Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makabenepisyo Kita sa Pagbatas sing mga Pag-antos

Makabenepisyo Kita sa Pagbatas sing mga Pag-antos

 Makabenepisyo Kita sa Pagbatas sing mga Pag-antos

“Ginatawag naton nga bulahan ang mga nagpakalig-on.”—SANTIAGO 5:11.

1, 2. Ano ang nagapakita nga indi katuyuan ni Jehova nga mag-antos ang tawo?

WALA sing normal nga tawo ang luyag nga mag-antos. Bisan ang aton Manunuga, si Jehova nga Dios, indi luyag nga mag-antos ang katawhan. Mahibaluan naton ini kon usisaon naton ang iya inspirado nga Pulong kag talupangdon kon ano ang natabo pagkatapos niya matuga ang tawo. Una, gintuga sang Dios ang lalaki. “Ang GINOONG Dios naghimo sang tawo gikan sa yab-ok sang duta, kag naghuyup sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi kag ang tawo nanginbuhi nga kalag.” (Genesis 2:7) Himpit ang lawas kag hunahuna ni Adan, kag hilway sia sa balatian kag kamatayon.

2 Kamusta naman ang pangabuhi ni Adan? “Ang GINOONG Dios naghimo sing katamnan nayon sa sidlangan, sa Eden; kag didto ginbutang niya ang tawo nga iya nahimo. Kag ang GINOONG Dios nagpatubo gikan sa duta sang tagsa ka kahoy nga maanyag sa itololok kag maayo nga kalan-on.” (Genesis 2:8, 9) Sa pagkamatuod, manami gid ang puluy-an ni Adan. Wala gid sing pag-antos sa Eden.

3. Ano kuntani ang pribilehiyo sang unang mag-asawa?

3 Ginasugiran kita sang Genesis 2:18: “Niyan ang GINOONG Dios nagsiling, ‘Indi maayo nga ang tawo mag-isa lamang; himoan ko sia sing kabulig nga bagay sa iya.’” Nian nagtuga si Jehova sing himpit nga asawa para kay Adan, bangod sina mangin posible na ang pagluntad sang isa ka malipayon nga pamilya. (Genesis 2:21-23) Ginasugiran pa gid kita sang Biblia: “Ang Dios nagpakamaayo sa ila, kag ang Dios nagsiling sa ila, ‘Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya.’” (Genesis 1:28) Dalayawon gid ang pribilehiyo sang unang mag-asawa bangod sila ang magapasangkad sang Paraiso sang Eden tubtob sa ukbong sang duta agod mangin paraiso ang bug-os nga kalibutan. Kag magaanak sila sing malipayon nga mga kabataan nga hilway sa pag-antos. Makalilipay gid ini nga panugod!—Genesis 1:31.

Nagsugod ang Pag-antos

4. Suno sa maragtas, ano ang maathag nga natabo sa katawhan?

4 Apang, kon usisaon naton karon ang kahimtangan sang katawhan sa bug-os nga maragtas, maathag gid nga may malain nga natabo sang una. May kalautan gid nga natabo amo nga nag-antos sing daku ang katawhan. Sa sulod sang mga siniglo, ang mga kaanakan  nanday Adan kag Eva nagbalatian, nagtigulang, kag sang ulihi nagkalamatay. Ang duta malayo gid sa paraiso nga puno sing malipayon nga tawo. Sibu gid nga ginalaragway sang Roma 8:22 ang kahimtangan: “Ang bug-os nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingub tubtub karon.”

5. Paano nadalahig ang aton unang mga ginikanan sa pag-antos sang katawhan?

5 Indi mabasol si Jehova sa tuman nga pag-antos nga madugay na nagaluntad. (2 Samuel 22:31) Isa sa mga balasulon sini amo ang mga tawo. “Dunut sila, naghimo sila sing mga buhat nga makangingil-ad.” (Salmo 14:1) Sa ginsuguran, maayo gid ang kahimtangan sang aton unang mga ginikanan. Dapat sila mangin matinumanon sa Dios agod magpabilin ini nga kahimtangan, apang nagrebelde sanday Adan kag Eva. Bangod ginsikway sang aton unang mga ginikanan si Jehova, nawasi nila ang kahimpitan. Nagluya sila kag sang ulihi napatay. Ginpapanubli nila sa aton ang ila di-kahimpitan.—Genesis 3:17-19; Roma 5:12.

6. Ano ang papel ni Satanas sa gintunaan sang pag-antos sang tawo?

6 Ang isa man ka kabangdanan sa pag-antos sang tawo amo ang isa ka espiritu nga tinuga nga sang ulihi gintawag nga Satanas nga Yawa. Ginhatagan sia sing kahilwayan sa pagbuot. Apang, gingamit niya ini sa sayop nga paagi kag naghimo sing tikang agod simbahon sia. Sayop gid ini bangod si Jehova lamang ang dapat simbahon, indi ang iya mga tinuga. Ginhaylo ni Satanas sanday Adan kag Eva nga magrebelde kay Jehova, agod kuno “manginkaangay [sila] sang Dios . . . nga nakakilala sang maayo kag malaut.”—Genesis 3:5.

Si Jehova Lamang ang May Kinamatarong sa Paggahom

7. Ano ang ginapakita sang mga resulta sang pagrebelde batok kay Jehova?

7 Ang malain nga mga resulta sang pagrebelde nagapakita nga subong Soberano sa Uniberso, si Jehova lamang ang may kinamatarong sa paggahom kag ang iya paggahom amo lamang ang matarong. Ginapakita sa nagligad nga linibo ka tuig nga si Satanas, nga nangin “punoan [ukon manuggahom] sini nga kalibutan,” nagpaluntad sing isa ka malaut, di-matarong kag magamo nga panguluhan. (Juan 12:31) Ini nga panguluhan indi gid sangkol sa paggahom. Ginapadayag sining malawig nga paggahom sang tawo sa idalom sang pagkontrol ni Satanas nga indi sila makapaluntad sing matarong nga panguluhan. (Jeremias 10:23) Busa, ang tanan nga mapensaran sang tawo nga panguluhan nga wala nagapasakop kay Jehova indi gid magmadinalag-on. Ginpamatud-an gid ini sang maragtas.

8. Ano ang himuon ni Jehova sa tanan nga panguluhan sang tawo, kag paano ini matuman?

8 Bangod gintugutan ni Jehova ang mga tawo nga mag-eksperimento sa pagtukod sing panguluhan nga independiente sa iya sa sulod sang linibo ka tuig, makatarunganon lamang nga dulaon na niya ining tanan nga panguluhan sa duta kag buslan sang iya panguluhan. Ang tagna tuhoy sa sini nagasiling: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari [tawhanon nga mga panguluhan] magapatindug ang Dios sang langit sang ginharian [iya langitnon nga panguluhan nga pagadumalahan ni Cristo] nga dili gid malaglag. . . . Dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.” (Daniel 2:44) Mauntat na ang paggahom sang mga demonyo kag sang mga tawo, kag ang langitnon nga Ginharian sang Dios amo lamang ang magagahom sa duta. Si Cristo amo ang Hari, kag may upod sia nga manuggahom nga 144,000 ka matutom nga tawo nga naggikan sa duta.—Bugna 14:1.

Benepisyo Gikan sa Pag-antos

9, 10. Paano nakabenepisyo si Jesus sa iya naeksperiensiahan nga mga pag-antos?

9 Mapuslanon gid nga usisaon naton ang mga kalipikasyon sang mga manuggahom sa langitnon nga Ginharian. Una, ginpakita ni Cristo Jesus kon ngaa bagay gid sia nga mangin Hari. Nangin kaupod sia ni Jehova sa di-maisip nga tion sa paghimo sang kabubut-on sang iya Amay, subong Iya “pangolo nga manugpangabudlay.” (Hulubaton 8:22-31) Sang ginsugo ni Jehova si Jesus nga magkadto sa duta, kinabubut-on sia nga nagtuman. Sang diri si Jesus sa duta, nangin  masako gid sia sa pagsugid tuhoy sa pagkasoberano kag Ginharian ni Jehova. Nagpahamtang si Jesus sing ekselente nga halimbawa para sa aton tanan paagi sa bug-os nga pagpasakop sa pagkasoberano sang Dios.—Mateo 4:17; 6:9.

10 Nag-antos si Jesus sang mga paghingabot, kag sang ulihi ginpatay. Sa tion sang iya pagministeryo, naobserbahan gid niya ang makaluluoy nga kahimtangan sang mga tawo sa palibot niya. Nakabenepisyo bala sia sa iya nasaksihan nga mga pag-antos sang tawo kag sa iya mismo mga pag-antos? Huo. Ang Hebreo 5:8 nagasiling: “Bisan sia Anak [sang Dios], nakatoon sia sang pagkamasinolondon paagi sa iya gin-antus.” Bangod sang naeksperiensiahan ni Jesus sa duta, nangin mas mahinangpanon kag mas mainawaon pa gid sia. Naeksperiensiahan niya mismo ang kahimtangan sang tawo. Sa amo, makasimpatiya sia sa mga tawo nga nagaantos kag mas mahangpan niya kon ngaa kinahanglan gid nila ang iya bulig. Talupangda kon paano ini ginpadaku ni apostol Pablo sa tulun-an sang Hebreo: “Kinahanglan nga sia magmanginkaangay sa iya mga kauturan sa tanan nga bagay, agud nga sia magmanginmaloloy-on kag matutum nga pinakamataas nga sacerdote sa pag-alagdan sang Dios, sa paghimo sing katumbasan sa mga sala sang katawohan. Kay bangud nga nakaantus sia kag ginsulay, sarang sia makatabang sa mga ginasulay.” “Kay wala kita sing isa ka pinakamataas nga sacerdote nga indi matandug sang aton mga kaluyahon, kondi isa nga nasulay sa tanan nga bagay kaangay naton, apang wala nagapakasala. Niyan magpalapit kita nga may pagsalig sa trono sang bugay, agud nga makabaton kita sing kalooy kag makaagum sing bugay sa pagbulig sa aton sa tion sang kinahanglan.”—Hebreo 2:17, 18; 4:14-16; Mateo 9:36; 11:28-30.

11. Paano ang eksperiensia sa duta sang palaabuton nga mga hari kag saserdote makabulig sa ila subong mga manuggahom?

11 Halos subong man sini ang naeksperiensiahan sang 144,000 nga “tinubus” gikan sa duta nga mangin kaupod ni Cristo Jesus nga maggahom sa langitnon nga Ginharian. (Bugna 14:4) Sila tanan nagkabuhi kag nagdaku sa kalibutan nga puno sing pag-antos, kag nag-antos man sila mismo. Madamo ang ginhingabot, kag ang iban ginpatay pa gani bangod sang ila katutom kay Jehova kag kahanda sa pagsunod kay Jesus. Apang ‘wala nila ginkahuya ang pagpamatuud nahanungud sa ila Ginoo, kondi nag-ambit sang ila bahin sang pag-antus tungod sa maayong balita.’ (2 Timoteo 1:8) Ang ila naeksperiensiahan diri sa duta amo ang rason kon ngaa nangin kalipikado sila nga magkadto sa langit kag maghukom sa mga tawo. Nakatuon sila nga mangin mas mahinuklugon, mainayuhon, kag mangin mas malangkagon sa pagbulig sa mga tawo.—Bugna 5:10; 14:2-5; 20:6.

Kalipay sang mga May Dutan-on nga Paglaum

12, 13. Paano makabenepisyo sa pag-antos ang mga may dutan-on nga paglaum?

12 Makabenepisyo bala sa pag-antos karon ang mga nagalaum nga mabuhi sing dayon sa isa  ka paraiso nga duta nga wala na sing balatian, kasubo kag kamatayon? Ang kasakit kag kalisdanan bangod sang pag-antos indi gid halandumon. Apang kon ginabatas naton ini, mahimo nga mapalambo naton ang maayo nga mga kinaiya nga mahimo mangin tuburan sang aton kalipay.

13 Binagbinaga kon ano ang ginasiling sang inspirado nga Pulong sang Dios tuhoy sini: “Bisan kon mag-antus kamo tungud sa pagkamatarung, manginbulahan kamo.” “Kon ginapakahuy-an kamo tungud sang ngalan ni Cristo, bulahan kamo.” (1 Pedro 3:14; 4:14) “Bulahan kamo kon ang mga tawo magpasipala sa inyo kag maghingabut sa inyo kag maghambal sang tanan nga bagay sang kalautan batok sa inyo sing dimatuud bangud sa akon. Magkalipay kamo kag magkasadya, kay ang inyo balus daku sa langit.” (Mateo 5:11, 12) “Bulahan ang tawo nga nagabatas sang pagtilaw, kay sa tapus sia matilawan magabaton sia sang purungpurung sang kabuhi.”—Santiago 1:12.

14. Ano ang rason ngaa nalipay ang mga sumilimba ni Jehova sa pag-antos?

14 Ang pag-antos wala gid nagapahalipay sa aton. Ang nagapahalipay sa aton amo ang paghibalo nga nagaantos kita bangod ginahimo naton ang kabubut-on ni Jehova kag ginasunod ang halimbawa ni Jesus. Halimbawa, sang unang siglo ang pila sa mga apostol ginbilanggo, gindala sa atubangan sang mataas nga korte sang mga Judiyo, kag ginpakamalaut bangod sang ila pagbantala tuhoy kay Jesucristo. Ginbunal sila kag nian ginbuy-an. Ano ang ila ginbatyag? Ang Biblia nagasiling nga “naghalin sila sa atubangan sang corte, nga nagakalipay nga naisipan sila nga takus sa pag-antus sing kahuluy-an tungud sa [iya] ngalan.” (Binuhatan 5:17-41) Wala sila nalipay sa kasakit tungod sa pagbunal sa ila. Nalipay sila kay nahangpan nila nga natabo ini bangod sang ila katutom kay Jehova kag pagsunod kay Jesus.—Binuhatan 16:25; 2 Corinto 12:10; 1 Pedro 4:13.

15. Ano ang mabenepisyo naton sa palaabuton kon mabatas naton ang mga pag-antos karon?

15 Ang paghupot sang nagakaigo nga panimuot sa tion sang pagpamatok kag paghingabot magabulig sa aton nga mapatubas ang pagkamabinatason. Ini nga kinaiya magabulig sa aton nga magpakalig-on kon makasugata kita sing mga pag-antos. Aton mabasa: “Mga kauturan, kabiga ninyo nga bug-os nga kalipay kon makasugata kamo sing madamu nga mga pagtilaw, kay nakahibalo kamo nga ang pagtilaw sang inyo pagtoo nagahikot sing pagkalig-on.” (Santiago 1:2, 3) Sing kaanggid ginasugiran kita sang Roma 5:3-5: “Nagahimaya man kita sa mga pag-antus, nga nakahibalo nga ang pag-antus nagapatubas sing pagbatas, kag ang pagbatas sing panagibuut, kag ang panagibuut sing paglaum, kag ang paglaum wala nagapakahuya sa aton.” Busa kon madamo kita sing ginabatas nga pag-antos karon bangod sang aton Cristianong pagtuo, mas masangkapan pa gid kita sini nga mabatas ang iban pa nga mga pagtilaw sa sining malauton nga sistema sang mga butang.

Si Jehova Magapadya

16. Ano ang himuon ni Jehova bilang padya sa pag-antos sang palaabuton nga mga hari kag mga saserdote?

16 Bisan pa madula naton ang aton mga pagkabutang bangod sang pagpamatok ukon paghingabot tungod sa pagpabilin sa Cristianong dalanon, mapaumpawan kita sa paghibalo nga padyaan gid kita ni Jehova. Halimbawa, nagsulat si apostol Pablo sa pila nga may langitnon nga paglaum: “Ginbaton ninyo sing malipayon ang paglugus sang inyo mga pagkabutang, sanglit nga nakahibalo kamo nga kamo inyo may maayo pa nga pagkabutang kag isa nga nagapadayon”  subong mga manuggahom sa Ginharian sang Dios. (Hebreo 10:34) Handurawa ang ila kalipay sa tion nga makigbahin na sila sa pagbubo sang dalayawon nga mga pagpakamaayo sa mga pumuluyo sang bag-o nga duta sa idalom sang panuytoy ni Jehova kag ni Cristo. Matuod gid ang ginsiling ni apostol Pablo sa matutom nga mga Cristiano: “Ginakabig ko nga ang mga pag-antus sa karon nga tion indi takus nga ikapaanggid sa himaya nga ipahayag sa aton.”—Roma 8:18.

17. Ano ang himuon ni Jehova sa mga may dutan-on nga paglaum nga nagaalagad karon sa iya sing matutom?

17 Sing kaanggid, bisan ano man ang nadula ukon ginsakripisyo sang mga may dutan-on nga paglaum sa pag-alagad kay Jehova, bugana gid niya sila nga padyaan sa palaabuton. Hatagan niya sila sing himpit kag dayon nga kabuhi sa paraiso nga duta. Sa bag-ong kalibutan, “pahiran [ni Jehova] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisud ukon paghibi ukon kasakit pa.” (Bugna 21:4) Tuman gid katahom nga saad! Ang bisan anong butang nga isakripisyo naton karon tungod kay Jehova indi gid makatupong sa kabuhi nga ihatag niya sa iya matutom nga mga alagad nga nagbatas sing pag-antos.

18. Anong makapaumpaw nga saad ni Jehova para sa aton ang ginasiling sang iya Pulong?

18 Ang bisan anong pag-antos nga mahimo batason pa naton karon indi gid makaupang sa aton pagtigayon sing kabuhi nga walay katapusan sa bag-o nga kalibutan sang Dios. Ang tanan nga pag-antos bug-os nga buslan sing makalilipay nga kahimtangan sa bag-ong kalibutan. Ginasugiran kita sang Isaias 65:17, 18: “Ang una nga mga butang indi na pagdumdumon ukon mag-abut sa painoino. Apang magkasadya kamo kag magkalipay sa gihapon sa akon ginatuga.” Busa, nagakaigo ang ginsiling sang utod ni Jesus nga si Santiago: “Ginatawag naton nga bulahan ang mga nagpakalig-on.” (Santiago 5:11) Huo, kon matutom kita nga nagabatas sang mga pag-antos karon, mabuligan kita sini sa karon kag sa palaabuton.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa nagaantos ang mga tawo?

• Ano nga mga benepisyo ang mahatag sang pag-antos sa palaabuton nga mga manuggahom kag mga pumuluyo sang duta?

• Ngaa mahimo kita magmalipayon karon walay sapayan sang mga pag-antos?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 27]

Ang aton unang mga ginikanan may dalayawon kuntani nga palaabuton

[Piktyur sa pahina 29]

Ang nasaksihan ni Jesus nga mga pag-antos nagbulig sa iya agod mahanda subong maayong Hari kag Mataas nga Saserdote

[Piktyur sa pahina 31]

Ang mga apostoles ‘nagkalipay nga naisipan sila nga takus sa pag-antus sing kahuluy-an’ tungod sa ila pagtuo