Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Maglakbay Padulong sa Kapawa

Maglakbay Padulong sa Kapawa

 Maglakbay Padulong sa Kapawa

MADAMO na nga kabuhi ang naluwas sang mga parola. Apang, para sa isa ka kapoy nga manlalakbay, ang parola indi lamang paandam nga may makatalagam nga kabatuhan. Pahibalo man ini nga malapit na sia magdungka. Sing kaanggid, ang mga Cristiano man sa karon malapit na magdungka pagkatapos sang malawig nga paglakbay sa madulom kag makatalagam sa espirituwal nga kalibutan. Sa Biblia, ang katawhan sa kabilugan—ang kadam-an nga nahamulag sa Dios—ginapaanggid sa “dagat nga natublag; kay indi ini makapahuway, kag ang iya mga tubig nagaalimbukad sing lunang kag dag-ut.” (Isaias 57:20) Ang katawhan sang Dios nagakabuhi sa amo sini nga palibot. Apang, masanag ang ila paglaum nga kaluwasan, nga isa ka malaragwayon kag masaligan nga kapawa para sa ila. (Miqueas 7:8) Sa bulig ni Jehova kag sang iya nasulat nga Pulong, “ang kapawa ginasab-ug tungud sa matarung, kag ang kasadya tungud sa matadlong sing tagiposoon.”—Salmo 97:11. *

Apang, ang pila ka Cristiano nasulay palayo sa kapawa ni Jehova. Gintugutan nila ang ila pagtuo nga malunod sa mga butang nga mapaanggid naton sa makatalagam nga kabatuhan—materyalismo, imoralidad, ukon apostasya. Huo, kaangay sang unang siglo, ang pila karon ‘nalunod ang pagtuo.’ (1 Timoteo 1:19; 2 Pedro 2:13-15, 20-22) Ang bag-ong kalibutan mahimo mapaanggid sa pantalan nga dungkaan naton. Bangod tuman na ini karon kalapit, makapasubo gid kon mawasi sang isa ang kahamuot ni Jehova!

Likawi nga ‘Malunod ang Inyo Pagtuo’

Sang nagligad nga mga siglo, ang isa ka sakayan nga naglayag sing madinalag-on sa malapad nga kalalawran mahimo malunod samtang nagahilapit sa pantalan. Sa masami, ang labing makatalagam nga bahin sang paglayag amo kon malapit na magdungka ang sakayan. Sing kaanggid, ang labing makatalagam nga tion sa maragtas sang tawo amo ang “katapusan nga mga adlaw” sining karon nga sistema sang mga butang. Sibu gid nga ginalaragway ini sang Biblia subong “mabudlay atubangon,” ilabi na para sa dedikado nga mga Cristiano.—2 Timoteo 3:1-5, NW.

Ngaa mabudlay gid ining katapusan nga mga adlaw? Ti, nahibaluan ni Satanas nga ‘malip-ot na lamang ang iya tion’ sa pagpakig-away batok sa katawhan sang Dios. Gani, ginadoble niya ang iya panikasog agod gub-on ang ila pagtuo. (Bugna 12:12, 17) Apang, may nagabulig kag nagatuytoy sa aton. Si Jehova dalangpan gihapon para sa mga nagapamati sa iya laygay. (2 Samuel 22:31) Naghatag sia sa aton sing nagapaandam nga mga halimbawa nga nagabuyagyag sang tuso kag malaut nga mga padihot ni Satanas. Repasuhon naton ang duha ka halimbawa may kaangtanan sa pungsod sang Israel sang malapit na sila sa Ginsaad nga Duta.—1 Corinto 10:11; 2 Corinto 2:11.

Malapit Na sa Ginsaad nga Duta

Naggua ang mga Israelinhon sa Egipto sa pagpanguna ni Moises. Wala madugay, malapit na sila sa nabagatnan nga dulunan sang Ginsaad nga Duta. Nian nagpadala si Moises sing 12 ka lalaki sa paglampitaw sa duta. Ang napulo ka walay pagtuo nga mga lampitaw nagbalik nga may makapaluya sing buot nga balita, kag nagsiling nga wala sing padaug ang Israel sa mga Canaanhon bangod “dalagku gid” sila kag makusog. Ano ang reaksion sang mga Israelinhon? Suno sa rekord, nagsugod sila sa pagkumod batok kay Moises kag kay Aaron, nga nagasiling: “Ngaa bala nga dinala kami sang GINOO sa sining duta, sa pagpukan sa amon paagi sa espada? Ang amon mga asawa kag ang  amon mga magamay manginbilihagon. . . . Maghimo kita sing pangolo, kag magbalik kita sa Egipto!”—Numeros 13:1, 2, 28-32; 14:1-4.

Hunahunaa lamang! Ini mismo nga mga tawo nakasaksi sang ginpaubos ni Jehova ining gamhanan nga Egipto—ang kagamhanan sadto sa bug-os nga kalibutan—paagi sa napulo ka malaglagon nga mga kapipit-an kag makahalawhaw nga milagro sa Dagat nga Mapula. Kag ang Ginsaad nga Duta yara na lang sa unhan nila. Gani, kaangay sang isa ka sakayan nga nagalakbay padulong sa kapawa bilang tanda nga malapit na ini magdungka, kinahanglan na lang nga mag-abante sila padulong sa sini. Apang, wala sila sing pagsalig nga masarangan ni Jehova nga pukanon ining magamay kag nabahinbahin nga mga ginharian nga siudad sang Canaan. Mahimo nga nadismaya gid ang Dios kag ang duha ka maisog nga lampitaw nga sanday Josue kag Caleb sa ila pagkawalay pagtuo! Para sa duha, ang Canaan kaangay sang “kalan-on” sa Israel. Nahibaluan gid nila ang kahimtangan, kay nakakadto man sila sa Canaan. Sang wala makasulod ang katawhan sa Ginsaad nga duta, sanday Josue kag Caleb padayon man nga nagpuyo sa sulod sang madamo nga tinuig sa mga kamingawan, apang wala sila didto mapatay kaupod sang mga walay pagtuo. Sa pagkamatuod, ginpangunahan nanday Josue kag Caleb ang masunod nga kaliwatan halin sa kamingawan padulong sa Ginsaad nga Duta. (Numeros 14:9, 30) Sa ikaduha nga tion nga malapit na sila sa Ginsaad nga Duta, ang Israel liwat nga gintilawan. Ano ang natabo?

Gintinguhaan ni Hari Balak sang Moab nga pakamalauton ang Israel paagi sa butig nga manalagna nga si  Balaam. Apang, ginpaslaw ni Jehova ini nga buko amo nga sa baylo nga mga pagpakamalaut, mga pagpakamaayo ang namitlang ni Balaam. (Numeros 22:1-7; 24:10) Nagbuko liwat sing malain si Balaam agod indi makasulod ang katawhan sang Dios sa Ginsaad nga Duta. Paano? Paagi sa pagsulay sa ila sa paghimo sing imoralidad kag sa pagsimba kay Baal. Bisan pa nga sa kabilugan, napaslawan man ini nga estratehiya, 24,000 ka Israelinhon ang nasulay. Nakighilawas sila sa mga kababayin-an sang Moab kag nagsimpon kay Baal-peor.—Numeros 25:1-9.

Hunahunaa lamang! Madamo sini nga mga Israelinhon ang nakasaksi sang ginluwas sila ni Jehova “sa daku kag makahalangawa nga kamingawan.” (Deuteronomio 1:19) Walay sapayan sini, sang malapit na nila mabaton ang ila palanublion, 24,000 sa ila ang nasulay kag ginpatay ni Jehova. Isa gid ini ka paandam para sa mga alagad sang Dios karon samtang nagahilapit na sila sa mas daku pa nga palanublion!

Sa iya katapusan nga panikasog nga balabagan ang mga alagad ni Jehova karon sa pagbaton sang ila padya, indi na kinahanglan ni Satanas ang bag-o nga mga estratehiya. Sa isa ka estratehiya nga nagapahanumdom sa aton sang natabo sang malapit na ang Israel sa Ginsaad nga Duta sa nahauna nga tion, masami nga ginapukaw ni Satanas ang kahadlok kag duhaduha, ayhan paagi sa pamahog, paghingabot, ukon pagyaguta. Ang pila ka Cristiano nagpadaug sa kahadlok. (Mateo 13:20, 21) Ang isa pa ka madinalag-on nga pahito amo ang pagsulay sa mga indibiduwal nga maghimo sing malain. Kon kaisa, gin-impluwensiahan sang pila nga nagsulod sa Cristianong kongregasyon nga may malain nga mga motibo ang mga maluya sa espirituwal kag ang mga wala nagalakat nga may pagsalig nahisanto sa kapawa halin sa Dios.—Judas 8, 12-16.

Para sa mga hamtong kag mga mabinantayon sa mga paandam sang Dios, ang madasig nga pagnubo sang moralidad sang kalibutan isa ka mabakod nga ebidensia nga si Satanas desperado na gid. Huo, nahibaluan ni Satanas nga sa dili madugay, indi na niya matandog ang mainunungon nga mga alagad sang Dios. Gani, tion gid karon nga magpabilin kita nga nagabugtaw sa espirituwal sa mga panikasog ni Satanas.

Mga Bulig sa Pagpabilin nga Nagabugtaw sa Espirituwal

Ginlaragway ni apostol Pedro ang matagnaon nga pulong sang Dios subong “suga nga nagasiga sa duug nga madulum,” kay nagabulig ini sa mga Cristiano nga mahangpan ang katumanan sang katuyuan sang Dios. (2 Pedro 1:19-21) Ang mga nagapalambo sing gugma sa Pulong sang Dios kag padayon nga nagapatuytoy sa sini nakahibalo nga tadlungon ni Jehova ang ila mga banas. (Hulubaton 3:5, 6) Bangod puno sing paglaum, ining mga mapinasalamaton “magaamba sa kalipay sang tagiposoon,” samtang ang wala makakilala kay Jehova ukon nagbiya sang iya dalanon “magahibi sa kasubo sang tagiposoon” kag “magahaya sa kagamo sang espiritu.” (Isaias 65:13, 14) Gani, paagi sa makugi nga pagtuon sa Biblia kag pag-aplikar sa aton natun-an, matuon naton pirme ang aton mga mata sa aton sigurado nga paglaum sa baylo nga sa umalagi nga mga kalipayan sang karon nga sistema sang mga butang.

Ang pangamuyo importante man sa pagpabilin naton nga nagabugtaw sa espirituwal. Tuhoy sa katapusan sang karon nga sistema, si Jesus nagsiling: “Magbantay kamo sa tagsa ka dag-on, nga nagaampo nga makasarang kamo sa pagpalagyo sa sini tanan nga butang nga mahanabu, kag sa pagtindug sa atubangan sang Anak sang tawo.” (Lucas 21:34-36) Talupangda ang paggamit ni Jesus sang tinaga nga “nagaampo,” nga amo ang hugot nga pangamuyo. Nahibaluan ni Jesus nga posible mawasi ang kabuhi nga dayon sa sining makahalanguyos nga tion. Mabanaag bala sa imo mga pangamuyo ang imo mainit nga handum nga magpabilin nga nagabugtaw sa espirituwal?

Indi naton pagkalimtan nga ang labing makatalagam nga bahin sang paglakbay padulong sa aton palanublion amo ang katapusan nga bahin. Gani, importante gid nga ituon naton pirme ang aton mga mata sa kapawa nga magatuytoy sa aton padulong sa kaluwasan.

Mangin Alisto sa Di-matuod nga mga Kapawa

Makatalagam anay para sa mga sakayan nga maglayag sa mga gab-i nga wala sing bulan bangod sa mga tulisan. Indi makita sang mga nagalayag ang baybayon, gani mahimo butangan sang  mga tulisan sing mga kapawa ang makatalagam nga mga bahin sang dagat agod limbungan ukon patalangon ang mga kapitan sang sakayan. Nian, ang ila mga sakayan mahimo nga malunod, ang ila kargamento kawaton, kag patyon pa sila.

Sing kaanggid, luyag man kawaton sang malimbungon nga ‘manugtunda sang kapawa’ nga si Satanas gikan sa katawhan sang Dios ang ila kaangtanan sa Iya. Mahimo gamiton sang Yawa ang “dimatuud nga mga pinadala” kag ang apostata nga “nagapakamanug-alagad sang pagkamatarong” agod limbungan ang mga di-mabinantayon. (2 Corinto 11:13-15) Apang kaangay sang alisto kag eksperiensiado nga kapitan kag mga tripulante nga indi malimbungan sang di-matuod nga mga kapawa, ang mga Cristiano nga ‘nahanas ang ila painoino sa pagpili sang maayo gikan sa malaut’ wala mapatalang sang mga nagapalapnag sing butig nga mga panudlo kag malaglagon nga mga pilosopiya.—Hebreo 5:14; Bugna 2:2.

Ang mga marinero may listahan sang mga parola nga maagihan nila. Ginapakita sini ang palatandaan sang tagsa ka parola, lakip na ang pinasahi nga sinyales sini. Ang The World Encyclopedia nagsiling: “Makilal-an sang mga marinero kon ano nga parola ang makita nila—kag pati na ang lokasyon sini—paagi sa pagtan-aw sa palatandaan kag listahan sang mga parola.” Sing kaanggid, ang Pulong sang Dios nagabulig sa mga bunayag sing tagipusuon nga makilala ang matuod nga pagsimba kag ang mga nagalakat sa sini, ilabi na sa sining katapusan nga mga adlaw, kay ginpataas ini ni Jehova labaw sa butig nga relihion. (Isaias 2:2, 3; Malaquias 3:18) Nagapatuhay sang matuod kag butig nga pagsimba, ang Isaias 60:2, 3 nagasiling: “Ang kadudulman magatabon sang duta, kag ang pitipit nga kadudulman sang mga katawohan; apang ang GINOO magasilak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Kag ang mga pungsud magaabut sa imo kapawa, kag ang mga hari sa kasanag sang imo pagdilag.”

Samtang padayon nga ginatuytuyan sang kapawa ni Jehova ang minilyon gikan sa tanan nga kapungsuran, ang ila pagtuo indi makaeksperiensia sing malaragwayon nga pagkalunod sa sining katapusan nga bahin sang ila paglakbay. Sa baylo, madinalag-on sila nga magalayag sa nabilin nga mga adlaw sang karon nga sistema sang mga butang padulong sa mahidaiton nga bag-ong kalibutan.

[Footnote]

^ par. 2 Ginagamit sang Kasulatan ang “kapawa” sing simbuliko ukon sing malaragwayon. Halimbawa, ginaangot sang Biblia ang Dios sa kapawa. (Salmo 104:1, 2; 1 Juan 1:5) Ang espirituwal nga kasanagan gikan sa Pulong sang Dios ginapaanggid sa kapawa. (Isaias 2:3-5; 2 Corinto 4:6) Sa tion sang iya ministeryo sa duta, si Jesus kapawa. (Juan 8:12; 9:5; 12:35) Kag ang mga sumulunod ni Jesus ginsugo nga paiwagon ang ila kapawa.—Mateo 5:14, 16.

[Piktyur sa pahina 15]

Kaangay sang mga marinero, ang mga Cristiano nagahalong nga indi malimbungan sang di-matuod nga mga kapawa