Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jesus Nagaluwas—Paano?

Si Jesus Nagaluwas—Paano?

 Si Jesus Nagaluwas​—⁠Paano?

“Si Jesus nagaluwas!” “Si Jesus ang amon Manluluwas!” Sa madamo nga pungsod sa bug-os nga kalibutan, ini nga mga mensahe ginabutang sa mga dingding sang mga tinukod kag sa iban pa nga publiko nga mga duog. Minilyon ka tawo ang sinsero nga nagatuo nga si Jesus amo ang ila Manluluwas. Kon pamangkuton mo gani sila, “Paano kita ginaluwas ni Jesus?” mahimo magasabat sila, “Si Jesus napatay tungod sa aton” ukon, “Si Jesus napatay tungod sa aton mga sala.” Huo, ang kamatayon ni Jesus nagapaposible nga maluwas kita. Apang paano mabayaran sang kamatayon sang isa ka tawo ang mga kasal-anan sang madamo? Kon ginpamangkot ka, “Paano kita maluwas sang kamatayon ni Jesus?” ano ang isabat mo?

ANG sabat nga ginahatag sang Biblia sa sining pamangkot simple kaayo apang maathag kag puno sing kahulugan. Apang agod mahangpan ang kahulugan sini, dapat anay naton tamdon ang kabuhi kag kamatayon ni Jesus subong solusyon sa mabudlay gid nga problema. Paagi lamang sini nga mahangpan naton sing husto ang daku nga balor sang kamatayon ni Jesus.

Sa paghatag ni Jesus sang iya kabuhi, ginalubad sang Dios ang kahimtangan nga nag-utwas sang nagpakasala si Adan. Daw ano gid nga trahedya yadto nga sala! Ang una-una nga tawo kag ang iya asawa, si Eva, himpit. Ang matahom nga hardin sang Eden amo ang ila puluy-an. Ginhatagan sila sang Dios sing mapuslanon nga hilikuton nga atipanon ang ila hardin nga puluy-an. Mahigugmaon nila nga dumalahan ang iban pa nga buhi nga mga tinuga sa duta. Kag samtang nagamuad ang mga tawo kag ginapuno ang duta sing minilyon sang  ila sahi, pasangkaron nila ang paraiso tubtob sa mga dulunan sang duta. (Genesis 1:28) Daw ano ka makalilipay kag makakulunyag nga hilikuton ang ginhatag sa ila! Dugang pa, mahigugmaon sila nga magapakig-upod sa isa kag isa. (Genesis 2:18) Wala sila sing kulang. Ang malipayon nga kabuhi nga dayon yara sa atubangan nila.

Mabudlay handurawon kon paano nagpakasala sanday Adan kag Eva. Apang ang nahaunang tawhanon nga mag-asawa nagrebelde sa isa mismo nga nagtuga sa ila​—⁠si Jehova nga Dios. Naggamit sang man-ug, ginlimbungan si Eva sang espiritu nga tinuga nga si Satanas nga Yawa nga lapason si Jehova, kag si Adan nagsunod sa iya.​—⁠Genesis 3:1-6.

Wala gid sing duhaduha kon ano ang himuon sang Manunuga kanday Adan kag Eva. Ginpaathag na niya sing maayo ang resulta sang pagkadimatinumanon, nga nagasiling: “Gikan sa tagsa ka kahoy sa hardin mahimo ka makakaon nga may kaayawan. Apang tuhoy sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain indi ka magkaon gikan sini, kay sa adlaw nga magkaon ka gikan sini mapatay ka nga totoo.” (Genesis 2:​16, 17) Ang isa ka importante gid nga pamangkot nagakinahanglan karon sing sabat.

Ang Katawhan Nagaatubang sing Mabudlay nga Problema

Ang una nga sala nagtuga sang serioso gid nga problema para sa katawhan. Si Adan nagsugod anay sa pagkabuhi subong isa ka himpit nga tawo. Gani, ang iya mga anak makaagom kuntani sing himpit nga kabuhi nga walay katapusan. Apang, si Adan nagpakasala antes sia makatigayon sing anak. Ang bug-os nga tawhanon nga rasa yara pa sa iya balikawang sang nabaton niya ang pamatbat: “Sa balhas sang imo nawong magakaon ka sing tinapay tubtob nga magbalik ka sa duta, kay gikan sini ginkuha ka. Kay yab-ok ka kag sa yab-ok magabalik ka.” (Genesis 3:19) Gani sang nagpakasala si Adan kag napatay subong sang ginsiling sang Dios nga mahanabo sa iya, ang tanan nga katawhan ginpamatbatan nga mapatay upod sa iya.

Sing nagakaigo, si apostol Pablo nagsulat sang ulihi: “Paagi sa isa ka tawo [si Adan] nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag busa ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” (Roma 5:12) Huo, bangod sang una nga sala, ang mga anak nga mabun-ag kuntani nga himpit nga may kabuhi nga walay katapusan sa unhan nila ginpanganak nga magabalatian, magatigulang, kag mapatay.

“Indi ina makatarunganon,” mahimo isiling sang isa. “Indi kami ang nagpili nga indi pagtumanon ang Dios​—⁠si Adan ang naghimo sini. Ngaa madula namon ang amon paglaum para sa walay katapusan nga kabuhi kag kalipay?” Nahibaluan naton nga kon ipabilanggo sang korte ang isa ka anak bangod nangawat sing salakyan ang iya amay, ang anak makatarunganon nga makareklamo: “Indi ini makatarunganon! Wala ako sing nahimo nga sala.”​—⁠Deuteronomio 24:16.

Paagi sa pagsulay sa nahaunang lalaki kag babayi sa pagpakasala, si Satanas mahimo naghinakop nga mabutang niya ang Dios sa isa ka mabudlay gid nga kahimtangan. Ang Yawa nagsalakay sa maaga gid nga bahin sang maragtas sang tawhanon nga rasa​—⁠antes pa mabun-ag ang bisan sin-o nga anak. Sang panahon nga nagpakasala si Adan, ang isa ka importante nga pamangkot amo, Ano ang himuon ni Jehova sa mga mangin anak nanday Adan kag Eva?

Ginhimo ni Jehova nga Dios kon ano gid ang nagakaigo kag makatarunganon. “Malayo sa matuod nga Dios nga maghimo sia sing pagkamalaut, kag maghikot sing di-makatarunganon ang Labing Gamhanan!” siling sang matarong nga lalaki nga si Elihu. (Job 34:10) Kag tuhoy kay Jehova, si manalagna Moises nagsulat: “Ang Igang, himpit ang iya binuhatan, kay ang tanan niya nga dalanon katarungan. Isa ka Dios sang katutom, nga sa iya wala sing inhustisya; matarong kag matadlong sia.” (Deuteronomio 32:4) Ang solusyon nga ginhatag sang matuod nga Dios sa problema nga tuga sang pagpakasala ni Adan wala magkuha  sang aton kahigayunan para sa kabuhi nga walay katapusan sa paraiso nga duta.

Ang Dios Nagaaman sing Himpit nga Solusyon

Binagbinaga ang solusyon nga ginhimos sang Dios sa pamatbat nga ginhatag niya kay Satanas nga Yawa. Si Jehova nagsiling kay Satanas: “Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi [ang langitnon nga organisasyon sang Dios] kag sa tunga sang imo binhi [ang kalibutan nga ginagamhan ni Satanas] kag sang iya binhi [si Jesucristo]. Dugmukon ka [si Satanas] niya sa ulo kag dugmukon mo sia sa tikod [kamatayon ni Jesus].” (Genesis 3:15) Sa sining nahauna nga tagna sang Biblia, ginpatuhuyan ni Jehova ang iya katuyuan nga magkari sa duta ang iya langitnon nga espiritu nga Anak agod magkabuhi subong ang himpit nga tawo nga si Jesus kag nian mapatay​—⁠dugmukon sa tikod​—⁠sa sining walay kasal-anan nga kahimtangan.

Ngaa ginkinahanglan sang Dios ang kamatayon sang isa ka himpit nga tawo? Ti, ano ang silot ni Jehova nga Dios kay Adan kon magpakasala sia? Indi bala kamatayon? (Genesis 2:​16, 17) “Ang bayad nga ginabayad sa sala amo ang kamatayon,” sulat ni apostol Pablo. (Roma 6:23) Ginbayaran ni Adan ang iya kasal-anan sang iya mismo kamatayon. Ginhatagan sia sing kabuhi, ginpili niya ang sala, kag napatay sia subong silot sa iya sala. (Genesis 3:19) Kamusta naman ang pagpakamalaut nga naagom sang bug-os nga tawhanon nga rasa bangod sina nga sala? Ang kamatayon kinahanglanon agod matumbasan ang ila mga sala. Apang kay sin-o kamatayon ang makatarunganon nga makatabon sang mga kalapasan sang tanan nga katawhan?

Ang Kasuguan sang Dios sa dumaan nga pungsod sang Israel nagapatuman sang “kalag sa kalag [ukon, kabuhi sa kabuhi].” (Exodo 21:23) Suno sa sining legal nga prinsipio, ang kamatayon nga nagatabon sang mga kalapasan sang katawhan dapat nga may balor nga katumbas sa nadula ni Adan. Paagi lamang sa kamatayon sang isa pa ka himpit nga tawo nga mabayaran ang sala. Si Jesus amo sini nga tawo. Sa pagkamatuod, si Jesus amo ang “katumbas nga gawad” para maluwas ang tanan nga galawaron nga katawhan gikan kay Adan.​—⁠1 Timoteo 2:⁠6; Roma 5:​16, 17.

Ang Kamatayon ni Jesus May Daku nga Balor

Ang kamatayon ni Adan wala sing balor; takus sia mapatay bangod sang iya sala. Apang, ang kamatayon ni Jesus may daku nga balor bangod napatay sia nga walay sala. Mabaton ni Jehova nga Dios ang balor sang himpit nga kabuhi ni Jesus subong gawad para sa matinumanon nga mga kaliwat sang makasasala nga si Adan. Kag ang balor sang halad ni Jesus indi lamang bayad para sa aton nagligad nga mga sala. Kon amo sini, kuntani wala kita sing palaabuton. Bangod ginpanamkon sa sala, mahimo kita liwat nga magpakasala. (Salmo 51:5) Daw ano gid ang aton pasalamat nga ang kamatayon ni Jesus nagahatag sa aton sing kahigayunan agod maagom ang kahimpitan nga gintuyo una ni Jehova para sa mga anak nanday Adan kag Eva!

Si Adan mahimo mapaanggid sa isa ka amay nga napatay kag nagbilin sa aton sing madamo nga kautangan (sala) amo nga wala na sing paagi nga makabayad pa kita. Sa pihak nga bahin, si Jesus kaangay sang isa ka maayo nga amay nga napatay kag nagbilin sa aton sing bugana nga palanublion nga wala lamang nagahilway sa aton gikan sa daku nga utang nga ginpapas-an ni Adan sa aton kundi nagaaman man sing bastante agod magkabuhi kita sing dayon. Ang kamatayon ni Jesus indi lamang pagdula sang nagligad nga mga sala; isa man ini ka makalilipay nga aman para sa aton palaabuton.

Si Jesus nagaluwas bangod napatay sia para sa aton. Kag daw ano gid ka hamili nga aman ang iya kamatayon! Kon hangpon naton ini subong isa ka bahin sang solusyon sang Dios sa masibod nga problema sang sala ni Adan, ang aton pagtuo kay Jehova kag sa iya paagi sang paghimo sang mga butang ginapabakod. Huo, ang kamatayon ni Jesus isa ka paagi sang pagluwas kay “bisan sin-o nga magtuo” sa iya gikan sa sala, balatian, katigulangon, kag kamatayon mismo. (Juan 3:16) Nagapasalamat ka bala sa Dios bangod sang paghimo sining mahigugmaon nga kahimusan para sa aton kaluwasan?

[Retrato sa pahina 5]

Si Adan nagdala sang sala kag kamatayon sa katawhan

[Retrato sa pahina 6]

Si Jehova nag-aman sing himpit nga solusyon