Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Manughingabot Nakakita sing Daku nga Kapawa

Ang Manughingabot Nakakita sing Daku nga Kapawa

 Ang Manughingabot Nakakita sing Daku nga Kapawa

NAGABALINGASO sa kaakig si Saulo sa mga sumulunod ni Jesus. Indi pa kontento sa paghingabot na niya sa ila sa Jerusalem, lakip ang pagbato kay Esteban, ginatinguhaan niya karon nga dugangan pa ang pagdumili. “Nagasilabo pa sa pagpahog kag pagpamatay sa mga disipulo, nagkadto [si Saulo] sa pinakamataas nga saserdote kag nangayo sa iya sing mga sulat sa mga sinagoga sa Damasco, agod madala niya nga nagapos sa Jerusalem ang bisan sin-o nga makita niya nga iya sang Dalan, mga lalaki kag mga babayi.”​—⁠Binuhatan 9:​1, 2.

Samtang nagapadulong si Saulo sa Damasco, mahimo nga ginahunahuna niya kon paano niya himuon ang iya tulumanon sing labi ka epektibo. Wala duhaduha nga bangod sang awtoridad nga ginhatag sa iya sang mataas nga saserdote matigayon niya ang bulig sang mga lider sang daku nga Judiyong komunidad sa amo nga siudad. Pangabayon ni Saulo ang ila bulig.

Mahimo gid nga ang kalangkag ni Saulo nagadugang samtang nagahilapit sia sa iya kaladtuan. Ang paglakbay halin sa Jerusalem pakadto sa Damasco​—⁠pito ukon walo ka adlaw nga paglakat sing mga 220 kilometros​—⁠makakalapoy. Sing hinali sang mga udtong-adlaw, nagsilak kay Saulo ang isa ka kapawa nga masilaw pa sa adlaw, kag natumba sia sa duta. Nakabati sia sing tingog nga nagasiling sa iya sa Hebreo nga hambal: “Saulo, Saulo, ngaa ginahingabot mo ako? Ang padayon nga pagtindak sa mga pangsuntok nagapabudlay sa imo.” “Sin-o ka, Ginuo?,” pamangkot ni Saulo. “Ako si Jesus, nga ginahingabot mo,” amo ang sabat. “Walay sapayan, bangon ka kag magtindog. Kay sa sining katuyuan nagpakita ako sa imo, agod pilion ka subong isa ka manug-alagad kag isa ka saksi sang mga butang nga nakita mo kag sang mga butang nga ipakita ko sa imo may kaangtanan sa akon; samtang ginahilway ko ikaw gikan sa sining katawhan kag gikan sa mga pungsod, nga padalhan ko sa imo.” “Ano ang himuon ko Ginuo?,” pamangkot ni Saulo. “Bangon ka, magkadto ka sa Damasco, kag didto isugid sa imo ang tanan nga butang nga gintangdo nga himuon mo.”​—⁠Binuhatan 9:​3-6; 22:​6-​10; 26:​13-​17.

 Ang mga kaupod ni Saulo sa paglakbay nakabati sing tingog, apang wala nila makita ang nagahambal ukon nahangpan ang ginsiling niya. Bangod sang kasilaw sang kapawa, sang nagbangon si Saulo indi sia makakita kag kinahanglan nga tuytuyan sia sa kamot. “Sa sulod sang tatlo ka adlaw wala sia sing nakita, kag wala sia magkaon ni mag-inom.”​—⁠Binuhatan 9:​7-9; 22:⁠11.

Tatlo ka Adlaw nga Pagpamalandong

Gin-abiabi ni Judas si Saulo, nga nagapuyo sa dalan nga ginatawag Matadlong.⁠ * (Binuhatan 9:11) Ining dalan​—⁠gintawag nga Darb al-Mustaqim sa Arabiko​—⁠amo gihapon ang panguna nga dalan sa Damasco. Handurawa ang ginahunahuna ni Saulo samtang didto sia sa balay ni Judas. Bangod sang natabo nabulag kag daw nadulaan sing animo si Saulo. May tion karon agod pamalandungan ang mga kahulugan sini.

Ang manughingabot nagaatubang sa ginkabig niya nga wala pulos. Ang ginlansang nga si Ginuong Jesucristo​—⁠nga ginpakamalaut sang pinakamataas nga Judiyong awtoridad kag ‘gintamay kag ginlikawan sang mga tawo’​—⁠buhi. Ti, nagtindog pa gani sia nga nahamut-an sa tuo nga kamot sang Dios sa “kapawa nga di-mapalapitan”! Si Jesus amo ang Mesias. Husto gid si Esteban kag ang iban pa. (Isaias 53:​3; Binuhatan 7:​56; 1 Timoteo 6:16) Nagsayop gid si Saulo, kay nagpakilala si Jesus mismo upod sa mga ginhingabot ni Saulo! Sa atubangan sang ebidensia, paano si Saulo padayon nga ‘magtindak sa mga pangsuntok’? Bisan ang mabudlay pasundon nga toro nagasunod sa ulihi sa direksion nga luyag sang tag-iya sini. Busa, paagi sa indi pagsunod sa direksion ni Jesus, ginasakit ni Saulo ang iya kaugalingon.

Subong Mesias, indi mahimo nga pakamalauton sang Dios si Jesus. Apang, gintugutan ni Jehova nga mag-antos sia sing labing makahuluya nga kamatayon kag mahulog sa pamatbat sang Kasuguan: “Ang ginabitay isa ka butang nga ginpakamalaut sang Dios.” (Deuteronomio 21:23) Si Jesus napatay samtang nabitay sia sa usok sang pag-antos. Ginpakamalaut sia, indi bangod sang iya mga sala, kay wala sia sing sala, kundi bangod sang pagkamakasasala sang katawhan. Si Saulo nagpaathag sang ulihi: “Ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sang kasuguan yara sa idalom sang pagpakamalaut; kay nasulat na: ‘Pinakamalaut ang tagsatagsa nga wala nagapadayon sa tanan nga butang nga nasulat sa linukot sang Kasuguan agod himuon ini.’ Dugang pa, maathag nga paagi sa kasuguan wala sing bisan isa nga ginapahayag nga matarong sa Dios . . . Paagi sa pagbakal ginhilway kita ni Cristo gikan sa pagpakamalaut sang Kasuguan sa paagi nga mangin isa nga ginpakamalaut sa baylo nga kita, kay nasulat na: ‘Pinakamalaut ang tagsa ka tawo nga nabitay sa usok.’ ”​—⁠Galacia 3:​10-13.

Ang halad ni Jesus may balor sa pagtubos. Paagi sa pagbaton sina nga halad, malaragwayon nga ginlansang ni Jehova ang Kasuguan kag ang pagpakamalaut sini sa usok. Sa paghangop sina nga katunayan, ginkabig ni Saulo subong “kaalam sang Dios” ang usok sang pag-antos nga “sa mga Judiyo isa ka kasandaran.” (1 Corinto 1:​18-​25; Colosas 2:14) Gani, nian, kon ang kaluwasan indi paagi sa mga buhat sang kasuguan kundi paagi sa pagpakita sang Dios sing di-bagay nga kaayo sa mga makasasala kaangay ni Saulo mismo, mahimo gid nga bukas ini sa mga yara sa guwa sang Kasuguan. Kag ipadala ni Jesus si Saulo sa mga Gentil.​—⁠Efeso 3:​3-7.

Indi naton mahibaluan kon sa ano nga kasangkaron nga nahangpan ini ni Saulo sa tion sang pagkumbertir sa iya. Dapat makighambal liwat si Jesus sa iya, ayhan sing kapin sa makaisa, tuhoy sa iya misyon sa mga pungsod. Dugang pa, pila pa ka tuig ang naglipas antes ini tanan ginsulat ni Saulo sa idalom sang pag-inspirar sang Dios. (Binuhatan 22:​17-​21; Galacia 1:​15-​18; 2:​1, 2) Apang, pila lamang ka adlaw ang naglipas antes mabaton ni Saulo ang dugang nga mga instruksion gikan sa iya bag-o nga Ginuo.

 Pagduaw ni Ananias

Sa tapos magpakita kay Saulo, nagpakita man si Jesus kay Ananias, nga nagasiling sa iya: “Magkadto ka sa dalan nga ginatawag Matadlong, kag sa balay ni Judas pangitaon mo ang isa ka tawo nga ginhingalanan Saulo, nga taga-Tarso. Kay, yari karon! nagapangamuyo sia, kag sa palanan-awon nakakita sia sing isa ka lalaki nga ginhingalanan Ananias nga nagasulod kag nagatakdong sang iya mga kamot sa iya agod makakita sia liwat.”​—⁠Binuhatan 9:​11, 12.

Bangod kilala ni Ananias si Saulo, halangpunon nga nakibot sia sa mga pinamulong ni Jesus. Sia nagsiling: “Ginuo, nakabati ako gikan sa madamo nahanungod sining tawo, kon daw ano kadamo nga makahalalit nga butang ang ginhimo niya sa imo mga balaan sa Jerusalem. Kag may awtoridad sia diri gikan sa puno nga mga saserdote sa paggapos sang tanan nga nagapanawag sa imo ngalan.” Apang, ginsilingan ni Jesus si Ananias: “Lakat ka, bangod ini nga tawo isa ka suludlan nga pinili nakon sa pagdala sang akon ngalan sa mga pungsod subong man sa mga hari kag sa mga anak sang Israel.”​—⁠Binuhatan 9:​13-15.

Ginpasalig, nagkadto si Ananias sa direksion nga ginhatag ni Jesus sa iya. Sang makita kag matamyaw si Saulo, gintakdong ni Ananias ang iya mga kamot sa iya. “Kag sa gilayon,” siling sang kasaysayan, “nataktak gikan sa mga mata [ni Saulo] ang daw mga himbis, kag nakakita sia liwat.” Handa na karon si Saulo sa pagpamati. Ginpamatud-an sang mga pinamulong ni Ananias ang mahimo nahangpan na ni Saulo gikan sa pinamulong ni Jesus: “Ang Dios sang aton mga katigulangan nagpili sa imo agod mahibaluan ang iya kabubut-on kag agod makita ang Isa nga matarong kag agod mabatian ang tingog sang iya baba, bangod ikaw mangin saksi para sa iya sa tanan nga tawo tuhoy sa mga butang nga imo nakita kag nabatian. Kag karon ngaa nagapalantang ka? Tindog ka, magpabawtismo, kag hugasi ang imo mga sala paagi sa pagtawag sa iya ngalan.” Ang resulta? Si Saulo “nagtindog kag nagpabawtismo, kag nagkaon sia kag nagbaskog.”​—⁠Binuhatan 9:​17-​19; 22:​12-​16.

Sa tapos matuman ang iya komisyon, madasig nga naalimunaw sa danyag ang matutom nga si Ananias subong kadasig sang magtuhaw sia sa sini, kag wala na sing ginsugid sa aton tuhoy sa iya. Apang natingala kay Saulo ang tanan nga nakabati sa iya! Ang manughingabot anay, nga nagkadto sa Damasco agod dakpon ang mga disipulo ni Jesus, nagbantala sa mga sinagoga kag nagpamatuod nga si Jesus amo ang Cristo.​—⁠Binuhatan 9:​20-22.

“Apostol sa mga Pungsod”

Ang inagihan ni Saulo sa dalan padulong sa Damasco nagpadulog sa manughingabot sa iya mga pagpanghingabot. Bangod nakilala na ang Mesias, maaplikar ni Saulo kay Jesus ang madamo nga ideya kag tagna sa Hebreong Kasulatan. Bangod nakahibalo nga si Jesus nagpakita sa iya kag ‘nagpauyat sa iya’ kag nagsugo sa iya subong “apostol sa mga pungsod,” nagbag-o sing daku ang kabuhi ni Saulo. (Filipos 3:​12; Roma 11:13) Karon subong si apostol Pablo, may pribilehiyo kag awtoridad sia nga dihunon indi lamang ang nabilin niya nga inadlaw sa duta kundi ang lakat man sang Cristianong maragtas.

Tinuig sang ulihi, sang ginduhaduhaan ang pagkaapostol ni Pablo, ginpangapinan niya ang iya awtoridad paagi sa pagpatuhoy sa iya inagihan sa dalanon padulong sa Damasco. “Indi bala ako isa ka apostol? Wala ko bala makita si Jesus nga aton Ginuo?,” pamangkot niya. Kag sa tapos masambit ang mga pagpakita sang ginbanhaw nga si Jesus sa iban, si Saulo (Pablo) nagsiling: “Sa katapusan nagpakita man sia sa akon nga subong bala sa isa nga natawo sa indi pa ang tion.” (1 Corinto 9:​1; 15:8) Daw subong bala nga si Saulo, paagi sa iya palanan-awon tuhoy sa langitnon nga himaya ni Jesus, ginhatagan sing kadungganan nga matawo, ukon mabanhaw, sa espiritu nga kabuhi sing wala pa sa tion.

Ginbaton ni Saulo ang iya pribilehiyo kag nagpanikasog nga tumanon ini. “Ako ang labing kubos sa mga apostol, kag indi ako takus tawgon nga isa ka apostol, bangod ginhingabot ko ang kongregasyon sang Dios,” sulat niya. “Apang . . . ang di-bagay nga kaayo [sang Dios] sa akon indi sa walay pulos, kundi nagpangabudlay ako sing labi pa sa [tanan nga iban pa nga mga apostol].”​—⁠1 Corinto 15:​9, 10.

Ayhan kaangay ni Saulo madumduman mo pa ang tion sang narealisar mo nga agod matigayon ang kahamuot sang Dios, dapat mo bag-uhon ang madugay-na-ginapatihan nga relihiosong mga pagtamod. Wala duhaduha nga mapinasalamaton gid ikaw nga ginbuligan ka ni Jehova nga mahangpan ang kamatuoran. Sang nakita ni Saulo ang kapawa kag narealisar kon ano ang ginapatuman sa iya, wala sia magpangalag-ag sa paghimo sini. Kag padayon nga ginhimo niya ini nga may kakugi kag determinasyon sa nabilin nga kabuhi niya sa duta. Daw ano ka maayo gid nga huwaran para sa tanan nga luyag sang kahamuot ni Jehova karon!

[Nota]

^ par. 7 Ang isa ka iskolar nagahunahuna nga si Judas mahimo nga isa ka lider sang lokal nga Judiyong komunidad ukon ang tag-iya sang isa ka balay-dalayunan sang mga Judiyo.

[Retrato sa pahina 27]

Ang dalan nga ginatawag Matadlong sa Damasco karon

[Credit Line]

Retrato sang ROLOC Color Slides