Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magtuon sing Leksion Gikan kay Nicodemo

Magtuon sing Leksion Gikan kay Nicodemo

 Magtuon sing Leksion Gikan kay Nicodemo

“KON ang bisan sin-o maluyag sa pagsunod sa akon, isikway niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos adlaw-adlaw kag magsunod sa akon sing padayon.” (Lucas 9:23) Ginbaton sa gilayon sang mapainubuson nga mga mangingisda kag isa ka manugsukot sang buhis ini nga pangagda. Ginbiyaan nila ang tanan agod magsunod kay Jesus.—Mateo 4:18-22; Lucas 5:27, 28.

Mabatian gihapon ang panawagan ni Jesus, kag madamo ang nagsabat. Apang, ang iban nga nalipay sa pagtuon sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova nagapangalag-ag sa ‘pagsikway sang ila kaugalingon kag sa pagpas-an sang ila usok sang pag-antos.’ Nagaalang-alang sila sa pagbaton sang responsabilidad kag pribilehiyo nga mangin mga disipulo ni Jesus.

Ngaa wala pagbatuna sang iban ang pangagda ni Jesus kag magdedikar sang ila kaugalingon kay Jehova nga Dios? Matuod, ang mga wala magdaku sa Judiyo-Cristiano nga pagpati sa isa ka Dios mahimo magkinahanglan sing daku nga tion  antes bug-os nga mahangpan ang pagluntad sang isa ka personal kag gamhanan nga Manunuga. Apang, bisan sa tapos nga makumbinsi sila nga matuod ang Dios, ginpaiway sang iban ang pagsunod sa mga tikang ni Jesus. Mahimo nga nahadlok sila nga maghunahuna sing negatibo tuhoy sa ila ang ila mga paryente kag mga abyan kon mangin Saksi ni Jehova sila. Ang iban, nga wala na magbatyag sang pagkahilingagawon sang panahon naton karon, nagtinguha sing kabantugan kag manggad. (Mateo 24:36-42; 1 Timoteo 6:9, 10) Ano man ang kahimtangan, para sa mga nagapalantang sang ila desisyon nga mangin mga sumulunod ni Jesus, may matun-an kita nga leksion gikan sa kasaysayan ni Nicodemo, isa ka manggaranon nga Judiyo nga manuggahom sang panahon ni Jesus.

Ginpakamaayo sang Matahom nga mga Kahigayunan

Mga anom ka bulan pa lamang nga ginsugdan ni Jesus ang iya ministeryo sa duta, ginkilala na ni Nicodemo nga si Jesus ‘isa ka manunudlo nga naghalin sa Dios.’ Nagdayaw sa mga milagro nga bag-o lang sadto mahimo ni Jesus sa Jerusalem sang Paskuwa sang 30 C.E., nagkadto si Nicodemo, sa kagab-ihon, agod ipabutyag ang iya pagtuo kay Jesus kag magtuon sing dugang pa tuhoy sa sini nga manunudlo. Sa sina, ginsugiran ni Jesus si Nicodemo sang isa ka madalom nga kamatuoran tuhoy sa kinahanglanon nga “matawo liwat” agod makasulod sa Ginharian sang Dios. Sa sini nga tion, ginsiling man ni Jesus ang pinamulong: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 3:1-16.

Isa gid ka matahom nga palaabuton para kay Nicodemo! Mahimo sia mangin suod nga  kaupod ni Jesus, makasaksi sing direkta sa nanuhaytuhay nga bahin sang kabuhi ni Jesus sa duta. Subong isa ka manuggahom sang mga Judiyo kag isa ka manunudlo sa Israel, si Nicodemo may madamo nga nahibaluan sa Pulong sang Dios. May matanlas sia nga paghantop, bangod nakilala niya si Jesus subong manunudlo nga ginpadala sang Dios. Interesado si Nicodemo sa espirituwal nga mga butang, kag mapainubuson gid sia. Mabudlay gid para sa isa ka katapo sang pinakamataas nga hukmanan sang mga Judiyo nga kilalahon ang anak sang isa ka kubos nga panday subong isa ka tawo nga ginpadala sang Dios! Tanan ini nga kinaiya importante agod mangin isa ka disipulo ni Jesus.

Ang interes ni Nicodemo sa sini nga tawo nga taga-Nazaret daw wala mag-ugdaw. Duha ka tuig kag tunga sang ulihi, sa Piesta sang mga Kayangkayang, nagtambong si Nicodemo sa miting sang Sanhedrin. Sa sini nga tion, si Nicodemo “isa sa ila” gihapon. Ang puno nga mga saserdote kag mga Fariseo nagpadala sing mga opisyal sa pagdakop kay Jesus. Nagbalik ang mga opisyal kag nagreport: “Wala pa gid sing iban nga tawo nga nakapamulong kaangay sini.” Nian ginhikayan sila sang mga Fariseo: “Ginpatalang man bala kamo? Wala sing bisan isa sa mga manuggahom ukon sa mga Fariseo ang nagtuo sa iya, indi bala? Apang ining kadam-an nga wala makahibalo sang Kasuguan mga tawo nga ginpakamalaut.” Indi na mapunggan ni Nicodemo nga maghipos na lang. Naghambal sia: “Nagahukom bala sa isa ka tawo ang aton kasuguan kon indi sia anay pagpamatian kag mahibaluan ang iya ginahimo?” Gani ginmulay sia sang iban nga mga Fariseo: “Ikaw man bala taga-Galilea? Usisaa kag makita mo nga wala sing manalagna nga nagalutaw sa Galilea.”—Juan 7:1, 10, 32, 45-52.

Mga anom ka bulan sang ulihi, sa Adlaw sang Paskuwa sang 33 C.E., nakita ni Nicodemo ang bangkay ni Jesus nga ginpapanaug halin sa usok sang pag-antos. Gin-updan niya si Jose nga taga-Arimatea, isa pa ka katapo sang Sanhedrin, sa paghanda sang lawas ni Jesus agod ilubong. Sa sina nga katuyuan, nagdala si Nicodemo sing “sinimbog nga mirra kag aloe” nga nagabug-at sing mga 100 ka Romano nga libra, nga katumbas sang 72 ka Ingles nga libra. Nagatumbas ini sang dakudaku gawa nga kuwarta. Kinahanglan man niya ang kaisog nga makilala upod sa “sina nga impostor,” subong amo ang pagtawag  sang iya mga masigka-Fariseo kay Jesus. Maabtik nga naghanda sang bangkay ni Jesus agod ilubong, ginhamyang sang duha si Jesus sa isa ka malapit lang, bag-ong handumanan nga lulubngan. Apang bisan sa sini nga tion, si Nicodemo indi pa gihapon isa ka disipulo ni Jesus!—Juan 19:38-42; Mateo 27:63; Marcos 15:43.

Kon Ngaa Wala Sia Magpanghikot

Kon ngaa ginpaiway ni Nicodemo ang ‘pagpas-an sang iya usok sang pag-antos’ kag pagsunod kay Jesus, wala ginsambit ni Juan sa iya kasaysayan. Apang, naghatag sia sang pila ka butang nga mahimo makapaathag sang pag-alang-alang sini nga Fariseo.

Una sa tanan, ginsiling ni Juan nga ining Judiyong manuggahom ‘nagkadto kay Jesus sa kagab-ihon.’ (Juan 3:2) Ang isa ka iskolar sa Biblia nagsiling: “Nagkadto si Nicodemo sa kagab-ihon, indi bangod sang kahadlok, kundi agod malikawan ang kadam-an nga mahimo mag-upang sa iya pagpakigsugilanon kay Jesus.” Apang, ginpatuhuyan ni Juan si Nicodemo subong “ang tawo nga nagkadto anay sing gab-i” kay Jesus sa pareho nga konteksto diin ginpatuhuyan niya si Jose nga taga-Arimatea subong “disipulo ni Jesus apang sa tago bangod sa kahadlok niya sa mga Judiyo.” (Juan 19:38, 39) Gani, mahimo nga nagkadto si Nicodemo kay Jesus sa kagab-ihon bangod sa “kahadlok sa mga Judiyo,” subong nga nahadlok ang iban pa sang panahon niya nga maulamid kay Jesus.—Juan 7:13.

Nag-isol ka bala sa desisyon nga mangin isa ka disipulo ni Jesus bangod sa kon ano ang mahimo isiling sang imo mga paryente, abyan, ukon mga kaupdanan? “Ang pagkurog sa tawo nagadala sing siod,” siling sang isa ka hulubaton. Paano mo malandas ini nga kahadlok? Ang hulubaton nagapadayon: “Apang sia nga nagasalig kay Jehova pagaamligan.” (Hulubaton 29:25) Agod matukod ina nga pagsalig kay Jehova, dapat mo maeksperiensiahan ang pagsakdag sang Dios kon yara ka sa mabudlay nga kahimtangan. Magpangamuyo kay Jehova, kag magpangabay sa iya nga hatagan ka sing kaisog sa paghimo bisan sang gagmay nga mga desisyon may kahilabtanan sa imo pagsimba. Sing amat-amat, ang imo pagtuo kag pagsalig kay Jehova magatubo tubtob sa punto nga makahimo ka na sing dalagku nga mga desisyon nahisuno sa kabubut-on sang Dios.

Ang posisyon kag kabantugan ni Nicodemo subong isa ka katapo sang nagagahom nga grupo mahimo man nga nagpugong sa iya nga himuon ang importante nga tikang nga isikway ang kaugalingon. Sadto, mahimo nga importante gid para sa iya ang iya posisyon subong katapo sang Sanhedrin. Nagapangalag-ag ka bala nga mangin sumulunod ni Cristo bangod basi madula mo ang bantog nga posisyon sa katilingban ukon isakripisyo ang pila ka palaabuton nga pag-uswag? Wala sa sini nga mga butang ang mapaanggid sa kadungganan nga makaalagad sa Labing Mataas sa uniberso, nga handa maghatag sang imo mga pangabay nga nahisuno sa iya kabubut-on.—Salmo 10:17; 83:18; 145:18.

Ang isa pa ka posible nga rason sang pagpabuyanbuyan ni Nicodemo mahimo nga may labot sa iya manggad. Subong isa ka Fariseo, mahimo nga naimpluwensiahan sia sang iban, “nga mga mahigugmaon sang kuwarta.” (Lucas 16:14) Ang kamatuoran nga masarangan niya ang malahalon nga sinimbog nga mirra kag aloe nagapamatuod sang iya manggad. Ang iban sa karon nagapalantang sang ila desisyon nga batunon ang mga responsabilidad sang isa ka Cristiano bangod nabalaka sila sa ila materyal nga mga pagkabutang. Apang, naglaygay si Jesus sa iya mga sumulunod: “Mag-untat sa pagkabalaka tuhoy sa inyo mga kalag kon ano ang inyo kaunon ukon kon ano ang inyo imnon, ukon tuhoy sa inyo mga lawas kon ano ang inyo isuksok. . . . Kay ang inyo langitnon nga Amay nakahibalo nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang. Padayon, nian, nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ining tanan iban pa nga mga butang idugang sa inyo.”—Mateo 6:25-33.

Daku ang Iya Nawasi

Sing makawiwili, ang kasaysayan tuhoy kay Nicodemo, nga mabasa lamang sa Ebanghelyo ni Juan, wala magsambit kon bala nangin sumulunod sia ni Jesus ukon indi. Suno sa isa ka tradisyon, si Nicodemo nagdampig kay Jesus, nagpabawtismo, ginhingabot sang mga Judiyo, ginpahalin sa iya posisyon, kag ginpahalin sang ulihi sa Jerusalem. Ano man ang kahimtangan,  isa ka butang ang pat-od: Daku ang iya nawasi paagi sa pagpabuyanbuyan sang yari pa si Jesus sa duta.

Kon nagsugod sa pagsunod si Nicodemo kay Jesus sa tion nga una niya nga nakilala ang Ginuo, nangin suod kuntani sia nga disipulo ni Jesus. Bangod sang ihibalo, paghantop, pagkamapainubuson, kag pagbatyag sang espirituwal nga kinahanglanon ni Nicodemo, nangin tumalagsahon kuntani sia nga disipulo. Huo, nabatian niya kuntani ang dalayawon nga mga pamulongpulong sang Daku nga Manunudlo, natun-an ang importante nga mga leksion sa mga ilustrasyon ni Jesus, nasaksihan ang makatilingala nga mga milagro nga ginhimo ni Jesus, kag napabakod sang nagapaalam nga mga laygay ni Jesus sa iya mga apostoles. Apang nawasi niya ini tanan.

Ang pag-alang-alang ni Nicodemo nangin isa ka daku nga kadulaan sa iya. Lakip sa sini ang mahigugmaon nga pangagda ni Jesus: “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papagsikon ko kamo. Itakud ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sing kaumpawan sa inyo mga kalag. Kay ang akon gota mahulas kag ang akon lulan mamag-an.” (Mateo 11:28-30) Nawasi ni Nicodemo ang kahigayunan nga maeksperiensiahan ini nga kaumpawan sing literal gikan kay Jesus mismo!

Kamusta Ikaw?

Sugod sang 1914, presente si Jesucristo sa langit subong Hari sa langitnon nga Ginharian sang Dios. Nagatagna kon ano ang mahanabo sa tion sang iya presensia, lakip ini sa iya mga ginsiling: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Antes mag-abot ang katapusan, ining bug-os kalibutan nga pagbantala dapat matuman. Nalipay si Jesucristo nga ang di-himpit nga mga tawo makigbahin sa sini. Mahimo ka man makapakigbahin sa sini nga hilikuton.

Ginkilala ni Nicodemo nga si Jesus naghalin sa Dios. (Juan 3:2) Paagi sa pagtuon sang Biblia, mahimo nga nakahinakop ka man sing subong sini. Mahimo nga nagbag-o ka na sa imo pagkabuhi agod magpahisuno sa mga talaksan sang Biblia. Mahimo nga nagatambong ka na gani sa mga miting sang mga Saksi ni Jehova agod magtuon sing dugang pa sang Biblia. Dalayawon ining imo mga panikasog. Apang, dapat kapin pa ang ginhimo ni Nicodemo sangsa ipakita lamang nga nahangpan niya nga si Jesus ginpadala sang Dios. Dapat “isikway niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos adlaw-adlaw kag magsunod [kay Jesus] sing padayon.”—Lucas 9:23.

Talupangda ang ginasiling sa aton ni apostol Pablo. Sia nagsulat: “Nagapangabudlay kaupod niya, nagapakiluoy man kami nga indi ninyo pagbatunon ang di-bagay nga kaluoy sang Dios kag wasihon ang katuyuan sini. Kay nagasiling sia: ‘Sa tion nga nahamut-an ginpamatian ko ikaw, kag sa adlaw sang kaluwasan gintabangan ko ikaw.’ Yari karon! Karon amo ang tion nga labi pa nga nahamut-an. Yari karon! Karon amo ang adlaw sang kaluwasan.”—2 Corinto 6:1, 2.

Karon na ang tion nga palambuon ang pagtuo nga magapahulag sa imo nga magpanghikot. Agod mahimo ina, pamalandungi ang mga butang nga ginatun-an mo sa Biblia. Magpangamuyo kay Jehova, kag magpangayo sing bulig sa iya agod mapakita ini nga pagtuo. Samtang maeksperiensiahan mo ang iya bulig, ang imo pagpasalamat kag gugma para sa iya magapahulag sa imo nga ‘isikway ang imo kaugalingon kag pas-anon ang imo usok sang pag-antos adlaw-adlaw kag magsunod kay Jesucristo sing padayon.’ Magapanghikot ka na bala karon?

[Retrato sa pahina 9]

Sang primero, maisugon nga nagdampig si Nicodemo kay Jesus

[Retrato sa pahina 9]

Walay sapayan sang pagpamatok, nagbulig si Nicodemo sa paghanda sang bangkay ni Jesus agod ilubong

[Retrato sa pahina 10]

Ang personal nga pagtuon kag pangamuyo makapalig-on sa imo nga magpanghikot

[Retrato sa pahina 10]

Batunon mo bala ang pribilehiyo nga magpangabudlay sa idalom sang pagpanguna ni Jesucristo?