Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano si Jesucristo Makabulig sa Aton

Kon Paano si Jesucristo Makabulig sa Aton

 Kon Paano si Jesucristo Makabulig sa Aton

TUMALAGSAHON gid ang ginhimo ni Jesucristo sang yari sia sa duta agod buligan ang mga tawo. Matuod gid ini amo nga, sa tapos maasoy ang madamo nga hitabo sa kabuhi ni Jesus, ang isa nga nakasaksi nagsiling: “Sa pagkamatuod, may madamong iban pa nga mga butang nga ginhimo ni Jesus, nga, kon isulat ang tanan nga detalye sini, sa banta ko, bisan ang kalibutan indi makapaigo sang mga linukot nga nasulat.” (Juan 21:25) Sanglit madamo sing nahimo si Jesus sa duta, mahimo mamangkot kita: ‘Paano sia mangin aton mananabang sa langit? Makabenepisyo bala kita karon sa malulo nga pagkamainawaon ni Jesus?’

Ang sabat makapapagsik kag makapalig-on gid. Ginasugiran kita sang Biblia nga nagsulod si Cristo “sa langit mismo, agod magpakita karon sa atubangan sang persona sang Dios para sa aton.” (Hebreo 9:24) Ano ang ginhimo niya para sa aton? Si apostol Pablo nagpaathag: “Si Cristo nagsulod, indi, indi upod sa dugo sang mga kanding kag tinday nga mga baka, kundi upod sa iya kaugalingon nga dugo, sing makaisa gid lang sa balaan nga duog [ang “langit mismo”] kag nakatigayon sing pagluwas nga dayon para sa aton.”​—⁠Hebreo 9:12; 1 Juan 2:⁠2.

Isa gid ina ka maayong balita! Sa baylo nga ginatapos ang maayo nga hilikuton ni Jesus para sa mga tawo, ang pagkayab niya sa langit nagpaposible sa iya nga mahimo ang kapin pa sa katawhan. Amo sina bangod ang Dios, sa iya daku nga di-bagay nga kaayo, nagtangdo kay Jesus nga mag-alagad subong “isa ka pangpubliko nga alagad”​—⁠isa ka mataas nga saserdote​—⁠“sa tuo sang trono sang Pagkahalangdon sa mga langit.”​—⁠Hebreo 8:​1, 2.

“Isa ka Pangpubliko nga Alagad”

Kon amo, sa langit, si Jesus mangin isa ka pangpubliko nga alagad para sa katawhan. Himuon niya ang hilikuton kaangay sang ginhimo anay sang mataas nga saserdote sa Israel para sa mga sumilimba sang Dios sang una nga panahon. Kag ano ina nga hilikuton? Si Pablo nagpaathag: “Ang tagsa ka mataas nga saserdote ginatangduan sa paghalad sing mga dulot kag mga halad; gani kinahanglan nga ining isa [ang nagkayab nga si Jesucristo] man may iya nga inughalad.”​—⁠Hebreo 8:⁠3.

May inughalad si Jesus nga labaw gid sangsa gindulot sang dumaan nga mataas nga saserdote. “Kon ang dugo sang mga kanding kag mga toro” makahatag sing espirituwal nga katinlo sa dumaan nga Israel, “daw ano pa gid [nga] ang dugo ni Cristo . . . makatinlo sang aton konsiensia gikan sa patay nga mga buhat agod maghimo kita sing sagrado nga pag-alagad sa buhi nga Dios?”​—⁠Hebreo 9:​13, 14.

Si Jesus isa man ka tumalagsahon nga pangpubliko nga alagad bangod ginhatagan sia sing pagkadi-mamalatyon. Sa dumaan nga Israel “madamo ang nangin mga saserdote nga nagbulosbulos bangod nasablagan sila sang kamatayon sa pagpadayon sing subong.” Apang kamusta naman si Jesus? Si Pablo nagsulat “Sia . . . nangin saserdote nga wala sing magabulos. Gani masarangan niya nga luwason sing bug-os ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, bangod pirme sia  nagakabuhi sa pagpangabay para sa ila.” (Hebreo 7:​23-25; Roma 6:⁠9) Huo, sa tuo sang Dios sa langit, may yara kita pangpubliko nga alagad nga ‘pirme nagakabuhi sa pagpangabay para sa aton.’ Hunahunaa lamang kon ano ang kahulugan sina para sa aton karon!

Sang yari pa si Jesus sa duta, nagpanong ang mga tawo sa iya agod mangayo sing bulig, kag malawig gid kon kaisa ang ila ginlakbay agod matigayon ang iya bulig. (Mateo 4:​24, 25) Sa langit, si Jesus mahapos mapalapitan sang mga tawo sang tanan nga pungsod. Bangod sang iya langitnon nga posisyon, nakahanda sia pirme subong isa ka pangpubliko nga alagad.

Ano nga Sahi Sang Mataas nga Saserdote si Jesus?

Ang paglaragway kay Jesucristo sa mga kasaysayan sang Ebanghelyo nagapat-od sa aton sang iya pagkamabinuligon kag malulo nga pagkamainawaon. Masinakripisyuhon gid sia sa kaugalingon! Indi lang isa ka bes nga natublag ang iya pag-isahanon sang kinahanglan sila magpahuway sang iya mga disipulo. Sa baylo nga magbatyag nga gindingutan sang hamili nga mga tion sang kalinong, “naluoy sia” sa mga tawo nga nagapangayo sang iya bulig. Bisan pa sang nakapoy, nagutom, kag nauhaw si Jesus, “ginbaton niya sila sing mainayuhon” kag handa sa pagpaiway sang pagkaon agod mabuligan ang sinsero nga mga makasasala.​—⁠Marcos 6:​31-34; Lucas 9:​11-17; Juan 4:​4-6, 31-34.

Bangod sang kaluoy, naghimo sing praktikal nga mga tikang si Jesus agod mahatag ang pisikal, emosyonal, kag espirituwal nga mga kinahanglanon sang mga tawo. (Mateo 9:​35-38; Marcos 6:​35-44) Dugang pa, gintudluan niya sila kon paano masapwan ang nagapadayon nga paumpaw kag lugpay. (Juan 4:​7-30, 39-42) Halimbawa, daw ano ka makagalanyat ang iya personal nga pangagda: “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag.”​—⁠Mateo 11:​28, 29.

Tuman kadaku sang gugma ni Jesus sa mga tawo amo nga sang ulihi ginhatag niya ang iya kabuhi para sa makasasala nga katawhan. (Roma 5:​6-8) Sa sining bahin si apostol Pablo nangatarungan: ‘Sia [Jehova nga Dios] nga wala gani magdingot sang iya kaugalingon nga Anak kundi nagtugyan sa iya para sa aton tanan, ngaa indi man [niya] upod sa iya pag-ihatag sing mainayuhon ang tanan iban pa nga mga butang? . . . Si Cristo Jesus amo ang napatay, huo, ang ginbanhaw gikan sa minatay, nga yara sa tuo sang Dios, nga nagapangabay man para sa aton.’​—⁠Roma 8:​32-34.

Isa ka Mataas nga Saserdote nga Sarang Mahanuklog

Subong isa ka tawo, naeksperiensiahan ni Jesus ang gutom, kauhaw, kakapoy, kalisang, kasakit, kag kamatayon. Ang kahuol kag mga pag-ipit nga iya ginbatas nagsangkap sa iya sa isa ka pinasahi nga paagi sa pag-alagad subong Mataas nga Saserdote para sa nagaantos nga katawhan. Si Pablo nagsulat: “Kinahanglan nga mangin kaangay [si Jesus] sa iya ‘mga kauturan’ sa tanan nga bagay, agod nga sia mangin maluluy-on kag matutom nga mataas nga saserdote sa mga butang may kaangtanan sa Dios, agod mahalad ang nagatumbas nga halad para sa mga sala sang mga tawo. Bangod nga nag-antos sia mismo sang gintilawan, makasarang sia sa pagtabang sa mga ginatilawan.”​—⁠Hebreo 2:​17, 18; 13:⁠8.

Ginpakita ni Jesus nga kalipikado kag handa sia sa pagbulig sa mga tawo nga magsuod sa Dios. Apang, nagakahulugan bala ini nga dapat niya buyukon ang matigdas kag di-maluluy-on nga Dios nga nagapaganot sa pagpatawad? Indi gid, kay ginapasalig kita sang Biblia nga si “Jehova maayo kag handa magpatawad.” Nagasiling man ini: “Kon itu-ad naton ang aton mga sala, matutom kag matarong sia agod magpatawad sa aton sa aton mga sala kag magtinlo sa aton gikan sa tanan nga pagkadimatarong.” (Salmo 86:5; 1 Juan 1:⁠9)  Ang matuod, ginapabanaag sang mahigugmaon nga mga pulong kag mga buhat ni Jesus ang kaawa, kaluoy kag gugma sang iya Amay.​—⁠Juan 5:19; 8:28; 14:​9, 10.

Paano si Jesus nagapaumpaw sa mahinulsulon nga mga makasasala? Paagi sa pagbulig sa ila nga makasapo sing kalipay kag kaayawan sa ila sinsero nga mga panikasog nga pahamut-an ang Dios. Sang magsulat sia sa masigkahinaplas nga mga Cristiano, ginsumaryo ni Pablo ang kahimtangan paagi sa pagsiling: “Busa, bangod nga kita may daku nga mataas nga saserdote nga nakalatas sang mga langit, si Jesus nga Anak sang Dios, magpadayon kita sa aton pagtu-ad sa iya. Kay may yara kita mataas nga saserdote, indi ang isa nga indi mahanuklog sa aton mga kaluyahon, kundi isa nga natilawan na sa tanan nga butang kaangay naton, apang wala sing sala. Gani, magpalapit kita nga may kahilwayan sa paghambal sa trono sang di-bagay nga kaayo, agod makatigayon kita sing kaluoy kag makasapo sing di-bagay nga kaayo subong bulig sa husto nga tion.”​—⁠Hebreo 4:​14-16.

“Bulig sa Husto nga Tion”

Apang, ano ang sarang naton himuon kon nagaatubang sing mga problema nga sa pamatyag naton labaw sa aton masarangan​—⁠malubha nga balatian, makapaluya nga lulan sang pagbatyag nga nakasala, tuman kadaku nga pagluya sing buot, kag kapung-aw? Mahimuslan naton ang mismo nga aman nga pirme ginsaligan ni Jesus​—⁠ang hamili nga pribilehiyo sang pangamuyo. Halimbawa, sang gab-i antes niya ihatag ang iya kabuhi para sa aton, “nagpadayon sia sa pagpangamuyo sing hanuot pa gid; kag ang iya balhas nangin kaangay sang mga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta.” (Lucas 22:44) Huo, nahibaluan ni Jesus ang balatyagon kon nagapangamuyo sing hanuot gid sa Dios. Sia “nagdulot sing mga pag-ampo kag mga pakitluoy sa Isa nga makaluwas sa iya sa kamatayon, nga may mabaskog nga pagsinggit kag mga luha, kag ginpamatian sia nga nahamut-an bangod sang iya diosnon nga kahadlok.”​—⁠Hebreo 5:⁠7.

Nahibaluan ni Jesus kon daw ano ka importante para sa mga tawo nga ‘pamatian nga nahamut-an’ kag mapabakod. (Lucas 22:43) Dugang pa, nagsaad sia: “Kon magpangayo kamo sing bisan ano nga butang sa Amay ihatag niya ini sa inyo sa akon ngalan. . . . Pangayo kag magabaton kamo, agod nga ang inyo kalipay mabug-os.” (Juan 16:​23, 24) Gani, makapangabay kita sa Dios upod ang pagsalig nga pahanugutan niya ang iya Anak sa paggamit sang iya awtoridad kag sang balor sang iya halad nga gawad para sa aton.​—⁠Mateo 28:⁠18.

Makapat-od kita nga sa iya langitnon nga ikasarang, ihatag ni Jesus ang nagakaigo nga sahi sang bulig sa husto nga tion. Halimbawa, kon nakahimo kita sing sala nga hanuot gid naton nga ginahinulsulan, malugpayan kita sa pasalig nga “may mananabang kita upod sa Amay, si Jesucristo, isa nga matarong.” (1 Juan 2:​1, 2) Ang aton  Mananabang kag Manuglipay sa langit magapakitluoy para sa aton agod masabat ang aton mga pangamuyo sa iya ngalan kag nahisuno sa Kasulatan.​—⁠Juan 14:​13, 14; 1 Juan 5:​14, 15.

Pagpakita Sing Apresasyon sa Bulig ni Cristo

Indi lamang kita dapat magpangabay sa Dios paagi sa iya Anak. Paagi sa balor sang iya halad nga gawad, si “Cristo paagi sa pagtubos” nangin, kon sa aton pa, “tag-iya nga nagbakal” sa tawhanon nga rasa. (Galacia 3:13; 4:5; 2 Pedro 2:⁠1) Mapakita naton ang aton pasalamat sa tanan nga ginhimo ni Cristo para sa aton paagi sa pagkilala nga sia ang tag-iya naton kag sa pagsabat sing malipayon sa iya pangagda: “Kon ang bisan sin-o nga tawo luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos adlaw-adlaw kag magsunod sa akon sing padayon.” (Lucas 9:23) Ang ‘pagpanghiwala sa kaugalingon’ indi lamang ang pagsiling nga may tuhay na nga tag-iya ang isa. Kay man, “napatay [si Cristo] para sa tanan agod nga ang mga nagakabuhi indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay para sa ila.” (2 Corinto 5:​14, 15) Busa, ang pag-apresyar sa gawad may daku nga epekto sa aton pagtamod, mga tulumuron, kag estilo sang pagkabuhi. Ang aton dayon nga utang nga kabalaslan kay “Cristo Jesus, nga naghatag sang iya kaugalingon tungod sa aton,” dapat magpahulag sa aton nga magtuon sing kapin pa tuhoy sa iya kag sa iya mahigugmaon nga Amay, si Jehova nga Dios. Dapat man kita mag-uswag sa pagtuo, magkabuhi nahisuno sa mapuslanon nga mga talaksan sang Dios, kag mangin “makugi sa maayong mga buhat.”​—⁠Tito 2:​13, 14; Juan 17:⁠3.

Paagi sa Cristianong kongregasyon makabaton kita sing espirituwal nga pagkaon, pagpalig-on, kag panuytoy sa sibu nga tion. (Mateo 24:​45-47; Hebreo 10:​21-25) Halimbawa, kon may nagamasakit sa espirituwal, ‘matawag nila ang tigulang nga mga lalaki [ang gintangdo nga mga gulang] sang kongregasyon.’ Nagdugang si Santiago sing pasalig: ‘Kag ang pangamuyo sang pagtuo magapaayo sang nagamasakit, kag bangunon sia ni Jehova. Subong man, kon nakahimo sia sing mga sala, patawaron ini sa iya.’​—⁠Santiago 5:​13-15.

Sa pag-ilustrar: Ang isa ka lalaki nga nabilanggo sa Bagatnan nga Aprika nagsulat sa isa ka gulang sang kongregasyon nga nagapabutyag sing apresasyon  para sa “tanan nga Saksi ni Jehova nga nagabuhat sang maayo nga hilikuton nga ginsugdan ni Jesucristo sa pagbulig sa mga tawo nga magtinguha para sa Ginharian sang Dios.” Nian nagsulat sia: “Nalipay gid ako nga mabaton ang imo sulat. Ang imo kabalaka nga matubos ako sa espirituwal nagtandog gid sa akon sing tudok. Dugang pa ini nga rason agod pamatian ko ang panawagan ni Jehova sa paghinulsol. Sa sulod sang 27 ka tuig nagakasandad ako kag nagatalang sa kadulom sang sala, daya, ilegal nga mga hilikuton, imoral nga mga buhat, kag ginaduhaduhaan nga mga relihion. Sang makilala ko ang mga Saksi ni Jehova, nabatyagan ko nga nasapwan ko gid man sa ulihi ang dalan​—⁠ang husto nga dalan! Ang dapat ko na lang himuon amo nga sundon ini.”

Dugang nga Bulig sa Malapit nga Palaabuton

Ang nagalain nga mga kahimtangan sa kalibutan maathag nga pamatuod nga nagakabuhi kita sa importante nga tion antes sang pagdabdab sang “dakung kapipit-an.” Karon mismo, ang dakung kadam-an gikan sa tanan nga pungsod, tribo, katawhan, kag hambal ‘naglaba sang ila mga panapton nga malaba kag ginpaputi ini sa dugo sang Kordero.’ (Bugna 7:​9, 13, 14; 2 Timoteo 3:​1-5) Paagi sa pagtuo sa halad nga gawad ni Jesus, nagabaton sila sing kapatawaran sang ila mga sala kag ginabuligan nga makatigayon sing suod nga kaangtanan sa Dios​—⁠sa pagkamatuod, mangin iya mga abyan.​—⁠Santiago 2:⁠23.

Ang Kordero, nga si Jesucristo, “magabantay sa [makalampuwas sa dakung kapipit-an] kag magatuytoy sa ila sa mga tuburan sang tubig nga nagahatag sing kabuhi. Kag ang Dios magapahid sang tagsa ka luha sa ila mga mata.” (Bugna 7:17) Nian tapuson ni Cristo ang iya mga katungdanan subong Mataas nga Saserdote. Buligan niya ang tanan nga abyan sang Dios nga makabenepisyo sing bug-os gikan sa “mga tuburan sang tubig nga nagahatag sing kabuhi”​—⁠sa espirituwal, pisikal, mental, kag emosyonal. Ang ginsugdan ni Jesus sang 33 C.E. kag ang ginpadayon niya sa langit kutob sadto padayunon tubtob sa kahimpitan.

Gani, indi mangampo sa pagpakita sing hanuot nga apresasyon sa tanan nga nahimo​—⁠kag ginahimo​—⁠sang Dios kag ni Cristo para sa aton. Si apostol Pablo nagpalig-on: “Magkalipay pirme sa Ginuo. . . . Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo mga tagipusuon kag sang inyo mga ikasarang sa panghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”​—⁠Filipos 4:​4, 6, 7.

May isa ka importante nga paagi nga mapakita mo ang imo apresasyon kay Jesucristo, ang aton Mananabang sa langit. Sa pagtunod sang adlaw sa Mierkoles, Abril 19, 2000, ang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan magatipon sa pagsaulog sang Memoryal sang kamatayon ni Cristo. (Lucas 22:19) Isa ini ka kahigayunan nga mapatudok mo sing labi ang imo apresasyon sa halad nga gawad ni Cristo. Mainit gid ikaw nga ginaagda sa pagtambong kag sa pagpamati kon paano ka makabenepisyo sing dayon sa makalilipay nga kahimusan sang Dios para sa kaluwasan paagi kay Cristo. Palihug pat-ura sa mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar ang husto nga tion kag duog sining pinasahi nga pagtipon.

[Retrato sa pahina 7]

Nahibaluan ni Jesus ang balatyagon kon nagapangamuyo sing hanuot gid sa Dios

[Retrato sa pahina 8]

Buligan kita ni Cristo nga maatubang ang mga problema nga labaw pa sa masarangan naton

[Retrato sa pahina 9]

Ginabuligan kita ni Cristo paagi sa mahigugmaon nga mga gulang