Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Lamang nga Solusyon!

Ang Lamang nga Solusyon!

 Ang Lamang nga Solusyon!

SI Lazaro kag ang iya mga utod nga babayi, nga sanday Marta kag Maria, nagapuyo sa banwa sang Betania nga mga tatlo ka kilometro sa gua sang Jerusalem. Isa ka adlaw, sang ang ila abyan nga si Jesus wala, si Lazaro nagmasakit sing malubha. Nabalaka gid sa iya ang iya mga utod. Nagpasugo sila kay Jesus. Pagligad sang duha ka adlaw nga nabalitaan niya ini, si Jesus naglakat sa pagduaw kay Lazaro. Sa dalan pa lang, ginsugiran ni Jesus ang iya mga disipulo nga makadto sia didto agod pukawon si Lazaro sa katulugon. Sang primero, wala sia mahangpan sang mga disipulo, apang gin-athag ini ni Jesus, nga nagasiling: “Si Lazaro napatay.”—Juan 11:1-14.

Pag-abot ni Jesus sa lulubngan ni Lazaro, ginpakuha niya anay ang bato nga nagatakop sa ganhaan padulong sa lulubngan. Sa tapos mangamuyo sing mabaskog, nagsugo sia: “Lazaro, gua ka!” Kag si Lazaro naggua. Ang lalaki nga apat ka adlaw na nga patay nabanhaw.—Juan 11:38-44.

Ginapakita sang rekord tuhoy kay Lazaro nga ang pagkabanhaw amo ang sigurado gid nga solusyon sa kamatayon. Apang natabo gid bala ang milagro tuhoy sa pagbanhaw kay Lazaro? Ginasaysay ini sang Biblia subong nga natabo gid. Basaha ang rekord sa Juan 11:1-44, kag makita mo kon daw ano ini katul-id. Wala ka bala nagapati sa sini? Kon wala ka nagapati, mahimo pangduhaduhaan mo man kon bala natabo gid ang tanan nga milagro nga narekord sa Biblia, lakip na ang pagbanhaw kay Jesucristo mismo. Kag “kon wala mabanhaw si Cristo,” siling sang Biblia, “ang inyo pagtuo walay pulos.” (1 Corinto 15:17) Ang pagkabanhaw isa ka importante gid nga panudlo sa Kasulatan. (Hebreo 6:1, 2) Apang, ano ang buot silingon sang tinaga nga “pagkabanhaw”?

Ano ang Buot Silingon sang “Pagkabanhaw”?

Ang tinaga nga “pagkabanhaw” mabasa sing kapin sa 40 ka beses sa Cristianong Griegong Kasulatan. Ginbadbad ini halin sa Griegong tinaga nga literal nga nagakahulugan sing “pagtindog liwat.” Ang katumbas nga Hebreong tinaga nagakahulugan sing “pagbuhi liwat sa patay.” Kon ang tawo mapatay, ano ang banhawon sa iya? Indi mahimo nga ang lawas, kay nagakadunot ini kag nagabalik sa yab-ok. Indi ang amo man nga lawas ang ginabanhaw kundi ang amo man nga tawo nga napatay. Kon amo, ang pagkabanhaw nagadalahig sang pagpasag-uli sang personalidad sang indibiduwal—ang iya mga kinaiya, ang iya personal nga maragtas, kag ang tanan nga detalye tuhoy sa iya pagkatawo.

Indi problema para kay Jehova nga Dios nga tandaan ang personalidad sang mga napatay kay himpit sia sa pagtanda sa sini. (Isaias 40:26) Bangod sia ang Ginhalinan sang kabuhi, mahapos mabanhaw ni Jehova ang amo man nga tawo sa bag-ong ginhimo nga lawas. (Salmo 36:9) Isa pa, ang Biblia nagasiling nga si Jehova nga Dios ‘nagahandum’—maluyag gid—sa pagbanhaw sa mga patay. (Job 14:14, 15) Malipayon gid kita nga si Jehova indi lamang makasarang sa pagbanhaw sa isa ka tawo kundi handum man niya nga himuon ini!

Si Jesucristo may importante man nga papel sa pagbanhaw sa mga patay. Sulusobra pa lang sa isa ka tuig nga ginsugdan niya ang iya ministeryo, si Jesus nagsiling: “Subong nga ginabanhaw sang Amay ang mga patay kag ginabuhi sila, ginabuhi man sang Anak ang mga luyag niya.” (Juan 5:21) Wala bala ginapakita sang eksperiensia ni Lazaro nga si Jesucristo may gahom kag may handum man sa pagbanhaw sa mga patay?

Kamusta naman ang pagpati nga may isa ka butang sa sulod naton nga nagapabilin nga buhi kon mapatay kita? Ang matuod, ang panudlo tuhoy sa pagkabanhaw kag ang pagpati sa pagkadimamalatyon sang tawhanon nga kalag ukon espiritu nagasumpakilay. Kon may isa ka butang sa sulod naton nga nagapabilin nga buhi, ngaa kinahanglan pa ang pagkabanhaw? Ang utod ni  Lazaro nga si Marta wala nagpati nga sang napatay ang iya utod, padayon sia nga nagkabuhi sa espiritu nga duog. Nagtuo sia sa pagkabanhaw. Sang ginpasalig sia ni Jesus: “Ang imo utod mabanhaw,” si Marta nagsiling: “Nakahibalo ako nga mabanhaw sia sa pagkabanhaw sa katapusan nga adlaw.” (Juan 11:23, 24) Kag sang nabanhaw si Lazaro, wala sia nagsugilanon tuhoy sa natabo sa iya sa pihak nga kinabuhi. Patay na sia. “Nahanungod sa mga patay, wala sila makahibalo sing bisan ano,” siling sang Biblia. “Sa Sheol [ang kinaandan nga lulubngan sang katawhan], nga imo ginakadtuan walay buluhaton ukon pahito ukon ihibalo ukon kaalam.”—Manugwali 9:5, 10.

Kon amo, ang lamang nga solusyon sa kamatayon, suno sa Biblia, amo ang pagkabanhaw. Apang sa tanan nga tawo nga nagkalamatay, sin-o ang pagabanhawon, kag diin padulong?

Sin-o ang Pagabanhawon?

“Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya [ni Jesus] tingog kag magagua,” siling ni Jesus. (Juan 5:28, 29) Suno sa sini nga saad, yadtong sa handumanan nga mga lulubngan—yadtong sa handumanan ni Jehova—pagabanhawon. Gani, ang pamangkot amo, Sa tanan nga nagkalamatay, sin-o gid bala ang yara sa handumanan sang Dios nga nagahulat sing pagkabanhaw?

Ginalista sang kapitulo 11 sang tulun-an sang Hebreo sa Biblia ang ngalan sang mga lalaki kag mga babayi nga matutom nga nag-alagad sa Dios. Sila kag subong man ang mainunungon nga mga alagad sang Dios nga napatay sining ulihi nga tinuig amo ang lakip sa mga pagabanhawon. Kamusta naman ang mga tawo nga wala makasunod sa matarong nga talaksan sang Dios, ayhan bangod wala sila sing ihibalo? Yara man bala sila sa handumanan sang Dios? Huo, madamo sa ila ang yara sa handumanan sang Dios, kay ang Biblia nagasaad: “May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.”—Binuhatan 24:15.

Apang, may mga tawo nga indi na pagabanhawon. “Kon kinabubut-on kita nga maghimo sing sala sa tapos nga mabaton ang sibu nga ihibalo sang kamatuoran,” siling sang Biblia, “wala na sing bisan ano man nga halad tungod sa mga sala nga nabilin, kundi may makahaladlok nga paghulat sang paghukom.” (Hebreo 10:26, 27) Ang iban naghimo sing mga sala nga  indi na gid mapatawad. Wala sila sa Hades (ang kinaandan nga lulubngan sang katawhan) kundi sa Gehenna, ang simbuliko nga duog sang walay katapusan nga kalaglagan. (Mateo 23:33) Apang, dapat kita maghalong nga wala naton ginahukman ang isa ka tawo kon bala pagabanhawon sia ukon indi. Ang Dios lamang ang makahukom. Sia ang nakahibalo kon sin-o ang yara sa Hades kag kon sin-o ang yara sa Gehenna. Para sa aton bahin, mas maayo nga magkabuhi kita nahisanto sa kabubut-on sang Dios.

Pagkabanhaw Padulong sa Kabuhi sa Langit—Para Kay Sin-o?

Ang tumalagsahon gid nga pagkabanhaw amo ang iya ni Jesucristo. “Ginpatay [sia] sa unod, apang ginbuhi [sia] sa espiritu.” (1 Pedro 3:18) Antes sini, wala pa sing tawo nga nabanhaw. Si Jesus mismo nagsiling: “Wala sing tawo nga nakasaka sa langit kundi sia nga nagpanaug gikan sa langit, ang Anak sang tawo.” (Juan 3:13) Sa pagkamatuod, ang Anak sang tawo amo ang nahauna nga ginbanhaw subong espiritu nga persona. (Binuhatan 26:23) Kag may iban pa nga ginbanhaw sunod sa iya. Ang Kasulatan nagasiling: “Ang kada isa sa iya kaugalingon nga paagisod: si Cristo amo ang panguna nga bunga, pagkatapos ang mga kay Cristo sa tion sang iya presensia.”—1 Corinto 15:23.

Isa ka diutay nga grupo sang mga tawo—“ang mga kay Cristo”—ang pagabanhawon padulong sa kabuhi sa langit para sa pinasahi nga katuyuan. (Roma 6:5) Magagahom sila kaupod ni Cristo subong “mga hari sa ibabaw sang duta.” (Bugna 5:9, 10) Dugang pa, magaalagad sila subong mga saserdote sa kahulugan nga magapakigbahin sila sa pagdula sang mga epekto sang sala nga napanubli sang tawo gikan sa nahauna nga tawo, nga si Adan. (Roma 5:12) Ang mga magagahom kaupod ni Cristo subong mga hari kag mga saserdote may kadamuon nga 144,000. (Bugna 14:1, 3) Ano nga sahi sang lawas ang ginabaton nila kon mabanhaw sila? “Espirituwal nga lawas,” siling sang Biblia. Bangod sini, posible sila nga magkabuhi sa langit.—1 Corinto 15:35, 38, 42-45.

San-o natabo ang langitnon nga pagkabanhaw? ‘Sa tion sang presensia ni Cristo,’ sabat sang 1 Corinto 15:23. Maathag nga ginapakita sang mga hitabo sa kalibutan sugod sang 1914 nga ang presensia ni Cristo kag ang “katapusan sang sistema sang mga butang” nagsugod sadto nga tuig. (Mateo 24:3-7) Gani may rason gid sa paghinakop nga ang pagbanhaw sa matutom nga mga Cristiano padulong sa langit nagsugod na, bisan pa nga sa pagkamatuod, di-makita sang mga tawo. Nagakahulugan ini nga ang mga apostoles kag ang dumaan nga mga Cristiano ginbanhaw na padulong sa langitnon nga kabuhi. Kamusta naman ang mga Cristiano nga nagakabuhi karon nga may sigurado kag hatag-Dios nga paglaum nga magagahom kaupod ni Cristo sa langit? Ginabanhaw sila “sa isa ka pisok sang mata,” ukon insigida pagkapatay nila. (1 Corinto 15:52) Bangod ang pagkabanhaw sining diutay nga grupo sang 144,000 mas nauna sangsa madamo nga pagabanhawon padulong sa kabuhi sa duta, ginatawag ini nga “mas maaga nga pagkabanhaw” kag “nahauna nga pagkabanhaw.”—Filipos 3:11; Bugna 20:6.

Sin-o ang Pagabanhawon Padulong sa Kabuhi sa Duta?

Suno sa Kasulatan, ang kalabanan nga mga patay pagabanhawon padulong sa kabuhi sa duta. (Salmo 37:29; Mateo 6:10) Sa paglaragway sang iya makahalawathawat nga palanan-awon tuhoy sa mga ginbanhaw, si apostol Juan nagsulat: “Ginhatag sang dagat ang mga patay nga yara sa iya, kag ginhatag sang kamatayon kag Hades ang mga patay nga yara sa ila, kag ginhukman ang tagsa ka tawo suno sa iya binuhatan. Kag ang kamatayon kag Hades gintagbong sa linaw nga kalayo. Nagakahulugan ini sing ikaduha nga kamatayon, ang linaw nga kalayo.” (Bugna 20:11-14) Yadtong sa Hades, ukon Sheol—ang kinaandan nga lulubngan sang katawhan—yara sa handumanan sang Dios. Kada isa sa ila pagahilwayon gikan sa gapos sang kamatayon. (Salmo 16:10; Binuhatan 2:31) Kag kada isa pagahukman suno sa iya ginahimo pagkatapos sia banhawon. Ano nian ang matabo sa kamatayon kag Hades? Itagbong sila sa “linaw nga kalayo.” Nagakahulugan  ini nga ang mga tawo indi na liwat mapatay subong resulta sang pagpakasala ni Adan.

Hunahunaa lamang ang kalipay sang mga namatyan sing hinigugma kon mahibaluan nila ang saad sang Dios tuhoy sa pagkabanhaw! Sang ginbanhaw ni Jesus ang bugtong nga anak nga lalaki sang balo nga babayi sa Nain, nalipay gid ang balo! (Lucas 7:11-17) Kag tuhoy sa mga ginikanan sang 12-anyos nga dalagita nga ginbanhaw ni Jesus, ang Biblia nagasiling: “Sa gilayon nahayanghag sila kag nagkalipay sing daku.” (Marcos 5:21-24, 35-42; Lucas 8:40-42, 49-56) Sa ginsaad sang Dios nga bag-ong kalibutan, makalilipay gid nga abiabihon liwat ang mga hinigugma.

Karon nga nahibaluan naton ang kamatuoran tuhoy sa pagkabanhaw, ano ang epekto sini sa aton? “Ang kalabanan nga mga tawo nahadlok sa kamatayon kag ginalikawan nila ang pagpamensar sa sini,” siling sang The World Book Encyclopedia. Ngaa? Bangod para sa madamo nga tawo, ang kamatayon isa ka misteryo—isa ka butang nga makatalanhaga kag dapat kahadlukan. Ang ihibalo tuhoy sa kon ano gid ang kahimtangan sang mga patay kag sa paglaum nga pagkabanhaw makahatag sa aton sing kaisog kon makig-atubang kita sa “katapusan nga kaaway, ang kamatayon.” (1 Corinto 15:26) Ini nga ihibalo nagabulig man sa aton agod mahapos batason ang kasakit nga mabatyagan kon mapatyan sing suod nga abyan ukon himata.

San-o magasugod ang dutan-on nga pagkabanhaw? Ang duta karon puno sing kasingki, pinuyas, pagpatulo sing dugo, kag polusyon. Kon ang mga patay banhawon sa amo sini nga duta, pat-od gid nga mangin umalagi lamang ang kalipay. Apang, nagsaad ang Manunuga nga sa dili madugay laglagon niya ang karon nga kalibutan nga kontrolado ni Satanas. (Hulubaton 2:21, 22; Daniel 2:44; 1 Juan 5:19) Ang katuyuan sang Dios para sa duta malapit na matuman. Pagkatapos sina, ang binilyon nga nagakatulog karon sa kamatayon pagabanhawon padulong sa mahidaiton nga bag-ong kalibutan sang Dios.

[Retrato sa pahina 7]

Ang kalabanan nga mga patay pagabanhawon padulong sa kabuhi sa duta