Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an ni Job

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an ni Job

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an ni Job

ANG patriarka nga si Job nagapuyo anay sa duta sang Uz, nga sa Arabia karon. Madamo nga Israelinhon ang nagapuyo sa Egipto sadto nga tion. Bisan pa si Job indi Israelinhon, isa sia ka sumilimba ni Jehova nga Dios. Tuhoy sa iya, ang Biblia nagasiling: “Wala sing kaangay sa iya sa duta, tawo nga wala sing kasawayan kag matarong, nga mahadlukon sa Dios kag nagalikaw sa malaut.” (Job 1:8) Mahimo ini natabo sa ulot sang tion nga nagkabuhi ang duha ka matutom nga alagad ni Jehova—ang anak ni Jacob nga si Jose kag ang manalagna nga si Moises.

Si Moises, nga amo ang ginapatihan nga nagsulat sang tulun-an ni Job, mahimo nakabati tuhoy kay Job sang nagpuyo sia sing 40 ka tuig sa Midian, nga malapit sa duta sang Uz. Mahimo nabatian ni Moises ang tuhoy sa katapusan nga tinuig ni Job sang malapit na sadto sa duta sang Uz ang mga Israelinhon, sa hingapusan sang ila 40 ka tuig nga pagpanglakaton sa kahanayakan. * Matahom ang pagbalay sang sugilanon sang kabuhi ni Job amo nga ginkabig ini nga isa ka obra-maestra nga sinulatan. Apang, labi pa sa sina, ginasabat sini ang mga pamangkot subong sang: Ngaa nagaantos ang maayo nga mga tawo? Ngaa ginatugutan ni Jehova ang kalautan? Mahuptan bala sang di-himpit nga mga tawo ang ila integridad sa Dios? Subong bahin sang inspirado nga Pulong sang Dios, ang kaundan sang tulun-an ni Job buhi kag gamhanan bisan tubtob karon.—Hebreo 4:12.

“MAWALA KUNTANI ANG ADLAW SANG AKON PAGKABUN-AG”

(Job 1:1–3:26)

Isa ka adlaw, ginhangkat ni Satanas ang integridad ni Job sa atubangan sang Dios. Ginbaton ni Jehova ang hangkat kag gintugutan niya si Satanas nga pahanabuon ang sunodsunod nga kalamidad kay Job. Apang si Job wala ‘magpakamalaut sa Dios.’—Job 2:9.

Nag-abot ang tatlo ka abyan ni Job sa “paglipay sa iya.” (Job 2:11) Naglingkod sila upod sa iya kag wala maghuluhambal tubtob nga gintikab ni Job ang iya baba kag nagsiling: “Mawala kuntani ang adlaw sang akon pagkabun-ag.” (Job 3:3) Ginhandum niya nga mangin “subong sang mga bata nga wala makakita sing kapawa,” ukon patay na pagkabun-ag.—Job 3:11, 16.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

1:4—Nagselebrar bala sing kaadlawan ang mga anak ni Job? Wala. Magkatuhay ang orihinal nga tinaga para sa “adlaw” kag “kaadlawan,” kag ang kada isa may kaugalingon nga kahulugan. (Genesis 40:20) Ang tinaga nga “adlaw” sa Job 1:4 nagapatuhoy sa hut-ong sang tion halin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa pagtunod sini. Ang pito ka anak nga lalaki ni Job mahimo nga nagselebrar sang pito ka adlaw nga sinalusalo sang pamilya sing makaisa sa isa ka tuig. Ang tagsa ka anak nga lalaki may “iya adlaw” sa paghanda sing sinalusalo sa iya balay.

1:6; 2:1—Sin-o ang gintugutan nga magsulod agod magtindog sa atubangan ni Jehova? Lakip sa mga nagtindog sa atubangan ni Jehova amo ang bugtong nga anak sang Dios, ang Pulong; ang matutom nga mga anghel; kag ang malinapason nga angheliko nga mga ‘anak sang Dios,’ lakip na si Satanas nga Yawa. (Juan 1:1, 18) Gintabog si Satanas kag ang iya mga demonyo gikan sa langit wala madugay pagkatapos gintukod ang Ginharian sang Dios sang 1914. (Bugna 12:1-12) Paagi sa pagpahanugot sa ila nga magsulod agod magtindog sa iya atubangan, napabati ni Jehova sa tanan nga espiritu nga tinuga ang  panumbungon ni Satanas kag ang hulusayon nga iya ginpautwas.

1:7; 2:2—Nakighambal bala si Jehova sing direkta kay Satanas? Wala nagahatag ang Biblia sing detalye kon paano si Jehova nagapakighambal sa espiritu nga mga tinuga. Apang sa isa ka palanan-awon, nakita ni manalagna Micaya ang isa ka anghel nga nagapakighambal sing direkta kay Jehova. (1 Hari 22:14, 19-23) Kon amo, si Jehova mahimo nga nakighambal sing direkta kay Satanas.

1:21—Paano makabalik si Job sa ‘tiyan sang iya iloy’? Bangod ginhimo ni Jehova nga Dios ang tawo “gikan sa yab-ok sang duta,” ang tinaga nga “iloy” malaragwayon nga ginagamit diri sa pagpatuhoy sa duta.—Genesis 2:7.

2:9—Ano ang mahimo nga kahimtangan sa hunahuna sang asawa ni Job sang ginsilingan niya ang iya bana nga pakamalauton ang Dios kag manginmatay? Kon ano ang pag-antos ni Job amo man ang pag-antos sang iya asawa. Masakit para sa iya nga makita nga nagaantos ang iya mapagros anay nga bana bangod sang makangilil-ad nga balatian. Napatay ang iya pinalangga nga mga kabataan. Bangod sining mga hitabo, mahimo nga magamo gid ang iya hunahuna amo nga nalipatan na niya nga ang pinakaimportante sa tanan amo ang ila kaangtanan sa Dios.

Mga Leksion Para sa Aton:

1:8-11; 2:3-5. Ginpakita sang halimbawa ni Job nga magluwas sa maayo nga paggawi kag paghambal, ang integridad nagakinahanglan man sing husto nga motibo sa pag-alagad kay Jehova.

1:21, 22. Paagi sa pagpabilin nga mainunungon kay Jehova sa maayo kag sa mabudlay nga mga kahimtangan, mapamatud-an naton si Satanas nga butigon.—Hulubaton 27:11.

2:9, 10. Kaangay ni Job, dapat magpabilin kita nga matutom bisan pa nga wala ginaapresyar sang mga katapo sang aton pamilya ang aton espirituwal nga mga hilikuton ukon ginaipit nila kita nga magkompromiso ukon mag-untat sa pag-alagad.

2:13. Ang mga abyan ni Job wala gid sing may masiling nga makalulugpay nahanungod sa Dios kag sa iya mga saad bangod wala nila ginatamod ang mga butang suno sa pagtamod sang Dios.

“INDI KO PAG-ISIKWAY ANG AKON INTEGRIDAD GIKAN SA AKON!”

(Job 4:1–31:40)

Ang punto gid nga luyag paguaon sang tatlo ka abyan ni Job sa ila ginpanghambal amo nga si Job nakahimo sing malain gid nga butang, gani ginsilutan sia sang Dios. Si Elifaz ang una nga naghambal. Dayon si Bildad, nga mas masakit maghambal. Si Zofar naman mas maparas pa gid.

Wala ginbaton ni Job ang sayop nga mga pangatarungan sang iya mga bisita. Bangod wala niya mahangpan kon ngaa gintugutan ni Jehova nga mag-antos sia, mas nabalaka sia nga pakamatarunganon ang iya kaugalingon. Walay sapayan sini, ginahigugma ni Job si Jehova amo nga nagtuaw sia: “Tubtob nga mapatay ako indi ko pag-isikway ang akon integridad gikan sa akon!”—Job 27:5.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

7:1; 14:14—Ano ang buot silingon sang “pilit nga pagpangabudlay”? Tuman gid ang kalisod ni Job amo nga para sa iya, ang kabuhi kaangay sang mabudlay kag makalalapyo nga pilit nga pagpangabudlay. (Job 10:17) Sanglit obligado ang isa nga magpabilin sa Sheol sa tion sang iya kamatayon tubtob sa tion sang iya pagkabanhaw, ginpaanggid ni Job ini nga tion sa pilit nga pagpangabudlay.

7:9, 10; 10:21; 16:22—Ginapahangop bala sining mga pinamulong nga wala nagapati si Job sa pagkabanhaw? Mga komento ini tuhoy sa mahanabo kay Job sa dili madugay. Ano, nian, ang luyag niya ipahangop? Ang isa ka posibilidad amo nga kon mapatay gid man sia, indi na sia makita sang iya mga katubotubo. Kag para sa ila, indi na sia magabalik sa iya balay ukon pagakilalahon pa tubtob sa gintalana nga tion sang Dios. Mahimo man ipahangop ni Job nga wala sing bisan sin-o ang makahalin sa Sheol sa iya lamang kaugalingon. Nagapati gid si Job nga pagabanhawon sia sa palaabuton kag mabasa ini sa Job 14:13-15.

10:10—Paano ni Jehova ‘ginbubo si Job subong sang gatas kag ginpabilog sia kaangay sang keso’? Isa ini ka mabinalaybayon nga paglaragway kon paano si Job naporma sa taguangkan sang iya iloy.

19:20—Ano ang buot silingon ni Job sang nagsiling sia nga “nakapalagyo ako sa panit sang akon mga ngipon”? Paagi sa pagsiling nga nakapalagyo sia sa panit sang isa ka butang nga  daw wala sing panit, mahimo luyag ipahangop ni Job nga halos lawas lang niya ang iya nasalbar.

Mga Leksion Para sa Aton:

4:7, 8; 8:5, 6; 11:13-15. Indi kita dayon maghunahuna nga ang isa ka tawo nga nagaantos wala ginakahamut-an sang Dios kag ginaani niya ang iya ginsab-ug.

4:18, 19; 22:2, 3. Ang aton laygay dapat napasad sa Pulong sang Dios, indi sa aton personal nga opinyon.—2 Timoteo 3:16.

10:1. Bangod ginpamensar lang ni Job ang kapaitan nga iya ginaantos, wala na niya mahunahuna ang iban pa nga posible nga mga rason kon ngaa nagaantos sia. Indi kita dapat magbatyag sing kapait kon nagaeksperiensia kita sing mga pag-antos, ilabi na kay nahangpan naton sing maathag ang hulusayon nga nadalahig.

14:7, 13-15; 19:25; 33:24. Kon ginatilawan kita ni Satanas, ang paglaum nga pagkabanhaw nagabulig sa aton sa pagbatas.

16:5; 19:2. Ang aton ginahambal dapat makapaumpaw kag makapalig-on sa iban, indi makasakit sa ila.—Hulubaton 18:21.

22:5-7. Ang laygay nga napasad sa mga panumbungon kag wala sing masaligan nga pamatuod wala sing pulos kag makahalalit.

27:2; 30:20, 21. Ang paghupot sing integridad wala nagakinahanglan sing pagkahimpit. Indi husto nga ginbasol ni Job ang Dios.

27:5. Si Job lamang ang makapamat-od kon bala huptan niya ang iya integridad ukon indi bangod ang integridad nasandig sa gugma sang isa sa Dios. Gani, dapat palambuon naton ang mabakod nga gugma kay Jehova.

28:1-28. Nahibaluan sang tawo kon diin natago ang mga bahandi sang duta. Bangod sang iya pagkamapahituon, natultulan niya ang mga banas sa idalom-duta nga indi makita sang matayog sing panulok nga pispis nga mananagit. Apang, ang diosnon nga kaalam matigayon kon may kahadlok kay Jehova.

29:12-15. Dapat handa kita nga magpakita sing mahigugmaon nga kaayo sa mga nagakinahanglan.

31:1, 9-28. Si Job isa ka maayo nga halimbawa sa aton bangod ginlikawan niya ang pagpakiat, pagpakighilawas, di-makatarunganon kag wala sing kaluoy nga pagtratar sa iban, materyalismo, kag idolatriya.

“NAGAHINULSOL AKO SA YAB-OK KAG ABO”

(Job 32:1–42:17)

Ang bataon nga si Elihu nagpanilag lang kag mapailubon nga nagpamati sa diskusyon. Karon nangisog na sia sa paghambal. Gintadlong niya si Job kag ang tatlo nga naghatag sa iya sing kasakit.

Sang nakatapos na hambal si Elihu, gilayon nga nagsabat si Jehova paagi sa buhawi. Wala niya ginpaathag kon ngaa nagaantos si Job. Apang, paagi sa sunodsunod nga mga pamangkot, ginpatalupangod sang Labing Gamhanan kay Job ang Iya makahalawhaw nga gahom kag di-matupungan nga kaalam. Gin-ako ni Job nga naghambal sia sang mga butang nga wala niya mahangpan kag nagsiling: “Ginabawi ko ang akon ginpanghambal, kag nagahinulsol ako sa yab-ok kag abo.” (Job 42:6) Sang natapos na ang pagtilaw kay Job, ang iya integridad ginpadyaan.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

32:1-3—San-o nag-abot si Elihu? Bangod nabatian ni Elihu ang tanan nila nga mga ginpanghambal, mahimo nagapungko sia malapit sa ila kag nabatian niya ang ila paghambalanay. Nag-abot sia antes pa magpamulong si Job, nga amo ang nagtapos sa pito ka adlaw nga paghipos sang iya tatlo ka abyan.—Job 3:1, 2.

34:7—Ngaa si Job kaangay sang isa ka tawo “nga nagainom sang pagyubit kaangay sang tubig”? Bangod sang tuman nga kalisod, nagbatyag si Job nga daw sia ang ginayubit sang iya tatlo ka abyan, bisan pa nga sa pagkamatuod, nagapamulong sila batok sa Dios. (Job 42:7) Gani, ginbaton niya ang pagyubit kaangay sang isa ka tawo nga nanamian sa pag-inom sang tubig.

 Mga Leksion Para sa Aton:

32:8, 9. Indi tanan nga may edad maalam. Agod mangin maalam, kinahanglan mahangpan sang isa ang Pulong sang Dios kag matigayon ang panuytoy sang iya balaan nga espiritu.

34:36. Mapamatud-an ang aton integridad kon ‘matilawan kita tubtob sa katapusan’ sa pila ka paagi.

35:2. Antes sia maghambal, namati anay si Elihu sing maayo amo nga nakita niya kon ano gid ang problema. (Job 10:7; 16:7; 34:5) Antes maghatag sing laygay, ang Cristianong mga gulang dapat mamati sing maayo, hibaluon kon ano gid ang natabo, kag hangpon sing maayo kon ano gid ang problema.—Hulubaton 18:13.

37:14; 38:1-39:30. Ang pagpamalandong sa makatilingala nga mga tinuga ni Jehova—mga pamatuod sang iya gahom kag kaalam—nagapaubos sa aton kag nagabulig sa aton nga makita nga ang pagbindikar sang iya pagkasoberano mas importante sangsa aton personal nga mga intereses.—Mateo 6:9, 10.

40:1-4. Kon daw may huyog kita nga magreklamo batok sa Labing Gamhanan, dapat naton ‘tabunan sang aton kamot ang aton baba.’

40:15–41:34. Daw ano gid kakusog ang Behemot (hippopotamus) kag ang Leviatan (buaya)! Agod makapadayon sa pag-alagad sa Dios, kinahanglan man naton ang kusog halin sa Magbubuhat sining makusog nga mga sapat, nga nagahatag sing kusog sa aton.—Filipos 4:13.

42:1-6. Bangod ginpamatian ni Job ang pulong ni Jehova kag ginpahanumdom sang mga pamatuod sang iya gahom, nabuligan si Job nga ‘makita ang Dios,’ ukon makita ang kamatuoran nahanungod sa iya. (Job 19:26) Amo ini ang nagtadlong sang iya panghunahuna. Kon ginatadlong sang Biblia, dapat handa kita magbaton sang aton sala kag maghimo sing mga pagbag-o.

Palambua “ang Pagbatas ni Job”

Maathag nga ginapakita sang tulun-an ni Job nga ang pag-antos sang tawo wala nagahalin sa Dios kundi kay Satanas. Ang pagtugot sang Dios sang kalautan sa duta nagahatag sa aton sing kahigayunan nga ipakita kon ano ang aton panimuot sa hulusayon tuhoy sa pagkasoberano ni Jehova kag sa aton integridad.

Kaangay ni Job, ang tanan nga nagahigugma kay Jehova pagatilawan. Ang tulun-an ni Job nagapalig-on sa aton nga makabatas man kita. Nagapahanumdom ini sa aton nga temporaryo lang ang aton mga problema. “Nabatian ninyo ang pagbatas ni Job kag nakita ang resulta nga ginhatag ni Jehova,” siling sang Santiago 5:11. Ginpadyaan ni Jehova si Job sa paghupot sang iya integridad. (Job 42:10-17) Isa gid ka matahom nga paglaum ang nagahulat sa aton—kabuhi nga walay katapusan sa Paraiso sa duta! Busa, kaangay ni Job, mangin determinado kita nga huptan ang aton integridad.—Hebrews 11:6.

[Nota]

^ par. 4 Ang tulun-an ni Job nagakobre sing kapin sa 140 ka tuig, kutob 1657 tubtob 1473 B.C.E.

[Mga retrato sa pahina 16]

Ano ang matun-an naton sa “pagbatas ni Job”?