Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Ano ang Himuon sang Pagkari ni Cristo

Kon Ano ang Himuon sang Pagkari ni Cristo

 Kon Ano ang Himuon sang Pagkari ni Cristo

“KAKUGMAT SA SÃO PAULO.” Amo ini ang paglaragway sang magasin nga Veja sa apat ka adlaw sang Mayo 2006 sang “ginpaluhod” sang organisado nga krimen ang pinakadaku kag pinakamanggaranon nga siudad sang Brazil. Mga 150 ka pulis, kriminal, kag ordinaryo nga mga banwahanon ang napatay sa “kapin sa 100 ka oras nga kakugmat.”

Ang kasingki nangin ulong-dinalan sang mga balita sa halos tanan nga hilit sang duta. Ang tawhanon nga mga lider daw wala sing ikasarang sa pagtapna sini. Ang aton kalibutan nangin labi ka makatalagam nga puy-an. Ayhan napung-awan ka bangod bisan diin ka man magtan-aw, tuman kadamo sing malain nga balita. Apang, malapit na ang tion para sa pagbag-o.

Gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga ipangamuyo ang pagkari sang Ginharian sang Dios kag ang katumanan sang kabubut-on sang Dios, “sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:9, 10) Ini nga Ginharian isa ka gobierno nga ang gintangdo sang Dios nga Hari amo si Cristo Jesus. Lubaron sini ang tanan nga problema sang tawo. Apang, agod mabag-o sang Ginharian sang Dios ang duta, dapat buslan sang paggahom ni Cristo ang paggahom sang tawo. Amo gid ini ang himuon sang pagkari ni Cristo.

Isa ka Mahidaiton nga Pagbulos?

Magapasakop bala sing mahidaiton ang mga pungsod sa paggahom ni Cristo? Ang palanan-awon nga ginhatag kay apostol Juan nagahatag sing sabat. Si Juan nagsaysay: “Nakita ko ang mabangis nga sapat [ang politikal nga sistema sang kalibutan] kag ang mga hari sang duta kag ang ila mga kasuldadusan nga nagtipon agod magpakig-away sa isa [si Jesus] nga nagasakay sa kabayo kag sa iya kasuldadusan.” (Bugna 19:19) Ano ang mahanabo sa mga hari sang duta sa sining inaway? “Balion [sila sang Hari nga gintangdo ni Jehova] paagi sa setro nga salsalon, dugmukon [niya] sila kaangay sang suludlan sang maninihon,” siling sang Biblia. (Salmo 2:9) Ang politikal nga sistema dugmukon sing bug-os. “Dugmukon [sang Ginharian sang Dios] kag papason [sini ang] tanan nga ginharian [sang mga tawo], kag magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.”—Daniel 2:44.

Ano naman ang mahanabo sa mga tawo nga nagapamatok sa Ginharian sang Dios? “Sa pagpahayag ni Ginuong Jesus gikan sa langit upod sa iya gamhanan nga mga anghel sa nagadabdab nga kalayo,” si Jesus ginlaragway subong isa nga ‘magatimalos sa mga wala nagakilala sa Dios kag  sa mga wala nagatuman sa maayong balita.’ (2 Tesalonica 1:7, 8) “Kon tuhoy sa mga malauton,” siling sang Hulubaton 2:22, “utdon sila gikan sa duta; kag tuhoy sa mga maluib, gabuton sila gikan sa sini.”

Tuhoy sa pagkari ni Cristo, ang Biblia nagasiling: “Yari karon! Nagakari sia upod sa mga panganod, kag ang tagsa ka mata makakita sa iya.” (Bugna 1:7) Indi sia makita sang mga tawo paagi sa ila literal nga mga mata. Kutob sang nagkayab sia sa langit, si Jesus isa ka espiritu nga persona “nga nagapuyo sa kapawa nga indi mapalapitan, nga wala sing tawo nga nakakita ukon makakita.”—1 Timoteo 6:16.

Si Jesus indi kinahanglan nga magpakatawo agod ‘makita’ sang mga pumuluyo sa duta subong nga si Jehova indi man anay kinahanglan nga himuon ini sang ginpahanabo niya ang Napulo ka Kalalat-an sa mga Egiptohanon sang panahon ni Moises. Ang mga tawo sadto wala gid magduhaduha nga si Jehova ang nagpahanabo sang mga kalalat-an, kag napilitan sila nga kilalahon ang iya gahom. (Exodo 12:31) Sing kaanggid, kon magpanghikot si Cristo subong Manuglaglag nga gintangdo sang Dios, ang mga malauton mapilitan nga ‘makita,’ ukon mahantop, nga si Jesus ginagamit sang Dios sa paghukom sa ila. Mahibaluan nila ini bangod ang katawhan paandaman anay antes sini. Huo, “ang tagsa ka mata makakita [kay Jesus], . . . kag ang tanan nga tribo sang duta magapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo bangod sa iya.”—Bugna 1:7.

Antes mapasag-uli ang matuod nga paghidait kag kahamungaya sa duta, ang mga malauton kag ang malaut nga paggahom dapat anay laglagon. Himuon ini ni Cristo. Nian dumalahan niya ang tanan nga hilikuton sa duta, kag magaresulta ini sa dalagku nga mga pagbag-o.

Ang Pagpasag-uli nga Nagahatag sing mga Benepisyo

Si apostol Pedro nagpamulong tuhoy sa “pagpasag-uli sa tanan nga butang nga ginpamulong sang Dios paagi sa baba sang iya balaan nga mga manalagna sang una.” (Binuhatan 3:21) Ini nga pagpasag-uli nagalakip sang pagbag-o nga mahanabo sa duta sa tion sang paggahom ni Cristo. Ang isa sa mga manalagna nga gingamit sang Dios sa pagpamulong tuhoy sa “pagpasag-uli sa tanan nga butang” sa duta amo si manalagna Isaias, sang ikawalo nga siglo B.C.E. Nagtagna sia nga ipasag-uli ni Jesucristo, ang “Prinsipe sang Paghidait,” ang paghidait sa duta. Tuhoy sa paggahom ni Cristo, ang tagna ni Isaias nagsiling: “Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan.” (Isaias 9:6, 7) Tudluan ni Jesus ang mga tawo sa duta sa dalanon sang paghidait. “Makasapo gid [ang mga nagapuyo sa duta] sing daku nga kalipay sa kabuganaan sang paghidait.”—Salmo 37:11.

Ano ang mahanabo sa kaimulon kag gutom sa idalom sang paggahom ni Cristo? Si Isaias nagsiling: “Si Jehova sang mga kasuldadusan pat-od nga magahimo para sa tanan nga katawhan, sa sini nga bukid, sing isa ka bangkete sang matambok nga mga pagkaon, sing bangkete sang alak nga ginpalugdang, sing matambok nga mga kalan-on nga puno sing utok sa tul-an, sing mga alak nga ginpalugdang, nga ginsala.” (Isaias 25:6) Ang salmista nag-amba: “May bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.” (Salmo 72:16) Dugang pa, tuhoy sa mga pumuluyo sang duta, aton mabasa: “Pat-od nga magapatindog sila sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon. Kay subong sang mga adlaw sang kahoy mangin amo ang mga adlaw sang akon katawhan; kag ang akon mga pinili bug-os nga magapulos sa binuhatan sang ila mga kamot.”—Isaias 65:21, 22.

Nagtagna man si Isaias nga ang balatian kag kamatayon dulaon. Ang Dios nagpamulong paagi kay Isaias, nga nagasiling: “Sa sina nga tion ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga igdulungog sang mga bungol mabuksan. Sa sina nga tion ang piang magataklad subong sang lalaki nga usa, kag ang dila sang apa magaamba sa kalipay.” (Isaias 35:5, 6) Nian “wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24) “Lamunon [sang Dios] ang kamatayon sing dayon, kag pat-od nga pahiran sang Soberanong Ginuong Jehova ang mga luha gikan sa tanan nga nawong.”—Isaias 25:8.

 Ano naman ang mahanabo sa tanan nga patay “nga yara sa handumanan nga mga lulubngan”? (Juan 5:28, 29) Si Isaias nagtagna: “Ang imo mga patay magakabuhi. . . . Sila magabangon.” (Isaias 26:19) Huo, ang mga nagakatulog sa kamatayon banhawon!

“Ang Dios Amo ang Imo Trono Tubtob sa Walay Katubtuban”

Ang pagkari ni Cristo magaresulta sa bug-os nga pagpasag-uli sa planeta nga Duta. Ang duta himuon nga isa ka matahom kaayo nga paraiso, kag ang katawhan mahiusa sa pagsimba sa matuod nga Dios. Makasiguro bala kita nga magamadinalag-on si Jesus sa pagdula sang kalautan sa duta kag sa pagpaluntad sang matarong nga mga kahimtangan?

Binagbinaga ang ginhalinan sang gahom kag awtoridad nga ginhatag kay Jesus. Tuhoy sa Anak, ang Biblia nagsiling: “Ang Dios amo ang imo trono tubtob sa walay katubtuban, kag ang setro sang imo ginharian amo ang setro sang pagkatadlong. Ginhigugma mo ang pagkamatarong, kag gindumtan mo ang pagkamalinapason.” (Hebreo 1:8, 9) Ang trono ni Jesus, nga amo, ang iya katungdanan ukon awtoridad, naghalin kay Jehova. Ang Dios amo ang Ginhalinan kag Taghatag sini nga trono. Wala sing mabug-at nga mga problema nga indi malubad ni Jesus.

Pagkatapos sang iya pagkabanhaw, si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Ginhatag sa akon ang bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta.” (Mateo 28:18) “Ang mga anghel kag mga awtoridad kag mga kagamhanan ginpasakop sa iya,” siling sang 1 Pedro 3:22. Wala sing kagamhanan ukon awtoridad ang magamadinalag-on batok kay Jesus. Wala sing makapugong sa iya sa paghatag sing walay katapusan nga benepisyo sa katawhan.

Kon Ano ang Epekto sang Pagkari ni Cristo sa mga Tawo

Sa iya sulat sa mga taga-Tesalonica, si apostol Pablo nagsulat: “Wala untat nga ginadumdom namon ang inyo binuhatan tungod sa pagtuo kag ang inyo mahigugmaon nga pagpangabudlay kag ang inyo pagbatas tungod sa inyo paglaum sa aton Ginuong Jesucristo sa atubangan sang aton Dios kag Amay.” (1 Tesalonica 1:3) Ginpatungod ni Pablo ang mabungahon nga pagpangabudlay kag pagbatas sa paglaum kay Jesucristo. Ini nga paglaum nagalakip sang pagtuo sa pagkari ni Cristo kag sa pagpasag-uli nga pahanabuon sini. Ini nga paglaum nagapabaskog sa matuod nga mga Cristiano, ukon nagahupot sa ila nga nagabatas, walay sapayan sang tuman kabudlay nga mga kahimtangan.

Binagbinaga, halimbawa, si Carlos, nga taga-São Paulo, Brazil. Sang Agosto 2003, natukiban ni Carlos nga may kanser sia. Sugod sadto, walo ka beses nga gin-operahan sia nga nagresulta sa masakit kag amat-amat nga nagapaluya sa lawas nga mga epekto. Apang, padayon sia nga nangin tuburan sang pagpalig-on para sa iban. Halimbawa, samtang nagabantala sa dalan sa atubangan sang isa ka daku nga ospital, nasugilanon niya ang isa pa ka Saksi ni Jehova, nga ang iya bana nagapa-chemotherapy. Bangod naeksperiensiahan ni Carlos kon daw ano gid kasubo nga magmasakit sing kanser, napalig-on kag nalugpayan niya ang mag-asawa. Pagkatapos sini, nagsiling ang mag-asawa nga napalig-on gid sila sa amo nga paghambalanay. Busa naeksperiensiahan ni Carlos ang kamatuoran sining pinamulong ni Pablo: “[Ang Dios] nagalugpay sa amon sa tanan namon nga kapipit-an, agod malugpayan namon ang yara sa bisan ano nga sahi sang kapipit-an paagi sa lugpay nga ginlugpay man sang Dios sa amon.”—2 Corinto 1:4.

Ano ang nagpabaskog kay Carlos nga padayunon ang pagpalig-on sa iban walay sapayan sang iya balatian? Ang paglaum sa pagkari ni Cristo kag sa tanan nga himuon sini amo ang nagpahulag kay Carlos nga padayon nga ‘himuon ang maayo.’—Galacia 6:9.

Binagbinaga man ang halimbawa ni Samuel, nga ang iya manghod nga lalaki ginpatay mga 50 metros lamang ang kalayuon sa balay sang ila amay. Ginpaulanan sing napulo ka bala ang lawas sang iya manghod. Walo ka oras nga nagahamyang ang bangkay sa higad-dalan samtang ginaimbestigahan sang pulis ang krimen. Indi gid malipatan ni Samuel ang natabo sadto nga adlaw. Apang, napabakod sia bangod sang paglaum nga ang tanan nga kalautan sa duta dulaon ni Cristo kag ang katawhan pakamaayuhon sa idalom sang Iya matarong nga paggahom. Pirme ginahanduraw  ni Samuel ang iya kaugalingon nga nagahakos sa iya ginbanhaw nga manghod sa Paraiso sa duta.—Binuhatan 24:15.

Ano ang Dapat Mo Himuon?

Malugpayan ka gid sa paglaum tuhoy sa pagkari ni Cristo kag sa himuon sini. Pat-od gid nga lubaron ni Jesucristo ang tanan nga kabangdanan sang mga problema sang tawo kag ang mga kalautan nga nagatublag sa aton.

Ano ang dapat mo himuon agod maagom ang mga pagpakamaayo nga dalhon sang paggahom ni Cristo sa katawhan? Tun-i sing maayo ang Pulong sang Dios, ang Biblia. Sa pangamuyo sa iya Amay, si Jesus nagsiling: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Usisaa ang ginatudlo sang Biblia. Ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar malipay sa pagbulig sa imo may kaangtanan sini. Mainit ka namon nga ginaagda nga pakig-angutan sila ukon sulatan ang mga manugbalhag sini nga magasin.

[Mga piktyur sa pahina 7]

Ang pagkari ni Cristo magaresulta sa bug-os nga pagpasag-uli sa duta

[Credit Line]

Inset, background only: Rhino and Lion Park, Gauteng, South Africa