Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makapaumpaw Ka Bala sa Iban?

Makapaumpaw Ka Bala sa Iban?

 Makapaumpaw Ka Bala sa Iban?

NAHAMTANG sa nabagatnan nga ukbong sang kabukiran sang Anti-Lebanon ang Bukid Hermon, nga nagataas sing 2,814 metros sa ibabaw sang nibel sang dagat. Sa halos bug-os nga tuig, nagayelo ang putukputukan sang Hermon, amo nga ang mainit nga alisngaw nga nagadapya diri kon gab-i nagasupot kag nangin tun-og. Ini nga tun-og nagatupa sa mga pino kag sa mga nagapamunga nga kahoy sa mga banglid kag sa mga ulubasan sa tiilan sang bukid. Sa panahon sang malawig nga tig-ilinit sa Israel sang una, inang makapaumpaw nga tun-og amo ang panguna nga ginahalinan sang hun-og para sa mga pananom.

Sa isa ka inspirado sang Dios nga ambahanon, ginpaanggid ang makapaumpaw nga paghiusa sang mga sumilimba ni Jehova sa “ton-og sang Hermon, nga nagailig sa mga bukid sang Sion.” (Salmo 133:1, 3) Subong nga ang Bukid Hermon nagahatag sing makapaumpaw nga tun-og sa pananom, kita man mahimo makapaumpaw sa iban. Paano naton mahimo ini?

Makapaumpaw nga Halimbawa ni Jesus

Daku gid ang impluwensia ni Jesucristo sa iban. Bisan makaupod mo lamang sia sing makadali, makapaumpaw gid ini. Halimbawa, nagsugid ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Marcos: “Ginkugos [ni Jesus ang mga bata] kag ginpakamaayo sila, nga nagapandung sang iya mga kamut sa ila.” (Marcos 10:16) Daw ano gid ini ka makapaumpaw para sa mga kabataan!

Sa iya katapusan nga gab-i sa duta subong tawo, ginhinawan ni Jesus ang tiil sang iya mga disipulo. Pat-od nga natandog gid ang ila mga tagipusuon sa iya pagkamapainubuson. Nian nagsiling si Jesus sa ila: “Naghatag ako sa inyo sing solondan, agud nga kamo man maghimo sono sa nahimo ko sa inyo.” (Juan 13:1-17) Huo, dapat man sila mangin mapainubuson. Wala gilayon nahangpan sang mga apostoles ang ginsiling ni Jesus, bangod sina mismo nga gab-i pagkatapos sini, nagbinais gihapon sila kon sin-o ang labing daku sa ila. Apang wala nangakig si Jesus. Sa baylo, mapailubon sia nga naglaygay sa ila. (Lucas 22:24-27) Bisan pa “ginpasipalahan sia, wala [si Jesus] magbalus sa pagpasipala.” Ang matuod, “sang nag-antus sia, wala [sia] magpahog; kondi gintugyan niya ang iya kaugalingon sa nagahukom sing matarung.” Takus gid ilugon ang makapaumpaw nga halimbawa ni Jesus.—1 Pedro 2:21, 23.

Si Jesus nagsiling: “Itakud ang akon gota sa inyo, kag magtoon kamo sa akon; kay ako mapainubuson kag malolo sa tagiposoon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag.” (Mateo 11:29) Handurawa nga si Jesus mismo ang nagatudlo sa imo. Sa tapos mabatian sang mga kasimanwa ni Jesus ang iya pagpanudlo sa ila mga sinagoga, natingala gid sila kag nagsiling: “Diin bala nagkuha ining tawo sining kaalam kag sining mga buhat nga gamhanan?” (Mateo 13:54) Kon basahon naton ang tuhoy sa kabuhi kag ministeryo ni Jesus, labi pa nga makatuon kita kon paano mangin makapaumpaw sa iban. Binagbinagon naton kon paano si Jesus nagpahamtang sing talalupangdon nga huwaran sa paghambal sing makapalig-on kag sa pagbulig sa iban.

Pirme Maghambal sing Makapalig-on

Mas mahapos ang pagguba sa isa ka bilding sangsa pagpatindog sing bag-o. Naaplikar man ini nga prinsipio sa aton panghambal. Subong di-himpit nga mga tawo, tanan kita may mga  kasal-anan kag mga kakulangan. Nagsiling si Hari Solomon: “Walay tawo nga matarung sa duta nga nagahimo sing maayo kag wala nagapakasala.” (Manugwali 7:20) Mahapos makita ang mga sayop sang iban kag makahambal sing makapasaklaw sa ila. (Salmo 64:2-4) Sa pihak nga bahin, ang paghambal pirme sing makapalig-on indi mahapos amo nga kinahanglan ang mahalungon nga pagbinagbinag kag panikasog.

Pirme ginapalig-on ni Jesus ang mga tawo. Ginpaumpawan niya sila paagi sa pagbantala sa ila sing maayong balita sang Ginharian. (Lucas 8:1) Ginpaumpawan man ni Jesus ang iya mga disipulo paagi sa pagpahayag sang iya langitnon nga Amay sa ila. (Mateo 11:25-27) Indi katingalahan nga nabuyok gid ang mga tawo kay Jesus!

Sa kabaliskaran, wala ginakabalak-an sang mga escriba kag mga Fariseo ang mga kinahanglanon sang iban. “Nagahingamo [sila] sang pinasulabi nga duug sa mga sinalosalo kag sang pinasulabi nga mga lingkoran sa mga sinagoga,” siling ni Jesus. (Mateo 23:6) Ang matuod, gintamay nila ang ordinaryo nga mga tawo kag nagsiling: “Ining kadam-an, nga wala makahibalo sing kasogoan, pinakamalaut.” (Juan 7:49) Indi gid makapaumpaw ina nga panimuot!

Ang aton panghambal nagapabanaag kon sin-o gid kita kag kon paano naton ginatamod ang iban. Nagsiling si Jesus: “Ang maayong tawo sa maayong bahandi sang iya tagiposoon nagapagowa sang maayo, kag ang malaut nga tawo sa malaut nga bahandi nagapagowa sang malaut; kay sa kabuganaan sang tagiposoon nagapamolong ang iya baba.” (Lucas 6:45) Ano, nian, ang himuon naton agod mapat-od nga ang aton ginahambal makapaumpaw sa iban?

Ang isa nga mahimo naton amo ang paghunahuna anay antes maghambal. Ang Hulubaton 15:28 nagasiling: “Ang tagipusuon sang matarong nagapamalandong agod makasabat.” (NW) Ini nga pagpamalandong wala nagakinahanglan sing malawig nga tion. Paagi sa paghunahuna anay sing makadali, mabinagbinag naton kon bala makapaumpaw sa iban ang aton ihambal. Mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Mahigugmaon bala ang akon ihambal? Matuod bala ini ukon kutsokutso lamang? Ini bala “polong sa nagakaigo nga dag-on?” Makapaumpaw kag makapalig-on bala ini sa akon paambitan?’ (Hulubaton 15:23) Kon sa banta naton indi makapalig-on ukon indi suno sa tion ang aton inughambal, ipaiway na lang ini. Ukon, ngaa indi mo ini islan sing makapalig-on kag nagakaigo nga mga topiko? Ang maparas nga mga pinamulong kaangay “sang mga pagsuntok sang espada,” apang ang makapalig-on nga mga pulong isa ka “bolong.”—Hulubaton 12:18.

Makabulig man sa aton kon hunahunaon naton kon ano ang nahamut-an sang Dios sa aton mga masigkatumuluo. Nagsiling si Jesus: “Walay tawo nga makakari sa akon kon indi sia pagbuyukon sang Amay nga nagpadala sa akon.” (Juan 6:44) Makita ni Jehova ang maayo nga mga kinaiya sang tagsa niya ka matutom nga mga alagad, bisan pa yadtong sa banta naton may indi maayo nga pamatasan. Kon magpokus kita sa maayo nga mga kinaiya sang aton mga kauturan, makahambal gid kita sing makapalig-on sa ila.

 Pagbulig sa Iban

Nahangpan gid ni Jesus ang kahimtangan sang mga ginapigos. Huo, “sang nakita niya ang mga kadam-an, nalooy sia sa ila, kay ginlapyo sila kag nag-aplaag, subong sang mga carnero nga walay manugpahalab.” (Mateo 9:36) Wala lamang gintan-aw ni Jesus ang ila makaluluoy nga kahimtangan; kundi ginbuligan niya sila. Gin-agda niya sila: “Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo.” Nagpasalig man sia: “Ang akon gota mahulas, kag ang akon lulan mamag-an.”—Mateo 11:28, 30.

Sa karon, nagakabuhi kita sa “makahalanguyos nga mga tion.” (2 Timoteo 3:1) Madamo nga tawo ang ginabug-atan sa kabalaka sining sistema sang mga butang. (Mateo 13:22) Ang iban ginabug-atan bangod sa mabudlay nga mga kahimtangan. (1 Tesalonica 5:14) Paano kita makapaumpaw sa sadtong nagakinahanglan sini? Kaangay ni Cristo, makabulig kita nga mapamag-an ang ila lulan.

Ginapahaganhagan sang iban ang ila ginabatyag paagi sa pagsugid sang ila mga problema sa iban. Kon mangayo sing bulig sa aton ang isa nga ginapung-awan, ginapamatian bala naton sia sing maayo? Kinahanglan ang disiplina sa kaugalingon agod mangin mahinuklugon nga manugpamati. Dapat magkonsentrar kita sa ginasiling nila sa baylo nga magpamensar kon paano sia sabton kag kon paano lubaron ang problema. Mapakita naton nga nagakabalaka kita paagi sa pagpamati sing maayo, pagtulok sa iya, kag pagyuhum kon nagakaigo.

Sa Cristianong kongregasyon, madamo kita sing kahigayunan nga mapalig-on ang aton mga masigkatumuluo. Halimbawa, kon nagatambong sa mga miting sa Kingdom Hall, mahimo naton palapitan yadtong may mga problema sa panglawas. Kon kaisa, ang pagpakighambal sa ila sing pila ka minuto antes kag pagkatapos sang miting makapalig-on sa ila. Tandaan man naton ang mga wala nakatambong sa aton grupo sang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Libro. Mahimo nga tawgan naton sila sa telepono kag ipabutyag nga nagaulikid kita kag luyag naton sila buligan.—Filipos 2:4.

Mabug-at ang responsibilidad sang mga gulang sa kongregasyon. Mabuligan gid naton sila paagi sa pagkooperar kag pagtuman sing mapainubuson sa bisan ano nga hilikuton nga gintugyan nila sa aton. Ginlaygayan kita sang Pulong sang Dios: “Tumana ang mga nagapangolo sa inyo kag magpasakup sa ila; kay nagapulaw sila tungud sa inyo mga kalag, subong nga sila ang magahatag sing husay. Maghimo sila sini nga may kalipay, kag indi nga may pagbakho, kay ina walay kapuslanan sa inyo.” (Hebreo 13:17) Paagi sa handa nga pagpasakop sa ila, makapaumpaw kita sa sadtong “nagadumala sing maayo.”—1 Timoteo 5:17.

Pirme Maghambal sing Makapalig-on kag Magbulig sa Iban

Ang makapaumpaw nga tun-og naggikan sa di-maisip kag diutay katama nga tinulo sang tubig nga hinay-hinay nga nagakahulog nga daw indi mahibal-an kon sa diin naghalin. Sing kaanggid, ang pagpaumpaw sa iban indi resulta sang isa ka dalayawon nga buhat lamang kundi bangod ini sing padayon nga pagpakita sing tulad-Cristo nga mga kinaiya sa tanan nga tion.

“Sa gugma sang paghiliutud magmalolo kamo ang isa sa isa; sa kadungganan pasulabihon ang iban,” sulat ni apostol Pablo. (Roma 12:10) Kabay nga iaplikar naton ang laygay ni Pablo. Paagi sa aton hambal kag mga buhat, mangin makapaumpaw gid kita sa iban.

[Mga piktyur sa pahina 16]

Ang tun-og sang Bukid Hermon, amo ang ginahalinan sang makapaumpaw nga hun-og para sa mga pananom

[Piktyur sa pahina 17]

Ang mahinuklugon nga manugpamati makapaumpaw sa iban