Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagmadinalag-on si Samson Paagi sa Kusog ni Jehova!

Nagmadinalag-on si Samson Paagi sa Kusog ni Jehova!

 Nagmadinalag-on si Samson Paagi sa Kusog ni Jehova!

GINLUKIT sang matimaluson nga mga nagbihag ang iya mga mata kag ginpapangabudlay sia sing lakas. Nian gindala sia pagua sa bilangguan padulong sa isa ka pagano nga templo agod lingawon ang kadam-an. Ginparada nila sia sa linibolibo ka tumalan-aw kag ginyaguta sia. Ang bilanggo indi isa ka kriminal ukon isa ka pangulo sang kaaway nga mga hangaway. Isa sia ka sumilimba ni Jehova kag nag-alagad subong hukom sa Israel sa sulod sang 20 ka tuig.

Paano ni Samson​​—⁠ang pinakamakusog nga tawo nga nagkabuhi​​—⁠nadangatan yadtong makahuluya nga kahimtangan? Makaluwas bala sa iya ang iya tumalagsahon nga kusog? Ano bala ang sekreto sang kusog ni Samson? May yara bala kita matun-an sa sugilanon sang iya kabuhi?

Sia ang “Magapanguna sa Pagluwas sa Israel”

Madamo na nga beses nga ang mga anak sang Israel nagtalikod sa matuod nga pagsimba. Gani sang sila “naghimo liwat sang malaut sa panulok ni Jehova, . . . gintugyan sila ni Jehova sa kamot sang mga Filistinhon sa sulod sang kap-atan ka tuig.”​​—⁠Hukom 13:1.

Nagsugod ang sugilanon ni Samson sang ang anghel ni Jehova nagpakita sa baw-as nga asawa sang isa ka Israelinhon nga si Manoa kag nagpahibalo sa iya nga sia magabun-ag sing isa ka bata nga lalaki. “Wala sang inugkiskis nga magaagi sa iya ulo,” sugo sang anghel sa iya, “kay ang bata mangin isa ka Nazareo sang Dios kutob sa tiyan; kag sia ang magapanguna sa pagluwas sa Israel gikan sa kamot sang mga Filistinhon.” (Hukom 13:2-5) Antes pa ginpanamkon, ginpat-od na ni Jehova ang espesipiko nga hilikuton ni Samson. Halin sa iya pagkabun-ag, sia mangin isa ka Nazareo​​—⁠isa nga ginpain para sa isa ka pinasahi nga sagrado nga pag-alagad.

Sia “Lang ang Nagakaigo sa Akon Panulok”

Samtang nagadaku si Samson, “padayon sia nga ginpakamaayo ni Jehova.” (Hukom 13:24) Isa ka adlaw nagpalapit si Samson sa iya amay kag iloy kag nagsiling: “Nakakita ako sing babayi sa Timnah sa mga anak nga babayi sang mga Filistinhon, kag karon ipaasawa ninyo sia sa akon.” (Hukom 14:2) Hunahunaa lamang ang ila kakibot. Sa baylo nga hilwayon ang Israel sa mga kamot sang mga manugpigos, ang ila anak luyag makig-alyansa sa ila paagi sa pagpangasawa. Batok sa kasuguan sang Dios ang pagpangasawa gikan sa mga sumilimba sang pagano nga mga dios. (Exodo 34:11-16) Bangod sini, nagpamatok ang mga ginikanan: “Wala na gid bala sang babayi sa tunga sang mga anak nga  babayi sang imo mga kauturan nga lalaki kag sa tunga sang akon mga katawhan, sa amo magakuha ka sang asawa gikan sa di-sirkunsidado nga mga Filistinhon?” Walay sapayan sina, nagpamilit si Samson: “Ipaasawa lang sia sa akon, bangod sia lang ang nagakaigo sa akon panulok.”​​—⁠Hukom 14:3.

Ngaa “nagakaigo” ining Filistinhon nga babayi kay Samson? Indi bangod nga ini nga babayi “matahom, maanyag, makabibihag,” siling sang McClintock and Strong’s Cyclopedia, “kundi bangod sa isa katuyuan, ukon tulumuron.” Sa ano nga katuyuan? Ang Hukom 14:4 nagpaathag nga si Samson “nagpangita sing kahigayunan batok sa mga Filistinhon.” Interesado si Samson sa sini nga babayi para sa sina nga katuyuan. Samtang nagahamtong si Samson, “nagsugod sa pagpahulag sa iya ang espiritu ni Jehova,” ukon nagabuyok sa iya sa pagpanghikot. (Hukom 13:25) Gani ang espiritu ni Jehova amo ang nagapahulag nga puersa sa makatilingala nga pangabay ni Samson tuhoy sa pagpangasawa kasubong man sa iya bug-os nga hilikuton subong hukom sa Israel. Natigayon bala ni Samson ang kahigayunan nga iya ginapangita? Aton anay binagbinagon kon paano sia ginpasalig ni Jehova sang iya nga pagsakdag.

Si Samson nagkadto sa Timnah, ang siudad sang iya mapangasawa. “Sang makalab-ot sia malapit sa mga ulubasan sang Timnah,” ang Kasulatan nagasiling, “kag yari karon, tuloka! isa ka bataon nga leon ang nagangurob sa pagsugata sa iya. Kag ang espiritu ni Jehova nagpanghikot sa iya, kag ginpihak niya ang leon.” Nahanabo ining tumalagsahon nga pagpadayag sing kusog sang nagaisahanon si Samson. Wala sing nakasaksi. Amo bala ini ang paagi ni Jehova sa pagpasalig kay Samson nga subong Nazareo may ikasarang sia sa pagtuman sang iya hatag-Dios nga hilikuton? Wala nagsiling ang Biblia, apang pat-od gid nga nahangpan ni Samson nga yadtong tumalagsahon nga kusog indi iya. Naghalin gid ini sa Dios. Makasalig sia kay Jehova sa pagbulig sa iya sa hilikuton sa unahan. Ginpabaskog sang hitabo tuhoy sa leon, si Samson ’nagpadayon sa iya pagpanglakaton kag nakighambal sa babayi; kag sia gihapon nagakaigo sa panulok niya.’—⁠Hukom 14:5-7.

Sang nagbalik si Samson sang ulihi agod dalhon ang babayi, “nagdulog sia sa paglantaw sa bangkay sang leon, kag nakita niya ang guban sang putyukan sa bangkay sang leon, kag dugos.” Ginhinumdom ini, ginpapakot niya ini sa 30 ka Filistinhon nga mga alagad nga lalaki sang nobyo sa iya kasal: “Gikan sa manugkaon nagua ang kalan-on, kag gikan sa makusog nagua ang matam-is.” Kon mapaktan nila ini nga paktakon, hatagan sila ni Samson sing 30 ka nasulod nga mga panapton kag ilislan nga mga bayo. Kon indi, ihatag nila ang amo man sa iya. Ang paktakon nagpalibog gid sa mga Filistinhon sa tatlo ka adlaw. Sa ikap-at nga adlaw ila ginpahog ang babayi. Ginsilingan nila sia: “Limbungi ang imo bana agod isugid niya sa amon ang paktakon. Kon indi sunugon namon ikaw kag ang balay sang imo  amay.” Daw ano kapintas! Kon nagapakig-angot ang mga Filistinhon sa ila kaugalingon nga mga katawhan sa sini nga paagi, handurawa kon daw ano pa gid kabudlay ang kahimtangan sang ginapigos nga mga Israelinhon!​​—⁠Hukom 14:8-15.

Ginpilit sang hinadlukan nga babayi si Samson nga isugid ang sabat sa paktakon. Nagpakita sing kakulang sang gugma kag pagkamainunungon kay Samson, gilayon niya nga ginsugiran ang mga lalaki nga alagad sang nobyo. Napaktan nila ang paktakon, kag nahibaluan ni Samson kon ngaa. Ginsilingan niya sila: “Kon wala ninyo gin-arado ang akon tinday nga baka, wala ninyo kuntani mapaktan ang akon paktakon.” Ang kahigayunan nga ginahulat ni Samson nag-abot na. “Kag ang espiritu ni Jehova nagpanghikot sa iya, sa amo nagpadulong sia sa Askelon kag nagpatay sang katluan ka lalaki kag ginkuha ang bayo nila kag ginhatag ang mga ilislan sa mga nagpakot sang paktakon.”​​—⁠Hukom 14:​18, 19.

Ang ginhimo bala ni Samson sa Askelon ginpahulag sang iya kaugalingon nga handum sa pagtimalos? Indi gid. Isa yadto ka buhat sang Dios paagi sa iya ginpili nga manluluwas. Paagi kay Samson, ginsugdan ni Jehova ang pagpakig-away sa mapintas nga mga manugpigos sang iya katawhan. Dapat nga magpadayon gid ini nga pagpakig-away. Nag-utwas ang masunod nga kahigayunan sang ginduaw ni Samson ang iya asawa.

Nagpakig-away nga Nagaisahanon

Sang nagbalik sa Timnah, nahibaluan ni Samson nga ginpaasawa sang iya ugangan nga lalaki ang iya asawa sa iban, sa pagpati nga ginkaugtan sia ni Samson. Naakig gid si Samson. Nagdakop sia sang 300 ka ido nga talunon kag ginhigot sila sing tagduhaduha nga may sulo sa ulot sang ila mga ikog. Sang ginbuy-an, ginsunog nila ang mga kaumhan, ulubasan, kag mga katamnan sang olibo, nga naglaglag sang tatlo ka panguna nga alanyon sang mga Filistinhon sa sina nga tuig. Ginpakita sang akig nga mga Filistinhon ang ila kapintas. Ila ginkabig nga salabton sang asawa ni Samson kag sang iya amay ang natabo kag ginsunog nila sila. Ang ila mapintas nga pagtimalos nangin kabangdanan kay Samson agod tumanon ang iya katuyuan. Nagsalakay man sia sa ila nga may daku nga kamatay.​​—⁠Hukom 15:1-8.

Nahantop bala sang mga Israelinhon nga ginpakamaayo ni Jehova nga Dios si Samson kag busa nagbuylog sa iya agod tapuson ang pagdumalahan sang Filistinhon? Pat-od nga wala gid. Agod malikawan ang gamo, nagpadala ang mga lalaki sang Juda sing 3,000 ka lalaki agod dakpon ang pinili sang Dios nga lider kag itugyan sia sa iya mga kaaway. Apang ini nga di-pagkamainunungon sang mga Israelinhon, naghatag sing kahigayunan kay Samson sa paghalit sing dugang pa sa iya mga kaaway. Sang inugtugyan na sia sa mga Filistinhon, “ang espiritu ni Jehova nagpanghikot sa iya, kag ang mga lubid sa iya mga butkon nangin kaangay sang ginsindihan nga nahot sang lino, kag ang iya mga gapos nataktak sa iya mga kamot.” Gilayon niya nga ginpulot ang tul-an nga sag-ang sang asno kag ginhan-us sa linibo niya ka kaaway.​​—⁠Hukom 15:10-15.

Nagapangabay kay Jehova, si Samson nagsiling: “Ikaw ang naghatag sang daku nga kaluwasan sa imo alagad, kag karon mapatay bala ako tungod sang kauhaw kag mapukan sa kamot sang di-sirkunsidado?” Ginpamatian ni Jehova ang pangamuyo ni Samson kag ginsabat ini. “Ginpalitik sang Dios ang yuhob . . . , kag nagua ang tubig didto, kag sang nag-inom sia naulian ang iya espiritu kag nagpagsik sia liwat.”​​—⁠Hukom 15:​18, 19.

Determinado si Samson nga padayunon ang iya tulumuron nga makig-away batok sa mga Filistinhon. Ang iya katuyuan sa pagdayon sa balay sang isa ka pampam sa Gaza amo ang pagpadayon sa pagpakig-away batok sa mga kaaway sang Dios. Nagakinahanglan si Samson sang dalayunan para sa gab-i sa siudad sang kaaway, kag ini masapwan sa balay sang isa ka pampam. Wala sang imoral nga tinutuyo si Samson. Nagbiya sia sa balay sang babayi sa tungang gab-i, kag gingabot niya ang mga gawang sang siudad kag ang duha ka haligi sini, kag gindala sa ibabaw sang bukid malapit sa Hebron, mga 60 kilometros ang kalayuon. Ginhimo ini nga may pahanugot sang Dios kag hatag Dios nga kusog.​​—⁠Hukom 16:1-3.

Pinasahi ang paagi sang pagpanghikot sang balaan nga espiritu kay Samson bangod sang tumalagsahon nga mga kahimtangan. Ang matutom nga mga alagad sang Dios karon makasalig man  sa amo nga espiritu sa pagpabaskog sa ila. Ginpasalig ni Jesus ang iya mga sumulunod nga si Jehova “magahatag sang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya.”​​—⁠Lucas 11:13.

Ngaa ‘Ginbayaan si Samson’ ni Jehova?

Naghigugma si Samson kay Delila. Luyag gid nga lutuson sang lima ka magkaalyado nga mga lider si Samson sa bagay nga ginpangayo nila ang iya bulig. Ginpalapitan nila si Delila kag nagsiling: “Limbungi sia kag hibalua kon diin nagahalin ang iya daku nga kusog kag kon sa ano nga paagi madaug namon sia.” Subong hamham ang tagsa sa lima ka magkaalyado nga mga lider nagtanyag sa iya sing “isa ka libo kag isa ka gatos ka bilog nga pilak.”​​—⁠Hukom 16:​4, 5.

Kon siklo ining pilak, ang tanyag nga 5,500 ka siklo isa ka daku nga hamham. Nagbayad si Abraham sing 400 ka siklo para sa lulubngan sang iya asawa kag ang isa ka ulipon ginabaligya sa 30 ka siklo lamang. (Genesis 23:14-20; Exodo 21:32) Ang katunayan nga ang magkaalyado nga mga lider​​—⁠mga gumalahom sang lima ka siudad sang mga Filistinhon​​—⁠nagganyat sang kakagod ni Delila kag indi sang iya etniko nga pagkamainunungon nagapanugda nga mahimo isa sia ka Israelinhon. Ano man ang kahimtangan, ginbaton ni Delila ang tanyag.

Makatlo ka beses ginhatagan ni Samson sing sayop nga sabat ang iya pamangkot, kag makatlo man ka beses gintinguhaan niya nga luiban sia paagi sa pagtugyan sa iya sa iya mga kaaway. Apang “nahanabo nga bangod ginaipit niya sia paagi sa iya mga pulong sa tanan nga tion kag padayon sia nga ginapilit, ang iya kalag wala makaagwanta tubtob nga luyag na lang niya nga mapatay.” Sang ulihi ginsugid ni Samson ang matuodtuod nga ginahalinan sang iya tumalagsahon nga kusog​​—⁠ang iya wala pa gid mautdi nga buhok. Kon mautdan ini, magaluya sia kag mangin kaangay sang iban nga tawo.​​—⁠Hukom 16:6-17.

Amo ini ang pagkalutos ni Samson. Ginmaniobra ni Delila ang kahimtangan agod nga maudtan ang buhok ni Samson. Apang ang kusog ni Samson wala gid nagahalin sa iya buhok. Ang iya buhok nagarepresentar lang sang iya pinasahi nga kaangtanan sa Dios subong isa ka Nazareo. Sang ginpahanugutan ni Samson ang kahimtangan nga mautdan ang iya buhok naapektuhan ang iya pagka-Nazareo, ‘ginbayaan sia ni Jehova.’ Nadaug karon sang mga Filistinhon si Samson, ginbulag sia, kag ginbilanggo.—⁠Hukom 16:18-21.

Daw ano nga leksion ini sa aton! Indi bala naton pagpabaloran ang aton kaangtanan kay Jehova subong labing bilidhon? Kon ikompromiso naton ang aton Cristianong dedikasyon sa bisan ano nga paagi, paano naton mapaabot ang padayon nga pagpakamaayo sang Dios sa aton?

“Tuguti nga Mapatay Ako Kaupod sa mga Filistinhon”

Ginpasalamatan sang nagkinasadya nga mga Filistinhon ang ila dios nga si Dagon bangod sang pagkalutos ni Samson. Sa pagsaulog sang ila kadalag-an, ila gindala ang ila bilanggo sa templo ni Dagon. Apang nahibaluan ni Samson ang matuodtuod nga rason sang iya pagkalutos. Nahibaluan niya kon ngaa ginbayaan sia ni Jehova, kag ginhinulsulan gid ni Samson ang iya kapaslawan. Samtang si Samson yara sa bilangguan, liwat nga naglaba ang iya buhok. Karon kay yara na sia sa atubangan sang linibolibo ka Filistinhon, ano ang iya pagahimuon?

“Soberanong Ginuong Jehova,” pangamuyo ni Samson, “dumduma ako, palihug, kag pabaskuga ako, palihug, sining makaisa lang, O ikaw ang lamang matuod nga Dios, kag tuguti ako nga makatimalos sa mga Filistinhon para sa isa sang akon duha ka mata.” Kag nagtukod sia sa duha ka sentro nga haligi sang tinukod, kag “gin-ubos ang tanan niya nga kusog.” Ang resulta? “Ang tinukod narumpag sa magkaalyado nga mga lider kag sa tanan nga mga tawo nga yara didto, amo nga ang mga tawo nga iya ginpatay sa iya nga kamatayon kapin pa sa kadamuon sang iya ginpamatay sa bug-os niya nga pagkabuhi.”​​—⁠Hukom 16:22-30.

Tuhoy sa pisikal nga kusog, indi gid matupungan si Samson. Talalupangdon gid ang iya gamhanan nga mga binuhatan. Apang labi ka importante, ang Pulong ni Jehova naglakip kay Samson kaupod sadtong mga makusog sa pagtuo.​​—⁠Hebreo 11:32-34.

[Retrato sa pahina 26]

Ano ang sekreto sang kusog ni Samson?