Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Makabulig sa Imo ang Matuod nga mga Santos?

Paano Makabulig sa Imo ang Matuod nga mga Santos?

 Paano Makabulig sa Imo ang Matuod nga mga Santos?

SA Kasulatan, ang Griegong tinaga nga ginbadbad “santos” sa pila ka bersion mahimo badbaron subong “isa nga balaan.” Kay sin-o naaplikar ini nga termino? “Sa pangmadamo nga porma, kon nagapatuhoy sa mga tumuluo,” siling sang An Expository Dictionary of New Testament Words, “nagapatuhoy ini sa tanan nga tumuluo kag wala lamang naaplikar sa mga tawo nga may tumalagsahon nga pagkabalaan, ukon sa mga napatay nga may tumalagsahon nga mga buhat sang pagkasantos.”

Busa, ginpatuhuyan ni apostol Pablo ang tanan nga unang mga Cristiano subong matuod nga mga santos, ukon mga balaan. Halimbawa, nagsulat sia sang unang siglo C.E. “sa kongregasyon sang Dios nga yara sa Corinto, upod ang tanan nga balaan nga yara sa bug-os nga [Romanong probinsia sang] Acaya.” (2 Corinto 1:1) Sang ulihi, nagsulat si Pablo “sa tanan nga yara sa Roma subong mga hinigugma sang Dios, nga gintawag nga mangin mga balaan.” (Roma 1:7) Maathag nga ining mga balaan wala pa mapatay, ukon nakilal-an sila nga labaw sa iban nga mga tumuluo bangod sang talalupangdon nga kinaiya. Ano ang basihan nga ginkilala sila subong mga santos?

Ginpakabalaan sang Dios

Ginapakita sang Pulong sang Dios nga ang isa ka tawo wala ginahimo nga santos sang mga tawo ukon sang isa ka organisasyon. Ang Kasulatan nagasiling: “[Ang Dios] nagluwas sa aton kag nagtawag sa aton sa isa ka balaan nga pagtawag, indi tungod sa aton mga buhat, kundi tungod sa iya kaugalingon nga katuyuan kag di-bagay nga kaayo.” (2 Timoteo 1:9) Ang isa nga balaan ginapakabalaan bangod sang pagtawag ni Jehova, suno sa di-bagay nga kaayo sang Dios kag nahisanto sa Iya katuyuan.

Ang mga balaan sa Cristianong kongregasyon mga katapo sang “bag-o nga katipan.” Ang ginpaagay nga dugo ni Jesucristo nagapalig-on sini nga katipan kag nagapakabalaan sa mga katapo sini. (Hebreo 9:​15; 10:29; 13:20, 24) Bangod natinluan sa atubangan sang Dios, ginahuman nila ang ‘isa ka balaan nga pagkasaserdote kag nagadulot sila sing espirituwal nga mga halad nga kalahamut-an sa Dios paagi kay Jesucristo.’—1 Pedro 2:5, 9.

Ang Pagpangabay sa mga Santos kag ang Ila Pagpatunga

Sa pagpati nga ang “mga santos” makahatag sing pinasahi nga gahom sa mga tumuluo, minilyon ang nagasimba sa ila paagi sa paggamit sing mga relikya ukon paagi sa pagpangabay sa ila subong mga manugpatunga. Ginatudlo bala ini sang Biblia? Sa Sermon sa Bukid, gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod kon paano magpalapit sa Dios, nga nagasiling: “Mangamuyo kamo, nian, sa sining paagi: ‘Amay namon nga yara sa  mga langit, pakabalaanon ang imo ngalan.’ ” (Mateo 6:9) Ang mga pangamuyo nagakaigo nga ginapatungod kay Jehova nga Dios lamang. 

Sa panikasog nga pamatud-an ang pagpatunga sang “mga santos,” ginatudlo sang pila ka teologo ang Roma 15:30, diin aton mabasa: “Ginalaygayan ko kamo, mga kauturan, paagi sa aton Ginuong Jesucristo kag paagi sa gugma sang espiritu, nga magpanikasog kamo kaupod nakon sa mga pangamuyo sa Dios para sa akon.” Ginpalig-on bala ni Pablo ang mga tumuluo nga magpangamuyo sa iya ukon gamiton ang iya ngalan sa pagpalapit sa Dios? Wala. Bisan pa ginapalig-on sang Biblia ang mga pangamuyo nga ginadulot para sa matuod nga mga santos, ukon mga balaan, wala gid kita ginsugo sang Dios nga magpangamuyo sa mga balaan ukon paagi sa sining mga balaan.—Filipos 1:​1, 3, 4.

Apang, ang Dios may gintangdo nga isa ka Manugpatunga para sa aton mga pangamuyo. “Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi,” siling ni Jesucristo. “Wala sing makakadto sa Amay kundi paagi sa akon.” Nagsiling man si Jesus: “Bisan ano ang pangayuon ninyo sa akon ngalan, himuon ko ini, agod nga ang Amay mahimaya may kaangtanan sa Anak. Kon magpangayo kamo sing bisan ano sa akon ngalan, himuon ko ini.” (Juan 14:6, 13, 14) Makasalig gid kita nga si Jehova handa sa pagpamati sang mga pangamuyo nga ginadulot sa ngalan ni Jesus. Tuhoy kay Jesus, ang Biblia nagasiling: “Sarang man niya maluwas sing bug-os yadtong mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, bangod pirme sia nagakabuhi agod makitluoy [ukon, magpatunga] para sa ila.”—Hebreo 7:25.

Kon si Jesus handa sa pagpatunga para sa aton, ngaa masami ginapangamuyuan sang mga sumilimba sa Cristiandad ang “mga santos”? Sa iya libro nga The Age of Faith, ginsumay ni Will Durant ang ginhalinan sini nga buhat. Bisan pa ginapatalupangod nga ang Labing Gamhanan nga Dios ginakahadlukan kag daw mas madali mapalapitan si Jesus, si Durant nagsiling: “Indi mangahas ang isa sa pagpakighambal [kay Jesus] sing direkta pagkatapos nga ginpasapayanan ang Iya mga Sermon. Daw maalamon nga magpangamuyo sa isa ka santos nga pat-od nga didto na sa langit bangod gindeklarar sia nga isa ka santos, kag pangabayon ang iya pagpatunga kay Cristo.” Makatarunganon bala ini nga mga kabalaka?

Ang Biblia nagatudlo sa aton nga paagi kay Jesus matigayon naton ang “kahilwayan sa paghambal  kag pagpalapit upod ang pagsalig” sa pagpangamuyo sa Dios. (Efeso 3:​11, 12) Ang Labing Gamhanan nga Dios indi malayo sa mga tawo sa pagpamati sa aton mga pangamuyo. Ang salmista nga si David masinaligon nga nagpangamuyo: “O ikaw nga Nagapamati sang pangamuyo, sa imo magakari ang katawhan sang tanan nga unod.” (Salmo 65:2) Sa baylo nga iliton ang gahom paagi sa mga relikya sang napatay na nga “mga santos,” ginapasagahay ni Jehova ang iya balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sini nga may pagtuo. Si Jesus nangatarungan: “Kon kamo, bisan pa malaut, makahibalo maghatag sing maayong mga dulot sa inyo mga anak, daw ano pa ka labaw nga ang Amay sa langit magahatag sing balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!”—Lucas 11:13.

Ang Papel sang mga Balaan

Ang mga balaan nga ginsulatan ni Pablo napatay siniglo na ang nagligad kag, sang ulihi, nakabaton sing “korona sang kabuhi,” ang pagkabanhaw pa langit. (Bugna 2:10) Narealisar sang mga sumilimba ni Jehova nga Dios nga ang pagsimba sa sining matuod nga mga santos indi suno sa Kasulatan kag indi makaamlig gikan sa balatian, kinaugali nga mga kalamidad, kapigaduhon, pagtigulang, ukon kamatayon. Busa, mahimo ka mamangkot, ‘Nagaulikid gid bala sa aton ang mga balaan sang Dios? Mapaabot bala naton nga manghikot sila para sa aton?’

Ang mga balaan ginalaragway sing talalupangdon sa isa ka tagna nga ginsulat ni Daniel. Sang ikan-om nga siglo B.C.E., nakakita sia sang isa ka makakulunyag nga palanan-awon, nga ang katumanan sini nagalab-ot sa aton panahon. Nagtakas gikan sa dagat ang apat ka makahaladlok nga sapat nga nagalaragway sa tawhanon nga mga panguluhan, nga indi makapaayaw sa matuod nga mga kinahanglanon sang mga tawo. Nian, si Daniel nagtagna: “Apang ang mga balaan sang Isa nga Supremo magabaton sing ginharian, kag magaangkon sila sang ginharian sa sulod sang tion nga walay latid, sa tion nga walay latid tubtob sa tion nga walay latid.”—Daniel 7:17, 18.

Ginpamatud-an ni Pablo ining “palanublion sang mga balaan,” nga amo ang mangin mga masigkamanunubli ni Cristo sa langit. (Efeso 1:​18-​21) Ang dugo ni Jesus nagbukas sang dalan agod ang 144,000 nga mga balaan banhawon padulong sa langitnon nga himaya. Si apostol Juan nagsiling: “Malipayon kag balaan ang bisan sin-o nga may bahin sa nahauna nga pagkabanhaw; sa ila wala sing gahom ang ikaduha nga kamatayon, kundi mangin mga saserdote sila sang Dios kag ni Cristo, kag magahari sila kaupod niya sa sulod sang isa ka libo ka tuig.” (Bugna 20:4, 6; 14:1, 3) Sa palanan-awon, nabatian ni Juan ang hubon sang langitnon nga mga tinuga nga nagaamba sa atubangan sang ginhimaya nga si Jesus: “Paagi sa imo dugo ginbakal mo ang mga tawo para sa Dios gikan sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod, kag ginhimo mo sila nga isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila subong mga hari sa ibabaw sang duta.” (Bugna 5:9, 10) Daw ano ka makapasalig! Ginpili sing maayo ni Jehova nga Dios mismo ining mga lalaki kag mga babayi. Dugang pa, nag-alagad sila sing matutom diri sa duta, kag nag-atubang sang halos tanan nga problema nga naeksperiensiahan sang mga tawo. (1 Corinto 10:13) Busa, makasalig kita nga ang ginbanhaw nga mga balaan, ukon mga santos, mangin maluluy-on kag mahinangpanon nga mga gumalahom, kag magapasunaid sa aton mga kaluyahon kag mga limitasyon.

Mga Pagpakamaayo sa Idalom sang Paggahom sang Ginharian

Ang Ginharian nga panguluhan magapanghikot sa indi madugay agod dulaon sa duta ang tanan nga kalautan kag pag-antos. Sa amo nga tion, ang mga tawo magasuod pa gid sa Dios. Si Juan nagsulat: “Kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling: ‘Yari karon! Ang kayangkayang sang Dios upod sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios gid magaupod sa ila.’ ” Magahatag ini sang di-maisip nga pagpakamaayo sa katawhan, kay ang tagna nagapadayon: “Pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi  ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.”—Bugna 21:3, 4.

Makalilipay gid ini nga tion! Ang resulta sang himpit nga paggahom ni Cristo Jesus kag sang 144,000 nga mga balaan ginalaragway sing dugang sa sining pinamulong nga ginsulat sa Miqueas 4:3, 4: “Magahimo [si Jehova] sing paghukom sa tunga sang madamong katawhan, kag magatadlong sang mga butang may kaangtanan sa gamhanan nga mga pungsod sa malayo. Kag salsalon nila ang ila mga espada nga mangin punta sang arado kag ang ila mga bangkaw nga mangin mga galab nga inughagbas. Indi sila magabayaw sing espada, ang pungsod batok sa pungsod, ukon magtuon pa sila sa pagpakig-away. Kag magalingkod sila, ang tagsatagsa sa idalom sang iya puno sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga higuera, kag wala sing magapakurog sa ila; kay ang baba mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang nagpamulong sini.”

Ang pangagda nga mag-ambit sa sining mga pagpakamaayo ginahatag sang mga balaan. Ginalaragway subong isa ka nobya, ang matuod nga mga santos padayon nga nagasiling: “Kari!” Ang teksto nagapadayon: “Kag ang bisan sin-o nga nagapamati magsiling: ‘Kari!’ Kag ang bisan sin-o nga ginauhaw magkari; ang bisan sin-o nga maluyag sa pagkuha sing tubig sang kabuhi nga walay bayad.” (Bugna 22:17) Ano ang nalakip sa “tubig sang kabuhi”? Lakip sa iban pa nga mga butang, amo ang sibu nga ihibalo tuhoy sa mga katuyuan sang Dios. Sa pagpangamuyo sa Dios, si Jesus nagsiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Ini nga ihibalo matigayon paagi sa regular nga pagtuon sa Biblia. Malipayon gid kita nga paagi sa Pulong sang Dios mahangpan naton kon sin-o gid ang mga balaan kag mahibaluan kon paano niya sila gamiton para sa dayon nga kaayuhan sang katawhan!

[Retrato sa pahina 4]

Si Pablo nagsulat sing inspirado nga mga sulat sa matuod nga mga santos

[Retrato sa pahina 4, 5]

Ang matutom nga mga apostoles ni Jesus nangin matuod nga mga santos, ukon mga balaan

[Retrato sa pahina 6]

Makapangamuyo kita sing masinaligon sa Dios paagi kay Jesucristo

[Retrato sa pahina 7]

Ang ginbanhaw nga mga santos, ukon mga balaan, mangin mainawaon nga mga manuggahom sa duta