Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginatamod Mo Bala ang mga Masingki Subong sa Pagtamod sang Dios?

Ginatamod Mo Bala ang mga Masingki Subong sa Pagtamod sang Dios?

 Ginatamod Mo Bala ang mga Masingki Subong sa Pagtamod sang Dios?

Madugay na nga ginahangad kag ginapadunggan sang mga tawo ang gamhanan nga mga tawo, yadtong nagapakita sing daku nga pisikal nga kusog kag kaisog. Isa sa ila amo ang mitolohiko nga baganihan sang dumaan nga Gresya, si Heracles, ukon si Hercules, subong amo anay ang pagkilala sa iya sang mga Romano.

 SI Heracles isa ka isganan gid nga baganihan nga bantog kaayo, ang pinakamakusog sa mga mangangaway. Suno sa leyenda, isa sia ka dios-tawo, anak sang Griegong dios nga si Zeus, kag ni Alcmene, isa ka tawhanon nga iloy. Ang iya pagkaisganan nagsugod samtang lapsag pa sia sa duyan. Sang ang mahisaon nga diosa nagpadala sing duha ka dalagku nga man-ug agod patyon sia, ginkuga ini ni Heracles. Sang nagdaku na sia, nakig-away sia sa mga inaway, naglutos sa mga gadya, kag nakigsumpong sa kamatayon agod luwason ang isa ka abyan. Ginlaglag man niya ang mga siudad, ginlugos ang mga babayi, ginpahurabog ang isa ka bata nga lalaki gikan sa torre, kag ginpatay ang iya asawa kag kabataan.

Bisan indi isa ka matuod nga tawo, kutob sang una pa ang mito nga si Heracles ginlaragway sa mga sugilanon sang dumaan nga kadutaan nga kilala sa mga Griego. Ginsimba sia sang mga Romano subong isa ka dios; ang mga negosyante kag mga manuglakbay nagpangamuyo sa iya para sa kabuganaan kag pangamlig batok sa katalagman. Ang mga sugilanon tuhoy sa iya pagkaisganan nagwili sa mga tawo sa sulod sang linibo ka tuig.

Ang Ginhalinan Sang Leyenda

Ang mga sugilanon bala tuhoy kay Heracles kag sa iban pa nga mitolohiko nga mga baganihan may basihan gid? Sa isa ka kahulugan, mahimo nga may yara. Ang Biblia nagasugid tuhoy sa isa ka tion, sang maaga nga bahin sang maragtas sang tawo, sang ang “mga dios” kag “mga dios-tawo” nagkabuhi gid sa duta.

Nagalaragway sadto nga dag-on, si Moises nagsulat: “Karon natabo nga sang ang mga tawo nagsugod sa pagbuad sa kadaygan sang duta kag natawo sa ila ang mga anak nga babayi, nakita sang mga anak nga lalaki sang matuod nga Dios ang mga anak nga babayi sang mga tawo, nga matahom sila; kag ila ginpangasawa, nga amo, ang tanan nga ila napilian.”​—⁠Genesis 6:​1, 2.

Yadtong “mga anak nga lalaki sang matuod nga Dios” indi mga tawo; mga anghel sila nga anak sang Dios. (Ipaanggid ang Job 1:​6; 2:​1; 38:​4, 7.) Ang manunulat sang Biblia nga si Judas nagasaysay nga ang pila ka anghel “wala magtipig sang ila orihihal nga kahimtangan kundi nagbiya sang ila kaugalingon nagakaigo nga puluy-an.” (Judas 6) Buot silingon, ginbiyaan nila ang gintangdo sa ila nga lugar sa langitnon nga organisasyon sang Dios bangod ginpasulabi nila nga magpuyo upod sa matahom nga mga babayi sa duta. Gindugang pa ni Judas nga ining rebelyuso nga mga anghel kaangay sang mga tawo sa Sodoma kag Gomorra, nga “nagmakihilawason sing lakas kag nagpatuyang sa unod para sa di-nagakaigo nga paggamit.”​—⁠Judas 7.

Wala ginahatag sang Biblia ang bug-os nga detalye tuhoy sa mga hilikuton sining malinapason nga mga anghel. Apang, ginalaragway sang dumaan nga mga leyenda sang Gresya kag sang iban pa ang madamo nga dios kag diosa nga nagakabuhi sa tunga sang katawhan, kitaon man ukon indi. Kon nagapakatawo sila, maambong gid sila. Sila nagkaon, nag-inom, nagtulog, kag nakighulid sa isa kag isa kag sa mga tawo. Walay sapayan nga mga balaan kag di-mamalatyon kuntani, nagbinutig kag nagpangdaya sila, nagbinangig kag nag-ilinaway, nangsulay kag nanglugos. Ining mitolohiko nga mga kasaysayan mahimo nagapakita, bisan pa sa ginpatahom kag ginpatiko nga porma, sang aktuwal nga mga kahimtangan antes sang Anaw nga ginsambit sa tulun-an nga Genesis sa Biblia.

Mga Gamhanan Sadto, mga Lalaki nga Bantog

Ang malinapason nagmateryalisar nga mga anghel nakighulid sa mga babayi, kag ang mga babayi nagpanganak. Indi sila kinaandan nga kabataan. Mga Nefilim sila, katunga tawo kag katunga anghel. Ang kasaysayan sang Biblia nagasiling: “Ang mga Nefilim yara sa duta sadto nga mga adlaw, kag pagkatapos man sina, sang ang mga anak nga lalaki sang matuod nga Dios padayon nga naghiusa sa mga anak nga babayi sang mga tawo kag nagpanganak sila sa ila, sila ang mga gamhanan sadto, mga lalaki nga bantog.”​—⁠Genesis 6:⁠4.

Ang Hebreong tinaga nga “nefilim” literal nga nagakahulugan “mga manugpukan,” nga mga nagapukan sa iban, ukon ginatunaan sang pagkapukan sang iban, paagi sa masingki nga mga buhat. Sa amo, indi makapakibot nga ang rekord sang Biblia nagdugang: “Ang duta napun-an sing kasingki.” (Genesis 6:11) Ang mitolohiko nga mga dios-tawo, subong ni Heracles kag sang baganihan sang Babilonia nga si Gilgames, kaanggid gid sa mga Nefilim.

Talupangda nga ang mga Nefilim gintawag nga  “mga gamhanan” kag “mga lalaki nga bantog.” Indi kaangay sa matarong nga tawo nga si Noe, nga nagkabuhi sa amo man nga panag-on, ang mga Nefilim indi interesado nga pasanyugon ang kabantugan ni Jehova. Interesado sila sa ila kaugalingon nga kabantugan, himaya, kag reputasyon. Paagi sa gamhanan nga mga buhat, nga walay duhaduha nga naglakip sing kasingki kag pagpaagay sing dugo, natigayon nila ang kabantugan nga ginahandum nila gikan sa di-diosnon nga kalibutan sa palibot nila. Sila ang isganan nga mga baganihan sang panahon nila​—⁠ginkahadlukan, gintahod, kag daw indi madaug.

Samtang ang mga Nefilim kag ang ila malaut nga mga amay nga anghel mahimo nga bantog sa itululok sang ila mga kadungan, pat-od gid nga indi sila bantog sa panulok sang Dios. Ang ila dalanon sang pagkabuhi makangilil-ad. Busa, ang Dios naghikot batok sa makasasala nga mga anghel. Si apostol Pedro nagsulat: “Ang Dios wala magpugong sa pagsilot sa mga anghel nga nakasala, kundi, paagi sa pagtagbong sa ila sa Tartaro, gintugyan sila sa mga buho sang mangitungito nga kadudulman agod itigana sa paghukom; kag wala sia magpugong sa pagsilot sa dumaan nga kalibutan, kundi gintipigan si Noe, isa ka manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang pito pa nga iban sang gin-anaw niya ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo.”​—⁠2 Pedro 2:​4, 5.

Sa bug-os globo nga Anaw, ang rebelyuso nga mga anghel nagbalik sa pagkaespiritu kag makahuluya nga nagbalik sa duog sang mga espiritu. Ginsilutan sila sang Dios paagi sa pagdumili sa ila nga magpakatawo liwat. Ang mga Nefilim, nga labaw-sa-tawo nga mga anak sang malinapason nga mga anghel, nalaglag tanan. Si Noe lamang kag ang iya magamay nga pamilya ang nakalampuwas sa Anaw.

Mga Lalaki nga Bantog Karon

Sa karon, ang mga dios kag mga dios-tawo wala na diri sa duta. Walay sapayan sini, lapnag ang kasingki. Ang mga lalaki nga bantog karon ginahimaya sa mga libro, pelikula, telebisyon, kag musika. Indi gid sila maghunahuna nga itaya ang pihak nga guya, higugmaon ang ila kaaway, pangitaon ang paghidait, magpatawad, ukon magpalayo sa kasingki. (Mateo 5:​39, 44; Roma 12:​17; Efeso 4:​32; 1 Pedro 3:11) Sa baylo, ang modernong-adlaw nga mga gamhanan ginahangad bangod sang ila kusog kag sang ila ikasarang sa pagpakig-away, sa pagtimalos sang ila kaugalingon, kag sa pagbalos sa kasingki sing labaw pa nga kasingki.⁠ *

Ang pagtamod sang Dios sa ila wala magbag-o kutob pa sang mga adlaw ni Noe. Wala man ginahangad ni Jehova ang mga mahigugmaon sang kasingki, ni nawili sia sa ila isganan nga mga buhat. Ang salmista nag-amba: “Si Jehova nagausisa sa matarong subong man sa malaut, kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sang kasingki pat-od nga dumtan sang Iya kalag.”​—⁠Salmo 11:⁠5.

Tuhay nga Sahi Sang Kusog

Kabaliskaran gid sa gamhanan nga mga lalaki sang kasingki amo ang labing bantog nga tawo nga nagkabuhi, si Jesucristo, isa ka tawo sang paghidait. Sang yari sa duta ‘wala [sia] sing ginhimo nga kasingki.’ (Isaias 53:9) Sang nag-abot ang iya mga kaaway agod dakpon sia sa hardin sang Getsemane, may mga espada ang iya mga sumulunod. (Lucas 22:​38, 47-​51) Mahimo sila kuntani mag-organisar sing isa ka hubon nga magapakig-away agod indi sia matugyan sa mga Judiyo.​—⁠Juan 18:⁠36.

Sa katunayan, gingabot ni apostol Pedro ang iya espada agod pangapinan si Jesus, apang ginsilingan sia ni Jesus: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sing espada sa espada mapatay.” (Mateo 26:​51, 52) Huo, ang kasingki nagaresulta sa kasingki, subong sang sulitsulit  nga ginapakita sang tawhanon nga maragtas. Luwas sa kahigayunan nga pangapinan ang iya kaugalingon paagi sa mga hinganiban, may isa pa ka pangapin si Jesus. Nagsiling pa sia kay Pedro: “Nagahunahuna ka bala nga indi ako makapangabay sa akon Amay nga padalhan ako sa sini nga tion sing kapin sa napulog duha ka lehiyon sang mga anghel?”​—⁠Mateo 26:⁠53.

Sa baylo nga maggamit sing kasingki ukon sing pangamlig sang mga anghel, gintugutan ni Jesus nga dakpon sia sang mga nagpatay sa iya. Ngaa? Ang isa ka rason amo nga nahibaluan niya nga wala pa mag-abot ang tion agod dulaon sang iya langitnon nga Amay ang kalautan sa duta. Sa baylo nga mangamot si Jesus sa paghimo sini, nagsalig sia kay Jehova.

Indi ini isa ka kaluyahon kundi isa ka daku nasulod nga kusog. Nagpakita si Jesus sing malig-on nga pagtuo nga tadlungon ni Jehova ang mga butang sa Iya kaugalingon nga tion kag paagi. Bangod sang iya pagkamatinumanon, ginbayaw si Jesus sa posisyon sang kabantugan ikaduha lamang kay Jehova. Si apostol Pablo nagsulat tuhoy kay Jesus: “Nagpaubos sia kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos. Sa sini gid nga rason man ginbayaw sia sang Dios sa mataas gid nga posisyon kag mainayuhon nga ginhatagan sia sing ngalan nga labaw sa tanan iban pa nga ngalan, agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tagsa ka tuhod sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta, kag ang tagsa ka dila dayag nga magakilala nga si Jesucristo Ginuo sa himaya sang Dios nga Amay.”​—⁠Filipos 2:​8-11.

Ang Saad Sang Dios nga Dulaon ang Kasingki

Ginpahisanto sang matuod nga mga Cristiano ang ila kabuhi sa huwaran kag mga panudlo ni Jesus. Wala nila ginahangad ukon ginailog ang kalibutanon nga mga lalaki nga bantog kag ang kasingki. Nahibaluan nila nga sa gintalana nga tion sang Dios, ini sila laglagon sing dayon, sing subong gid kapat-od sa mga malauton sang mga adlaw ni Noe.

Ang Dios amo ang Manunuga sang duta kag sang katawhan. Sia man ang nagakabagay nga Soberano. (Bugna 4:11) Kon ang tawhanon nga hukom may legal nga awtoridad sa paghatag sing hudisyal nga mga desisyon, labaw pa nga may awtoridad ang Dios sa paghimo sini. Ang iya pagtahod sa iya kaugalingon matarong nga mga prinsipio, subong man ang iya gugma sa mga nagahigugma sa iya, magapahulag sa iya nga dulaon ang tanan nga kalautan kag ang mga nagahimo sini.​—⁠Mateo 13:​41, 42; Lucas 17:​26-​30.

Magaresulta ini sa mapinadayunon nga paghidait sa duta, paghidait nga napasad sing malig-on sa hustisya kag pagkamatarong. Ini gintagna sa bantog nga tagna nahanungod kay Jesucristo: “Isa ka bata ang natawo sa aton, isa ka anak nga lalaki ang ginhatag sa aton; kag ang prinsipenhon nga paggahom mangin sa iya abaga. Kag ang iya ngalan pagatawgon nga Makatilingala nga Manuglaygay, Gamhanan nga Dios, Dayon nga Amay, Prinsipe sang Paghidait. Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan, sa trono ni David kag sa iya ginharian agod tukuron ini sing malig-on kag sakdagon ini paagi sa katarungan kag paagi sa pagkamatarong, kutob karon kag tubtob sa tion nga walay latid. Ang kakugi mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang magahimo sini.”​—⁠Isaias 9:​6, 7.

May maayo gid nga rason, nian, nga pamatian sang mga Cristiano ang inspirado nga laygay sang una: “Dili ka mahisa sa tawo nga masingki, ukon dili pagpilia ang bisan ano sa iya mga dalanon. Kay ang malimbungon nga tawo kangil-aran kay Jehova, apang ang Iya pagpakigsuod yara sa mga matadlong.”​—⁠Hulubaton 3:​31, 32.

[Nota]

^ par. 17 Ang masingki nga mga karakter sa madamo nga hampang sa video kag science fiction nga mga pelikula masami nga nagapabanaag sining malain, masingki nga mga kinaiya sing grabe pa.

[Blurb sa pahina 29]

ANG MODERNONG-ADLAW NGA MGA GAMHANAN GINAHANGAD BANGOD SANG ILA KUSOG KAG SANG ILA IKASARANG SA PAGBALOS SA KASINGKI SING LABAW PA NGA KASINGKI

[Picture Credit Line sa pahina 26]

Alinari/Art Resource, NY