Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagkabun-ag ni Jesus—Kon Paano Ini Nagadala sing Paghidait

Ang Pagkabun-ag ni Jesus—Kon Paano Ini Nagadala sing Paghidait

 Ang Pagkabun-ag ni Jesus​—Kon Paano Ini Nagadala sing Paghidait

ANG pahibalo nga “paghidait sa mga tawo nga iya nahamut-an” indi lamang ang tagna nga naangot sa pagkabun-ag ni Jesus. Dugang sa ginpahibalo sang mga anghel sa nahayanghag nga mga manugbantay sang karnero, may inspirado pa sila nga deklarasyon halin sa Dios tuhoy sa bag-o nabun-ag nga si Jesus para kay Maria kag sa iya bana nga si Jose. Ang pagbinagbinag sa sining mga mensahe makabulig sa aton nga mahantop sing dugang pa ang pagkabun-ag ni Jesus kag mahangpan ang matuod nga kahulugan sang saad sang mga anghel nga paghidait sa katawhan.

Antes ginbun-ag si Jesus, sang wala pa si Maria nagabusong ginduaw sia sang isa ka anghel nga ginkilala sa Biblia nga si Gabriel. “Maayo nga adlaw, ikaw nga nahamut-an sing daku, si Jehova kaupod mo” ang panamyaw sang anghel. Indi katingalahan nga natublag gid sa sini si Maria kag ayhan medyo hinadlukan sia. Ano ayhan ang kahulugan sini nga panamyaw?

Si Gabriel nagpaathag: “Yari karon! magapanamkon ka kag magabun-ag sing anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus. Ining isa mangin daku kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas; kag ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya ginharian wala sing katapusan.” Namangkot si Maria kon paano ini matabo, kay sia nga isa ka ulay wala pa makapakighulid sa isa ka lalaki. Si Gabriel nagsabat nga ang bata ipanamkon paagi sa balaan nga espiritu sang Dios. Indi ini ordinaryo nga bata.—Lucas 1:28-35.

Isa ka Gintagna nga Hari

Ayhan ang pinamulong ni Gabriel nagbulig kay Maria nga mahantop nga ang bata nga iya ibun-ag amo ang ginapatuhuyan sang dumaan nga mga tagna. Ang pahibalo nga ihatag ni Jehova sa anak ni Maria “ang trono ni David nga iya amay” magapahunahuna sa iya—kag sa pagkamatuod sa tanan nga Judiyo nga pamilyar sa Kasulatan—sa saad sang Dios kay Hari David sang Israel.

Paagi kay manalagna Natan, ginsilingan ni Jehova si David: “Ang imo panimalay kag ang imo ginharian pat-od nga mangin malig-on tubtob sa tion nga walay latid sa atubang mo; ang imo mismo trono matukod nga malig-on tubtob sa tion nga walay latid.” (2 Samuel 7:4, 16) Si Jehova nagsiling tuhoy kay David: “Padayunon ko sing dayon ang iya binhi kag ang iya trono subong sang mga adlaw sang mga langit. Ang iya binhi magapadayon tubtob sa tion nga walay latid, kag ang iya trono subong sang adlaw sa atubangan nakon.” (Salmo 89:20, 29, 35, 36) Busa, indi natabuan lamang nga si Maria kag subong man si Jose, naggikan sa panimalay ni David.

Indi lamang ini ang mga tagna sa Hebreo nga Kasulatan tuhoy sa harianon nga anak ni David. Mahimo nga nahibaluan man ni Maria ang tagna ni Isaias: “Isa ka bata ang natawo sa aton, isa ka anak nga lalaki ang ginhatag sa aton; kag ang prinsipenhon nga paggahom mangin sa iya abaga. Kag ang iya ngalan pagatawgon nga Makatilingala nga Manuglaygay, Gamhanan nga Dios, Dayon nga Amay, Prinsipe sang Paghidait. Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan, sa trono ni David kag sa iya ginharian agod tukuron ini sing malig-on kag sakdagon ini paagi sa katarungan kag paagi sa pagkamatarong, kutob karon kag tubtob sa tion nga walay latid. Ang kakugi mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang magahimo sini.”—Isaias 9:6, 7.

Gani, ang ginpahayag ni Gabriel kay Maria, indi lamang isa ka milagruso nga pagkabun-ag sang isa ka lapsag nga lalaki. Ang iya anak mangin  manunubli sang trono ni Hari David—ang permanente kag dayon nga manunubli sang Ginharian nga gintukod sang Dios. Ang mga tagna ni Gabriel tuhoy sa pagahimuon ni Jesus sa palaabuton may daku nga kahulugan sa aton tanan.

Sang nahibaluan ni Jose nga ang iya palangasaw-on nagabusong, nagdesisyon sia nga bulagan ini. Nahibaluan niya nga ang bata indi iya kay wala man sila makahuliray sang iya nobya. Mahangpan mo nga mabudlay gid para kay Jose nga patihan ang paathag ni Maria tuhoy sa iya pagbusong. Ang rekord sang Ebanghelyo nagsiling: “Ang anghel ni Jehova nagpakita sa iya sa damgo, nga nagasiling: ‘Jose, anak ni David, indi ka magkahadlok nga dalhon sa imo balay si Maria nga imo asawa, kay nagapanamkon sia paagi sa balaan nga espiritu. Magabun-ag sia sing anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan gikan sa ila mga sala.’”—Mateo 1:20, 21.

Wala ginsambit sang Biblia kon daw ano kaathag kay Jose kon paano ang bata ‘magaluwas sang iya katawhan gikan sa ila mga sala.’ Apang, ini nga mensahe tuman na agod pasaligon si Jose nga ang nagabusong nga iloy wala nakasala. Gintuman niya ang ginsiling sang anghel kag gindala niya sa iya balay si Maria, ang buhat nga katumbas sa pagpakasal.

Sa bulig sang impormasyon sa iban pa nga bahin sang Kasulatan, mahangpan naton ang buot silingon sang anghel. Sang temprano sa maragtas sang tawo, ginhangkat sang isa ka rebelyuso nga anghel ang pagkasoberano ni Jehova. Ginapakita sang Hebreo nga Kasulatan nga ining rebelde nga anghel nagsiling, lakip sa iban pa niya nga mga pangangkon, nga di-makatarunganon ang paagi sang paggahom sang Dios kag nga wala sing tawo nga magahupot sing integridad kay Jehova kon pagatilawan. (Genesis 3:2-5; Job 1:6-12) Isa si Adan sa mga wala naghupot sing integridad. Subong resulta sang iya sala, napanubli sang tanan nga tawo ang sala, kag kamatayon ang epekto sina nga sala. (Roma 5:12; 6:23) Apang, si Jesus ginbun-ag nga walay sala kay wala sia sing tawhanon nga amay. Paagi sa kinabubut-on nga paghatag sang iya himpit nga tawhanon nga kabuhi subong gawad nga katumbas gid sa nadula ni Adan, maluwas ni Jesus ang mga tawo gikan sa ila mga  sala kag maamanan sila sang paglaum nga kabuhi nga walay katapusan.—1 Timoteo 2:3-6; Tito 3:6, 7; 1 Juan 2:25.

Sa tion sang iya ministeryo sa duta, nag-aman si Jesus sing halimbawa sang matabo kon madula na ang mga epekto sang sala. Gin-ayo niya ang tanan nga sahi sang balatian kag ginbanhaw pa gani niya ang patay. (Mateo 4:23; Juan 11:1-44) Ining mga milagro halimbawa lamang sang iya himuon sa palaabuton. Si Jesus mismo nagsiling: “Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang [akon] tingog kag magagua.”—Juan 5:28, 29.

Ginapaathag sini nga saad tuhoy sa palaabuton nga pagkabanhaw kon ngaa ang pagkabun-ag—ilabi na gid ang kamatayon—ni Jesus tuman ka importante para sa aton. Ginpadala sang Dios ang iya Anak sa kalibutan “agod ang kalibutan maluwas paagi sa iya,” siling sang Juan 3:17. Ining makakulunyag nga balita nagapahanumdom sa aton sang pahibalo sa mga manugbantay sang karnero nga nagabantay sang ila mga panong sang gab-i nga ginbun-ag si Jesus.

“Maayong Balita Tuhoy sa Daku nga Kalipay”

Matuod gid nga “maayong balita tuhoy sa daku nga kalipay” para sa katawhan sang ginpahibalo sang mga anghel ang pagkabun-ag sang “isa ka Manluluwas, nga amo ang Cristo nga Ginuo.” (Lucas 2:10, 11) Ining bata mangin ang Mesias, ang daku nga Manalagna kag Manuggahom nga madugay na nga ginapaabot sang katawhan sang Dios. (Deuteronomio 18:18; Miqueas 5:2) Ang iya kabuhi kag kamatayon sa duta may panguna nga papel sa pagbindikar sang bug-os uniberso nga pagkasoberano ni Jehova, agod ang mga anghel makasiling: “Himaya sa Dios sa kahitaasan.”—Lucas 2:14.

Ginpakita ni Jesus, nga ginatawag sang Biblia nga “ang katapusan nga Adan,” nga mahimo sang tawo nga magmatutom kay Jehova bisan sa pinakamabudlay nga pagtilaw. (1 Corinto 15:45) Busa, ginpamatud-an niya nga butigon si Satanas. Rason ini nga magkalipay sa langit ang matutom nga mga anghel.

Apang, balikan naton ang pamangkot, “Malauman gid bala nga matuman ang pahibalo sang mga anghel sang gab-i nga nabun-ag si Jesus? Ang sabat isa ka mabaskog nga huo! Ang paghidait kinahanglanon sa katumanan sang katuyuan sang Dios para sa duta, lakip ang pagpasag-uli sang tulad-paraiso nga kahimtangan. Kon matuman na ini sa bug-os nga duta, ang tanan nga tawo pahulagon na sang gugma kag pagkamainunungon. Busa, ang katumanan sang katuyuan ni Jehova nagakahulugan man sing pagdula sang tanan nga nagapamatok sa iya pagkasoberano. Indi ini maayo nga balita sa tanan nga nagasakdag kay Satanas sa pagpangangkon nga makahalalit ang mga talaksan ni Jehova. Magakahulugan ini sing kalaglagan nila.—Salmo 37:11; Hulubaton 2:21, 22.

Palihug talupangda nga wala ginsilingan sang mga anghel ang mga manugbantay sang karnero nga makatigayon sing paghidait kag maayong kabubut-on ang tanan nga tawo. Sa baylo, nagpahibalo sila sing ‘paghidait sa mga tawo nga iya nahamut-an.’ Buot silingon, ang mga tawo nga nahamut-an sang Dios kag nakatigayon sang iya maayong kabubut-on. Ang mga nagpakita sang matuod nga pagtuo kay Jehova nangin matutom nga mga sumulunod kag manug-ilog ni Jesus. Ining mga lalaki kag babayi nagapakita sing kaalwan kag pagkamainabyanon sa iban, indi lamang sing pila ka adlaw kada tuig, kundi adlaw-adlaw.

Cristianong Kinaiya sa Bug-os nga Tuig?

Ang gahom sang maayong balita nga ginbantala ni Jesus nagaapektar sa kabuhi sang di-maisip nga mga indibiduwal. Madamo ang nag-aplikar sang Cristianong mga prinsipio sa tanan nga bahin sang ila kabuhi. Ang mga tawo nga maiyaiyahon anay nagpangusisa kon ano ang mahimo nga ilaygay ukon himuon ni Jesus sa mga kahimtangan nga ila ginaatubang. Ang pila nga nagasentro anay sang ila kabuhi sa mga pagkabutang kag mga kalipayan nagtalupangod sang importansia sang espirituwal nga mga prinsipio kag sang pagpaambit sini sa ila mga isigkatawo. Ang mga tawo nga nagahimo sini nagapanikasog nga ipakita ang kaalwan kag kaayo sa bug-os nga tuig. Indi bala nga amo sini ang ginapaabot mo sa matuod nga mga Cristiano?

Kon binagbinagon sang tanan nga sinsero  nga indibiduwal ang importansia kag kahulugan sang mensahe sang paghidait sang anghel kag manghikot nahisuno sa sini nga pagbinagbinag, pat-od gid nga mangin makalilipay nga duog ang kalibutan.

Ang mga tagna nga may kaangtanan sa pagkabun-ag ni Jesus nagapasalig sa mga nahamut-an sang Dios nga magakalipay sila sing dayon sa matuod nga paghidait. Indi bala nga amo sina ang luyag mo? Makasalig kita nga ang makalilipay nga matagnaon nga pahibalo sang paghidait nga ginhimo sang mga anghel sang ginbun-ag si Jesus pat-od gid nga matuman. Indi lang ini walay pulos nga pinamulong kon tion sang Krismas, ang paghidait pat-od nga mangin walay katubtuban nga katunayan.

[Mga retrato sa pahina 7]

Ang Cristianong kinaiya mahimo ipakita kag dapat ipakita sa bug-os nga tuig