Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pulong ni Jehova Wala Nagakapaslawan

Ang Pulong ni Jehova Wala Nagakapaslawan

 Ang Pulong ni Jehova Wala Nagakapaslawan

“Wala sing isa ka pulong sa tanan nga maayong pulong nga ginpamulong ni Jehova nga inyo Dios sa inyo ang napaslawan. Ang tanan natuman sa inyo.”—JOSUE 23:14, New World Translation.

1. Sin-o si Josue, kag ano ang ginhimo niya sadtong hingapusan nga bahin sang iya kabuhi?

ISA sia ka mapagsik kag maisog nga kumandante sang militar. Matutom sia kag may integridad. Nag-alagad sia upod kay Moises kag ginpili sia mismo ni Jehova nga pangunahan ang pungsod sang Israel sa paggua sa makakulugmat nga kamingawan kag sa pagsulod sa duta nga ginailigan sing gatas kag dugos. Sadtong hingapusan nga bahin sang iya kabuhi, ining talahuron gid nga lalaki, nga si Josue, makatalandog nga nagpaalam sa mga tigulang sang Israel. Pat-od gid nga yadto nga pinamulong nagpabakod sang pagtuo sang mga nakabati sa iya. Makapabakod man ini sa imo.

2, 3. Sang nagpamulong si Josue sa mga tigulang sang Israel, ano anay ang kahimtangan sa Israel, kag ano ang ginsiling niya?

2 Handurawa ang natabo, subong sang ginlaragway sa Biblia: “Sa tapus ang madamo nga mga adlaw, sang nakahatag ang GINOO sing kapahuwayan sa Israel gikan sa tanan niya nga mga kaaway palibut, kag si Josue tigulang na kag sobol sa panuigon, ginpatawag ni Josue ang bug-os nga Israel, ang ila mga tigulang kag ang ila mga pangolo, ang ila mga hukom kag ang ila mga manugdumala, kag nagsiling sa ila, ‘Ako tigulang na kag sobol sa panuigon.’”—Josue 23:1, 2.

3 Si Josue halos 110 ka tuig na ang edad, kag nagkabuhi sia sa isa sa labing makakulunyag nga tion sa maragtas sang katawhan sang Dios. Nasaksihan niya ang gamhanan nga mga buhat sang Dios, kag nakita niya ang katumanan sang madamo nga mga saad ni Jehova. Gani, bangod sa iya mismo mga naeksperiensiahan nga nakasiling sia nga may pagsalig: “Nakahibalo gid kamo sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga kalag nga wala sing isa ka pulong sa tanan nga maayong pulong nga ginpamulong ni Jehova nga inyo Dios sa inyo ang napaslawan. Ang tanan natuman sa inyo. Wala sing isa ka pulong sini ang napaslawan.”—Josue 23:14, NW.

4. Ano nga mga butang ang ginsaad ni Jehova sa mga Israelinhon?

4 Ano nga mga pulong ukon mga saad ni Jehova ang natuman sang panahon ni Josue? Binagbinagon naton ang tatlo ka butang nga ginsaad ni Jehova sa mga Israelinhon. Una, luwason sila ni Jehova gikan sa pagkaulipon. Ikaduha, amligan niya sila. Ikatlo, sakdagon niya sila. Amo man ini ang mga butang nga ginsaad ni Jehova sa iya katawhan karon, kag nakita naton ang katumanan sini sa panahon naton. Apang, antes naton binagbinagon ang ginhimo ni Jehova sa panahon naton, binagbinagon anay naton ang ginhimo niya sang panahon ni Josue.

Si Jehova Nagaluwas sang Iya Katawhan

5, 6. Paano ginluwas ni Jehova ang mga Israelinhon gikan sa Egipto, kag ano ang ginapakita sini?

5 Sang nagtu-aw ang mga Israelinhon sa Dios bangod sang pag-ulipon sa ila sang Egipto, ginpamatian sila ni Jehova. (Exodo 2:23-25) Si Jehova nagsiling kay Moises sa nagadabdab nga sapinit: “Nagapanaug ako sa pagluwas [sang akon katawhan] gikan sa kamut sang mga Egiptohanon, kag sa pagpagowa sa ila gikan sinang duta sa pagpataklad sa ila sa isa ka dutang maayo kag malapad, sa duta nga nagailig sing gatas kag dugus.” (Exodo 3:8) Daw ano gid ka makakulunyag nga makita ang pagluwas ni Jehova! Sang nangindi si Paraon nga paguaon ang Israel gikan sa Egipto, ginhambalan sia ni Moises nga himuon sang Dios nga dugo ang suba sang Nilo. Natuman gid ang pinamulong ni Jehova. Ang Suba Nilo nangin dugo. Ang mga isda nagkalamatay, kag ang tubig sang suba indi na mainom. (Exodo 7:14-21) Nagpakatig-a  gihapon si Paraon, gani ginpahanabo ni Jehova ang siam pa ka kalalat-an, ang tagsa sini ginlaragway niya antes mahanabo. (Exodo, kapitulo 8-12) Sang mapatay ang mga panganay sang Egipto sa ikanapulo nga kalalat-an, ginpalakat ni Paraon ang mga Israelinhon—gani naglakat sila!—Exodo 12:29-32.

6 Yadto nga pagluwas nagbukas sang dalan para himuon ni Jehova ang Israel subong iya pinili nga pungsod. Ginpadaku sini nga si Jehova amo ang Isa nga nagatuman sang iya mga saad, ang isa nga ang iya pinamulong wala gid nagakapaslawan. Ginpakita sini nga si Jehova labaw gid sa mga dios sang mga pungsod. Magabakod ang aton pagtuo kon basahon naton yadto nga pagluwas. Hunahunaa lamang ang imo mabatyagan kon maeksperiensiahan mo ini! Nakita ni Josue nga si Jehova amo gid ang “ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.”—Salmo 83:18.

Si Jehova Nagaamlig sang Iya Katawhan

7. Paano gin-amligan ni Jehova ang mga Israelinhon gikan sa kasuldadusan ni Paraon?

7 Natuman man bala ang ikaduha nga butang nga ginsaad ni Jehova, nga amligan niya ang iya katawhan? Nagsaad si Jehova nga luwason niya sila gikan sa Egipto kag pasudlon sila sa Ginsaad nga Duta. Dumduma nga ginlagas sang akig nga si Paraon ang Israel upod sang iya makusog nga kasuldadusan, nga nasangkapan sing linibo ka kangga. Daw sigurado gid ang arogante nga si Paraon, ilabi na sang daw nakibon ang mga Israelinhon sa tunga sang mga bukid kag dagat! Apang, nagpasilabot ang Dios agod amligan ang iya katawhan. Nagbutang sia sing haligi nga panganod sa tunga sang duha ka kampo. May kadudulman sa mga Egiptohanon; samtang may kasanag sa mga Israelinhon. Samtang indi makaabante ang mga Egiptohanon bangod sa panganod, ginbayaw ni Moises ang iya sungkod kag ang tubig sang Dagat nga Mapula naghawa. Gani, ang mga Israelinhon nakapalagyo kag ang mga Egiptohanon nakibon. Ginlaglag ni Jehova ang makusog nga kasuldadusan ni Paraon, kag gin-amligan ang Iya katawhan gikan sa pat-od nga kalutusan.—Exodo 14:19-28.

8. Paano gin-amligan ang mga Israelinhon (a) sa kamingawan kag (b) sang nagsulod sila sa Ginsaad nga Duta?

8 Sang makatabok na sa Dagat nga Mapula, ang mga Israelinhon nagpanlakatan sa isa ka duta nga ginalaragway nga “malapad kag makahaladlok nga desierto nga may dalitan nga mga man-og kag mga iwiiwi . . . mamala kag kigas nga duta.” (Deuteronomio 8:15, Maayong Balita nga Biblia) Gin-amligan man ni Jehova ang iya katawhan didto. Kag kamusta naman sang nagsulod sila sa Ginsaad nga Duta? Namatok ang makusog nga kasuldadusan sang Canaan. Apang, si Jehova nagsiling kay Josue: “Tindug, tabok ka sini nga Jordan, ikaw kag ining bug-os nga katawohan, pakadto sa duta nga ginahatag ko sa ila, sa katawohan sang Israel. Wala sing tawo nga makasarang sa pagtindug sa atubangan mo sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi;  subong nga ako nag-upud kay Moises, sa amo magaupud ako sa imo; indi ako magpabaya sa imo ukon magbiya sa imo.” (Josue 1:2, 5) Ini nga pinamulong ni Jehova wala mapaslawan. Sa sulod sang mga anom ka tuig, nalutos ni Josue ang 31 ka hari kag naagaw ang daku nga bahin sang Ginsaad nga Duta. (Josue 12:7-24) Yadto nga pagpangdaug imposible gid kon indi bangod sa maamligon nga pag-atipan ni Jehova.

Si Jehova Nagasakdag sang Iya Katawhan

9, 10. Paano ginsakdag ni Jehova ang iya katawhan sa kamingawan?

9 Binagbinaga karon ang ikatlo nga butang nga ginsaad—sakdagon ni Jehova ang iya katawhan. Wala madugay nga ginluwas sila gikan sa Egipto, nagsaad ang Dios sa mga Israelinhon: “Yari karon, paulanon ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit; kag ang katawohan magagowa kag magatipon sa adlawadlaw sang bahin sa tagsa ka adlaw.” Suno gid sa ginsaad niya, ang Dios nag-aman sing “tinapay gikan sa langit.” “Sang nakita ini sang katawohan sang Israel, nagsinilingay sila, ‘Ano bala ini?’” Ini ang manna, ang tinapay nga ginsaad ni Jehova sa ila.—Exodo 16:4, 13-15.

10 Sa sulod sang 40 ka tuig sa kamingawan, ginsakdag ni Jehova ang mga Israelinhon, kag gin-amanan sila sing pagkaon kag tubig. Ginpat-od pa gani niya nga indi maglapat ang ila mga panapton kag indi magbanog ang ila mga tiil. (Deuteronomio 8:3, 4) Nasaksihan ini tanan ni Josue. Ginluwas, gin-amligan, kag ginsakdag ni Jehova ang iya katawhan, suno gid sa ginsaad niya sa ila.

Pagluwas sa Panahon Naton

11. Ano ang ginpahibalo ni Charles Russell sa hulot-kalan-an sa Bethel sang Oktubre 1914, kag ano ang kahulugan sini?

11 Ano naman ang masiling sa panahon naton? Sang Biernes sang aga, Oktubre 2, 1914, si Charles Taze Russell, nga amo anay ang nagapanguna sa mga Estudyante sang Biblia, nagsulod sa hulot-kalan-an sa Bethel sa Brooklyn, New York. “Maayong aga sa inyo nga tanan,” malipayon nga panamyaw niya. Nian, antes magpungko, masinadyahon sia nga nagpahibalo: “Ang Panahon sang mga Gentil natapos na; natapos na ang adlaw sang ila mga hari.” Nag-abot na liwat ang tion agod magpanghikot si Jehova, ang Soberano sang uniberso, tungod sa iya katawhan. Kag sa pagkamatuod, nagpanghikot sia!

12. Ano nga pagluwas ang natabo sang 1919, kag ano ang mga resulta sini?

12 Pagligad lamang sang lima ka tuig, ginluwas ni Jehova ang iya katawhan gikan sa “Babilonia nga Daku,” ang bug-os kalibutan nga gamhanan nga emperyo sang butig nga relihion. (Bugna 18:2) Pila lamang sa aton ang nakasaksi sadtong makakulunyag nga pagluwas. Apang, nakita gid naton ang mga resulta. Gintukod liwat ni Jehova ang matuod nga pagsimba kag ginhiusa ang mga nalangkag sa pagsimba sa iya. Gintagna ini anay paagi kay manalagna Isaias: “Mahanabu sa olihing mga adlaw nga ang bukid sang balay sang GINOO tukuron sa putokputokan sang kabukiran, kag pakataason sa ibabaw sang kabakoloran; kag magaduguk sa iya ang tanan nga pungsud.”—Isaias 2:2.

13. Ano nga pag-uswag sa katawhan sang Dios ang nasaksihan mo?

 13 Natuman gid ang ginsiling ni Isaias. Sang 1919 maisugon nga ginsugdan sang hinaplas nga nagkalabilin ang pagpanaksi sa bug-os nga kalibutan nga nagpakataas sang pagsimba sa matuod nga Dios. Sang katuigan 1930, talalupangdon gid nga ang ‘iban nga mga carnero’ ginatipon. (Juan 10:16) Una mga linibo, nian ginatos ka libo, kag karon minilyon na ang nagasakdag sa matuod nga pagsimba! Sa palanan-awon nga ginhatag kay apostol Juan, ginalaragway sila subong “dakung kadam-an nga walay tawo nga makaisip, gikan sa tagsa ka pungsud, gikan sa tanan nga kabikahan kag katawohan kag hambal.” (Bugna 7:9) Ano ang nasaksihan mo sa imo kabuhi? Pila anay ang mga Saksi ni Jehova sa duta sang una mo nga matun-an ang kamatuoran? Karon, kapin na sa 6,700,000 ang nagaalagad kay Jehova. Sang ginluwas niya ang iya katawhan gikan sa Babilonia nga Daku, ginbuksan ni Jehova ang dalan para sa makakulunyag nga pag-uswag nga makita naton karon sa bug-os nga kalibutan.

14. Ano pa nga pagluwas ang himuon ni Jehova?

14 May isa pa ka pagluwas nga himuon si Jehova—isa nga magadalahig sa tanan nga tawo sa bug-os nga duta. Sa makahalawhaw nga pagpakita sing gahom, papason ni Jehova ang tanan nga nagapamatok sa iya, kag luwason niya ang iya katawhan pasulod sa bag-ong kalibutan diin magapuyo ang pagkamatarong. Daw ano ka makalilipay nga makita ang pagdula sa kalautan kag ang pagpamanagbanag sang pinakamatahom nga dag-on sa bug-os nga maragtas sang tawo!—Bugna 21:1-4.

Ang Pag-amlig ni Jehova sa Panahon Naton

15. Ngaa kinahanglan man ang pangamlig ni Jehova karon?

15 Subong sang nabinagbinag na naton, ang mga Israelinhon sang panahon ni Josue nagkinahanglan anay sing pangamlig ni Jehova. Nagakinahanglan man bala karon ang katawhan ni Jehova sing pangamlig? Huo! Si Jesus nagpaandam sa iya mga sumulunod: “Itugyan kamo nila sa kangitngitan, kag pamatyon kamo; kag dumtan kamo sang tanan nga kapungsuran bangud sa akon ngalan.” (Mateo 24:9) Sa sulod sang madamo nga tinuig, ang mga Saksi ni Jehova sa madamo nga kadutaan nagbatas sing daku nga pagpamatok kag mapintas nga paghingabot. Apang, maathag gid nga ginasakdag ni Jehova ang iya katawhan. (Roma 8:31) Ginapasalig sang Iya Pulong nga wala sing bisan ano nga butang—‘wala sing hinganiban nga ginhimo batok sa aton’—ang makapauntat sang aton hilikuton nga pagbantala kag pagpanudlo tuhoy sa Ginharian.—Isaias 54:17.

16. Ano nga pamatuod ang nakita mo nga ginaamligan ni Jehova ang iya katawhan?

16 Walay sapayan sang pagdumot sang kalibutan, ang katawhan ni Jehova padayon nga  nagauswag. Ang mga Saksi ni Jehova padayon nga nagadamo sa 236 ka kadutaan kag isa gid ini ka makapakumbinsi nga pamatuod nga si Jehova kaupod naton agod amligan kita gikan sa mga tawo nga luyag gid nga papason ukon pahipuson kita. May madumduman ka bala nga mga ngalan sang gamhanan nga mga lider sa pulitika ukon relihion sa tion sang imo pagkabuhi nga nagpigos sing daku sa katawhan sang Dios? Ano ang natabo sa ila? Diin na sila karon? Madamo sa ila ang patay na, kaangay ni Paraon sang panahon nanday Moises kag Josue. Kag ano ang natabo sa modernong adlaw nga mga alagad ni Jehova nga napatay nga matutom? Yara sila sa handumanan ni Jehova. Amo ini ang pinakamaayo nga duog para sa ila. Maathag gid nga ang pag-amlig nga ginsaad ni Jehova natuman gid.

Si Jehova Nagasakdag sang Iya Katawhan Karon

17. Ano ang ginsaad ni Jehova tuhoy sa espirituwal nga pagkaon?

17 Ginsakdag anay ni Jehova ang iya katawhan sa kamingawan, kag ginasakdag man niya karon ang iya katawhan. Ginapakaon kita sa espirituwal sang “ulipon nga matutum kag mainandamon.” (Mateo 24:45) Nakabaton kita sing ihibalo sa kamatuoran tuhoy sa Dios nga madugay na nga ginhuptan nga likom. Ang anghel nagsiling kay Daniel: “Takpi ang mga polong, kag pat-ini ang tolon-an, tubtub gid sa tion sang katapusan. Madamu ang magadalagan pakadto-pakari, kag magadugang ang ihibalo.”—Daniel 12:4.

18. Paano naton masiling nga ang matuod nga ihibalo bugana karon?

18 Nagakabuhi na kita karon sa tion sang katapusan, kag ang ihibalo tuhoy sa Dios bugana gid. Sa bug-os nga kalibutan, ang mga mahigugmaon sang kamatuoran nakatuon sang sibu nga ihibalo tuhoy sa matuod nga Dios kag sa iya mga katuyuan sa bulig sang balaan nga espiritu. Madamo karon sing mga Biblia sa kalibutan, kag subong man sing mga publikasyon nga nagabulig sa mga tawo nga mahangpan ang hamili nga mga kamatuoran sa Biblia. Binagbinaga, halimbawa, ang kaundan sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginagamit naton sa pagtuon. * Ang pila ka kapitulo sini amo: “Ano ang Kamatuoran Tuhoy sa Dios?,” “Diin ang mga Patay?,” “Ano ang Ginharian Sang Dios?,” kag “Ngaa Ginatugutan Sang Dios ang Pag-antos?” Madugay na ini nga ginapamangkot sang mga tawo. Ang mga sabat sa sining mga pamangkot mahapos na matigayon. Walay sapayan nga ang mga tawo wala sing ihibalo sa Biblia kag ang Cristiandad nagatudlo sing apostata nga mga panudlo, ang Pulong sang Dios nagalandas, sa amo ginasakdag ang tanan nga nagahandum gid nga mag-alagad kay Jehova.

19. Ano nga mga saad ang nakita mo nga natuman, kag ano ang mahinakop mo bangod sini?

19 Pat-od gid nga sa mga nakita mismo naton, makasiling kita: “Wala sing isa ka pulong sa tanan nga maayong pulong nga ginpamulong ni Jehova nga inyo Dios sa inyo ang napaslawan. Ang tanan natuman sa inyo. Wala sing isa ka pulong sini ang napaslawan.” (Josue 23:14, NW) Si Jehova nagaluwas, nagaamlig, kag nagasakdag sang iya mga alagad. May matudlo ka bala nga ginsaad niya nga wala matuman sa gintalana niya nga tion? Wala. Maalamon kita nga nagasalig sa masaligan nga Pulong sang Dios.

20. Ngaa makasalig kita sa mahanabo sa palaabuton?

20 Ano naman ang masiling naton tuhoy sa iya mga saad sa palaabuton? Nagsiling si Jehova nga ang kalabanan sa aton may paglaum nga mabuhi sa duta nga pagahimuon nga isa ka matahom nga paraiso. Ang pila sa aton may paglaum nga maggahom kaupod ni Cristo sa langit. Bisan ano pa ang aton paglaum, may rason gid kita nga magmatutom kaangay ni Josue. Magaabot ang tion nga ang aton paglaum matuman gid. Nian madumduman naton ang tanan nga ginsaad ni Jehova, kag makasiling man kita: “Ang tanan natuman.”

[Footnote]

^ par. 18 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

Mapaathag Mo Bala?

• Ano nga mga saad ni Jehova ang nakita ni Josue nga natuman?

• Ano nga mga saad sang Dios ang nakita mo nga natuman?

• Sa ano kita makasalig may kaangtanan sa pulong sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 23]

Nagpasilabot si Jehova agod luwason ang iya katawhan

[Piktyur sa pahina 23]

Paano gin-amligan ni Jehova ang iya katawhan sa Dagat nga Mapula?

[Piktyur sa pahina 24]

Paano ginsakdag ni Jehova ang iya katawhan sa kamingawan?

[Mga piktyur sa pahina 25]

Ginasakdag ni Jehova ang iya katawhan karon