Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malandas Mo ang Inhustisya!

Malandas Mo ang Inhustisya!

 Malandas Mo ang Inhustisya!

SIN-O bala ang wala nakaeksperiensia sing inhustisya? Bisan pa ang iban mahimo nga nagahunahuna lamang nga ginhimuan sila sing inhustisya, ang iban nangin biktima gid sang inhustisya.

Kon makaeksperiensia kita sing inhustisya, ginalisdan gid kita kag mahimo sini maapektuhan ang aton relasyon sa Dios. Mahimo luyag naton nga tadlungon gilayon ang kahimtangan. Ngaa? Ang isa ka rason amo nga ang aton Manunuga, si Jehova nga Dios nga “nagahigugma sang katarungan,” naghatag sa tawo sang igbalatyag sang katarungan. (Salmo 37:28; Genesis 1:26) Apang, mahimo nga yara kita sa kahimtangan diin nagabatyag kita nga ginhimuan kita sing inhustisya. Ang isa ka maalam nga tawo nagsiling: “Niyan nagbalik ako kag nakita ang tanan nga pagpigus nga ginahimo sa idalum sang adlaw. Kag yari karon, ang mga luha sang mga ginpigus, kag wala sila sing manuglipay! Sa bahin sang ila mga manugpigus may gahum, apang wala sila sing manuglipay.” (Manugwali 4:1) Apang, paano naton malandas ang inhustisya?

Ano Gid ang Inhustisya?

Ang inhustisya isa ka kahimtangan ukon paglapas sa mga talaksan sang katarungan. Apang, ano bala nga talaksan sang katarungan ang dapat sundon sang mga tawo? Maathag nga may kinamatarong ang aton matarong kag wala nagabag-o nga Manunuga nga magpatok sang mga talaksan sa katarungan. Sa iya pagtamod, ang paglakat sa “mga palatukuran sang kabuhi” nagadalahig sing ‘di-paghimo sing kalautan.’ (Ezequiel 33:15) Busa, sang gintuga ni Jehova ang una nga tawo, ginhatagan Niya sia sing konsiensia. Isa ini ka giya nga nagabulig sa iya nga mahantop ang husto kag sayop. (Roma 2:14, 15) Dugang pa, ginpabutyag ni Jehova sa Biblia, kon ano ang iya talaksan sa katarungan.

Apang ano ang himuon naton kon nagabatyag kita nga nahimuan kita sing inhustisya? Maayo gid nga binagbinagon naton ang mga butang sing bunayag agod masiguro kon bala nahimuan gid kita sang inhustisya. Halimbawa, binagbinaga ang kahimtangan sang Hebreong manalagna nga si Jonas. Ginsugo sia ni Jehova nga pahibaluon ang mga taga-Ninive sa nagahilapit nga kalaglagan. Sang primero, ginpalagyuhan ni Jonas ang iya asaynment. Apang sang ulihi, nagkadto sia sa Ninive kag ginpaandaman ang mga pumuluyo tuhoy sa nagahilapit nga kalaglagan. Sang ginbaton sang katawhan ining mensahe, wala sila ginalaglag ni Jehova. Ano ang ginbatyag ni Jonas? “Naalipungut si Jonas sing lakas, kag naakig sia.” (Jonas 4:1) Nagbatyag sia nga inhustisya gid yadto sa bahin ni Jehova.

Maathag nga wala nagsayop si Jehova bangod mabasa niya ang tagipusuon kag “nagahigugma [sia] sang pakamatarung kag katarungan.” (Salmo 33:5) Dapat lang batunon ni Jonas nga ang pamaagi ni Jehova sa pagdesisyon nahisanto gid  sa iya himpit nga katarungan. Kon nagabatyag kita nga ginhimuan kita sing inhustisya, mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Ang pagtamod ko bala pareho sang pagtamod ni Jehova?’

Paglandas sang Inhustisya

Nagasugid ang Biblia sang halimbawa sang mga nag-antos sing inhustisya. Madamo kita sing matun-an kon paano nila gin-atubang ang ila mabudlay nga kahimtangan. Talupangda si Jose, nga ginbaligya subong ulipon sa Egipto sang iya mahisaon nga mga utod. Didto sa Egipto, ginsulay sia sang asawa sang iya agalon, kag sang ginsikway niya ini nga pagsulay, ginpatupatuan sia nga nanglugos. Subong resulta, ginbilanggo si Jose. Apang, ang iya pagtuo mas mabakod pa sa gapos nga salsalon nga gingapos sa iya. Wala niya gintugutan ang inhustisya nga magpatahaw sang iya espirituwalidad ukon magpaluya sang iya pagsalig kay Jehova.—Genesis 37:18-28; 39:4-20; Salmo 105:17-19.

Ang isa pa nga nag-atubang sing inhustisya amo si Nabot. Nangin biktima sia sang malimbungon nga pahito ni Jezebel, ang asawa ni Hari Ahab sang Israel. Ginhandum sang hari ang napanubli nga duta ni Nabot sa tupad sang palasyo. Ginadilian ang mga Israelinhon nga ibaligya ang ila napanubli nga duta, busa wala ginbaton ni Nabot ang tanyag sang hari nga baklon ang duta. (Levitico 25:23) Sa amo, ang malauton nga asawa ni Ahab naggamit sing butig nga mga saksi nga magapakamalaut kay Nabot nga kuno nagpasipala sia sa Dios kag sa hari. Subong resulta, ginpapatay si Nabot kag ang iya mga anak nga lalaki. Hunahunaa kon ano ang ginbatyag ni Nabot samtang nagahana ang mga tawo nga batuhon sia!—1 Hari 21:1-14; 2 Hari 9:26.

Apang, inang hitabo kamalingking lamang kon ipaanggid sa inhustisya nga ginhimo kay Cristo Jesus. Napamatbatan sia sing kamatayon bangod sang ilegal nga kasaba kag sang butig nga panumbungon. Wala sing kaisog ang Romanong gobernador nga ipatuman kon ano ang nakita niya nga makatarunganon. (Juan 18:38-40) Indi gid matupungan ang inhustisya nga ginhimo ni Satanas kay Cristo Jesus!

 Ginapakita bala sini nga mga halimbawa nga wala nagasapak si Jehova sa mga nagaantos sing inhustisya? Indi! Kay man, tuhay ang pagtamod ni Jehova sa pagtamod sang mga tawo sa sini nga mga kahimtangan. (Isaias 55:8, 9) Halimbawa, bangod ginbaligya si Jose subong ulipon, naluwas niya ang iya pamilya. Nangin manugdumala sia sang kalan-on sa Egipto antes natabo ang tiggulutom nga nagdalahig sa iya pamilya. Hunahunaa bala, kon wala gintugutan ni Jehova ini nga inhustisya, wala kuntani mabilanggo si Jose. Sa sini nga bilangguan, ginpatpat niya ang damgo sang duha ka bilanggo, nga sang ulihi, ang isa sa ila nagsugid kay Paraon tuhoy kay Jose, kag amo ini ang rason kon ngaa nangin manugdumala sia sang kalan-on.—Genesis 40:1; 41:9-14; 45:4-8.

Kamusta naman ang natabo kay Nabot? Sa liwat, tilawi nga tamdon ini nga kahimtangan kaangay sang pagtamod ni Jehova. Para kay Jehova nga sarang makabanhaw sang patay, daw kaangay lang nga buhi si Nabot sa iya hunahuna, bisan pa naghamyangon ang iya bangkay sa duta. (1 Hari 21:19; Lucas 20:37, 38) Huo, magahulat si Nabot tubtob nga banhawon sia ni Jehova, apang ang kalawigon sini nga paghulat daw sa wala lang, kay man ang mga patay wala sing hinalung-ong. (Manugwali 9:5) Dugang pa, si Jehova nagtimalos na para kay Nabot paagi sa paghukom kay Ahab kag sa iya panimalay.—2 Hari 9:21, 24, 26, 35, 36; 10:1-11; Juan 5:28, 29.

Sa bahin ni Jesus, napatay man sia. Apang, ginbanhaw sia sang Dios kag ginbayaw sa posisyon nga “labaw pa gid sa tanan nga pagdumala kag pagbulut-an kag gahum kag pagkaginoo, kag labaw sa tagsa ka ngalan nga ginhingalan.” (Efeso 1:20, 21) Ang inhustisya nga ginhimo ni Satanas kay Jesus wala nagpugong kay Jehova sa pagpadya sa iya Anak. Nakahibalo si Jesus nga sarang ni Jehova matadlong ang di-makatarunganon nga pagdakop sa iya kon buot Niya. Apang, nahibaluan man ni Cristo nga may gintalana nga tion si Jehova sa pagtuman sang Kasulatan kag sa pagtadlong sa tanan nga sahi sang inhustisya.

Matuod, si Satanas kag ang iya mga sumalakdag naghimo sing inhustisya sa mga matarong, apang sa ulihi, si Jehova magatadlong sang kahimtangan kag bug-os niya nga pagadulaon ang inhustisya. Busa, magahulat kita kay Jehova sa pagtadlong sa inhustisya.—Deuteronomio 25:16; Roma 12:17-19.

Kon Ngaa Ginatugutan ni Jehova ang Inhustisya

Mahimo nga may rason si Jehova kon ngaa wala niya gintadlong ang pila ka kahimtangan. Subong bahin sang aton Cristianong paghanas, mahimo niya tugutan nga mag-antos kita sing inhustisya. Apang tandaan naton nga ‘ang Dios wala gid nagasulay sa bisan kay sin-o.’ (Santiago 1:13) Bisan pa mahimo nga tugutan niya ang kahimtangan nga magpadayon nga wala sia nagapasilabot, sarang niya sakdagon yadtong mga nagapahanas. “Sa tapus nga nakaantus kamo sa diotay nga tion,” pasalig sang Biblia, “ang Dios sang bug-os nga bugay . . . magahimpit [ukon “magatapos sang inyo paghanas,” NW] magpalig-on, kag magapabakud sa inyo.”—1 Pedro 5:10.

Dugang pa, ang pagtugot ni Jehova sa pila ka inhustisya mahimo magahatag sing tion para sa nagahimo sini nga maghinulsol. Mga pila lang ka semana sang tapos nga mapatay si Jesus, ang pila ka Judiyo nga nagpamati sa pagpalig-on ni Pedro ‘nasuntok sa ila tagiposoon.’ Tudok nga ginbaton nila ang pulong sang Dios kag nagpabawtismo.—Binuhatan 2:36-42.

Sa pagkamatuod, indi tanan nga nagahimo sing inhustisya nagahinulsol. Ang pila nagsagsag pa gid sa paghimo sing inhustisya. Apang, ang Hulubaton 29:1 nagsiling: “Sia nga ginasabdong sing masunsun, apang nagapatig-a sang iya tingkoy laglagon sa hinali kag indi matabangan.” Huo, sa ulihi, si Jehova magapanghikot kag dulaon niya yadtong nagapadayon sa paghimo sing inhustisya.—Manugwali 8:11-13.

Ano man kalawig nga tion ang kinahanglan agod malandas ang inhustisya, makasalig kita nga buligan kita ni Jehova nga malandas ini. Kag makasiguro kita nga tadlungon Niya ang bisan ano nga inhustisya nga aton gin-antos sa sining malauton nga sistema ni Satanas. Dugang pa, nagsaad sia sing daku nga padya, ang kabuhi nga wala sing katapusan sa bag-ong kalibutan “diin nagapuyo ang pagkamatarung.”—2 Pedro 3:13.

[Piktyur sa pahina 17]

Ano ayhan ang ginbatyag ni Nabot samtang nagaantos sia sing inhustisya?