Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magkabuhi nga Ginahunahuna ang Palaabuton

Magkabuhi nga Ginahunahuna ang Palaabuton

 Magkabuhi nga Ginahunahuna ang Palaabuton

“DILI kamo maghimud-os nahanungud sang buwas,” siling ni Jesucristo sa iya bantog nga diskurso sa higad sang bukid sa Galilea. Suno sa The New English Bible nga badbad, si Jesus nagsiling pa: “Bahala na ang buas sa iya kaugalingon.”—Mateo 6:34.

Ano ang buot silingon sang pinamulong, “bahala na ang buas sa iya kaugalingon”? Buot silingon bala sini nga dapat ka magkabuhi para lang sa karon kag indi na paghunahunaon ang buas? Nagahisanto gid bala ini sa panghunahuna ni Jesus kag sang iya mga sumulunod?

“Dili Kamo Maghimud-os”

Basaha ang ginsiling ni Jesus sa Mateo 6:25-32. Nagsiling sia sing bahin: “Dili kamo maghimud-os nahanungud sang inyo kabuhi, kon ano ang inyo kaonon ukon ano ang inyo imnon, bisan pa nahanungud sang inyo lawas, kon ano ang inyo ipanaput. . . . Tan-awa ang mga pispis sa langit: Wala sila nagasab-ug ukon nagaani ukon nagatipon sa mga tambobo, kag ginapakaon sila sang inyo Amay nga langitnon. . . . Sin-o bala sa inyo nga tungud sa paghimud-os makadugang sing isa ka maniko sa iya kataason? Kag ngaa bala nagahimud-os kamo nahanungud sa panapton? Talupangda ninyo ang mga lirio sa latagon, daw ano ang pagtubo nila; wala sila nagapangabudlay ukon nagapamorong . . . Busa dili kamo maghimud-os, nga nagasiling, ‘Ano bala ang aton kaonon?’ ukon ‘Ano ang aton imnon?’ ukon ‘Ano ang aton ipanaput?’ Kay ang mga Gentil nagapangita sini tanan nga butang; kag ang inyo Amay nga langitnon nakahibalo nga kamo may kinahanglan sini tanan.”

Gintapos ni Jesus ini nga bahin sang iya diskurso sa duha ka laygay. Ang una: “Pangitaa anay ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarung, kag tanan ini nga butang idugang sa inyo.” Ang ikaduha: “Busa dili kamo maghimud-os  nahanungud sang buwas, kay ang buwas may iya kaugalingon nga paghimud-os. Tuman na sa adlaw ang iya kalainan.”—Mateo 6:33, 34.

Nakahibalo ang Inyo Amay Sang Inyo Kinahanglan

Ginpalas-ay bala ni Jesus ang iya mga disipulo, pati na ang mga mangunguma, sa ‘pagsab-ug, pag-ani, ukon pagtipon sang ila ani sa mga tambobo’? Ukon sa ‘pagpangabudlay kag sa pagpamorong’ agod may ipanapot? (Hulubaton 21:5; 24:30-34; Manugwali 11:4) Wala. Kon indi sila magpangabudlay, ‘magapakilimos sila sa tig-alani,’ kay wala sila sing kaunon ukon ipanapot.—Hulubaton 20:4.

Ano naman ang ginsiling niya sa paghimud-os? Buot silingon bala ni Jesus nga malikawan gid sang iya tagpalamati ang paghimud-os? Indi. Bisan si Jesus nalisang kag naghimud-os sang gab-i nga gindakop sia.—Lucas 22:44.

Ginhambal lamang ni Jesus ang sadsaran nga kamatuoran. Ang sobra nga paghimud-os indi makabulig sa imo sa paglubad sang bisan ano man nga problema mo. Halimbawa, indi sini mapalawig ang imo kabuhi. Indi sini ‘madugangan sing isa ka maniko ang imo kataason,’ siling ni Jesus. (Mateo 6:27) Sa katunayan, ang sobra kag malawig nga paghimud-os magapalip-ot sang imo kabuhi.

Praktikal gid ang iya laygay. Ti, madamo sa mga butang nga ginakabalak-an naton ang wala gid nagakatabo. Nakita sang Britaniko nga estadista nga si Winston Churchill ang kamatuoran sini sadtong madulom nga mga adlaw sang Inaway sa Bug-os Kalibutan II. Nagsulat sia tuhoy sa iya mga kabalaka sadto: “Sang ginpamensaran ko ining tanan nga kabalaka, nadumduman ko ang sugilanon sang isa ka tigulang nga tawo nga nagsiling, antes sia mapatay, nga madamo sia sing ginkabalak-an sa iya kabuhi, apang laban sini wala gid matabo.” Huo, maalamon nga ang kabalak-an lang naton amo ang mga butang nga nagakatabo sa adlaw-adlaw, ilabi na kon ang aton mga kabalaka kag mga problema mahapos nga bangdan sang aton daku nga paghimud-os.

‘Pangitaa Anay ang Ginharian sang Dios’

Indi lamang ang panglawason kag balatyagon sang iya tagpalamati ang ginhunahuna ni Jesus. Nahibaluan niya nga mahimo matabunan sang paghimud-os nga matigayon ang mga kinahanglanon sa kabuhi, subong man sang sobra nga  paghandum sa mga pagkabutang kag kalipayan, ang mas importante nga mga butang. (Filipos 1:10) Mahimo maghunahuna ka, ‘Ano pa ang mas importante sangsa pagtigayon sa mga kinahanglanon sa kabuhi?’ Ang sabat amo ang espirituwal nga mga butang nga may kaangtanan sa aton pagsimba sa Dios. Nagsiling si Jesus nga ang pinakaimportante sa aton kabuhi amo dapat ang ‘pagpangita anay sa ginharian sang Dios kag sa iya pagkamatarong.’—Mateo 6:33.

Sang panahon ni Jesus, madamo ang nawili sa paghingamo sing materyal nga mga butang. Ang pagtipon sing manggad amo ang pinakaimportante sa ila. Apang, tuhay ang ginlaygay ni Jesus sa iya tagpalamati. Subong katawhan nga nagdedikar sa Dios, ang ila “bug-os nga katungdanan” amo ang “magkahadluk sa Dios, kag magbantay sa iya mga sogo.”—Manugwali 12:13.

Ang kawili sa paghingamo sing materyal nga mga butang—“ang paghimud-os sining kalibutan kag ang limbong sang manggad”—magapaluya sang espirituwalidad sang iya tagpalamati. (Mateo 13:22) “Ang mga buut magmanggaranon,” sulat ni apostol Pablo, “nagakaholog sa panulay, sa siod, sa madamung kailigbon nga binuang kag makahalalit nga nagatugdang sang mga tawo sa kadulaan kag kalaglagan.” (1 Timoteo 6:9) Agod malikawan nila ini nga “siod,” ginpahanumdom ni Jesus ang iya mga sumulunod nga nahibaluan sang ila langitnon nga Amay nga kinahanglan nila ini tanan. Amanan sila sang Dios subong sang pag-aman niya sa “mga pispis sa langit.” (Mateo 6:26, 32) Sa baylo nga maghimud-os sing tuman, dapat nila himuon ang ila bug-os nga masarangan nga maamanan ang ila materyal nga kinahanglanon kag nian, may pagsalig nga itugyan ang tanan kay Jehova.—Filipos 4:6, 7.

Sang nagsiling si Jesus nga “bahala na ang buas sa iya kaugalingon,” buot niya silingon nga indi naton pag-idugang sa mga problema karon ang mga kabalaka para sa buas. Ginbadbad sang isa pa ka badbad sang Biblia ang ginsiling niya: “Indi kamo magpalibog nahanungod sang buas, kay ang buas may iya man kaugalingon nga palaligban. Wala sing kinahanglan nga dugangan pa ang palaligban nga nagaabot sa tagsa ka adlaw.”—Mateo 6:34, Maayong Balita nga Biblia.

“Magkari ang Imo Ginharian”

Apang, ang nagakaigo nga pagkabalaka para sa palaabuton kag ang indi na paghunahuna sa sini magkatuhay. Wala ginlaygayan ni Jesus ang iya mga disipulo nga indi na paghunahunaon ang palaabuton. Sa baylo, ginlaygayan niya sila nga mangin interesado gid sa palaabuton. Matuod, dapat sila mangamuyo nga may yara sila sang ila mga kinahanglanon karon—ang ila adlaw-adlaw nga kalan-on. Apang dapat anay nila ipangamuyo ang mga butang nga magaabot pa—ang pagkari sang Ginharian sang Dios kag ang paghimo sang kabubut-on sang Dios sa duta.—Mateo 6:9-11.

Indi naton pag-ilugon ang mga tawo sang panahon ni Noe. Masako gid sila ‘sa pagkaon kag pag-inom, sa pagpangasawa kag pagpamana’ amo nga ‘wala nila ginsapak’ [NW] ang buot nga matabo. Kag ano ang resulta? “Nag-abut ang anaw kag nagdala sa ila nga tanan.” (Mateo 24:36-42) Gingamit ni apostol Pedro yadto nga hitabo agod ipahanumdom sa aton nga dapat kita magkabuhi nga ginahunahuna ang palaabuton. “Sanglit ining tanan nga butang tunawon sa among bagay,” sulat niya, “ano bala nga sari sang mga tawo dapat mangin-amo kamo sa balaan kag diosnon nga mga kabuhi [“mga buhat sang diosnon nga debosyon,” NW], nga nagahulat kag nagapadali sang pag-abut [“ginadumdom ang presensia,” NW] sang adlaw sang Dios!”—2 Pedro 3:5-7, 11, 12.

Magtipon Kamo sing mga Bahandi sa Langit

Huo, ‘dumdumon’ naton ang adlaw ni Jehova. Maimpluwensiahan sini ang paggamit naton sang aton tion, enerhiya, ikasarang, manggad, kag kinaiya. Indi kita dapat mawili sa paghingamo sing materyal nga mga butang—mga kinahanglanon ukon mga kalipayan sa kabuhi—amo nga halos wala kita sing tion para sa mga buhat nga nagapakita sing “diosnon nga debosyon.” Ang pagkabalaka para lang sa karon daw may insigida nga mga resulta, apang bisan pa maayo ang mga resulta, umalagi lamang ang kapuslanan sini. Mas maalamon, siling ni Jesus, nga “magtipon kamo sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa langit” sa baylo nga sa duta.—Mateo 6:19, 20.

 Ginpadaku ni Jesus ini nga punto sa iya ilustrasyon tuhoy sa isa ka tawo nga naghimo sing daku nga mga plano para sa palaabuton. Mga plano ini nga wala maglakip kon paano niya mapalambo ang kaangtanan sa Dios. Mapatubason gid ang iya duta. Namat-od sia nga gub-on ang iya mga tambobo kag maghimo sing dakudaku pa agod magkabuhi sia sing masulhay, kag magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Ano ang malain sa sini? Napatay sia antes niya mapuslan ang mga bunga sang iya pinangabudlayan. Ang malain pa, wala sia makapalambo sing kaangtanan sa Dios. Naghinakop si Jesus: “Amo man sia nga nagatigana sing bahandi sa iya kaugalingon, kag indi manggaranon sa Dios.”—Lucas 12:15-21; Hulubaton 19:21.

Ano ang Himuon Mo?

Likawi ang kasaypanan sang tawo nga ginlaragway ni Jesus. Hibalua ang katuyuan sang Dios para sa palaabuton, kag tukura ang imo kabuhi nahisanto sini. Wala ginpabay-an sang Dios ang mga tawo nga ignorante sa himuon niya. “Ang Ginoong DIOS,” sulat sang manalagna sang una nga si Amos, “indi maghimo sing bisan ano nga butang kon indi niya anay mapahayag ang iya tinago sa iya mga alagad nga mga manalagna.” (Amos 3:7) Mabasa mo karon ang ginpahayag ni Jehova paagi sa iya mga manalagna sa iya inspirado nga Pulong, ang Biblia.—2 Timoteo 3:16, 17.

Ang isa ka butang nga ginapahayag sang Biblia amo ang mahanabo sa malapit nga palaabuton nga magabag-o sa bug-os nga duta. Si Jesus nagsiling: “Magaabut ang [“dakung kapipit-an,” NW], nga wala pa sing subong nga nahanabu kutub sa ginsuguran sang kalibutan tubtub karon.” (Mateo 24:21) Wala sing tawo nga makapugong sini. Sa pagkamatuod, wala sing rason nga punggan ini sang matuod nga mga sumilimba. Ngaa? Bangod dulaon sini ang tanan nga kalainan sa duta, kag abiabihon sini ang “bag-ong mga langit kag bag-ong duta,” buot silingon ang bag-ong langitnon nga panguluhan kag ang bag-ong dutan-on nga katilingban. Sa sining bag-ong kalibutan, “pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata [sang mga tawo], kag wala na sing kamatayon, ukon kalisud ukon paghibi ukon kasakit pa.”—Bugna 21:1-4.

Kon amo, indi bala maalamon nga maghinguyang kita karon sing tion nga usisaon ang ginasiling sang Biblia tuhoy sini nga hitabo? Nagakinahanglan ka bala sing bulig? Magpabulig ka sa mga Saksi ni Jehova. Ukon sulati ang mga manugbalhag sini nga magasin. Kag pat-ura nga wala ka nagakabuhi para lang sa karon kundi para man sa makalilipay nga palaabuton.

[Mga piktyur sa pahina 7]

“Dili kamo maghimud-os . . . Ang buwas may iya kaugalingon nga paghimud-os”