Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagsapo sang Matuod nga Kasanagan

Pagsapo sang Matuod nga Kasanagan

 Pagsapo sang Matuod nga Kasanagan

DISIEMBRE 18, 1810 sadto. Kasisidmon na. Ang bapor-de-guerra sang Navy sang Britanya nga HMS Pallas nagtalang bangod sang bagyo malapit sa bagatnan-sidlangan nga baybayon sang Scotland. Indi magiyahan sing maayo sang mga tripulante ang ila barko kay nabudlayan sila nga makita ang mga parola bangod amat-amat na nga nagadulom kag nagadamol ang pagtupa sang niebe. Hunahunaa kon ano nga paumpaw sang nakita gid man nila sang ulihi ang kapawa kag ginpakadto ang ila barko sa sini! Apang sing makapasubo, indi gali ini ang kapawa nga dapat maggiya sa ila. Dabok ini sang mga manugpangabudlay malapit sa baybay. Ang Pallas nakabunggo sa mga bato kag nawasak gid. Onse ka marinero ang nalumos. Daku gid nga trahedya!

Sa kaso sang Pallas, ang isa ka sayop nagresulta sing kalamidad. Apang may mga kahimtangan nga ang mga marinero nagaatubang sing mas daku nga katalagman—ang indi matuod nga parola. Ini nga mga giya ginabutang agod patalangon ang mga barko sa batuhon nga mga baybayon agod atihon kon maguba, suno sa libro nga Wrecks, Wreckers and Rescuers.

‘Sagrado nga mga Sinulatan nga Magatuytoy sa Imo Padulong sa Kaluwasan’

Sa imo pagpangita sing kasanagan, nagaatubang ka sing mga katalagman nga kaanggid sa natabo sa mga marinero. Mahimo sundon mo ang makapatalang nga impormasyon, ukon mahimo nga mangin biktima ka pa sang hungod nga paglimbong. Bisan diin sini magadul-ong sa trahedya. Ano ang dapat himuon agod maamligan mo ang imo kaugalingon? Pat-ura nga ang ginahalinan sang imo ihibalo matuod kag masaligan. Kapin na sa 125 ka tuig, ini nga magasin nagasakdag sang Pulong sang Dios, ang Biblia, subong amo ang labing masaligan nga tuburan sang kasanagan bangod nagaunod ini sang “sagrado nga mga kasulatan, nga magatuytoy sa imo padulong sa kaluwasan.”—2 Timoteo 3:15-17, New English Bible.

Sa pagkamatuod, agod makasalig ka sa Biblia subong masaligan nga giya, makatarunganon nga  hibaluon mo ang pagkamaminatud-on sini. (Salmo 119:105; Hulubaton 14:15) Indi mangalag-ag sa pagsulat sa mga manugbalhag sini nga magasin para sa impormasyon nga nakabulig sa minilyon nga makumbinsi nga ang Biblia gin-inspirar gid sang Dios. Halimbawa, basaha palihug ang brosyur nga natig-uluhan Isa ka Libro Para sa Tanan nga Tawo. * Madamo ini sing impormasyon nga nagapakita nga sibu, masaligan, kag inspirado ang Biblia.

Sadsaran nga mga Kamatuoran

Kon amo, ano ang pila ka sadsaran nga kamatuoran nga ginaunod sining “sagrado nga mga kasulatan”? Binagbinaga ang masunod nga mga halimbawa.

May isa ka Labing Gamhanan nga Dios kag Manunuga nga naghimo sang tanan nga butang. (Genesis 1:1) Nagaluntad kita “bangod gintuga [sang Dios] ang tanan nga butang” kag ginhatagan kita sing kabuhi. (Bugna 4:11) Amo kon ngaa sia lamang ang takus naton nga simbahon. Ang Manunuga amo ang panguna nga Tuburan sang tanan nga kasanagan. (Salmo 36:9; Isaias 30:20, 21; 48:17, 18) May ngalan sia kag luyag niya nga gamiton naton ini. (Exodo 3:15) Ini nga ngalan, nga ginsulat sa letra nga Hebreo kag ginbadbad nga YHWH, makita sing mga 7,000 ka beses sa Biblia. Sa sulod sang malawig na nga tion, ginagamit ini sa Hiligaynon subong “Jehova.”—Salmo 83:18.

Ginhimo ni Jehova ang mga tawo agod magpuyo sing dayon sa Paraiso nga kahimtangan diri mismo sa duta. Ginhatagan niya ang mga tawo sing espirituwal nga mga kinaiya nga nagapakita sang iya mismo mga kinaiya. Ginhatagan niya sila sing mga ikasarang kag mga abilidad agod matigayon nila ang wala untat kag makapaladya nga kabuhi sa duta. (Genesis 1:26-28) Wala gid niya gintuyo ang duta nga mangin duog agod tilawan ang mga tawo—paghanda para sa espiritu nga pagkabuhi sa langit, nga daw subong bala didto lang sila puede makatigayon sing kaangtanan sa Dios.

Wala sing malain sa gintuga sang Dios nga tawo. Ang malain nagluntad lamang sang ang pila ka tinuga sang Dios—mga tawo kag espiritu—nag-abuso sang ila kahilwayan sa pagpili kag nagrebelde sa Dios. (Deuteronomio 32:5) Gin-angkon sang aton una nga mga ginikanan ang kinamatarong nga magdesisyon kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. (Genesis 2:17; 3:1-5) Nagresulta ini sang kamatayon sa tawhanon nga pamilya. (Genesis 3:19; Roma 5:12) Agod mahusay ang mga hulusayon nga ginbangon sang pagrebelde, namat-od si Jehova nga pahanugutan sing makadali ang kalautan. Apang ang iya katuyuan sa duta kag para sa tawhanon nga pamilya wala magbag-o. (Isaias 45:18) Magapuyo gihapon sing dayon ang mga tawo sa Paraiso nga kahimtangan sa isa ka natinluan nga duta.—Mateo 6:10; Bugna 21:1-5.

Si Jesucristo indi Labing Gamhanan nga Dios, kundi Anak sang Dios. Si Jesucristo mismo ang nagtudlo sa iya mga sumulunod nga mangamuyo: “Amay namon nga yara sa mga langit, pakabalaanon ang imo ngalan.” (Mateo 6:9) Wala gid sia mangangkon nga tupong sa Dios. Sa baylo sia nagsiling: “Ang Amay daku pa sa akon.”—Juan 14:28.

Si Jesus may daku nga papel sa paghimo sang katuyuan sang Dios. Ginpadala sia sang Dios “subong kapawa sa kalibutan, agod ang tagsatagsa  nga nagatuo sa [iya] indi magpabilin sa kadudulman.” (Juan 12:46) Suno kay apostol Pedro, “wala sing kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban.” (Binuhatan 4:12) Matuod ini bangod ang aton kaluwasan nasandig sa hamili nga dugo ni Cristo. (1 Pedro 1:18, 19) Ginhatag ni Jesucristo ang iya kabuhi subong halad-gawad sa katawhan gikan sa sala nga ginpasulod sa tawhanon nga pamilya, sang aton una nga mga ginikanan, sanday Adan kag Eva. (Mateo 20:28; 1 Timoteo 2:6) Subong man, gingamit sang Dios si Jesus agod ipahayag ang Iya kabubut-on kag katuyuan.—Juan 8:12, 32, 46, 47; 14:6; Binuhatan 26:23.

Ang Dios nagpahamtang sing langitnon nga Ginharian, ukon panguluhan, nga ginatapuan ni Jesucristo kag sang mga pinili halin sa katawhan. Ining sulitsulit nga tema masapwan sa bug-os nga Biblia. Gintugyanan sang Dios ini nga panguluhan sing hilikuton agod pat-uron nga matuman ang iya kabubut-on sa duta subong sang sa langit. (Mateo 6:10) Indi bahin sang orihinal nga katuyuan sang Dios nga may tawo nga mapalangit. Ang ila puluy-an amo ang duta. Apang pagkatapos nga magpakasala ang tawo, may bag-o nga katuyuan ang Dios. Nagpili sia sing mga tawo “gikan sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod . . . nga magagahom subong mga hari” upod kay Cristo sa isa ka langitnon nga panguluhan. (Bugna 5:9, 10) Sa dili madugay, ining Ginharian nga panguluhan ‘magadugmok kag magapapas’ sang tanan nga sahi sang tawhanon nga pagginahom, nga nagdul-ong sing tuman nga kasubo kag kasakit sa mga tawo.—Daniel 2:44.

Ang kalag mamalatyon. Ginapaathag sining sadsaran nga kamatuoran sa Biblia ang tuhoy sa tawo kag sa iya palaabuton. Ginadula man sini ang sayop nga mga pagpati nga nagpalibog sa mga tawo tuhoy sa kahimtangan sang patay.

Ang una nga tulun-an sang Biblia nagasugid sa aton: “Si Jehova nga Dios nagporma sang tawo gikan sa yab-ok sang duta kag naghuyop sa iya ilong sing ginhawa sang kabuhi, kag ang tawo nangin buhi nga kalag.” (Genesis 2:7) Nahangpan mo bala ini? Ang kalag indi daw landong nga butang nga nagaluntad sa sulod sang tawo. Ang tawo wala sing kalag. Sia amo ang kalag—nga ginahuman sang mga elemento nga masapwan sa “yab-ok sang duta” kag sang puersa sang kabuhi nga naghalin sa Dios. Ang kalag mapatay. Kon mapatay ang tawo, ang kalag patay man.—Genesis 3:19; Manugwali 9:5, 10.

Yadtong napatay mabuhi liwat paagi sa pagkabanhaw. Kon matapos na ang ginpahanugot nga tion sang Dios para sa kalautan, “ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang tingog [ni Jesus] kag magagua, ang mga nakahimo sing maayo nga mga butang sa pagkabanhaw para sa kabuhi, ang mga nakahimo sing malaut nga mga butang sa pagkabanhaw para sa paghukom.” (Juan 5:28, 29; Binuhatan 24:15) Ang pagkabanhaw magapasag-uli sa mga tawo sa  paraiso nga duta, ang sahi sang kabuhi nga orihinal nga gintuyo sang Dios sa iya tawhanon nga pamilya.

Usisaa sing Maayo ang Kasulatan Adlaw-adlaw

Nahangpan mo bala kon paano makabulig sa imo ang paghibalo sining sadsaran nga mga kamatuoran? Sa sining ital-ital kag magamo nga tion, ining ihibalo makaamlig sa imo gikan sa “butig nga ginatawag nga ‘ihibalo’” nga ginpasanyog ni Satanas nga Yawa. Nagpakunokuno sia nga “anghel sang kapawa,” kag ang iya mga tiglawas nagapakunokuno subong “mga ministro sang pagkamatarong.” (1 Timoteo 6:20; 2 Corinto 11:13-15) Ang sibu nga ihibalo sa Biblia makaamlig sa imo gikan sa kasanagan kuno nga pasad sa kalibutanon nga mga pilosopiya sang “mga maalam kag mga intelihente,” nga ‘nagsikway sang pulong mismo ni Jehova.’—Mateo 11:25; Jeremias 8:9.

Bangod madamo katama ang makapatalang nga mga panudlo kag mga pilosopiya sang iya adlaw, si apostol Juan nagpaandam sa unang-siglo nga mga Cristiano: “Dili ninyo pagtuuhi ang tagsa ka inspirado nga hambal.” Sia nagsiling: “Tilawi ang inspirado nga mga hambal agod makita kon bala naghalin ini sa Dios.” (1 Juan 4:1) Binagbinaga ining ilustrasyon. Kon makabaton ka sing mensahe nga mahimo makaapektar gid sa imo kabuhi, patihan mo lang bala dayon ini bangod naghalin ini sa daw masaligan nga tiliman-an? Siempre indi. Usisaon mo anay ang ginhalinan sini kag tilawan ang kaundan sini antes mo ini sundon.

Paagi sa pag-aman sing inspirado kag nasulat nga rekord nga nagaunod sing sadsaran nga mga kamatuoran, ginpaposible sang Dios nga mahimo mo ini—agod “mapat-od” nga ang nagatuytoy nga mga kapawa, ukon mga parola, nga imo ginasunod matuod. (1 Tesalonica 5:21) Ang dungganon sing panghunahuna nga mga tawo sang unang siglo gindayaw bangod sang ‘pag-usisa sing maayo sang Kasulatan adlaw-adlaw’ agod mapat-od nga ang ila natun-an amo ang kamatuoran. (Binuhatan 17:11) Sarang mo man mahimo ini. Tuguti ang Biblia, nga maggiya sa imo sing maayo “subong sa suga nga nagasiga sa madulom nga duog.” (2 Pedro 1:19-21) Kon himuon mo ini, “masapwan mo ang ihibalo gid sa Dios,” nga nagaresulta sa matuod nga kasanagan.—Hulubaton 2:5.

[Nota]

^ par. 6 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Retrato sa pahina 4]

Ang Pulong sang Dios kaangay sang suga

[Retrato sa pahina 5]

Ano ang ngalan sang Dios?

[Retrato sa pahina 5]

Ano ang palaabuton sang katawhan?

[Retrato sa pahina 6]

Si Jesus bala Labing Gamhanan nga Dios?

[Retrato sa pahina 6]

Diin ang mga patay?

[Retrato sa pahina 7]

Ang pagbanhaw sa mga patay isa sa sadsaran nga mga kamatuoran nga ginatudlo sa Biblia