Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Ano ang Himuon sang Ginharian sang Dios

Kon Ano ang Himuon sang Ginharian sang Dios

“Magkari ang imo ginharian. Paghimuon ang imo kabubut-on, kon paano sa langit, subong man sa duta.”—MATEO 6:10.

1. Ano ang kahulugan sang pagkari sang Ginharian sang Dios?

SANG gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga ipangamuyo ang Ginharian sang Dios, nakahibalo sia nga ang pagkari sini magatapos sang linibo ka tuig nga paggahom sang tawo nga hilway sa Dios. Sa kabug-usan sadto nga tion, ang kabubut-on sang Dios wala ginhimo sa duta sa kabilugan. (Salmo 147:19, 20) Apang sa tapos matukod ang Ginharian sa langit, ang kabubut-on sang Dios pagahimuon bisan diin. Ang tion para sa makahalawhaw nga pagbalhin halin sa paggahom sang tawo pakadto sa langitnon nga paggahom sang Ginharian sang Dios malapit na gid.

2. Ano ang magatanda sang pagbalhin gikan sa paggahom sang tawo padulong sa paggahom sang Ginharian?

2 Nagatanda sini nga pagbalhin amo ang panag-on sang tion nga gintawag ni Jesus nga “dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, wala, kag indi  na gid mahanabo.” (Mateo 24:21) Wala ginasugid sang Biblia kon daw ano kalawig ina nga tion, apang ang mga kalamidad nga mahanabo malain pa sangsa bisan ano nga nakita na sang kalibutan. Sa pamuno sang dakung kapipit-an, may mahanabo nga magapakibang gid sa kalabanan nga tawo sa duta: ang paglaglag sa tanan butig nga relihion. Indi ina magapakibang sa mga Saksi ni Jehova, kay madugay na nila ini ginahulat. (Bugna 17:1, 15-17; 18:1-24) Ang dakung kapipit-an matapos sa Armagedon kon dugmukon na sang Ginharian sang Dios ang bug-os nga sistema ni Satanas.—Daniel 2:44; Bugna 16:14, 16.

3. Paano ginlaragway ni Jeremias ang madangatan sang mga di-matinumanon?

3 Ano ang buot silingon sini sa mga tawo nga ‘wala nagakilala sa Dios kag wala nagatuman sang maayong balita’ tuhoy sa iya langitnon nga Ginharian sa mga kamot ni Cristo? (2 Tesalonica 1:6-9) Ang tagna sang Biblia nagasugid sa aton: “Yari karon! Isa ka kalamidad ang magadangat sa pungsod kag pungsod, kag isa ka daku nga unos ang pukawon gikan sa pinakaukbong nga mga bahin sang duta. Kag ang mga pinatay ni Jehova sa sina nga adlaw pat-od gid nga mangin kutob sa isa ka ukbong sang duta tubtob sa isa ka ukbong sang duta. Indi sila paghayaan, ni tipunon ukon ilubong sila. Mangin subong sila sang ipot sa kadaygan sang duta.”—Jeremias 25:32, 33.

Ang Katapusan Sang Kalautan

4. Ngaa may rason gid si Jehova nga laglagon ining malauton nga sistema?

4 Sa sulod sang linibo ka tuig, gintugutan ni Jehova nga Dios ang kalautan, tuman na kalawig para makita sang matarong-sing-tagipusuon nga katawhan nga ang paggahom sang tawo isa ka kapahamakan. Halimbawa, sa ika-20 nga siglo lamang, kapin sa 150 milyones ka tawo ang napatay sa mga inaway, mga rebolusyon, kag iban pa nga sibil nga mga kagamo, suno sa isa ka tiliman-an. Ang kalainan sang tawo ilabi na nga nakita sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II sang mga 50 milyones ang ginpatay, kag madamo sa ila ang napatay sing makasiligni sa mga kampo konsentrasyon sang mga Nazi. Suno gid sa gintagna sang Biblia, sa aton tion ‘ang malaut nga mga tawo kag mga impostor nagalain kag nagalain pa.’ (2 Timoteo 3:1-5, 13) Sa karon, ang imoralidad, krimen, kasingki, kagarukan, kag pagtamay sa mga talaksan sang Dios lapnag kaayo. Sa amo, may rason gid si Jehova nga laglagon ining malauton nga sistema.

5, 6. Ilaragway ang kalautan nga nagluntad anay sa dumaan nga Canaan.

5 Ang kahimtangan karon kaangay sadto anay sa Canaan mga 3,500 ka tuig na ang nagligad. Ang Biblia nagasiling: “Ang tanan nga butang nga kalangil-aran kay Jehova nga ginadumtan niya ginhimo nila sa ila mga dios, kay bisan ang ila mga anak nga lalaki kag ang ila mga anak nga babayi tayuyon nila nga ginasunog sa kalayo para sa ila mga dios.” (Deuteronomio 12:31) Si Jehova nagpahibalo sa pungsod sang Israel: “Bangod sa kalautan sining mga pungsod nga gintabog sila ni Jehova nga imo Dios gikan sa imo atubangan.” (Deuteronomio 9:5) Ang istoryador sang Biblia nga si Henry H. Halley nagsiling: “Ang pagsimba kay Baal, kay Astoret, kag sa iban pa nga Canaanhon nga mga dios nalakip sa sobra gid nga mga pagpatuyang; ang ila mga templo mga sentro sang kalautan.”

6 Ginpakita ni Halley kon daw ano gid ka daku ang ila kalautan, kay sa isa sang madamo sina nga duog, ang mga arkeologo “nakatukib sing madamong banga nga may unod nga mga bangkay sang mga bata nga ginhalad kay Baal.” Sia nagsiling: “Ang bug-os nga duog napamatud-an nga isa ka patyo para sa bag-ong bun-ag nga mga lapsag. . . . Ang mga Canaanhon nagsimba, paagi sa imoral nga pagpatuyang, subong isa ka relihioso nga rito, sa atubangan sang ila mga dios; kag nian, paagi sa pagpatay sa ila panganay nga mga anak, subong halad sa sini man nga mga dios. Ang pungsod sang Canaan daw nangin isa ka sahi sang Sodoma kag Gomorra sa pungsudnon nga kasangkaron. . . . May kinamatarong pa bala sa pagluntad ang isa ka sibilisasyon nga subong sina ka makangilil-ad sa kalainan kag kapintas? . . . Ang mga arkeologo nga nagkutkot sa mga kagulub-an sang Canaanhon nga mga siudad natingala kon ngaa wala sila paglaglaga sang Dios sing mas maaga pa sangsa ginhimo niya.”

Pagpanubli Sang Duta

7, 8. Paano tinluan sang Dios ining duta?

7 Subong nga gintinluan sang Dios ang Canaan, sa dili madugay tinluan niya ang bug-os nga  duta kag ihatag ini sa mga nagahimo sang iya kabubut-on. “Ang mga matadlong amo ang magapuyo sa duta, kag ang di-salawayon amo ang magapabilin sa sini. Kon tuhoy sa mga malauton, utdon sila gikan sa duta.” (Hulubaton 2:21, 22) Kag ang salmista nagsiling: “Sa diutay pa nga tion, kag ang malauton wala na . . Apang ang mga mahagop magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.” (Salmo 37:10, 11) Si Satanas dulaon man, agod “indi na niya mapatalang ang mga pungsod tubtob matapos ang isa ka libo ka tuig.” (Bugna 20:1-3) Huo, “ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.”—1 Juan 2:17.

8 Sa pagsumaryo sang makalilipay nga paglaum para sa mga luyag magkabuhi sing dayon sa duta, si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga malulo, kay sila magapanubli sang duta.” (Mateo 5:5) Mahimo ginapatuhuyan niya ang Salmo 37:29, nga nagtagna: “Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.” Nakahibalo si Jesus nga katuyuan ni Jehova nga magkabuhi sing dayon sa paraiso nga duta ang mga matarong sing tagipusuon. Si Jehova nagsiling: “Ako ang naghimo sang duta, sang katawhan kag sang mga sapat nga yara sa kadaygan sang duta paagi sa akon dakung gahom . . . , kag ginhatag ko ini sa bisan sin-o nga napamatud-an nga matarong sa akon mga mata.”—Jeremias 27:5.

Isa ka Tumalagsahon nga Bag-ong Kalibutan

9. Ano nga sahi sang kalibutan ang paluntaron sang Ginharian sang Dios?

9 Pagkatapos sang Armagedon, paluntaron sang Ginharian sang Dios ang isa ka tumalagsahon nga “bag-ong duta” nga sa sini “magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Kaumpawan gid para sa mga makalampuwas sa Armagedon nga ining mapiguson nga malauton nga sistema sang mga butang wala na! Daku gid ang ila kalipay nga makasulod sa bag-ong kalibutan sa idalom sang langitnon nga panguluhan sang Ginharian, nga nagapaabot sing tumalagsahon nga mga pagpakamaayo kag kabuhi nga walay katapusan!—Bugna 7:9-17.

10. Anong malain nga mga butang ang indi na magaluntad sa idalom sang paggahom sang Ginharian?

10 Ang katawhan indi na mabutang sa katalagman bangod sang inaway, krimen, gutom, ukon bisan sang makahalalit nga mga sapat. “Makigkatipan ako sa [akon katawhan] sing katipan sang paghidait, kag papason ko sa duta ang makahalalit nga mabaris nga sapat . . . Kag ang kahoy sang latagon magahatag sang iya bunga, kag ang duta mismo magahatag sang iya patubas, kag mangin malig-on sila sa ila duta.” “Salsalon nila ang ila mga espada nga mangin punta sang arado kag ang ila mga bangkaw nga mangin mga galab nga inughagbas. Indi sila magabayaw sing espada, ang pungsod batok sa pungsod, ukon magtuon pa sila sa pagpakig-away. Kag magalingkod sila, ang tagsatagsa sa idalom sang iya puno sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga higuera, kag wala sing magapahadlok sa ila.”—Ezequiel 34:25-28; Miqueas 4:3, 4.

11. Ngaa makasalig kita nga ang pisikal nga mga balatian madula na?

11 Ang balatian, kasubo, kag bisan kamatayon pagadulaon. “Wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’ Ang katawhan nga nagapuyo sa duta amo sila ang napatawad sa ila sala.” (Isaias 33:24) “Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan. . . . ‘Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang.’” (Bugna 21:4, 5) Sang yari sia sa duta, ginpakita ni Jesus ang iya ikasarang sa paghimo sini nga mga butang paagi sa gahom nga ginhatag sang Dios sa iya. Paagi sa pagsakdag sang balaan  nga espiritu, si Jesus naglakat sa bug-os nga pungsod sa pag-ayo sa mga piang kag sa pagbulong sa mga masakiton.—Mateo 15:30, 31.

12. Ano ang paglaum para sa mga patay?

12 May ginhimo pa si Jesus. Ginbanhaw niya ang mga patay. Ano ang reaksion sang mapainubuson nga mga tawo? Sang ginbanhaw niya ang 12-anyos nga dalagita, ang iya mga ginikanan ‘nagkalipay gid sing daku.’ (Marcos 5:42) Isa pa ini ka halimbawa sang himuon ni Jesus sa bug-os nga duta sa idalom sang paggahom sang Ginharian, kay sa sina nga tion “may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” (Binuhatan 24:15) Handurawa lamang ang daku nga kalipay kon ang mga grupo sang minatay banhawon kag mahiusa liwat sa ila mga hinigugma! Pat-od gid nga may daku nga hilikuton sa pagtudlo nga himuon sa idalom sang pagdumala sang Ginharian agod “ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.”—Isaias 11:9.

“May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong”

Ang Pagkasoberano ni Jehova Ginbindikar

13. Paano ipakita ang pagkamatarong sang paggahom sang Dios?

13 Pagkatapos sang isa ka libo ka tuig nga paggahom sang Ginharian, ang pamilya sang mga tawo mapasag-uli na sa himpit nga hunahuna kag lawas. Ang duta mangin isa ka tugob-globo nga hardin sang Eden, isa ka paraiso. Ang paghidait, kalipay, kalig-unan, kag mahigugmaon nga katilingban sang mga tawo matigayon na. Wala pa sing subong sini nga nakita anay sa maragtas sang tawo antes sang paggahom sang Ginharian. Daw ano gid nga kinatuhayan ang makita sa sina nga tion sa ulot sang nagligad nga linibo ka tuig sang miserable nga pagginahom sang mga tawo kag sang dalayawon gid nga pagginahom sang langitnon nga Ginharian sang Dios sa isa ka libo ka tuig! Ang paggahom sang Dios paagi sa iya Ginharian makita nga labaw gid sa tanan nga bahin. Ang kinamatarong sang Dios sa paggahom, ang iya pagkasoberano, bug-os nga mabindikar.

14. Ano ang mahanabo sa mga rebelde kon matapos na ang isa ka libo ka tuig?

14 Sa katapusan sang isa ka libo ka tuig, tugutan ni Jehova ang katawhan sa paggamit sang ila kahilwayan sa pagbuot kon sin-o ang luyag nila nga alagaron. Ginapakita sang Biblia nga “si Satanas pagabuy-an gikan sa iya bilangguan.” Tilawan niya liwat nga patalangon ang mga tawo, ang iban sa ila magapili sing kahilwayan gikan sa Dios. Agod indi na ‘magatindog ang kapipit-an sa ikaduha nga higayon,’ laglagon ni Jehova si Satanas, ang iya mga demonyo, kag ang tanan nga nagarebelde batok sa pagkasoberano ni Jehova. Wala sing isa ang makapamatok nga ang bisan sin-o nga tawo nga laglagon sa sina nga tion wala ginhatagan sing higayon ukon nga ang ila sayop nga dalanon bangod lamang sang pagkadi-himpit. Indi, mangin kaangay sila sa himpit nga sanday Adan kag Eva, nga hungod nga nagpili nga magrebelde batok sa matarong nga paggahom ni Jehova.—Bugna 20:7-10; Nahum 1:9.

Ang mga matutom mapasag-uli sa nagakaigo nga kaangtanan kay Jehova

15. Ano ang mangin kaangtanan sang mga matutom kay Jehova?

15 Sa pihak nga bahin, mahimo pilion sang kalabanan nga tawo nga sakdagon ang pagkasoberano ni Jehova. Bangod wala na ang tanan nga rebelde, ang mga matarong magatindog sa atubangan ni Jehova, kay nakapasar na sila sa katapusan nga pagtilaw sang katutom. Nian ining mga matutom batunon ni Jehova subong iya mga anak. Busa mapasag-uli sila sa kaangtanan sa Dios nga natigayon anay nanday Adan kag Eva antes sila nagrebelde. Gani, ang Roma 8:21 matuman: “Ang tinuga man mismo [katawhan] hilwayon gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag magaagom sing mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.” Si manalagna Isaias nagtagna: “Lamunon [sang Dios] ang kamatayon sing dayon, kag pat-od nga pahiran sang Soberanong Ginuong Jehova ang mga luha gikan sa tanan nga nawong.”—Isaias 25:8.

Ang Paglaum nga Kabuhi nga Walay Katapusan

16. Ngaa nagakaigo nga hulaton sing malangkagon ang padya nga kabuhi nga walay katapusan?

16 Isa gid ka makalilipay nga paglaum ang nagahulat sa mga matutom, sa pagkahibalo nga ihatag sing dayon sang Dios sa ila ang nagalumapaw nga espirituwal kag materyal nga mga benepisyo! Ang salmista makatarunganon nga nagsiling: “Ginahumlad mo ang imo kamot kag ginabusog ang [nagakaigo nga] handum sang tagsa ka butang nga buhi.” (Salmo 145:16) Ginapalig-on ni Jehova yadtong dutan-on nga klase nga  himuon ini nga paglaum sang kabuhi sa Paraiso subong bahin sang ila pagtuo sa iya. Bisan pa nga ang hulusayon tuhoy sa pagkasoberano ni Jehova mas importante, wala niya ginapangabay ang mga tawo sa pag-alagad sa iya nga wala sing ginalauman nga padya. Sa bug-os nga Biblia, ang katutom sa Dios kag ang paglaum nga kabuhi nga dayon magkaupod gid subong kinahanglanon nga mga bahin sang pagtuo sang isa ka Cristiano sa Dios. “Sia nga nagapalapit sa Dios dapat magpati nga amo sia kag nga sia ang nangin manugpadya sadtong hanuot nga nagapangita sa iya.”—Hebreo 11:6.

17. Paano ginpakita ni Jesus nga nagakaigo nga pabakuron kita sang aton paglaum?

17 Si Jesus nagsiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Gin-angot niya diri ang pagkilala sa Dios kag paghibalo sang iya mga katuyuan sa padya nga ginadala sini. Subong isa ka halimbawa, sang ang isa ka makasasala nagpangabay nga dumdumon kon makasulod na si Jesus sa iya Ginharian, si Jesus nagsiling: “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Wala sia magsiling sa tawo nga magtuo bisan nga indi sia makatigayon sing padya. Nahibaluan niya nga luyag ni Jehova nga ang iya mga alagad makatigayon sing paglaum nga kabuhi nga walay katapusan sa paraiso nga duta nga makabulig sa pagpabakod sa ila samtang ginaatubang nila ang nanuhaytuhay nga mga pagtilaw sa sining kalibutan. Sa amo, ang malangkagon nga paghulat sa padya isa ka importante nga bulig sa pagbatas subong isa ka Cristiano.

Ang Palaabuton Sang Ginharian

18, 19. Ano ang mahanabo sa Hari kag sa Ginharian pagkatapos sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom?

18 Sanglit ang Ginharian isa ka kabulig nga panguluhan nga gingamit ni Jehova agod himpiton kag ipasag-uli sa iya ang duta kag ang mga pumuluyo sini, ano na ang mangin papel ni Hari Jesucristo kag sang 144,000 ka hari kag saserdote pagkatapos sang Milenyo? “Masunod, ang katapusan, kon itugyan niya ang ginharian sa iya Dios kag Amay, kon nalaglag na niya ang tanan nga panguluhan kag ang tanan nga awtoridad kag gahom. Kay kinahanglan sia maghari tubtob nga mabutang sang Dios ang tanan nga kaaway sa idalom sang iya mga tiil.”—1 Corinto 15:24, 25.

19 Kon itugyan ni Cristo ang Ginharian sa Dios, paano dapat hangpon ang mga kasulatan nga nagasiling nga magapadayon ini sing dayon? Ang mga hinimuan sang Ginharian magapabilin sing dayon. Si Cristo padunggan sing dayon bangod sang iya ginhimo agod mabindikar ang pagkasoberano sang Dios. Apang bangod ang sala kag kamatayon bug-os na nga madula sa sina nga tion, kag ang katawhan gingawad na, ang pagkinahanglan sa iya subong Manunubos matapos na. Ang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom sang Ginharian matuman man sing bug-os; amo nga indi na kinahanglan nga may kabulig pa nga panguluhan sa tunga ni Jehova kag sang matinumanon nga katawhan. Sa amo, “ang Dios mangin tanan nga butang sa tagsatagsa.”—1 Corinto 15:28.

20. Paano naton mahibaluan kon ano ang palaabuton ni Cristo kag sang 144,000?

20 Ano ang palaabuton nga papel ni Cristo kag sang iya kaupod nga mga manuggahom pagkatapos sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom? Ang Biblia wala nagasugid. Apang, makapat-od kita nga hatagan sila ni Jehova sing madamo pa nga pribilehiyo sang pag-alagad sa bug-os niya nga tinuga. Kabay nga sakdagon naton karon tanan ang pagkasoberano ni Jehova kag mahatagan kita sing kabuhi nga dayon, agod nga sa palaabuton, magkabuhi kita agod mahibaluan kon ano ang katuyuan ni Jehova para sa Hari kag sa iya kaupod nga mga hari kag mga saserdote, subong man para sa iya bug-os makahalawhaw nga uniberso!