Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Impluwensia ni Jesucristo sa Imo?

Ano ang Impluwensia ni Jesucristo sa Imo?

 Ano ang Impluwensia ni Jesucristo sa Imo?

BANGOD sang aton nabinagbinag sa nagligad nga artikulo, maduhaduhaan pa bala naton nga ang mga panudlo ni Jesus may bug-os kalibutan nga epekto? Apang, ang importante nga pamangkot amo, “Ano bala ang impluwensia sang mga panudlo ni Jesus sa imo sing personal?”

Ang mga panudlo ni Jesus naglakip sing nanuhaytuhay gid nga mga topiko. Ang mapuslanon nga mga leksion nga ginapaalinton sini makaapektar sa tanan nga bahin sang imo kabuhi. Magkonsentrar kita sa kon ano ang gintudlo ni Jesus tuhoy sa pagpahamtang sing mga prioridad sa kabuhi, pagpalambo sing pagpakig-abyan sa Dios, pagtukod sing maayo nga mga kaangtanan sa iban, paglubad sa mga problema, kag paglikaw sa paghimo sing kasingki.

Pagpahamtang sing mga Prioridad sa Kabuhi

Ang kasakuon sa kalibutan karon nagakuha sang madamo naton nga tion kag kusog amo nga kon kaisa mapasapayanan na naton ang pagbinagbinag sa espirituwal nga mga butang. Binagbinaga  ang sitwasyon sang isa ka beintehon nga tawo nga tawgon naton nga Jerry. Bisan pa naluyagan ni Jerry ang pagpakigsugilanon sa espirituwal nga mga topiko kag ginapabaloran gid niya ang iya mga natun-an sa sini, nagpanalabiton sia: “Wala gid ako sing tion sa pagpakigbahin sa sini sing regular. Nagatrabaho ako sing anom ka adlaw kada semana. Kon Domingo lang ako wala sing trabaho. Kag pagkatapos ko mahimo ang mga butang nga dapat ko himuon, kapoy na gid ako katama.” Kon amo man sini ang imo sitwasyon, makabenepisyo ka sa gintudlo ni Jesus sa Sermon sa Bukid.

Nagsiling si Jesus sa kadam-an nga nagtipon agod mamati sa iya: “Mag-untat sa pagkabalaka tuhoy sa inyo mga kalag kon ano ang inyo kaunon ukon kon ano ang inyo imnon, ukon tuhoy sa inyo mga lawas kon ano ang inyo isuksok. Indi bala ang kalag labi pa sa pagkaon kag ang lawas labi pa sa panapton? Panilagi ninyo sing maayo ang mga pispis sa langit, bangod wala sila nagasab-ug ukon nagaani ukon nagatipon sa mga kamalig; walay sapayan ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala kamo mahal pa sa ila? . . . Busa indi gid kamo magkabalaka kag magsiling, ‘Ano bala ang kaunon naton?’ ukon, ‘Ano bala ang imnon naton?’ ukon, ‘Ano bala ang ipanapot naton?’ Kay ini tanan amo ang mga butang nga ginatinguhaan nga maagom sang mga pungsod. Kay ang inyo langitnon nga Amay nakahibalo nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang. Padayon, nian, nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ining tanan iban pa nga mga butang idugang sa inyo.” (Mateo 6:25-33) Ano ang matun-an naton sa sini?

Wala ginpanugda ni Jesus nga dapat naton patumbayaan ang aton pisikal nga mga kinahanglanon kag ang iya sang aton pamilya. “Kon ang bisan sin-o wala nagaaman para sa ila nga yara sa iya, kag ilabi na para sa mga katapo sang iya panimalay,” siling sang Biblia, “napanghiwala na niya ang pagtuo kag malain pa sa tawo nga wala sing pagtuo.” (1 Timoteo 5:8) Apang, nagsaad si Jesus nga kon magpahamtang kita sing nagakaigo nga mga prioridad kag unahon ang espirituwal nga mga butang, pat-uron sang Dios nga matigayon naton ang iban pa nga mga kinahanglanon. Ang leksion diri amo ang pagpahamtang sing mga prioridad. Ang pagsunod sa sini nga laygay makadul-ong sa kalipay, kay “malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon.”​—⁠Mateo 5:3.

Pagpalambo sing Pagpakig-abyan sa Dios

Ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga mga kinahanglanon nagakilala sang pagkinahanglan nga magpalambo sing maayong kaangtanan sa Dios. Paano bala kita makapalambo sing maayong kaangtanan sa iban? Indi bala ginakilala naton sing mas maayo pa inang tawo? Dapat kita maghinguyang sing tion sa paghibalo sang iya mga pagtamod, ikasarang, hinimuan, naluyagan, kag mga di-naluyagan. Amo man ini kon nagapalambo kita sing pagpakig-abyan sa Dios. Kinahanglan ang sibu nga ihibalo tuhoy sa iya. Sang nangamuyo sa Dios tuhoy sa iya mga disipulo, si Jesus nagsiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Huo, kon luyag naton mapalambo ang pagpakig-abyan sa Dios kinahanglan nga kilalahon naton sia. Inang ihibalo matigayon lamang naton gikan sa inspirado nga Pulong sang Dios, ang Biblia. (2 Timoteo 3:16) Dapat kita magpain sing tion agod tun-an ang Kasulatan.

Apang, indi lamang ihibalo ang kinahanglan. Sa amo man nga pangamuyo, si Jesus nagsiling: “gintuman nila [sang iya mga disipulo] ang imo pulong.” (Juan 17:6) Indi lamang kita dapat magkuha sing ihibalo sang Dios kundi dapat man kita magpanghikot nahisuno sa sina nga ihibalo. Indi bala nga amo sini ang dapat naton himuon agod mangin abyan kita sang Dios? Mapaabot gid bala  naton nga mag-uswag ang aton pagpakig-abyan kay bisan sin-o kon hungod kita nga nagahulag sing supak sa iya mga pagtamod kag mga prinsipio? Busa, ang mga pagtamod kag mga prinsipio sang Dios amo dapat ang magatuytoy sa aton kabuhi. Binagbinaga kon paano naton maaplikar ang duha sa iya mga prinsipio sa aton kaangtanan sa iban nga tawo.

Pagtukod sing Maayo nga Kaangtanan sa Iban

Isa ka bes, nagsaysay si Jesus sing isa ka malip-ot nga sugilanon agod magtudlo sing isa ka mapuslanon nga leksion sa tawhanon nga mga kaangtanan. Nagsaysay sia tuhoy sa isa ka hari nga luyag makighusay sa utang sang iya mga ulipon. Apang, ang isa sa ila may daku katama nga utang kag indi niya ini masarangan bayaran. Nagmando ang hari nga ibaligya ang ulipon, ang iya asawa, kag ang iya kabataan agod makabayad. Ang tawo naghapa kag nagpakitluoy: “Magmapailubon ka sa akon kag bayaran ko sa imo ang tanan.” Bangod sa iya kaluoy, ginkanselar sang agalon ang iya utang. Apang sang naghalin yadtong ulipon, nakita niya ang isa ka masigkaulipon nga may diutay lamang nga utang sa iya, kag ginpilit niya ini nga magbayad. Bisan pa nagpakitluoy ining masigkaulipon, ginpabilanggo sia sang nahauna nga ulipon tubtob mabayaran niya ang tanan nga iya gin-utang. Sang mabatian ini sang hari, naakig sia. “Indi bala nga . . . dapat ka magpakita sing kaluoy sa imo masigkaulipon, subong nga ginkaluuyan ko ikaw?” siling niya. Kag ginpabilanggo niya ang indi mapinatawaron nga ulipon tubtob mabayaran niya ang tanan niya nga gin-utang. Agod itudlo ang leksion sa sining sugilanon, si Jesus nagsiling: “Sa amo man nga paagi ang akon langitnon nga Amay magapakig-angot man sa inyo kon indi kamo magpatawad sing tinagipusuon, ang kada isa sang iya utod.”​—⁠Mateo 18:23-35.

Subong indi himpit nga mga tawo, madamo kita sing kasaypanan. Indi gid naton mabayaran ang Dios sang aton daku katama nga utang bangod sang aton mga sala sa iya. Ang aton lamang mahimo amo ang pagpangayo sang iya kapatawaran. Kag si Jehova nga Dios handa magpatawad sa aton mga sala, kon patawaron man naton ang aton mga kauturan sang mga sala nga ila nahimo batok sa aton. Daw ano gid ini ka daku nga leksion! Gintudluan ni Jesus ang iya sumulunod nga mangamuyo: “Patawara kami sang amon mga utang, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.”​—⁠Mateo 6:12.

Lubara ang Pinakagamot sang mga Problema

Kon tuhoy sa paghangop sa tawhanon nga kinaugali, eksperto si Jesus. Ang iya laygay sa paglubad sa mga problema nagalab-ot tubtob sa pinakagamot sini. Binagbinaga ang duha ka halimbawa.

“Nabatian ninyo nga ginsiling sa mga dumaan, ‘Indi ka magpatay; apang ang bisan sin-o nga makahimo sing pagpatay magapanabat sa hukmanan sang katarungan,’” siling ni Jesus. “Apang, ginasiling ko sa inyo nga ang bisan sin-o nga padayon nga nagadumot sa iya utod magapanabat sa hukmanan sang katarungan.” (Mateo 5:​21, 22) Ginpakita diri ni Jesus nga ang gamot sang problema nga pagpatay mas madalom pa sangsa masingki nga buhat mismo. Amo ini ang panimuot nga nagatubo sa tagipusuon sang manugpatay. Kon indi pagtugutan sang mga tawo nga maglambo ang ila paghinakit ukon kaakig, indi matabo ang ginbuko nga kasingki. Daw ano kadamo nga pagpaagay sang dugo ang nalikawan kuntani kon gin-aplikar lamang ining panudlo!

Talupangda kon paano ginpakita ni Jesus ang gamot sang isa pa ka problema nga nagatuga sing daku katama nga kasubo. Ginsilingan niya ang kadam-an: “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Indi ka magpanglahi.’ Apang nagasiling ako sa inyo nga ang tagsatagsa nga padayon nga nagatan-aw sa isa ka babayi nga may daku nga pagkaibog sa iya nakahimo na sa iya sing panghilahi sa iya tagipusuon. Kon, karon, ang imo tuo nga mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy gikan sa imo.” (Mateo 5:27-29) Gintudlo ni Jesus nga ang problema mas madalom pa sangsa imoral nga paggawi mismo. Ang problema may gintunaan​—⁠ang imoral nga mga handum. Kon ang tawo nagalikaw sa paghunahuna sa di-nagakaigo nga mga handum kag ‘ginalukat ini’ sa iya hunahuna, nian malandas niya ang posibilidad nga maggawi sing imoral.

“Itagob ang Imo Espada”

Sang gab-i nga ginluiban kag gindakop si Jesus, ang isa niya ka disipulo naggabot sang iya  espada agod pangapinan sia. Ginsugo sia ni Jesus: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sing espada sa espada mapatay.” (Mateo 26:52) Sang masunod nga aga, ginsugiran ni Jesus si Poncio Pilato: “Ang akon ginharian indi bahin sining kalibutan. Kon ang akon ginharian bahin sining kalibutan, ang akon mga alagad nakig-away kuntani agod indi ako matugyan sa mga Judiyo. Apang, ang matuod, ang akon ginharian wala maghalin sa sini.” (Juan 18:36) Indi bala maalamon ini nga panudlo?

Ano ang pagtamod sang una nga mga Cristiano sa gintudlo ni Jesus tuhoy sa paglikaw sa kasingki? Ang libro nga The Early Christian Attitude to War nagasiling: “Sanglit ginadumilian sini [sang mga panudlo ni Jesus] ang tanan nga paggamit sing kasingki kag paghalit sa iban, maathag nga ginpahangop sini nga indi husto ang pagpakigbahin sa inaway . . . Ginsunod gid sang unang mga Cristiano ang ginsiling ni Jesus, kag ginhangop sing literal ang iya mga panudlo sang kalulo kag di-pagpamatok. Suod nila nga gin-angot ang ila relihion sa paghidait; ginpakamalaut gid nila ang inaway bangod sa pagpaagay sing dugo nga nadalahig sa sini.” Tuhay kuntani ang natabo sa maragtas kon ginsunod lamang sang nagapangangkon nga mga Cristiano ini nga panudlo!

Makabenepisyo Ka sa Tanan nga Panudlo ni Jesus

Ang ginbinagbinag naton nga mga panudlo ni Jesus matahom, simple, kag makapahulag. Makabenepisyo ang katawhan kon tun-an nila ang iya mga panudlo kag iaplikar ini.⁠ *

Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar sa pagpaathag sa imo kon paano ka makabenepisyo gikan sa labing maalamon nga mga panudlo nga nabungat sang tawo. Mainit ka namon nga ginaagda nga pakig-angutan sila ukon magsulat sa direksion sa pahina 2 sining magasin.

[Nota]

^ par. 22 Para sa sistematiko nga pagbinagbinag sa tanan nga panudlo ni Jesus, tan-awa Ang Pinakabantog nga Tawo nga Nagkabuhi, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Retrato sa pahina 5]

“Ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay”

[Retrato sa pahina 7]

Ang mga panudlo ni Jesus makaimpluwensia sa imo kabuhi sa kaayuhan