Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lalaki kag Babayi Dungganon nga Papel Para sa Kada Isa

Lalaki kag Babayi Dungganon nga Papel Para sa Kada Isa

 Lalaki kag Babayi Dungganon nga Papel Para sa Kada Isa

UNA nga gintuga ni Jehova nga Dios si Adan, dayon si Eva. Sang wala pa matuga si Eva, si Adan nakatigayon sing eksperiensia sa pagkabuhi. Sadto nga tion, ginhatagan sia ni Jehova sing mga instruksion. (Genesis 2:15-20) Subong humalambal sang Dios, dapat ini ipaalinton ni Adan sa iya asawa. Makatarunganon gid, kon amo, nga pangunahan niya ang tanan nga butang may kaangtanan sa pagsimba.

Ang kaanggid nga kahimusan nagaluntad sa Cristianong kongregasyon, kag makabulig sa aton kon usisaon naton ini. Si apostol Pablo nagsulat: “Wala ko ginatugutan . . . ang babayi . . . [nga] may awtoridad sia sa lalaki, kundi maghipos sia. Kay si Adan una nga gintuga, dayon si Eva.” (1 Timoteo 2:12, 13) Wala ini nagakahulugan nga magahipos na gid lang ang babayi sa miting sang Cristianong kongregasyon. Magahipos sia sa kahulugan nga indi sia dapat magbais sa lalaki. Indi niya dapat tamayon ang iya gintangdo nga katungdanan ukon manikasog nga magpanudlo sa kongregasyon. Ang mga lalaki amo ang ginhatagan sing katungdanan sa pagdumala kag sa pagpanudlo sa kongregasyon, apang masuportahan sang mga babayi ang Cristianong mga miting paagi sa pagpakigbahin sa sini sa nanuhaytuhay nga mga paagi.

Agod mahangpan naton ang papel sang lalaki kag babayi sa kahimusan sang Dios, si apostol Pablo nagsulat: “Ang lalaki indi gikan sa babayi, kundi ang babayi gikan sa lalaki . . . Luwas pa sini, may kaangtanan sa Ginuo wala sing babayi kon wala ang lalaki kag wala sing lalaki kon wala ang babayi [kinahanglan nila ang isa kag isa]. Kay subong nga ang babayi gikan sa lalaki, gani ang lalaki man paagi sa babayi; apang ang tanan nga butang gikan sa Dios.”—1 Corinto 11:8-12.

Ang mga Babayi May Tumalagsahon nga mga Pribilehiyo

Sa idalom sang Kasuguan nga ginhatag sang Dios sa Israel, ang mga babayi may madamo nga pribilehiyo kag makapamat-od sila sing hilway sa ila himuon. Halimbawa, ang Hulubaton 31:10-31 nagasambit sa “isa ka sangkol nga asawa” nga nagabakal sing maayo nga materyal kag nagahimo sing labing maayo nga panapton para sa iya panimalay. Ti, “nagahimo sia sing mga pang-idalom nga panapton kag ginabaligya sila”! (Bersikulo 13, 21-24) ‘Kaangay sang mga sakayan sa pamaligya,’ ining maayo gid nga babayi nagapangita sang pinakaali nga pagkaon, bisan pa nga dapat niya ini pangitaon gikan sa malayo. (Bersikulo 14) “Ginabinagbinag niya ang ulumhan kag ginabakal ini,” kag “nagatanom sia sing ulubasan.” (Bersikulo 16) Sanglit “ang iya patikang maayo,” ang iya mga ginahimo maganansiahon. (Bersikulo 18) Magluwas sa ‘pagtatap sing maayo sa mga pagginawi sang iya panimalay,’ ining mapisan nga babayi nga mahinadlukon kay Jehova maalwan nga nagabulig sa iban. (Bersikulo 20, 27) Indi katingalahan nga ginadayaw sia!—Bersikulo 31.

Ang mga kasuguan ni Jehova nga gin-aman paagi kay Moises naghatag sa mga babayi sing madamo nga kahigayunan sa pag-uswag sa espirituwal. Halimbawa, mabasa naton sa Josue 8:35: “Wala gid sing isa ka pulong sa tanan nga ginsugo ni Moises nga wala ginbasa sing mabaskog ni Josue sa atubangan sang bug-os nga kongregasyon sang Israel,  upod ang mga babayi kag ang mga bata kag ang dumuluong nga mga pumuluyo nga nagalakat sa tunga nila.” Tuhoy kay Esdras nga saserdote, ang Biblia nagasiling: “Gindala [niya] . . . ang kasuguan sa atubangan sang kongregasyon sang mga lalaki kag sang mga babayi man kag sang tanan nga makapamati nga may paghangop, sa nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan. Kag ginbasa niya ini sing mabaskog sa atubangan sang plasa nga yara sa atubangan sang Gawang Sang Tubig, kutob sa pamanagbanag tubtob sa udto, sa atubangan sang mga lalaki kag mga babayi kag sang iban pa nga makahangop; kag ang bug-os nga katawhan nagpamati sing matinalupangdon sa tulun-an sang kasuguan.” (Nehemias 8:2, 3) Ang mga babayi nakabenepisyo gikan sa sini nga pagbasa sang Kasuguan. Ginsaulog man nila ang relihioso nga mga kapiestahan. (Deuteronomio 12:12, 18; 16:11, 14) Sing labi pa ka importante, ang mga babayi sadto anay sa dumaan nga Israel nakatigayon sing personal nga kaangtanan kay Jehova nga Dios kag nakapangamuyo sa iya sing personal.—1 Samuel 1:10.

Sang nahaunang siglo C.E., pribilehiyo sang mahinadlukon sa Dios nga mga babayi nga mag-alagad kay Jesus. (Lucas 8:1-3) Ginhaplasan sing langis sang isa ka babayi ang iya ulo kag tiil sa isa ka panihapon sa Betania. (Mateo 26:6-13; Juan 12:1-7) Nagpakita man si Jesus sa mga babayi pagkatapos sang iya pagkabanhaw. (Mateo 28:1-10; Juan 20:1-18) Sang makakayab na si Jesus sa langit, ang nagtilipon nga isa ka grupo sang mga 120 ka tawo naglakip “sa pila ka babayi kag kay Maria nga iloy ni Jesus.” (Binuhatan 1:3-15) Madamo ukon tanan sini nga mga babayi ang pat-od gid nga yadto sa hulot sa ibabaw sa Jerusalem sang adlaw sang Pentecostes 33 C.E., sang ginpasagahay ang balaan nga espiritu kag nagpamulong sing milagruso ang mga disipulo ni Jesus sing madamong nanuhaytuhay nga mga hambal.—Binuhatan 2:1-12.

Ang mga lalaki kag mga babayi lunsay nakaeksperiensia sang katumanan sang Joel 2:28, 29, subong sang ginbalikwat ni apostol Pedro sang adlaw sang Pentecostes: “Ipasagahay ko [si Jehova] ang akon espiritu sa tanan nga sahi sang unod, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag ang inyo mga anak nga babayi pat-od nga magapanagna . . . Kag bisan sa mga ulipon nga lalaki kag sa mga alagad nga babayi ipasagahay ko ang akon espiritu sa amo nga mga adlaw.” (Binuhatan 2:13-18) Mga pila ka tion pagkatapos sang Pentecostes 33 C.E., ang Cristianong mga babayi ginhatagan sing hamili nga mga dulot sang espiritu. Nagpamulong sila sing dumuluong nga mga hambal kag nagpanagna, nga wala gid man naghimo sing mga pagpamakot kundi nagpamulong sing Makasulatanhon nga mga kamatuoran.

Sa iya sulat sa mga Cristiano sa Roma, si apostol Pablo mapinalanggaon nga nagpamulong tuhoy  kay “Febe nga aton utod nga babayi,” kag ginrekomendar sia sa ila. Ginsambit man niya si Trifena kag Trifosa, kag gintawag sila nga “mga babayi nga nagapangabudlay sing lakas sa Ginuo.” (Roma 16:1, 2, 12) Bisan pa ini nga mga babayi wala gintangdo subong mga manugtatap ukon mga ministeryal nga alagad sa unang Cristiano nga kongregasyon, sila kag ang madamo pa nga mga babayi may pribilehiyo nga pilion sang Dios nga mangin kaupod sang iya Anak, si Jesucristo, sa langitnon nga Ginharian.—Roma 8:16, 17; Galacia 3:28, 29.

Daw ano gid ka dungganon nga pribilehiyo ang ginaagom karon sang diosnon nga mga babayi! “Si Jehova mismo nagsiling; ang mga babayi nga nagabantala sing maayong balita isa ka daku nga hangaway,” siling sang Salmo 68:11. Ini nga mga babayi dapat hatagan sing komendasyon. Halimbawa, bangod sang ila malantipon nga pagtudlo sa mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an, madamo ang nagbaton sang matuod nga mga panudlo nga nagapahamuot sa Dios. Takus man dayawon ang minyo nga Cristiano nga mga babayi nga nagabulig sa ila mga anak nga mangin mga tumuluo kag nagasakdag sa ila mga bana nga may madamo nga katungdanan sa kongregasyon. (Hulubaton 31:10-12, 28) May dungganon man nga duog ang di-minyo nga mga babayi sa kahimusan sang Dios, kag ginpahanumdom ang Cristianong mga lalaki nga ‘laygayan ang tigulang nga mga babayi subong mga iloy, ang lamharon nga mga babayi subong mga utod upod ang bug-os nga kaputli.’—1 Timoteo 5:1, 2.

Ang Lainlain nga mga Katungdanan sang Lalaki

Ang isa ka Cristiano nga lalaki may katungdanan nga ginhatag sang Dios kag ginapaabot nga tumanon niya ini. Si Pablo nagsiling: “Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga ang ulo sang tagsa ka lalaki amo ang Cristo; ang ulo naman sang babayi amo ang lalaki; ang ulo naman sang Cristo amo ang Dios.” (1 Corinto 11:3) May ulo man ang lalaki—si Cristo. Sa pagkamatuod, ang lalaki manabat kay Cristo kag sa ulihi sa Dios. Kag ginapaabot sang Dios nga himuon sang lalaki ang iya pagkaulo sing mahigugmaon. (Efeso 5:25) Amo sini ang ginapaabot sugod sang gintuga ang mga tawo.

Ginapakita sang Biblia nga ginhatagan sang Dios ang mga lalaki sing mga hilikuton nahisanto sa iya katungdanan subong ulo. Halimbawa, ginsugo ni Jehova ang lalaki nga si Noe nga maghimo sing arka para maamligan ang kabuhi sang panahon sang Anaw. (Genesis 6:9–7:24) Ginsaaran ang lalaki nga si Abraham nga paagi sa iya binhi, ang tanan nga panimalay kag pungsod sa duta magapakamaayo sang ila kaugalingon. Ang panguna nga bahin sini nga binhi amo si Cristo Jesus. (Genesis 12:3; 22:18; Galacia 3:8-16) Gintangdo sang Dios ang lalaki nga si Moises nga pangunahan ang mga Israelinhon pagua sa Egipto. (Exodo 3:9, 10, 12, 18) Paagi kay Moises nga ginhatag ni Jehova ang mga kasuguan nga nakilal-an subong Kasuguan nga katipan, ukon Mosaikong Kasuguan. (Exodo 24:1-18) Mga lalaki ang tanan nga nagsulat sang Biblia.

Subong Ulo sang Cristiano nga kongregasyon, “naghatag [si Jesus] sing dulot nga mga lalaki.” (Efeso 1:22; 4:7-13) Sang ginlista ang mga kalipikasyon para sa mga manugtatap, ginpatuhuyan ni Pablo ang mga lalaki. (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9) Gani ang mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova ginaalagaran sang lalaki nga mga manugtatap, ukon mga gulang, kag sang mga lalaki nga gintangdo subong mga ministeryal nga alagad. (Filipos 1:1, 2; 1 Timoteo 3:8-10, 12) Mga lalaki lamang ang dapat mag-alagad subong mga manugbantay sa Cristiano nga kongregasyon. (1 Pedro 5:1-4) Apang, subong sang nasambit na, ang mga babayi may yara dungganon kag hatag-Dios nga mga katungdanan.

Malipayon sa Ila mga Papel

Ang paghimo sang ila hatag-Dios nga mga papel nagapahalipay sa mga lalaki kag mga babayi. Malipayon nga mga pag-asawahay ang resulta kon ilugon sang mga mag-asawa ang huwaran ni Cristo kag sang iya kongregasyon. “Mga bana,” sulat ni Pablo, “padayon nga higugmaa ang inyo mga asawa, subong nga si Cristo naghigugma man sang kongregasyon kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa sini . . . Ang kada isa sa inyo maghigugma man sang iya asawa subong sang paghigugma niya sa iya kaugalingon.” (Efeso 5:25-33) Gani, dapat himuon sang mga bana ang ila pagkaulo, indi sing makagod, kundi sing mahigugmaon. Ang kongregasyon ni Cristo wala ginatapuan sang himpit nga mga tawo. Apang, ginahigugma kag ginatatap sila ni Jesus. Sing kaanggid, dapat higugmaon  kag tatapon sang Cristiano nga bana ang iya asawa.

Ang isa ka Cristiano nga asawa “dapat may tudok nga pagtahod sa iya bana.” (Efeso 5:33) May kaangtanan sini, matamod niya ang kongregasyon subong huwaran. Ang Efeso 5:21-24 nagasiling: “Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sa kahadlok kay Cristo. Ang mga asawa magpasakop sa ila mga bana subong nga sa Ginuo, bangod ang bana amo ang ulo sang iya asawa subong nga si Cristo amo man ang ulo sang kongregasyon, kay sia ang manluluwas sini nga lawas. Sa katunayan, subong nga ang kongregasyon nagapasakop kay Cristo, amo man ang mga asawa sa ila mga bana sa tanan nga butang.” Bisan pa daw nabudlayan kon kaisa ang asawa sa pagpasakop sa iya bana, “nagakaigo ini sa Ginuo.” (Colosas 3:18) Mas mahapos nga magpasakop sa iya bana kon tandaan sang asawa nga kalahamut-an ini kay Ginuong Jesucristo.

Bisan pa ang iya bana indi masigkatumuluo, ang Cristiano nga asawa dapat magpasakop sa iya pagkaulo. Si apostol Pedro nagsiling: “Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana, agod nga bisan ang wala nagatuman sang pulong madaug sila sa wala sing pulong paagi sa paggawi sang ila mga asawa, bangod nasaksihan mismo nila ang inyo putli nga paggawi nga may tudok nga pagtahod.” (1 Pedro 3:1, 2) Pribilehiyo ni Sara, nga nagtahod sa iya bana nga si Abraham, nga mapanganak si Isaac kag mangin katigulangan nga babayi ni Jesucristo. (Hebreo 11:11, 12; 1 Pedro 3:5, 6) Ang mga asawa nga nagailog sang paggawi ni Sara pat-od gid nga padyaan sang Dios.

Magaluntad ang paghidait kag paghiusa kon ginatuman sang mga lalaki kag mga babayi ang ila hatag-Dios nga mga papel. Nagaresulta ini sa ila kaayawan kag kalipay. Dugang pa, ang pagsunod sa ginapatuman sang Kasulatan nagahatag sa kada isa sing kadungganan nga naangot sa kalahamut-an nga duog sa kahimusan sang Dios.

[Kahon sa pahina 7]

Ang Ila Pagtamod Tuhoy sa Ila Hatag-Dios nga Papel

“Ginahimo sang akon bana ang iya pagkaulo sing mahigugmaon kag mainayuhon,” siling ni Susan. “Pirme namon ginahambalan ang mga desisyon, kag kon magdesisyon sia kon ano ang himuon ukon indi, nahibaluan ko nga para ini sa amon kaayuhan. Ang kahimusan ni Jehova para sa Cristianong mga asawa nagapahalipay gid sa akon kag nagapabakod sang amon pag-asawahay. Suod kami sa isa kag isa kag nagabuligay kami sa paglab-ot sa amon espirituwal nga mga tulumuron.”

Isa ka babayi nga nagahingalan kay Mindy ang nagkomento: “Ang papel nga ginhatag ni Jehova sa iya alagad nga mga babayi isa ka pagpasalig sang iya gugma para sa aton. Para sa akon, ang paghatag sa akon bana sing kadungganan kag pagtahod subong man ang pagsuportar sa iya sa iya mga katungdanan sa kongregasyon amo ang akon paagi sa pagpakita sing apresasyon kay Jehova tungod sini nga kahimusan.”

[Mga piktyur sa pahina 5]

Nahisanto sa katungdanan nga pagkaulo sang lalaki, ginhatagan sang Dios si Noe, si Abraham, kag si Moises sing nanuhaytuhay nga mga hilikuton

[Piktyur sa pahina 7]

“Ang mga babayi nga nagabantala sing maayong balita isa ka daku nga hangaway”