Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sarang Mo Mapahalipay ang Dios

Sarang Mo Mapahalipay ang Dios

 Sarang Mo Mapahalipay ang Dios

MAKAIMPLUWENSIA bala kita sa balatyagon sang Dios? Makabatyag bala ang Dios sing kalipay? Ang iban nagapati nga ang Dios isa lamang ka puersa. Mahimo bala magkalipay ang isa ka di-persona nga puersa? Indi gid. Apang, binagbinaga kon ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa Dios.

“Ang Dios espiritu,” siling ni Jesucristo. (Juan 4:​24) Ang espiritu isa ka porma sang kabuhi nga tuhay sa mga tawo. Bisan pa indi makita sang tawhanon nga mga mata, ang espiritu may lawas​—“lawas nga espirituhanon.” (1 Corinto 15:44; Juan 1:​18) Paagi sa paggamit sing malaragwayon nga ekspresyon, ang Biblia nagasiling pa gani nga ang Dios may mga mata, mga dulunggan, mga kamot, kag iban pa. * May ngalan man ang Dios​—Jehova. (Salmo 83:18, NW) Busa, ang Dios sa Biblia, isa ka espiritu nga persona. (Hebreo 9:​24) “Sia amo ang Dios nga buhi, kag Hari nga nagapadayon.”​—Jeremias 10:10.

Subong isa ka matuod nga buhi nga persona, si Jehova sarang makahunahuna kag makapanghikot. May mga kinaiya sia kag balatyagon, mga luyag kag indi luyag. Sa katunayan, madamo sing ginapahayag sa Biblia nga nagapakita kon ano nga mga butang ang nagapahamuot kag wala nagapahamuot sa iya. Samtang ang himo-sang-tawo nga mga dios kag mga idolo nagapabanaag lamang sang mga kinaiya sang ila tawhanon nga mga manughimo, ang labing gamhanan nga Dios nga si Jehova amo gid ang Ginhalinan sang mga emosyon nga ginbutang niya sa mga tawo.​—Genesis 1:​27; Isaias 44:​7-​11.

Walay duhaduha nga si Jehova isa ka “malipayon nga Dios.” (1 Timoteo 1:11, NW) Wala lamang sia nagakalipay sa iya mga tinuga kundi nalipay man sia sa pagtuman sang iya katuyuan. Paagi kay manalagna Isaias, si Jehova nagsiling: “Himuon ko ang tanan ko nga luyag . . . Nagpamulong ako, kag pahanabuon ko man ini; ginbuko ko, kag himuon ko man ini.” (Isaias 46:​9-​11) Ang salmista nag-amba: “Magkalipay ang GINUO sa iya mga binuhatan.” (Salmo 104:31) Apang may isa pa ka butang nga nagapahalipay sa Dios. Sia nagsiling: “Anak ko, magmaalam ka, kag pasadyaha ang akon tagipusuon.” (Hulubaton 27:11) Hunahunaa lamang kon ano ang buot silingon sini​—sarang naton mapahalipay ang Dios!

Kon Paano Naton Mapahalipay ang Tagipusuon sang Dios

Binagbinaga kon paano napahalipay sang ulo sang pamilya nga si Noe ang tagipusuon ni Jehova. Si Noe “kalahamut-an sa mga mata ni Jehova” bangod “ginpamatud-an niya ang iya kaugalingon nga walay kasawayan sa iya mga kadungan.” Tuhay katama kon ipaanggid sa malaut nga mga tawo sadto nga panahon, ang pagtuo kag pagkamatinumanon ni Noe kalahamut-an gid katama sa Dios amo nga ginsiling nga “si Noe naglakat upod sa matuod nga Dios.” (Genesis 6:6,  8, 9, 22, NW) “Bangod sa pagtuo si Noe . . . nagtuman kag nagtukod sing arka sa pagluwas sang iya panimalay.” (Hebreo 11:7) Nahamuot si Jehova kay Noe kag ginpakamaayo sia kag ang iya pamilya paagi sa pagluwas sa ila gikan sa sadtong makahalanguyos nga tion sang maragtas sang tawo.

Ang patriarka nga si Abraham nakahibalo man sang balatyagon ni Jehova. Ang iya madalom nga ihibalo sa panghunahuna sang Dios nangin maathag sang ginsugiran sia ni Jehova nga ang Sodoma kag Gomorra pagalaglagon bangod sang ila kalautan. Kilala gid ni Abraham si Jehova amo nga naghinakop sia nga indi mahimo nga patyon sang Dios ang matarong nga tawo upod sa malaut. (Genesis 18:17-​33) Mga tinuig sang ulihi, bilang pagtuman sa sugo sang Dios, si Abraham “daw subong nga naghalad kay Isaac,” kay “ginkabig niya nga ang Dios makasarang sa pagbanhaw sa iya bisan gikan sa mga patay.” (Hebreo 11:17-​19, NW; Genesis 22:​1-​18) Nahibaluan gid ni Abraham ang balatyagon sang Dios kag nagpakita sia sing mabaskog nga pagtuo kag pagkamatinumanon amo nga “gintawag sia nga abyan sang Dios.”​—Santiago 2:​23.

Ang isa pa ka tawo nga nagtinguha nga pahalipayon ang tagipusuon sang Dios amo si Hari David sang dumaan nga Israel. Tuhoy sa iya, si Jehova nagsiling: “Si David nga anak ni Jesse amo ang tawo nga akon naluyagan, kay isa sia ka tawo nga nagatuman sang tanan nga ginasugo ko sa iya.” (Binuhatan 13:22, Maayong Balita nga Biblia) Antes gin-atubang ang higante nga si Goliat, nagsalig sing bug-os si David sa Dios kag ginsugiran ang Israelinhon nga si Hari Saul: “Ang GINUO nga nagluwas sa akon gikan sa kamumuo sang leon kag sa kamumuo sang oso, sia magaluwas sa akon gikan sa kamot sining Filistinhon.” Ginpakamaayo ni Jehova ang pagsalig ni David sa Iya paagi sa pagbulig kay David sa pagpatay kay Goliat. (1 Samuel 17:37, 45-​54) Luyag ni David nga indi lamang ang iya mga buhat kundi pati man ‘ang mga pulong sang iya baba kag ang pagpamalandong sang iya tagipusuon mangin kalahamut-an sa atubangan ni Jehova.’​—Salmo 19:14, NW.

Kumusta naman kita? Paano naton mapahamut-an si Jehova? Samtang nagadamo ang aton nahibaluan tuhoy sa balatyagon sang Dios, mas madamo kita sing mahimo agod pahalipayon ang tagipusuon sang Dios. Amo nga kon nagabasa kita sing Biblia, importante nga panikasugan naton nga tun-an ang balatyagon sang Dios agod nga “mapun-an [kita] sang ihibalo sang iya kabubut-on sa bug-os nga espirituhanon nga kaalam kag paghangop, sa paggawi sing takus sa Ginuo, sa bug-os nga pagpahamuot sa iya.” (Colosas 1:​9, 10) Nian, ang ihibalo nga aton matigayon magabulig sa aton sa pagpalambo sing pagtuo. Importante ini bangod kon “walay pagtuo indi mahimo ang pagpahamuot sa [Dios].” (Hebreo 11:6) Huo, paagi sa pagpanikasog sa pagpalambo sing malig-on nga pagtuo kag sa pagpahisuno sang aton kabuhi sa kabubut-on ni Jehova, sarang naton mapahalipay ang iya tagipusuon. Subong man, dapat kita maghalong nga indi masaklaw ang tagipusuon ni Jehova.

Indi Pagsaklawa ang Dios

Ang isa ka halimbawa kon paano masaklaw ang balatyagon ni Jehova makita sa kasaysayan sang panahon ni Noe. Sadtong tion, “ang duta napun-an sing kasingki. Gani nakita sang Dios ang duta kag, yari karon! guba ini, bangod ginguba sang tanan nga unod ang ila dalanon sa duta.” Ano ang ginbatyag sang Dios sang nakita niya ang kalautan kag ang kasingki? “Nagkalisod si Jehova nga ginhimo niya ang mga tawo sa duta,” siling sang Biblia, “kag nasaklaw ang iya tagipusuon.” (Genesis 6:5, 6, 11, 12, NW) Nagkalisod ang Dios sa paggawi sang mga tawo nga nangin malaut katama amo nga nagbag-o ang iya pagtamod sa mga malaut sadtong antes-Anaw nga henerasyon. Bangod sang iya di-kahamuot sa ila kalautan, ang Dios nagbalhin sang iya panimuot subong Manunuga sang mga tawo kag nangin manuglaglag nila.

 Nagkalisod man si Jehova sang ang iya kaugalingon nga katawhan, ang dumaan nga pungsod sang Israel, padayon nga nagsikway sa iya balatyagon kag sa iya mahigugmaon nga panuytoy. Ang salmista nagpanalabiton: “Makapila sila magsumpong sa iya sa kamingawan kag nagpakalisod sa iya sa desyerto! Nagtalikod sila liwat kag ginsulay ang Dios kag ginhangkat [“ginsakit,” NW] ang Balaan sang Israel.” Apang, “sia, nga maluluy-on, nagpatawad sang ila kalautan, kag wala maglaglag sa ila; sa madamo nga tion ginpaiway niya ang iya kaakig, kag wala magpaibwal sang iya bug-os nga kasingkal.” (Salmo 78:38-​41) Bisan pa makatarunganon nga nag-antos ang rebelyuso nga mga Israelinhon bangod sang ila pagkamakasasala, ang Biblia nagsiling nga “sa tanan nila nga kapipit-an ginpiutan [ang Dios].”​—Isaias 63:9.

Walay sapayan sang madamo nga ebidensia sang pagpalangga sang Dios sa ila, “gin-uligyat [sang katawhan sang Israel] ang mga manugbalita sang Dios, kag gintamay ang iya mga pulong, kag ginyubitan ang iya mga manalagna, tubtob nga nag-ibwal ang kasingkal sang GINUO batok sa iya katawhan, tubtob nga wala na sing tambal.” (2 Cronica 36:16) Sang ulihi, ang ila tingkuyan nga pagrebelde ‘nagpasubo [‘nagsaklaw,’ NW] sang iya balaan nga Espiritu’ tubtob nga nadula nila ang kahamuot ni Jehova. (Isaias 63:10) Ano ang nangin resulta? Wala na sila gin-amligan sang Dios, kag naagom nila ang kalamidad sang ginsakop sang mga Babilonianhon ang Juda kag ginlaglag ang Jerusalem. (2 Cronica 36:17-​21) Daw ano kasubo kon pilion sang mga tawo ang isa ka makasasala nga dalanon sang pagkabuhi nga makapaakig kag makapasaklaw sa ila Manunuga!

Ang Biblia naghatag sa aton sing pamatuod nga nasakitan gid ang Dios sa di-matarong nga mga paggawi. (Salmo 78:41) Ang mga butang nga makapaakig​—makangilil-ad pa gani—sa Dios amo ang bugal, pagbinutig, pagpatay, pagmadyik, pagpamakot, pagsimba sa mga katigulangan, di-matinlo nga moral, homoseksuwalidad, pagluib sa tiayon, incesto, kag pagpamigos sa mga imol.​—Levitico 18:​9-​29; 19:29; Deuteronomio 18:​9-​12; Hulubaton 6:​16-​19; Jeremias 7:​5-7; Malaquias 2:​14-​16.

Ano ang ginabatyag ni Jehova tuhoy sa idolatriya? Ang Exodo 20:​4, 5 nagasiling: “Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, ukon bisan ano nga kaangay sang bisan anong butang nga yara sa langit sa ibabaw, ukon yara sa duta sa idalom, ukon yara sa tubig sa idalom sang duta; dili ka magyaub sa ila ukon mag-alagad sa ila.” Ngaa? Bangod ang isa ka idolo “kangil-aran sa GINUO.” (Deuteronomio 7:​25, 26) Si apostol Juan nagpaandam: “Mga anak, maglikaw kamo sa mga diosdios.” (1 Juan 5:​21) Kag si apostol Pablo nagsulat: “Mga hinigugma ko, likawi ang pagsimba sa mga diosdios.”​—1 Corinto 10:14.

Pangitaa ang Kahamuot sang Dios

‘Ang pagpakig-abyan sang Dios upod sa mga matadlong.’ “Ang mga himpit [“walay kasawayan,” NW] sa ila dalanon kalipayan niya.” (Hulubaton 3:​32; 11:20) Sa kabaliskaran, ang mga tawo nga padayon nga nagapaakig sa Dios paagi sa batinggilan nga pagsikway ukon pagsaklaw sa iya matarong nga balatyagon makaagom sa ulihi sang resulta sang iya di-kahamuot. (2 Tesalonica 1:​6-​10) Sa pagkamatuod, dulaon niya sa dili madugay ang tanan nga kalautan nga lapnag katama karon.​—Salmo 37:​9-​11; Sofonias 2:​2, 3.

Apang, maathag gid nga ginasiling sang Biblia nga si Jehova “wala nagahandum nga mawala ang bisan sin-o, kundi nga ang tanan makadangat sang paghinulsol.” (2 Pedro 3:9) Mas nalipay sia magpakita sing gugma sa matarong nga mga tawo nga nagahigugma sa iya sangsa magpahayag sing kaakig sa mga tawo nga indi na luyag magbag-o. Si Jehova ‘wala sing kahamuot sa kamatayon sang malauton, kundi nga ang malauton magbiya sa iya dalanon kag magkabuhi.’​—Ezequiel 33:11.

 Gani wala sing tawo nga ginapilit nga mangin puntariya sang kaakig ni Jehova. ‘Mainawaon kag maluluy-on ang GINUO.’ (Santiago 5:​11) Upod ang bug-os nga pagsalig sa balatyagon sang Dios, sarang mo ‘matugyan ang imo tanan nga paghimud-os sa iya, kay sia nagakabalaka sa imo.’ (1 Pedro 5:7) Makasalig ka nga ang mga nagapahalipay sa tagipusuon sang Dios may dalayawon nga pribilehiyo nga matigayon ang iya kahamuot kag pagpakig-abyan. Busa, karon gid ang hilingagawon nga tion nga “magtinguha sa paghibalo kon ano ang kalahamut-an sa Ginuo.”​—Efeso 5:​10.

Makalilipay gid nga bangod sa di-bagay nga kaayo sang Dios ginpahibalo niya ang iya mahimayaon nga mga kinaiya kag balatyagon! Kag sarang mo mapahalipay ang iya tagipusuon. Kon luyag mo ini himuon, ginapalig-on ka namon nga kontakon ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar. Malipay sila nga ipakita sa imo kon paano nila ginatinguhaan nga pahamut-an ang Dios sa praktikal kag sarang malab-ot nga paagi.

[Nota]

^ par. 3 Tan-awa ang kahon nga natig-uluhan “Ngaa Ginalaragway Sang Biblia ang Dios Subong May Tawhanon nga mga Kinaiya?”

[Kahon sa pahina 7]

Ngaa Ginalaragway sang Biblia ang Dios Subong May Tawhanon nga mga Kinaiya?

Bangod “ang Dios espiritu,” indi sia makita sang aton pisikal nga mga mata. (Juan 4:​24) Busa ang Biblia nagagamit sing malaragwayon nga mga ekspresyon subong sang mga pagpaanggid, metapora, kag antropomorpisismo agod buligan kita nga mahangpan ang gahom, pagkahalangdon, kag mga hilikuton sang Dios. Ang antropomorpisismo amo ang pagpahanungod sang tawhanon nga mga kinaiya sa isa nga di-tawhanon. Amo gani nga bisan wala kita nakahibalo kon ano ang hitsura sang espirituhanon nga lawas sang Dios, ang Biblia nagasiling nga ang Dios may mga mata, mga igdulungog ukon dulunggan, mga kamot, mga butkon, mga tudlo, mga tiil, kag tagipusuon.​—Genesis 8:​21; Exodo 3:​20; 31:18; Job 40:9; Salmo 18:9; 34:15.

Ining malaragwayon nga mga ekspresyon wala nagakahulugan nga ang espirituhanon nga lawas sang Dios may mga bahin nga pareho sa lawas sang tawo. Ang antropomorpisismo indi dapat tamdon sing literal. Ginabuligan lamang sini ang mga tawo nga mahangpan sing maayo ang Dios. Kon wala sing malaragwayon nga mga ekspresyon kaangay sini, mabudlay, ukon imposible pa gani, ilaragway ang Dios nga mahangpan sang mga tawo. Apang, indi buot silingon nga ang personalidad ni Jehova nga Dios ginhimohimo lang sang mga tawo. Ginapaathag sing maayo sang Biblia nga ang tawo gintuga sa dagway sang Dios​—indi nga ang Dios sa dagway sang tawo. (Genesis 1:​27) Bangod ang mga manunulat sang Biblia “ginbugna sang Dios,” ang ila pagpaathag sa personalidad sang Dios sa pagkamatuod iya mismo paglaragway sang iya personal nga mga kinaiya​—ang amo man nga mga kinaiya nga iya ginbutang sa nanuhaytuhay nga kasangkaron sa iya tinuga nga mga tawo. (2 Timoteo 3:​16, 17) Sa baylo nga mga kinaiya ini sang tawo sa Dios, sa pagkamatuod mga kinaiya ini sang Dios sa tawo.

[Retrato sa pahina 4]

Si Noe nahamut-an sang Dios

[Retrato sa pahina 5]

Si Abraham nakahibalo sang balatyagon sang Dios

[Retrato sa pahina 6]

Si David nagsalig sing bug-os kay Jehova

[Retrato sa pahina 7]

Samtang ginabasa mo ang Biblia, sarang mo matun-an kon paano mapahalipay ang Dios

[Credit Line sang retrato sa pahina 4]

Courtesy of Anglo-Australian Observatory, photograph by David Malin