag Tan-awa ang Pagluwas ni jehova”

“Magtindog Kamo sing Malig-on kag Tan-awa ang Pagluwas ni jehova”

 “Magtindog Kamo sing Malig-on kag Tan-awa ang Pagluwas ni Jehova”

“Kadampig ko si Jehova; indi ako mahadlok. Ano ang mahimo sa akon sang dutan-on nga tawo?”—SALMO 118:6, NW.

1. Ano nga mga kapipit-an ang maeksperiensiahan sang mga tawo?

SA INDI madugay, maeksperiensiahan sang mga tawo ang wala pa gid matabo nga mga kapipit-an. Tuhoy sa sini, ginpaandaman ni Jesus ang iya mga sumulunod: “May dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, wala, kag indi na gid mahanabo liwat. Sa katunayan, luwas kon palip-uton yadto nga mga adlaw, wala sing unod nga maluwas; apang bangod sa mga pinili palip-uton yadto nga mga adlaw.”—Mateo 24:21, 22, NW.

2. Ano ang nagapugong sa pagsugod sang dakung kapipit-an?

2 Lipod sa tawo, ginapunggan karon sang mga anghel ang dakung kapipit-an. Apang, nahibaluan ni apostol Juan kon ngaa, bangod sang ginbugna sa iya ni Jesus. Amo sini ang paglaragway sang tigulang na nga apostol: “Nakita ko ang apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang duta, nga nagapugong sa apat ka hangin sang duta . . . Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakayab gikan sa ginabutlakan sang adlaw, nga nagadala sang pat-in sang buhi nga Dios; kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog sa apat ka anghel . . . ‘Indi ninyo paghaliti ang duta ukon ang dagat ukon ang mga kahoy, tubtob mapat-inan na namon sa ila agtang ang mga ulipon sang aton Dios.’”—Bugna 7:1-3, NW.

3. Ano ang una nga matabo kon magsugod ang dakung kapipit-an?

3 Malapit na matapos ang hingapusan nga pagpat-in sa hinaplas nga “mga ulipon sang aton Dios.” Handa na ang apat ka anghel nga buy-an ang malaglagon nga mga hangin. Ano ang una nga matabo? Ginasabat ini sang isa ka anghel: ‘Madasig nga itagbong ang daku nga siudad sang Babilonia, kag indi na gid sia makita liwat.’ (Bugna 18:21, NW) Daku gid nga kalipay ang matabo sa langit kon laglagon na ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion!—Bugna 19:1, 2.

4. Ano nga mga butang ang matabo sa palaabuton?

4 Ang tanan nga pungsod sang duta magatingob batok sa katawhan ni Jehova. Mapapas ayhan nila ining matutom nga mga Cristiano? Daw amo gid. Apang tan-awa! Siguraduhon sang langitnon nga mga kasuldadusan nga nagasunod kay Cristo Jesus nga malaglag ining tawhanon nga mga puersa. (Bugna 19:19-21) Subong katapusan, itagbong ang Yawa kag ang iya mga anghel sa kadadalman, diin indi sila makapanghikot. Indi na nila mapatalang ang tawo bangod bilangguon sila didto sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Mangin isa gid ini ka daku nga paumpaw para sa dakung kadam-an nga makalampuwas!—Bugna 7:9, 10, 14; 20:1-3.

5. Ano nga kalipay ang nagahulat sa tanan nga magapabilin nga matutom kay Jehova?

5 Malapit na naton maeksperiensiahan ining makadalayaw kag makapulunaw nga mga hitabo. May kaangtanan ini tanan sa pagbindikar sa kinamatarong ni Jehova sa paggahom, ang iya bug-os uniberso nga pagkasoberano. Kag hunahunaa ini: Kon magpabilin kita nga matutom kay Jehova kag kon magtindog kita sing malig-on para sa iya pagkasoberano, makaambit kita sa pagpakabalaan sang ngalan ni Jehova kag sa katumanan sang iya katuyuan. Mangin makalilipay gid ina!

6. Bangod sang malapit na matabo nga mga butang, ano ang aton binagbinagon?

6 Handa na bala kita para sa sining talalupangdon nga mga hitabo? Nagatuo bala kita sa gahom  ni Jehova sa pagluwas? Nagasalig bala kita nga luwason niya kita sa husto nga tion kag sa labing maayo nga paagi? Sa pagsabat sining mga pamangkot nga ginapatungod sa kada isa sa aton, mahimo naton dumdumon ang ginsiling anay ni apostol Pablo sa iya mga masigka-Cristiano sa Roma: “Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod paagi sa aton pagbatas kag paagi sa lugpay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sang paglaum.” (Roma 15:4, NW) Lakip sa mga butang nga ginsulat agod matudluan kita kag mahatagan sing lugpay kag paglaum, amo ang rekord tuhoy sa isa ka hitabo sang ginluwas ni Jehova ang mga Israelinhon gikan sa mapiguson nga mga Egiptohanon. Samtang ginapaabot naton ang malapit na magsugod nga dakung kapipit-an, mapalig-on gid kita kon binagbinagon naton ang makakulunyag nga mga butang nga natabo sadto sang ginmaniobra ni Jehova ang mga kahimtangan agod luwason ang mga anak sang Israel.

Ginluwas ni Jehova ang Iya Katawhan

7. Sang 1513 B.C.E., ano nga makapahuol nga kahimtangan ang nag-utwas sa Egipto?

7 Tuig 1513 B.C.E sadto. Siam na ka kalalat-an ang ginpahanabo ni Jehova batok sa mga Egiptohanon. Pagkatapos sang katapusan nga kalalat-an, ginpalakat ni Paraon si Moises nga nagasiling: “Halin ka sa akon; andami ang imo kaugalingon; dili ka na magtan-aw sang akon nawung; kay sa adlaw nga makita mo ang akon nawung mapatay ka.” Nagsabat si Moises: “Sono sa ginasiling mo! Indi na ako magtan-aw liwat sang imo nawung.”—Exodo 10:28, 29.

8. Ano nga mga instruksion para sa ila kaluwasan ang ginhatag sa mga Israelinhon, kag ano ang resulta?

8 Nian, ginsugid ni Jehova kay Moises nga may isa pa ka butang nga matabo batok kay Paraon kag sa tanan nga mga Egiptohanon. Amo na ini ang katapusan. Sa ika-14 sang Abib (Nisan), mapatay ang panganay sang tagsa ka tawo kag tagsa ka sapat sa Egipto. Apang, indi maapektuhan ang mga panimalay sang mga Israelinhon kon sundon nila ang instruksion nga ginhatag sang Dios kay Moises. Palhitan nila sing dugo sang laki nga kordero ang duha ka bakalan kag ang uluhan sang ganhaan sang ila balay kag indi sila maggua. Ano ang natabo pagkagab-i sadto? Ginasugiran kita ni Moises mismo: “Sa tunga sang gab-i ginpatay sang GINOO ang tanan nga panganay sa duta sang Egipto.” Naghulag gilayon si Paraon. Ginpatawag niya si Moises kag si Aaron, kag ginsilingan: “Tindug kamo, halin kamo gikan sa tunga sang akon katawohan, . . . kag lakat kamo, alagda ang GINOO, sono sa ginsiling ninyo.” Kag naglakat dayon ang mga Israelinhon, ayhan kapin sa tatlo ka milyon sila upod sa indi maisip nga “nagasalakut nga kadam-an” sang mga di-Israelinhon.—Exodo 12:1-7, 29, 31, 37, 38.

9. Sa diin gintuytuyan sang Dios ang Israel pagua sa Egipto, kag ngaa?

9 Ang pinakamalapit nga agihan sang mga Israelinhon amo ang ubay sang Dagat Mediteraneo kag ang duta sang mga Filistinhon. Apang teritoryo ini sang ila mga kaaway. Gani, mahimo gid nga agod malikawan ang pagpakig-away sang iya katawhan, gintuytuyan sila ni Jehova sa kahanayakan sang Dagat nga Mapula. Bisan pa minilyon ka tawo ang nagmartsa,  organisado sila. Ang rekord sang Biblia nagasiling: “Naggua ang mga anak sang Israel sa duta sang Egipto nga nagakubay para sa inaway.”—Exodo 13:17, 18, NW.

“Tan-awa ang Pagluwas ni Jehova”

10. Ngaa ginsugo sang Dios ang Israel nga magpahamtang sing dologan sa atubang sang Pi-hahirot?

10 Nian, isa ka katingalahan nga butang ang natabo. Ginsugo ni Jehova si Moises: “Ipamolong sa katawohan sang Israel nga magbalik sila kag magpahamtang sang dologan sa atubang sang Pi-hahirot, sa ulut sang Migdol kag sang dagat, sa tampad sang Baal-zefon.” Samtang ginasunod nila ini nga instruksion, nasapwan sining daku nga kadamuan ang ila kaugalingon nga nautlan sang kabukiran kag sang Dagat nga Mapula. Daw wala sila sing mapalagyuhan. Apang, nahibaluan ni Jehova kon ano ang iya ginahimo. Ginsugiran niya si Moises: “Patig-ahon ko ang tagiposoon ni Faraon, kag magalagas sia sa ila kag padunggan ako kay Faraon kag sa bug-os niya nga kasoldadosan; kag mahibaloan sang mga Egiptohanon nga Ako ang GINOO.”—Exodo 14:1-4.

11. (a) Ano ang ginhimo ni Paraon, kag ano ang nangin reaksion sang mga Israelinhon? (b) Ano ang ginhimo ni Moises sang magreklamo ang mga Israelinhon?

11 Narealisar ni Paraon sang Egipto nga nagsala sia sa pagpalakat sa mga Israelinhon, gani upod ang 600 ka pinili nga kangga para sa inaway, naglagas sila. Sang matan-awan sang mga Israelinhon ang nagalagas nga mga kasuldadusan sang Egipto, hinadlukan sila kag nagtu-aw kay Moises: “Bangod bala nga wala sing mga lulubngan sa Egipto nga gindala mo kami diri agod mapatay sa kahanayakan?” Bangod may pagsalig si Moises sa pagluwas ni Jehova, nagsabat sia: “Indi kamo mahadlok. Magtindog kamo sing malig-on kag tan-awa ang pagluwas ni Jehova, nga himuon niya karon para sa inyo. . . . Si Jehova mismo ang magapakig-away para sa inyo, kag magahipos kamo.”—Exodo 14:5-14, NW.

12. Paano ginluwas ni Jehova ang iya katawhan?

12 Subong gid sang ginsiling ni Moises nga magapakig-away si Jehova mismo para sa mga Israelinhon, nagpasilabot ang labaw sa tawo nga puersa. Milagro nga ginsaylo sang anghel ni Jehova sa likuran sang mga Israelinhon ang haligi nga panganod nga nagatuytoy sa ila. Samtang nagahatag ini sing kadulom sa mga Egiptohanon, kapawa naman ang ginahatag sini sa mga Israelinhon. (Exodo 13:21, 22; 14:19, 20) Bilang pagtuman sa sugo sang Dios, gin-untay ni Moises ang iya kamot. Nagpadayon ang narekord nga kasaysayan: “Ginpaponong sang GINOO ang dagat paagi sa mabaskug nga salatan sa bug-os nga gab-i . . . Kag ang katawohan sang Israel nagsulud sa tunga sang dagat sa mamalang duta, ang mga tubig nangindingding sa ila too kag sa ila wala.” Naglagas ang mga Egiptohanon, apang dampig si Jehova sa iya katawhan. Ginpalisang niya ang kampo sang mga Egiptohanon, kag dayon, ginsugo niya si Moises: “Untaya ang imo kamut sa ibabaw sang dagat, agud nga ang mga tubig mag-uli sa ibabaw sang mga Egiptohanon, sa ibabaw sang ila mga kangga, kag sa ibabaw sang ila mga manugkabayo.” Napatay tanan ang mga soldado ni Paraon!—Exodo 14:21-28; Salmo 136:15.

 Magtuon Gikan sa Pagluwas sa Israel

13. Ano ang ginhimo sang mga anak sang Israel bangod ginluwas sila?

13 Ano ang nangin epekto kay Moises kag sa mga anak sang Israel sining milagruso nga pagluwas sa ila? Gindayaw nila si Jehova paagi sa ambahanon! Nag-amba sila: “Magaamba ako kay Jehova, kay ginhimaya gid sia. . . . Magahari si Jehova tubtob sa walay latid nga tion, tubtob sa walay katubtuban.” (Exodo 15:1, 18, NW) Huo, ang ila una nga nahunahuna amo ang paghimaya sa Dios. Sa sadto nga kahimtangan, ginpakita ni Jehova ang iya pagkasoberano.

14. (a) Ano ang matun-an naton tuhoy kay Jehova gikan sa naeksperiensiahan sang Israel? (b) Ano ang tuigan nga teksto para sa 2008?

14 Ano nga instruksion, lugpay, kag paglaum ang makuha naton gikan sa sining makakulunyag nga mga hitabo? Handa si Jehova nga buligan ang iya katawhan sa bisan ano nga pagtilaw. Masarangan niya ang bisan ano nga kahimtangan nga ginaatubang nila. Indi nangin balagbag ang Dagat nga Mapula sa mga Israelinhon sang ginpahuyop ni Jehova ang mabaskog nga salatan. Kag ginpahanabo man niya nga ang Dagat nga Mapula amo ang nangin tubigon nga lulubngan sang mga kasuldadusan ni Paraon. Ginabinagbinag ini, masiling man naton ang ginsiling sang salmista: “Kadampig ko si Jehova; indi ako mahadlok. Ano ang mahimo sa akon sang dutan-on nga tawo?” (Salmo 118:6, NW) Malugpayan man kita sang mga pulong ni Pablo nga nasulat sa Roma 8:31, NW: “Kon ang Dios dampig sa aton, sin-o ang mangin batok sa aton?” Ini nga mga pulong halin sa Dios nagahatag sa aton sing daku gid nga pagsalig! Kag sa baylo nga mahadlok kita kag magduhaduha, may paglaum kita. Gani, nagakaigo gid ang aton tuigan nga teksto para sa 2008: “Magtindog kamo sing malig-on kag tan-awa ang pagluwas ni Jehova”!—Exodo 14:13, NW.

15. Daw ano ka importante ang pagkamatinumanon sa kaluwasan sang Israel gikan sa Egipto, kag daw ano ini ka importante karon?

15 Ano pa ang matun-an naton gikan sa paggua sang Israel gikan sa Egipto? Dapat naton tumanon si Jehova bisan ano pa ang ginapahimo niya sa aton. Gintuman sang mga Israelinhon sing tul-id ang mga paghanda nga kinahanglanon para sa Paskua. Matinumanon nga wala sila maggua sa ila balay sang gab-i sang Nisan 14. Sang nagbiya sila sang ulihi gikan sa Egipto, ‘nagkubay sila para sa inaway.’ (Exodo 13:18) Sa karon, importante gid nga sundon naton ang mga instruksion nga mabaton naton paagi sa “matutom kag mainandamon nga ulipon”! (Mateo 24:45) Dapat naton pamatian gid sing maayo ang pulong sang Dios sa likuran naton, nga nagasiling: “‘Ini amo ang dalan, lakat kamo sa sini,’ kon magliso kamo sa too nga kamut ukon magliso kamo sa wala.” (Isaias 30:21) Samtang nagahilapit kita sa pagdabdab sang dakung kapipit-an, posible nga makabaton kita sing pila ka detalyado nga mga instruksion. Malampuwasan naton ang maabot nga magamo nga mga  adlaw kon magpabilin kita nga nagahiusa sa iban pa nga matutom nga mga alagad ni Jehova.

16. Ano ang matun-an naton gikan sa pagmaniobra sang Dios sa mga butang sang ginluwas niya ang mga Israelinhon?

16 Dumduma man nga gindala ni Jehova ang mga Israelinhon sa isa ka kahimtangan diin daw nakibon sila sa ulot sang kabukiran kag sang Dagat nga Mapula. Daw indi yadto husto. Apang, kontrolado ni Jehova ang kahimtangan. Ginluwas niya ang iya katawhan kag naghatag ini sing kadayawan sa iya. Sa karon man, mahimo nga indi naton mahangpan sing maayo ang pila ka kahimusan, apang masaligan gid naton ang pagtuytoy ni Jehova paagi sa iya matutom nga alagyan sang komunikasyon. Kon kaisa, daw nagamadinalag-on ang aton mga kaaway. Bangod sang aton limitado lamang nga pagtamod, mahimo nga indi naton makita ang bug-os nga laragway. Apang, sarang mamaniobra ni Jehova ang mga butang sa husto gid nga tion, subong sang ginhimo niya anay para sa mga anak sang Israel.—Hulubaton 3:5.

Magsalig kay Jehova

17. Ngaa masaligan gid naton ang pagtuytoy sang Dios?

17 Mahanduraw mo bala kon daw ano nga pagsalig ang pat-od nga nabatyagan sadto sang mga Israelinhon samtang ginabinagbinag nila liwat ang haligi nga panganod kon adlaw kag ang haligi nga kalayo kon gab-i? Pamatuod yadto nga “ang anghel sang matuod nga Dios” nagatuytoy sa ila paglakbay. (Exodo 13:21, 22; 14:19, NW) Sa karon, makasalig kita nga si Jehova nagaupod sa iya katawhan agod tuytuyan, amligan, kag luwason sila. Masaligan naton ang saad: ‘Indi pagbiyaan ni Jehova ang mga mainunungon sa iya. Tubtob sa walay latid nga tion pat-od nga amligan sila.’ (Salmo 37:28, NW) Indi gid naton pagkalipatan ang gamhanan nga mga anghel nga nagasakdag sa mga alagad sang Dios sa karon. Sa bulig nila, mahimo kita ‘magtindog sing malig-on kag tan-awon ang pagluwas ni Jehova.’—Exodo 14:13, NW.

18. Ngaa dapat naton “isuklob ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios”?

18 Ano ang makabulig sa aton tanan sa ‘pagtindog sing malig-on’ sa kamatuoran? Amo ang pagsuklob sing espirituwal nga mga hinganib nga ginlaragway ni Pablo sa iya sulat sa mga taga-Efeso. Talupangda nga ginalaygayan kita sang apostol nga “isuklob ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios.” Ginasuklob bala naton ang tanan nga bahin sining espirituwal nga hinganib? Sa maabot nga tuig, maalamon nga usisaon naton ang aton kaugalingon agod pat-uron nga ginasuklob naton ang tagsa ka bahin sini nga hinganib. Nahibaluan sang aton kaaway nga si Satanas nga Yawa kon ano ang aton mga kaluyahon, kag nagapamantay sia agod magsalakay kon diin kita maluya. “Nagapakigdumog” kita batok sa malaut nga mga puersa nga espiritu. Apang, paagi sa kusog ni Jehova, mahimo kita magmadinalag-on sa paghupot sang aton integridad!—Efeso 6:11-18, NW; Hulubaton 27:11.

19. Kon magbatas kita, ano ang mahimo maeksperiensiahan naton?

19 Nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod: “Paagi sa inyo pagbatas matigayon ninyo ang inyo kalag.” (Lucas 21:19, NW) Kabay nga isa man kita sa mga alagad sang Dios nga matutom nga nagabatas sing bisan ano nga mga kabudlayan nga maatubang nila kag sa amo, paagi sa wala tupong nga kaayo sang Dios, maeksperiensiahan naton ang ‘magtindog sing malig-on kag tan-awon ang pagluwas ni Jehova.’

Ano ang Imo Sabat?

• Ano nga makakulunyag nga mga butang ang malapit na matabo?

• Paano ginpasundayag ni Jehova ang iya gahom sa pagluwas sang 1513 B.C.E.?

• Determinado ka nga himuon ang ano sa palaabuton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Blurb sa pahina 20]

Ang tuigan nga teksto para sa 2008 amo: “Magtindog kamo sing malig-on kag tan-awa ang pagluwas ni Jehova.”—Exodo 14:13, NW.

[Piktyur sa pahina 17]

“Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton”

[Piktyur sa pahina 18]

Sa pagpakatig-a ni Paraon, napahamak ang Egipto

[Piktyur sa pahina 19]

Naluwas ang Israel sang gintuman nila ang tanan nga ginsugo ni Jehova