Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova, ang Dios sang Kamatuoran

Si Jehova, ang Dios sang Kamatuoran

 Si Jehova, ang Dios sang Kamatuoran

“Gintubos mo ako, O Jehova nga Dios sang kamatuoran.”​—⁠SALMO 31:5.

1. Ano ang mga kahimtangan sa langit kag duta sang wala pa sing kabutigan?

MAY tion anay nga wala sing pagbutig. Ang nagapuyo sa di-makita nga kalangitan amo ang himpit nga espiritu nga mga tinuga, nga nagaalagad sa ila Manunuga, ang “Dios sang kamatuoran.” (Salmo 31:5) Wala sadto sing pagbutig kag paglimbong. Ginpaalinton ni Jehova sa iya espiritu nga mga anak ang kamatuoran. Ginhimo niya ini bangod ginahigugma niya sila kag bangod interesado gid sia sa ila kaayuhan. Amo man ang kahimtangan sa duta. Gintuga ni Jehova ang una nga mag-asawa, kag paagi sa iya gintangdo nga alagyan, pirme sia nakig-angot sa ila sing maathag, prangka, kag maminatud-on. Makalilipay gid yadto!

2. Sin-o ang una nga nagbinutig, kag ngaa?

2 Apang, sang ulihi, ang espiritu nga anak sang Dios makahason nga naghimo sa iya kaugalingon subong karibal nga dios, nga nagapamatok kay Jehova. Luyag sining espiritu nga tinuga, nga gintawag si Satanas nga Yawa, nga simbahon sia. Bangod sini, nagbinutig sia agod makontrol niya ang iban. Amo kon ngaa nangin “butigon sia kag amay sang kabutigan.”​—⁠Juan 8:44.

3. Ano ang reaksion ni Adan kag ni Eva sa pagbinutig ni Satanas, kag ano ang mga resulta?

3 Paagi sa isa ka man-ug, ginsingganan ni Satanas ang unang babayi, nga si Eva, nga kon lapason niya ang sugo sang Dios kag kaunon ang ginadumilian nga bungang-kahoy, indi sia mapatay. Binutig ini. Ginsingganan pa niya si Eva nga kon magkaon sia, mangin kaangay sia sang Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain. Binutig man ini. Bisan nga wala pa gid sadto sing nagbinutig kay Eva, nakahisayod sia nga ang nabatian niya sa man-ug supak sa ginsiling sang Dios sa iya bana, nga si Adan. Apang, namat-od sia nga patihan si Satanas sa baylo nga si Jehova. Bangod nalimbungan, ginkuha niya ang bungang-kahoy kag ginkaon. Sang ulihi, nagkaon man si Adan sang bungang-kahoy. (Genesis 3:1-6) Kaangay ni Eva, si Adan wala pa gid nakabati sing binutig, apang wala sia malimbungan. (1 Timoteo 2:14) Sa ginhimo niya, ginpakita niya nga ginsikway niya ang iya Magbubuhat. Malain gid ang nangin mga resulta sa katawhan. Bangod sang pagkadimatinumanon ni Adan, ang sala kag kamatayon​—⁠upod ang kalautan kag madamo nga kasisit-an⁠​—⁠naglapnag sa tanan niya nga kaanakan.​—⁠Roma 5:12.

4. (a) Ano nga sahi sang mga kabutigan ang ginsiling sa Eden? (b) Ano ang dapat naton himuon agod indi mapatalang ni Satanas?

4 Ang kabutigan naglapnag man. Dapat naton mahangpan nga ining mga kabutigan sa hardin sang Eden mga pagsalakay batok sa pagkamaminatud-on ni Jehova mismo. Nagsiling si Satanas nga gindingutan sang Dios sing malimbungon ang unang mag-asawa. Indi gid ini matuod. Wala makabenepisyo si Adan kag si Eva sa ila paglapas. Napatay sila, subong gid sang ginsiling ni Jehova nga matabo sa ila. Walay sapayan sini, ang mapasipalahon nga pagsalakay ni Satanas kay Jehova nagpadayon, amo nga mga siniglo sang ulihi si apostol Juan nainspirar sa pagsulat nga si Satanas “nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta.” (Bugna 12:9) Agod indi mapatalang ni Satanas nga Yawa, dapat nga magsalig kita sing bug-os sa pagkamaminatud-on ni Jehova kag sang iya Pulong. Paano mo mapalambo kag mapabakod ang imo pagsalig kay Jehova kag mapalig-on ang imo kaugalingon batok sa paglimbong kag mga pagbinutig sang iya Kaaway?

Nahibaluan ni Jehova ang Kamatuoran

5, 6. (a) Ano nga ihibalo ang ginapanag-iyahan ni Jehova? (b) Kamusta ang ihibalo sang tawo kon ipaanggid sa ihibalo ni Jehova?

5 Pirme ginapakilala sang Biblia si Jehova  subong ang isa nga “nagtuga sang tanan nga butang.” (Efeso 3:9) Sia ang “Isa nga naghimo sang langit kag duta kag sang dagat kag sang tanan nga butang sa sini.” (Binuhatan 4:24) Sanglit si Jehova amo ang Manunuga, nahibaluan niya ang kamatuoran tuhoy sa tanan nga butang. Sa pag-ilustrar: Binagbinaga ang isa ka tawo nga nagdesinyo kag nagtukod sang iya balay. Mas sunado niya ang tanan nga bahin sang balay sangsa nagatan-aw lamang. Sunado gid sang mga tawo ang tanan nga butang nga ginadesinyo kag ginahimo nila. Sing kaanggid, sunado sang Manunuga ang tanan nga gintuga niya.

6 Matahom nga ginlaragway ni manalagna Isaias ang kasangkaron sang ihibalo ni Jehova. Aton mabasa: “Sin-o ang nagsukob sang tubig paagi lamang sa palad sang iya kamot, kag nagtakus sang langit paagi lamang sa isa ka dangaw kag nagsulod sang yab-ok sang duta sa isa ka sulukban, ukon nagtimbang sang mga bukid sa isa ka tilimbangan, kag sang kabakuluran sa timbangan? Sin-o ang nagtakus sa espiritu ni Jehova, kag subong iya tawo nga manuglaygay sin-o ang makatudlo sa iya sing bisan ano? Sa kay sin-o sia nagapakighinun-anon agod mapahangop sia, ukon sin-o ang nagatudlo sa iya sa banas sang katarungan, ukon nagatudlo sa iya sing ihibalo, ukon nagapakita sa iya sang mismo nga dalan sang matuod nga paghangop?” (Isaias 40:12-14) Sa pagkamatuod, si Jehova isa ka “Dios sang ihibalo” kag “himpit sa ihibalo.” (1 Samuel 2:⁠3; Job 36:⁠4; 37:16) Diutay gid ang aton nahibaluan kon ipaanggid! Walay sapayan sang dalayawon nga ihibalo nga natigayon sang katawhan, ang aton paghangop sa pagpanuga wala gani makalab-ot sa ‘higad lamang sang mga dalanon sang Dios.’ Kaangay lamang ini sa “hutik” kon ipaanggid sa “mabaskog nga daguob.”​—⁠Job 26:14.

7. Ano ang ginkilala ni David tuhoy sa ihibalo ni Jehova, kag gani ano ang dapat naton batunon?

7 Sanglit gintuga kita ni Jehova, natural lang nga kilala gid niya kita. Ginkilala ini ni Hari David. Sia nagsulat: “O Jehova, gin-usisa mo ako, kag nakilala mo ako. Nakilala mo ang akon paglingkod kag ang akon pagtindog. Ginbinagbinag mo ang akon panghunahuna gikan sa malayo. Ang akon paglakbay kag ang akon paghigda nga nakaunat gintakus mo, kag pamilyar ka sa tanan ko nga dalanon. Kay wala sing pulong sa akon dila, kundi, yari karon! O Jehova, nahibaluan mo na ini tanan.” (Salmo 139:1-4)  Sa pagkamatuod, nahibaluan ni David nga ang mga tawo may kahilwayan sa pagbuot​—⁠ginhatagan kita sang Dios sing ikasarang nga tumanon sia ukon indi. (Deuteronomio 30:​19, 20; Josue 24:15) Apang, mas kilala kita ni Jehova sangsa aton kaugalingon. Luyag niya ang pinakamaayo para sa aton, kag sarang niya matuytuyan ang aton mga dalanon. (Jeremias 10:23) Sa pagkamatuod, wala sing manunudlo, wala sing eksperto, wala sing manuglaygay ang mas nasangkapan sa pagtudlo sa aton sang kamatuoran kag makapaalam kag makapahalipay sa aton.

Si Jehova Maminatud-on

8. Paano naton nahibaluan nga si Jehova maminatud-on?

8 Ang paghibalo sa kamatuoran isa ka butang, apang ang paghambal pirme sing kamatuoran, ang mangin maminatud-on, lain naman nga butang. Halimbawa, ginpakamaayo sang Yawa nga indi “magtindog sing malig-on sa kamatuoran.” (Juan 8:44) Sa pagpatuhay, si Jehova “bugana . . . sa kamatuoran.” (Exodo 34:6) Pirme ginapamatud-an sang Kasulatan ang pagkamaminatud-on ni Jehova. Si apostol Pablo nagsiling nga “indi mahimo nga magbutig ang Dios,” kag ang Dios “indi makabutig.” (Hebreo 6:18; Tito 1:2) Ang pagkamaminatud-on isa ka importante nga bahin sang personalidad sang Dios. Makasalig kita kay Jehova bangod maminatud-on sia; wala gid niya ginalimbungan ang mga mainunungon sa iya.

9. Paano naangot sa kamatuoran ang ngalan ni Jehova?

9 Ang ngalan mismo ni Jehova nagapamatuod sa iya pagkamaminatud-on. Ang ngalan sang Dios nagakahulugan sing “Ginapahanabo Niya nga Mangin Amo.” Nagapakilala ini kay Jehova subong ang isa nga progresibo nga Manugtuman sang tanan nga ginasaad niya. Wala na sing liwan pa nga may ikasarang sa paghimo sini. Bangod si Jehova Isa nga Supremo, wala sing makaupang sa katumanan sang iya mga katuyuan. Si Jehova indi lamang maminatud-on kundi sia lang ang may ikasarang kag kaalam sa pagtuman sang tanan nga ginasaad niya.

10. (a) Paano nasaksihan ni Josue ang pagkamaminatud-on ni Jehova? (b) Ano nga mga saad ni Jehova ang nakita mo nga natuman?

10 Si Josue isa sa madamo nga nakasaksi sa tumalagsahon nga mga hitabo nga nagpamatuod sa pagkamaminatud-on ni Jehova. Si Josue didto sa Egipto sang ginpadala ni Jehova ang napulo ka kalalat-an sa sini nga pungsod, ang kada isa gintagna niya sing abanse. Sa mga tagna nga natuman, naeksperiensiahan ni Josue ang katumanan sang mga saad ni Jehova nga luwason niya ang mga Israelinhon gikan sa Egipto kag tuytuyan sila pasulod sa Ginsaad nga Duta, sa amo ginlutos ang gamhanan nga mga hangaway sang Canaan nga nagpamatok sa ila. Sang malapit na sia mapatay, nagsiling si Josue sa gulang nga mga lalaki sang pungsod sang Israel: “Nakahibalo gid kamo sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga kalag nga wala sing isa ka tinaga sa tanan nga maayong tinaga nga ginpamulong ni Jehova nga inyo Dios sa inyo ang napaslawan. Ang tanan natuman sa inyo. Wala sing isa ka tinaga sini ang napaslawan.” (Josue 23:14) Bisan pa wala mo masaksihan ang mga milagro nga nasaksihan ni Josue, naeksperiensiahan mo bala ang katumanan sang mga saad sang Dios sa imo kabuhi?

Ginapahayag ni Jehova ang Kamatuoran

11. Ano ang nagapakita nga luyag ni Jehova ikomunikar ang kamatuoran sa katawhan?

11 Handurawa ang isa ka ginikanan nga may madamo nga ihibalo apang talagsa lang nagapakighambal sa iya mga kabataan. Wala ka bala nagapasalamat nga si Jehova indi amo sini? Si Jehova mahigugmaon nga nagakomunikar sa katawhan, kag pirme niya ini ginahimo. Ginatawag sia sang Kasulatan nga “Dakung Instruktor.” (Isaias 30:20) Bangod sang iya mahigugmaon nga kaayo, nagakomunikar sia bisan sa indi nahuyog sa pagpamati sa iya. Halimbawa, si Ezequiel ginpabantala sa mga tawo nga nahibaluan ni Jehova nga indi magpamati. Si Jehova nagsiling: “Anak sang tawo, lakat ka, kadto ka sa panimalay sang Israel, kag magpamulong sa ila sang akon mga pulong.” Nian nagpaandam sia: “Indi sila magpamati sa imo, kay indi sila magpamati sa akon; bangod sila tanan sa panimalay sang Israel matig-a sing ulo kag matig-a sing tagipusuon.” Mabudlay yadto nga hilikuton, apang matutom ini nga gintuman ni  Ezequiel, kag sa paghimo sini, ginpabanaag niya ang kaawa ni Jehova. Kon nabudlayan ka sa imo ginabantalaan kag nagasalig ka sa Dios, makasalig ka nga pabakuron niya ikaw subong sang ginhimo niya sa iya manalagna nga si Ezequiel.​—⁠Ezequiel 3:​4, 7-9.

12, 13. Sa anong mga paagi nagkomunikar ang Dios sa katawhan?

12 Luyag ni Jehova nga “ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.” (1 Timoteo 2:4) Nagpamulong sia paagi sa mga manalagna, paagi sa mga anghel, kag paagi pa gani sa iya hinigugma nga Anak, si Jesucristo. (Hebreo 1:​1, 2; 2:2) Nagsiling si Jesus kay Pilato: “Tungod sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod magpanaksi ako sa kamatuoran. Ang bisan sin-o nga dampig sa kamatuoran nagapamati sa akon tingog.” May hamili gid nga kahigayunan si Pilato nga mahibaluan gikan mismo sa Anak sang Dios ang kamatuoran tuhoy sa ginaaman ni Jehova nga kaluwasan. Apang, si Pilato indi dampig sa kamatuoran, kag indi niya luyag magpamati kay Jesus. Sa baylo, si Pilato mayagutaon nga nagsabat: “Ano ang kamatuoran?” (Juan 18:​37, 38) Makapasubo gid ang ginhimo niya! Apang, madamo ang nagpamati sa kamatuoran nga ginbantala ni Jesus. Nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Malipayon ang inyo mga mata kay makakita sila, kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila.”​—⁠Mateo 13:16.

13 Gintipigan ni Jehova ang kamatuoran paagi sa Biblia kag matigayon ini sang mga tawo bisan diin. Ginasugid sang Biblia ang mga butang sing maminatud-on. Ginalaragway sini ang mga kinaiya sang Dios, ang iya mga katuyuan, kag mga sugo, subong man ang matuod nga kahimtangan sang katawhan. Si Jesus nagsiling sa iya pangamuyo kay Jehova: “Ang imo pulong kamatuoran.” (Juan 17:17) Bangod sini, ang Biblia isa ka pinasahi nga libro. Ini lang ang libro nga ginsulat sa idalom sang pag-inspirar sang Dios nga nakahibalo sang tanan nga butang. (2 Timoteo 3:16) Isa ini ka hamili nga dulot sa katawhan, isa nga ginapakabahandi sang mga alagad sang Dios. Maalamon nga basahon naton ini adlaw-adlaw.

Manguyapot sa Kamatuoran

14. Ano ang pila ka butang nga ginsiling ni Jehova nga himuon niya, kag ngaa dapat kita magpati sa iya?

14 Dapat naton tamdon sing serioso ang ginasiling ni Jehova sa aton sa iya Pulong. Amo gid sia sa ginasiling niya nga amo sia, kag himuon gid niya ang ginasiling niya nga himuon niya. May rason gid kita nga magsalig sa Dios. Makapati kita kon nagsiling si Jehova nga “ginatimalusan niya ang mga wala nagakilala sa Dios kag ang mga wala nagatuman sa maayong balita tuhoy sa aton Ginuong Jesus.” (2 Tesalonica 1:8) Makapati man kita kay Jehova kon nagsiling sia nga ginahigugma niya ang mga nagahimud-os sa pagkamatarong, kon nagsiling sia nga hatagan niya sing kabuhi nga walay katapusan ang mga nagatuo, kag kon nagsiling sia nga dulaon niya ang kasakit, paghibi, kag bisan ang kamatayon. Ginpadaku ni Jehova ang pagkamasaligan sining  ulihi ginsambit nga saad paagi sa paghatag kay apostol Juan sini nga instruksion: “Isulat ini, kay ining mga pulong matutom kag matuod.”​—⁠Bugna 21:​4, 5; Hulubaton 15:⁠9; Juan 3:36.

15. Ano ang pila ka kabutigan nga ginahimo ni Satanas?

15 Si Satanas kabaliskaran gid ni Jehova. Sa baylo nga pasanagan ang mga tawo, nagapanglimbong sia. Agod mapatalikod niya ang mga tawo gikan sa putli nga pagsimba, si Satanas nagahimo sing madamo nga kabutigan. Halimbawa, ginapapati kita ni Satanas nga ang Dios malayo sa aton kag wala sia nabalaka sa pag-antos sa duta. Apang, ginapakita sang Biblia nga si Jehova nagakabalaka gid sa iya mga tinuga kag nagakasubo sa kalainan kag pag-antos. (Binuhatan 17:24-30) Luyag man ni Satanas nga magpati ang mga tawo nga ang espirituwal nga mga paghimud-os walay pulos. Apang, ang Kasulatan nagapasalig sa aton nga “ang Dios indi di-matarong nga malipat sa inyo binuhatan kag sa gugma nga ginpakita ninyo tungod sa iya ngalan.” Dugang pa, maathag ini nga nagasiling nga “sia ang nangin manugpadya sadtong hanuot nga nagapangita sa iya.”​—⁠Hebreo 6:10; 11:6.

16. Ngaa ang mga Cristiano dapat magpabilin nga nagabantay kag manguyapot sa kamatuoran?

16 Nahanungod kay Satanas, si apostol Pablo nagsulat: “Ginbulag sang dios sining sistema sang mga butang ang painuino sang mga di-matinuuhon, agod nga ang kapawa sang mahimayaon nga maayong balita tuhoy kay Cristo, nga larawan sang Dios, indi magsilak.” (2 Corinto 4:4) Kaangay ni Eva, ang iban nalimbungan gid ni Satanas nga Yawa. Ang iban naman nagailog sa dalanon ni Adan, nga wala malimbungan kundi hungod nga nagpili sa banas sang pagkadimatinumanon. (Judas 5, 11) Gani, ang mga Cristiano dapat magpabilin nga nagabantay kag manguyapot sa kamatuoran.

Kinahanglan ni Jehova ang “Pagtuo nga Indi Salimpapaw”

17. Ano ang dapat naton himuon agod matigayon ang kahamuot ni Jehova?

17 Bangod maminatud-on sia sa tanan niya nga dalanon, ginapaabot ni Jehova nga ang mga nagasimba sa iya mangin maminatud-on man. Ang salmista nagsulat: “O Jehova, sin-o ang mangin bisita sa imo tolda? Sin-o ang magapuyo sa imo balaan nga bukid? Sia nga nagalakat nga walay kasawayan kag nagahimo sing pagkamatarong kag nagapamulong sing kamatuoran sa iya tagipusuon.” (Salmo 15:​1, 2) Para sa mga Judiyo nga nag-amba sini nga mga pulong, ang pagsambit sa balaan nga bukid ni Jehova pat-od gid nga nagpahanumdom sa Bukid Sion, diin gindala ni Hari David ang kaban sang katipan sa layanglayang nga ginpatindog niya didto. (2 Samuel 6:​12, 17) Ang bukid kag ang layanglayang nagpahanumdom sa duog nga simbuliko nga ginapuy-an ni Jehova. Makapalapit didto ang mga tawo sa Dios agod magpakitluoy nga kahamut-an niya.

18. (a) Ano ang kinahanglan agod mangin abyan sang Dios? (b) Ano ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

18 Ang bisan sin-o nga luyag makig-abyan  kay Jehova dapat maghambal sing kamatuoran “sa iya tagipusuon,” indi lamang sa iya bibig. Ang matuod nga mga abyan sang Dios dapat may bunayag nga tagipusuon kag dapat magpamatuod nga sila may “pagtuo nga indi salimpapaw,” kay ang maminatud-on nga mga buhat nagagikan sa tagipusuon. (1 Timoteo 1:⁠5; Mateo 12:​34, 35) Ang abyan sang Dios indi malalangon ukon malimbungon, kay “ang tawo . . . nga nagalimbong ginakangil-aran ni Jehova.” (Salmo 5:6) Bilang pag-ilog sa ila Dios, ang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga duta nagapanikasog nga mangin maminatud-on. Binagbinagon ini sa masunod nga artikulo.

Paano Mo Sabton?

• Ngaa nahibaluan ni Jehova ang kamatuoran tuhoy sa tanan nga butang?

• Ano ang nagapakita nga si Jehova maminatud-on?

• Paano ginpahayag ni Jehova ang kamatuoran?

• Bahin sa kamatuoran, ano ang ginapatuman sa aton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 10]

Kilala sing bug-os sang Dios sang kamatuoran ang gintuga niya

[Mga retrato sa pahina 12, 13]

Ang mga saad ni Jehova matuman