Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nakabaton ka Bala sang “Espiritu sang Kamatuoran”?

Nakabaton ka Bala sang “Espiritu sang Kamatuoran”?

 Nakabaton ka Bala sang “Espiritu sang Kamatuoran”?

“Magahatag [ang Amay] sa inyo sing isa pa ka mananabang nga mangin kaupod ninyo sing dayon, ang espiritu sang kamatuoran.”​—JUAN 14:​16, 17.

1. Anong importante nga impormasyon ang ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo sa iya katapusan nga mga oras upod sa ila sa hulot sa ibabaw?

“GINUO, diin bala ikaw makadto?” Amo ini ang isa sa mga pamangkot sang mga apostoles ni Jesus sa iya sa katapusan nga mga oras nga ginhinguyang niya upod sa ila sa isa ka hulot sa ibabaw sa Jerusalem. (Juan 13:36) Samtang nagasinapol, ginsugiran sila ni Jesus nga malapit na niya sila biyaan agod magbalik sa iya Amay. (Juan 14:28; 16:28) Indi na nila sia makaupod sing personal agod magtudlo sa ila kag magsabat sang ila mga pamangkot. Apang, ginpasalig niya sila, sa pagsiling: “Magapangabay ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sing isa pa ka mananabang [ukon, manuglugpay] nga mangin kaupod ninyo sing dayon.”—Juan 14:16, footnote.

2. Ano ang ginsaad ni Jesus nga ipadala sa mga disipulo sa pagtaliwan niya?

2 Ginpakilala ni Jesus yadto nga mananabang kag ginpaathag kon paano sini buligan ang iya mga disipulo. Nagsiling sia sa ila: “Apang, ining mga butang wala ko ginsugid sa inyo sang una, bangod kaupod pa ninyo ako. Apang karon magakadto ako sa iya nga nagpadala sa akon . . . Sa kaayuhan ninyo nga ako magataliwan. Kay kon indi ako magtaliwan, ang mananabang indi nga mas-a magaabot sa inyo; apang kon magtaliwan ako, ipadala ko sia sa inyo. . . . Kon mag-abot ina, ang espiritu sang kamatuoran, tuytuyan niya kamo padulong sa bug-os nga kamatuoran.”—Juan 16:4, 5, 7, 13.

3. (a) San-o ang “espiritu sang kamatuoran” ginpadala sa unang mga Cristiano? (b) Ano ang isa ka importante nga paagi nga ang espiritu “mananabang” para sa ila?

3 Ini nga saad natuman sang Pentecostes 33 C.E., subong ginpamatud-an ni apostol Pedro: “Ining Jesus ginbanhaw sang Dios, nga sa sining katunayan mga saksi kita tanan. Busa bangod ginbayaw sia sa tuo nga kamot sang Dios kag nakabaton sang ginsaad nga balaan nga espiritu gikan sa Amay, ginpasagahay niya ini nga nakita kag nabatian ninyo.” (Binuhatan 2:32, 33) Subong sang makita naton sa ulihi, gintuman sang balaan nga espiritu nga ginpasagahay sang Pentecostes ang madamo nga butang para sa unang mga Cristiano. Apang si Jesus nagsaad nga ang “espiritu sang kamatuoran” ‘magapahanumdom sa ila sang tanan nga butang nga ginsiling niya sa ila.’ (Juan 14:26) Magabulig ini sa ila nga madumduman ang ministeryo kag mga panudlo ni Jesus, bisan ang iya eksakto nga mga pulong, kag isulat ini. Mapuslanon ini ilabi na sa tigulang nga si apostol Juan sa talipuspusan nga bahin sang unang siglo C.E. sang ginsugdan niya ang pagsulat sa iya Ebanghelyo. Ini nga rekord nagalakip sang hamili nga laygay nga ginhatag ni Jesus sang ginsugdan niya ang Memoryal sang iya kamatayon.—Juan, kapitulo 13-17.

4. Paano ginbuligan sang “espiritu sang kamatuoran” ang unang hinaplas nga mga Cristiano?

4 Nagsaad man si Jesus sa sining unang mga disipulo nga ang espiritu ‘magatudlo sa ila sang tanan nga butang’ kag ‘magatuytoy sa ila padulong sa bug-os nga kamatuoran.’ Ang espiritu magabulig sa ila nga mahangpan ang mas madalom nga  mga butang sang Kasulatan kag magaamlig sang ila paghiusa sa panghunahuna, paghangop, kag katuyuan. (1 Corinto 2:10; Efeso 4:3) Sa amo, ang balaan nga espiritu naghatag sing gahom sa sining unang mga Cristiano agod magpanghikot subong isa ka grupo nga “matutom kag mainandamon nga ulipon” sa paghatag sa indibiduwal nga hinaplas nga mga Cristiano sing espirituwal nga “pagkaon sa nagakaigo nga tion.”—Mateo 24:45.

Ang Espiritu Nagasaksi

5. (a) Anong bag-o nga paglaum ang ginbuksan ni Jesus sa iya mga disipulo sang gab-i sang Nisan 14, 33 C.E.? (b) Ano ang papel sang balaan nga espiritu sa pagtuman sa saad ni Jesus?

5 Sang gab-i sang Nisan 14, 33 C.E., ginpahangop ni Jesus sa iya mga disipulo nga batunon niya sila sa ulihi kag magapuyo upod sa iya kag sa iya Amay sa langit. Nagsiling sia sa ila: “Sa balay sang akon Amay may madamong puluy-an. Kon wala, ginsiling ko kuntani sa inyo, bangod magalakat ako agod maghanda sing duog para sa inyo. Subong man, kon magalakat ako kag magahanda sing duog para sa inyo, magakari ako liwat kag magabaton sa inyo sa akon kaugalingon, agod kon diin ako didto man kamo.” (Juan 13:36; 14:2, 3) Magagahom sila upod sa iya sa Ginharian niya. (Lucas 22:28-30) Agod matigayon nila ining langitnon nga paglaum, dapat sila ‘ipanganak gikan sa espiritu’ subong espirituwal nga mga anak sang Dios kag haplasan agod mag-alagad subong mga hari kag mga saserdote kaupod ni Cristo sa langit.​—Juan 3:​5-8; 2 Corinto 1:​21, 22; Tito 3:​5-7; 1 Pedro 1:​3, 4; Bugna 20:⁠6.

6. (a) San-o nagsugod ang langitnon nga pagtawag, kag pila ang nakabaton sini nga pagtawag? (b) Padulong sa ano ginbawtismuhan ang mga gintawag?

6 Ining “langitnon nga pagtawag” nagsugod sang Pentecostes 33 C.E. kag, ang daku nga bahin, daw natapos sang tunga-tunga sang katuigan 1930. (Hebreo 3:1) Ang kadamuon sang mga napat-inan sang balaan nga espiritu nga mangin bahin sang espirituwal nga Israel 144,000, nga “ginbakal gikan sa katawhan.” (Bugna 7:4; 14:1-4) Ginbawtismuhan sila padulong sa espirituwal nga lawas ni Cristo, sa iya kongregasyon, kag sa iya kamatayon. (Roma 6:3; 1 Corinto 12:​12, 13, 27; Efeso 1:​22, 23) Sa tapos sang ila bawtismo sa tubig kag paghaplas sing balaan nga espiritu, ginsugdan nila ang isa ka dalanon sang pagsakripisyo, ang pagkabuhi nga may integridad tubtob sa ila kamatayon.—Roma 6:4, 5.

7. Ngaa ang hinaplas nga mga Cristiano lamang ang nagakaigo nga makigbahin sa mga emblema sa Memoryal?

7 Subong espirituwal nga mga Israelinhon, ining hinaplas nga mga Cristiano yara sa bag-ong katipan sa ulot ni Jehova kag sang “Israel sang Dios.” (Galacia 6:16; Jeremias 31:31-34) Ang bag-ong katipan ginpabakod paagi sa ginpaagay nga dugo ni Cristo. Ginsambit ini ni Jesus sang ginsugdan niya ang Memoryal sang iya kamatayon. Si Lucas nagsulat: “Nagkuha sia sing tinapay, nagpasalamat, gintipiktipik ini, kag ginhatag ini sa ila, nga nagasiling: ‘Ini nagakahulugan sang akon lawas nga ihatag tungod sa inyo. Padayon ninyo nga himuon ini sa handumanan nakon.’ Subong man, ang tagayan sa amo man nga paagi pagkatapos sila makapanihapon, nagsiling sia: ‘Ining tagayan nagakahulugan sang bag-ong katipan tungod sa akon dugo, nga iula tungod sa inyo.’ ” (Lucas 22:19, 20) Ang nagkalabilin, ukon ang nabilin nga mga katapo sang 144,000 nga yari pa sa duta, amo ang nagakaigo nga makigbahin sa emblema nga tinapay kag alak sa Memoryal sang kamatayon ni Cristo.

8. Paano nahibaluan sang mga hinaplas nga nakabaton sila sing espirituwal nga pagtawag?

8 Paano nahibaluan sang mga hinaplas nga nakabaton sila sing langitnon nga pagtawag? Nakabaton gid sila sang pagsaksi sang balaan nga espiritu. Si apostol Pablo nagsulat tuhoy sa ila: “Ang tanan nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios, ini ang mga anak sang Dios. . . . Ang espiritu mismo nagasaksi upod sa aton espiritu nga kita mga anak sang Dios. Nian, kon kita mga anak, kita mga manunubli man: mga manunubli gid sang Dios, apang mga masigkamanunubli ni Cristo, kon nagaantos kita kaupod niya agod nga paghimayaon man kita kaupod niya.” (Roma 8:14-17) Ining pagsaksi sang espiritu tuman ka gamhanan amo nga yadtong medyo nagaduhaduha sa kon bala nakabaton sila sing langitnon nga pagtawag makapamat-od sing makatarunganon nga wala sila makabaton, kag busa magauntat sila sa pagpakigbahin sa mga emblema sa Memoryal.

Ang Espiritu kag ang Iban nga mga Karnero

9. Anong duha ka magkatuhay nga grupo ang ginsambit sa mga Ebanghelyo kag sa tulun-an sang Bugna?

9 Ginadumdom ang limitado nga kadamuon sang mga Cristiano nga gintawag agod magahuman  sa espirituwal nga Israel, ginpatuhuyan sila ni Jesus subong ang “diutay nga panong.” Ginbaton sila sa “toril” sang bag-ong katipan, nga tuhay gid sa di-maisip nga “iban nga mga karnero,” nga ginsiling ni Jesus nga dapat man niya tipunon. (Lucas 12:32; Juan 10:16) Ang iban nga mga karnero nga gintipon sa tion sang katapusan magahuman sa “dakung kadam-an” nga gintalana nga makalampuwas sa “dakung kapipit-an,” nga may paglaum nga mabuhi sing dayon sa paraiso nga duta. Talalupangdon nga ang palanan-awon nga nabaton ni Juan sa talipuspusan nga bahin sang unang siglo C.E. nagapatuhay sining dakung kadam-an kag sang 144,000 ka katapo sang espirituwal nga Israel. (Bugna 7:4, 9, 14) Nakabaton man bala ang iban nga mga karnero sing balaan nga espiritu, kag kon nakabaton sila, paano ini nakaapektar sa ila kabuhi?

10. Paano ang iban nga mga karnero ginbawtismuhan “sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu”?

10 Ang balaan nga espiritu may importante gid nga bahin sa kabuhi sang iban nga mga karnero. Ginasimbuluhan nila ang ila dedikasyon kay Jehova paagi sa pagpabawtismo “sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu.” (Mateo 28:19) Ginakilala nila ang pagkasoberano ni Jehova, nagapasakop kay Cristo subong ang ila Hari kag Manuggawad, kag nagapasakop sa pagpanghikot sang espiritu, ukon aktibo nga kusog, sang Dios, sa ila kabuhi. Sa adlaw-adlaw, ginatinguhaan nila nga palambuon sa ila kabuhi ang “bunga sang espiritu,” nga amo “ang gugma, kalipay, paghidait, pagkamainantuson, pagkalulo, pagkaayo, pagtuo, pagkakalmado, pagpugong sa kaugalingon.”—Galacia 5:22, 23.

11, 12. (a) Paano ang mga hinaplas ginapakabalaan sa pinasahi gid nga paagi? (b) Sa anong paagi ang iban nga mga karnero ginpakabalaan kag ginhimo nga balaan?

11 Ang iban nga mga karnero dapat man magtugot nga putlion, ukon pakabalaanon, sila sang Pulong sang Dios kag sang iya balaan nga espiritu. Ang mga hinaplas ginpakabalaan na sa pinasahi gid nga paagi, ginpahayag nga matarong kag balaan subong nobya ni Cristo. (Juan 17:17; 1 Corinto 6:​11; Efeso 5:​23-​27) Si manalagna Daniel nagapamulong sa ila subong ang “mga balaan sang Isa nga Supremo,” nga nagabaton sang Ginharian sa idalom sang “anak sang tawo,” si Cristo Jesus. (Daniel 7:13, 14, 18, 27) Antes sini, paagi kay Moises kag kay Aaron, si Jehova nagpahayag sa pungsod sang Israel: “Ako si Jehova nga inyo Dios; kag pakabalaana ang inyo kaugalingon kag magpakabalaan kamo, kay ako balaan.”—Levitico 11:44.

12 Ang tinaga nga “pagpakabalaan” nagakahulugan sang “buhat ukon proseso sa paghimo nga balaan ukon pagpain para mag-alagad ukon gamiton ni Jehova nga Dios; ang kahimtangan nga balaan, ginpakabalaan, ukon ginputli.” Sadto pa sang 1938, ang The Watchtower nagsiling nga ang mga Jonadab, ukon iban nga mga karnero, “dapat makahibalo nga ang konsagrasyon [dedikasyon] kag pagpakabalaan ginapatuman sa kada isa nga mangin bahin sang dakung kadam-an kag magkabuhi sa duta.” Sa palanan-awon tuhoy sa dakung kadam-an, nga ginrekord sa tulun-an sang Bugna, ginpatuhuyan sila subong ‘naglaba sang ila mga panapton nga malaba kag nagpaputi sini sa dugo sang Kordero’ kag subong nagahimo kay Jehova sing “sagrado nga pag-alagad sa adlaw kag gab-i sa iya templo.” (Bugna 7:9, 14, 15) Sa bulig sang balaan nga espiritu, ginahimo sang iban nga mga karnero ang ila bug-os nga masarangan agod matuman ang ginapatuman ni Jehova tuhoy sa pagpakabalaan.—2 Corinto 7:1.

Paghimo sing Maayo sa mga Utod ni Cristo

13, 14. (a) Suno sa parabola ni Jesus tuhoy sa mga karnero kag mga kanding, sa ano nasandig ang kaluwasan sang mga karnero? (b) Sa sining tion sang katapusan, paano ang iban nga mga karnero naghimo sing maayo sa mga utod ni Cristo?

13 Ginpatalupangod ni Jesus ang suod nga kaangtanan  sa ulot sang iban nga mga karnero kag sang diutay nga panong sa iya parabola tuhoy sa mga karnero kag mga kanding, nga nalakip sa iya tagna tuhoy sa “katapusan sang sistema sang mga butang.” Sa sini nga parabola, maathag nga ginpakita ni Cristo nga ang kaluwasan sang iban nga mga karnero ginaangot sing suod sa ila paggawi sa mga hinaplas, nga gintawag niya nga “mga utod ko.” Nagsiling sia: “Ang hari magasiling sa mga natuo niya, ‘Kari, kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay, panublia ninyo ang ginharian nga gin-aman sa inyo kutob sa pagtukod sang kalibutan. . . . Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sa kasangkaron nga ginhimo ninyo ini sa isa sang labing kubos sining akon mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon.’ ”—Mateo 24:3; 25:31-34, 40.

14 Ang ekspresyon “sa kasangkaron nga ginhimo ninyo ini” nagapatuhoy sa mga buhat sang mahigugmaon nga pagsuporta sa ginpanganak-sa-espiritu nga mga utod ni Cristo, nga ginpakig-angutan sang kalibutan ni Satanas subong mga estranghero, ginbilanggo pa gani ang iban sa ila. Nagkinahanglan sila sing pagkaon, nagakaigo nga panapton, kag pag-atipan sa panglawas. (Mateo 25:35, 36, footnote) Sa sini nga tion sang katapusan, sugod sang 1914, nasapwan sang madamo nga hinaplas ang ila kaugalingon sa sini nga mga kahimtangan. Ginapamatud-an sang moderno nga maragtas sang mga Saksi ni Jehova nga ginsakdag sila sang ila mainunungon nga mga kaupod, ang iban nga mga karnero, kay ginpahulag sila sang espiritu.

15, 16. (a) Sa ano nga hilikuton ilabi na nga ginbuligan sang iban nga mga karnero ang hinaplas nga mga utod ni Cristo sa duta? (b) Paano ginpabutyag sang mga hinaplas ang ila pagpasalamat sa iban nga mga karnero?

15 Ang hinaplas nga mga utod ni Cristo sa duta sa sining tion sang katapusan nakabaton ilabi na sing aktibo nga pagsuporta sang iban nga mga karnero sa pagtuman sa hatag-Dios nga sugo nga ‘ibantala ining maayong balita sang ginharian sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga kapungsuran.’ (Mateo 24:14; Juan 14:12) Samtang ang kadamuon sang mga hinaplas sa duta nagadiutay sa sulod sang mga tinuig, ang iban nga mga karnero labi nga nagadamo kag literal nga nagalakip sa minilyon. Linibo sa sini ang nagaalagad subong bug-os tion nga mga ebanghelisador​—mga payunir kag mga misyonero​—nga nagapalapnag sing maayong balita sang Ginharian “tubtob sa ukbong sang duta.” (Binuhatan 1:8) Ang iban nakigbahin sa pagpanaksi nga hilikuton sa ila bug-os nga masarangan kag malipayon nga nagasuportar sa sining importante nga hilikuton sa pinansial nga paagi.

16 Daku gid ang pagpasalamat sang hinaplas nga mga utod ni Cristo sa sining mainunungon nga pagsuporta sang ila kaupod nga iban nga mga karnero! Ang ila ginabatyag nagakaigo nga ginpabutyag sa libro nga Worldwide Security Under the “Prince of Peace,” nga gin-aman sang ulipon nga klase sang 1986. Ini nagasiling: “Sugod sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II, ang ginahimo sang ‘dakung kadam-an’ sang ‘iban nga mga karnero’ may daku nga bahin sa katumanan sang tagna ni Jesus para sa ‘katapusan sang sistema sang mga butang.’ . . . Busa, madamo nga salamat sa internasyonal, madamo-sing-lenguahe nga ‘dakung kadam-an’ tungod sa ila daku gid nga bahin sa katumanan sang tagna [ni Jesus] sa Mateo 24:14!”

‘Wala Ginhimpit nga Nahamulag sa Aton’

17. Sa anong paagi ang mga matutom sang una nga banhawon sa duta ‘indi mahimpit nga nahamulag’ sa mga hinaplas?

17 Nagapamulong subong isa sa mga hinaplas kag nagapatuhoy sa matutom nga mga lalaki kag mga babayi nga nagkabuhi antes ni Cristo, si apostol Pablo nagsulat: “Ini sila tanan, bisan  pa nagpanaksi sila bangod sang ila pagtuo, wala makabaton sang katumanan sang saad, sanglit ang Dios may una na nga nakita nga mas maayo para sa aton [ang mga hinaplas], agod nga indi sila mahimpit nga nahamulag sa aton.” (Hebreo 11:35, 39, 40) Sa tion sang Milenyo, si Cristo kag ang iya 144,000 ka hinaplas nga mga utod sa langit magapanghikot subong mga hari kag mga saserdote kag magahatag sang mga benepisyo sang halad gawad ni Cristo sa duta. Sa amo ang iban nga mga karnero “himpiton” sa lawas kag hunahuna.—Bugna 22:1, 2.

18. (a) Ano ang ginabulig nga ipahangop sang mga kamatuoran sang Biblia sa iban nga mga karnero? (b) Sa ano nga paglaum nagahulat ang iban nga mga karnero “sa pagpahayag sa mga anak sang Dios”?

18 Ini tanan dapat magtudok sa hunahuna sang iban nga mga karnero kon ngaa ang Cristianong Griegong Kasulatan nagahatag sing daku nga igtalupangod kay Cristo kag sa iya hinaplas nga mga utod kag sa ila panguna nga papel sa katumanan sang mga katuyuan ni Jehova. Busa, ginatamod sang iban nga mga karnero nga isa ka pribilehiyo nga suportahan sa tanan nga paagi nga posible ang hinaplas nga ulipon nga klase samtang nagahulat sang “pagpahayag sa mga anak sang Dios” sa Armagedon kag sa tion sang Milenyo. Makapaabot sila nga ‘mahilway gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag magaagom sing mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.’—Roma 8:19-21.

Nahiusa sa Espiritu sang Memoryal

19. Ano ang ginhimo sang “espiritu sang kamatuoran” para sa mga hinaplas kag sa ila mga kaupod, kag paano sila ilabi na nga mahiusa sa gab-i sang Marso 28?

19 Sa iya katapusan nga pangamuyo sang gab-i sang Nisan 14, 33 C.E., si Jesus nagsiling: “Nagapangabay ako . . . agod nga sila tanan mangin isa, subong nga ikaw, Amay, nahiusa sa akon kag nagahiusa ako sa imo, agod sila man mahiusa sa aton, agod ang kalibutan magtuo nga ginpadala mo ako.” (Juan 17:20, 21) Tungod sa gugma, ginpadala sang Dios ang iya Anak agod ihatag ang iya kabuhi para sa kaluwasan sang mga hinaplas kag sang kalibutan sang matinumanon nga katawhan. (1 Juan 2:2) “Ang espiritu sang kamatuoran” naghiusa sa mga utod ni Cristo kag sa ila mga kaupod. Sa gab-i sang Marso 28, sa tapos makatunod ang adlaw, ang duha ka grupo magatipon sing tingob agod magsaulog sang kamatayon ni Cristo kag maghinumdom sang tanan nga ginhimo ni Jehova para sa ila paagi sa paghalad sa iya pinalangga nga Anak, si Cristo Jesus. Kabay nga ang pagtambong nila sa sining importante nga okasyon magapabakod sang ila paghiusa kag magapapagsik sang ila determinasyon nga padayon nga himuon ang kabubut-on sang Dios, sa amo nagahatag sing pamatuod nga nalipay sila nga mangin isa sa mga ginahigugma ni Jehova.

Sa Pagrepaso

• San-o ang “espiritu sang kamatuoran” ginpadala sa unang mga Cristiano, kag paano ini napamatud-an nga “mananabang”?

• Paano nahibaluan sang mga hinaplas nga nakabaton sila sing langitnon nga pagtawag?

• Sa anong mga paagi ang espiritu sang Dios nagapanghikot sa iban nga mga karnero?

• Paano ang iban nga mga karnero nagahimo sing maayo sa mga utod ni Cristo, kag ngaa “indi sila mahimpit nga nahamulag sa” mga hinaplas?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 21]

“Ang espiritu sang kamatuoran” ginpasagahay sa mga disipulo sang Pentecostes 33 C.E.

[Mga retrato sa pahina 23]

Ang iban nga mga karnero nagahimo sing maayo sa mga utod ni Cristo paagi sa pagsuporta sa ila sa pagtuman sa sugo sang Dios nga magbantala