Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta—Malapit Na Matuman

Ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta—Malapit Na Matuman

 Ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta—Malapit Na Matuman

SANG si Adan kag si Eva didto pa sa Paraiso, ang Dios naghatag sa ila sini nga sugo: “Magmabungahon kamo kag magbuad kag [tugbon] ninyo ang duta kag [gamhan] ini, kag magpakaagalon kamo sa kaisdaan sang dagat kag sa nagalupad nga mga tinuga sang langit kag sa tagsa ka buhi nga tinuga nga nagagiho sa duta.”—Genesis 1:28.

Ang paggahom sa duta wala lamang nagakahulugan sang pagtalauma ukon pag-atipan sa isa ka diutay nga bahin sini. Dapat pasangkaron nanday Adan kag Eva kag sang ila mga anak ang Paraiso tubtob sa bug-os nga duta. Apang, ang nahauna nga mag-asawa nagpakasala kag gintabog sa hardin sang Eden. (Genesis 3:23, 24) Walay sapayan sini, wala yadto nagkahulugan nga ang duta indi na magamhan.

Bangod pakamaayuhon sila sang Dios, magamhan sang matinumanon nga katawhan ang duta. Sang ginpakamaayo sang Dios ang katawhan sang dumaan nga Israel, ang ila mga uma may maayo gid nga patubas kag ang ila mga hamungang-kahoy may primera-klase nga bunga. Ang kaanggid nga mga kahimtangan magaluntad samtang ang aton duta amat-amat nga mangin paraiso. Subong sang ginsaad sa inspirado nga Pulong sang Dios, ang Biblia, “ang duta pat-od nga magahatag sang iya patubas; ang Dios, ang aton Dios, magapakamaayo sa aton.” (Salmo 67:6) Huo, ang mga halalban kag  mga kabukiran sang duta, ang mga kakahuyan kag mga kabulakan sini, ang mga kasubaan kag mga kadagatan sini magakasadya. (Salmo 96:11-13; 98:7-9) Ang aton duta mangin dagaya sa matambok nga mga tanom, sa maduagon nga mga pispis, sa matahom nga mga sapat, kag sa mainabyanon nga mga tawo.

Ang Bag-ong Kalibutan Malapit Na!

Ang bag-ong kalibutan nga ginsaad ni Jehova nga Dios malapit na naton matigayon. “May yara bag-ong mga langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa iya saad,” sulat ni apostol Pedro, “kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Pagkatapos mabasa ining mga pinamulong ni Pedro, mahimo maghinakop ang iban nga ini nga planeta indi gid mangin isa ka paraiso. Mahimo maghunahuna sila nga ang pisikal nga mga langit kag duta pagabuslan. Amo gid bala?

Ano ang “bag-ong mga langit”? Indi ini ang pisikal nga mga langit nga gintuga sang Dios. (Salmo 19:1, 2) Antes sini, ginsambit ni Pedro ang simbuliko nga “mga langit”—ang mga gobierno sang tawo nga ginbayaw ukon ginpakataas sa ila mga sakop. (2 Pedro 3:10-12) Wala magamhan sing madinalag-on sini nga “mga langit” ang katawhan kag ini magataliwan. (Jeremias 10:23; Daniel 2:44) Ang “bag-ong mga langit” nga magabulos sa sini amo ang Ginharian sang Dios nga ginatapuan ni Hari Jesucristo kag sang iya 144,000 ka masigkamanunubli nga ginbanhaw padulong sa langitnon nga kabuhi.—Roma 8:16, 17; Bugna 5:9, 10; 14:1, 3.

Ang “bag-ong duta” nga ginsambit ni Pedro indi isa ka bag-ong planeta. Ginhimo ni Jehova ang duta nga nagakabagay para sa kabuhi nga walay katapusan sang tawo. (Salmo 104:5) Kon kaisa, ginagamit sang Biblia ang “duta” sa pagpatuhoy sa mga tawo. (Genesis 11:1) Ang duta nga pagalaglagon sa dili madugay nagalakip sa mga tawo nga naghimo sang ila kaugalingon nga bahin sining malauton nga kalibutan. Sing kaanggid, ang di-diosnon nga mga tawo ginlaglag anay sa Anaw sang panahon ni Noe. (2 Pedro 3:5-7) Kon amo, ano ang “bag-ong duta”? Ini amo ang bag-ong katilingban sang mga tawo—ang matuod nga mga sumilimba sang Dios, nga “matadlong sa ila mga tagipusuon.” (Salmo 125:4; 1 Juan 2:17) Ang tanan nga kasuguan para sa “bag-ong duta” magahalin sa “bag-ong mga langit.” Pat-uron sang matutom nga mga tawo sa duta nga ini nga mga kasuguan ginatuman.

Bag-o kag Makalilipay nga mga Butang!

Matuod gid nga si Jehova naghatag sa aton sing isa ka tuman kaayo nga puluy-an sang ginhimo niya ang duta para sa tawo. Sia mismo nagsiling nga ang tanan nga ginhimo niya sa duta “tama gid kaayo.” (Genesis 1:31) Ginsulay ni Satanas nga Yawa sanday Adan kag Eva nga magrebelde. (Genesis 3:1-5; Bugna 12:9) Apang, magapanghikot ang Dios sa dili madugay agod ang mga matadlong may “matuod nga kabuhi.” Nagakahulugan ini sing “kabuhi nga walay katapusan” sa himpit nga mga kahimtangan sa Paraiso. (1 Timoteo 6:12, 19) Binagbinagon naton karon ang pila ka pagpakamaayo nga matigayon sa sina nga tion.

Sa Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo, si Satanas gapuson kag indi na makahimo sing kailo sa katawhan. Si apostol Juan nagsiling: “Nakita ko ang anghel [ang arkanghel nga si Miguel, ukon si Jesucristo] nga nagakunsad gikan sa langit nga may yabi sang kadadalman kag daku nga kadena sa iya kamot. Kag gindakop niya ang dragon, ang orihinal nga man-ug, nga amo ang Yawa kag Satanas, kag gingapos sia sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Kag gintagbong niya sia sa kadadalman kag gintakpan ini kag ginpat-inan ini sa ibabaw niya, agod indi na niya mapatalang pa ang mga pungsod tubtob nga matapos ang isa ka libo ka tuig.” (Bugna 20:1-3; 12:12) Wala labot nga indi na masulay ni Satanas ang katawhan samtang yara sia sa kadadalman, matigayon sang katawhan ang madamo pa nga pagpakamaayo sa idalom sang paggahom sang Ginharian.

 Ang kalautan, kasingki, kag inaway mangin mga butang na sang nagligad. Ang Biblia nagasaad: “Sa diutay pa nga tion, kag ang malauton wala na; kag usisaon mo sing maayo ang iya duog, kag wala na sia didto. Apang ang mga mahagop magapanag-iya sang duta, kag makasapo gid sila sing daku nga kalipay sa kabuganaan sang paghidait. Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.” (Salmo 37:10, 11, 29) Si Jehova nga Dios ‘magapatunong sang mga inaway tubtob sa ukbong sang duta.’ (Salmo 46:9) Daw ano ka makalilipay nga mga pasalig nga magaluntad gid ang kalig-unan kag paghidait!

Ang aton mga latok may bugana nga makapapagros kag manamit nga pagkaon. “May bugana nga uyas sa duta,” amba sang salmista. “Sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.” (Salmo 72:16) Sa sina nga tion, wala na sing magaantos sing gutom.

Wala na sing magamasakit kag magabalatian. Sa pagkamatuod, “wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24; 35:5, 6) Sang si Jesucristo yari sa duta, gin-ayo niya ang mga aruon, mga piang, kag mga bulag. (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9) Handurawa lamang ang pagahimuon niya sa bag-ong kalibutan! Hunahunaa lamang ang kalipay nga mabatyagan kon ayuhon na ang mga bulag, bungol, piang, kag apa.

Samtang ang matinumanon nga katawhan nagapadulong sa pagkahimpit, ang pagtigulang madula na. Ang antipara, baston, saklay, wheelchair, ospital, kag bulong indi na kinahanglan. Daw ano gid nga mga pagbag-o kon ang kapagsik sang aton pagkapamatan-on ipasag-uli! (Job 33:25) Magabugtaw kita kada aga gikan sa mahamuok nga katulugon sa gab-i, nga narepreskuhan kag nakahanda para sa makalilipay nga mga hilikuton pagkadason nga adlaw.

Ang pagkabanhaw sang mga hinigugma kag sang iban pa magapahalipay sang aton tagipusuon. (Juan 5:28, 29; Binuhatan 24:15) Daw ano gid ka makalilipay nga abiabihon sanday Abel, Noe, Abraham, Sara, Job, Moises, Rut, David, Elias, Ester, kag ang madamo pa! Minilyon pa gid ang banhawon man. Ang kalabanan sa ila wala gid makahigayon nga makilala si Jehova, apang abiabihon sila sang mga tawo nga nalangkag sa pagtudlo sa ila tuhoy sa Dios, sa iya mga katuyuan, kag sa iya Anak nga si Jesucristo. Kon makilala na sang mga banhawon ang ila Manunuga, ang duta mahil-ob gid sang ihibalo tuhoy kay Jehova.

Labaw sa tanan, masimba naton ang lamang matuod nga Dios sing dayon. Pribilehiyo naton nga ‘alagdon si Jehova nga may kasadya,’ kag magabinuligay kita samtang nagapatindog kita sing matahom nga mga balay, nagatalauma, kag, sa ulihi, nagagahom sa bug-os nga duta. (Salmo 100:1-3; Isaias 65:21-24) Daw ano gid ka makalilipay nga magkabuhi sing dayon sa isa ka mabungahon, mahidaiton, kag matahom nga paraiso nga nagapadungog sa balaan nga ngalan ni Jehova!—Salmo 145:21; Juan 17:3.

Katapusan nga Pagtilaw sa Katawhan

Sa sulod sang iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom, ipadapat ni Jesus ang mga benepisyo sang iya halad gawad sa tanan nga matinumanon nga katawhan. Sa ulihi, ang tanan nga sala dulaon, kag ang katawhan mangin himpit. (1 Juan 2:2; Bugna 21:1-4) Bangod bug-os na nga madula ang mga epekto sang sala ni Adan, matuman sang himpit nga katawhan ang mga talaksan sang Dios sa pisikal, mental, moral, kag espirituwal. Sa amo “mabuhi” sila sa bug-os gid nga kahulugan kon mangin himpit na sila. (Bugna 20:5) Ini  kag ang Paraiso nga duta daku gid nga himaya kay Jehova!

Sa sulod sang malip-ot nga tion pagkatapos sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo, si Satanas nga Yawa kag ang iya mga demonyo, ukon malauton nga mga anghel, pagabuy-an gikan sa kadadalman diin gintagbong sila mga napulo ka siglo antes. (Bugna 20:1-3) Sa katapusan nga higayon, pahanugutan sila nga sulayon ang mga tawo nga magtalikod sa Dios. Walay sapayan nga masulay ang iban bangod sang ila sayop nga mga handum, ini nga pagrebelde indi magamadinalag-on. Laglagon ni Jehova ang mga mahamkunon, pati na si Satanas kag ang iya tanan nga demonyo. Ang kalautan indi na liwat magaluntad. Ang tanan nga makasasala laglagon sing dayon, kag ang mga matarong magakabuhi sing walay katapusan.—Bugna 20:7-10.

Didto Ka Bala?

Ang mga nagahigugma kay Jehova nga Dios magaagom sing dayon nga kalipay. Ang kabuhi nga walay katapusan sa Paraiso indi makatalaka. Sa katunayan, ang kabuhi mangin mas makawiwili samtang nagalipas ang tion, kay ang ihibalo tuhoy kay Jehova nga Dios wala sing latid. (Roma 11:33) May bag-o nga butang ka pirme nga matun-an, kag may madamo nga tion ka sa pagkuha sing ihibalo. Ngaa? Bangod magakabuhi ka, indi lamang sa sulod sang 70 ukon 80 ka tuig, kundi sa walay katubtuban.—Salmo 22:26; 90:10; Manugwali 3:11.

Kon ginahigugma mo ang Dios, pirme ka mangin malipayon sa paghimo sang iya kabubut-on. Si apostol Juan nagsulat: “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga sundon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” (1 Juan 5:3) Gani, indi pagtuguti nga may magaupang sa imo nga pahamut-an si Jehova nga Dios paagi sa paghimo sing matarong. Dumduma pirme ang makalilipay nga paglaum nga ginahatag sa imo sang Pulong sang Dios, ang Biblia. Mangin determinado sa paghimo sang kabubut-on ni Jehova, kag indi gid magbiya sa sini nga dalanon. Sa amo, mangin didto ka kon ang katuyuan sang Dios para sa duta matuman kag ang aton bug-os kalibutan nga puluy-an mangin paraiso sa walay katubtuban.

[Retrato sa pahina 4]

Sang ginpakamaayo sang Dios, ang mga uma sang Israel nagpatubas sing dagaya

[Retrato sa pahina 7]

Ano nga mga pagpakamaayo ang ginalauman mo nga matigayon sa Paraiso?