Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kabuhi sa Ginpasag-uli nga Paraiso

Kabuhi sa Ginpasag-uli nga Paraiso

SI Jesus nagapati gid sa pagkabanhaw, kag ginsilingan niya ang iya mga disipulo nga matabo gid ini. “Sa pagtuga-liwat,” siling niya, “magapanubli [kamo] sang kabuhi nga walay katapusan.” Ano ang buot silingon ni Jesus “sa pagtuga-liwat”?​—Mateo 19:25-29.

Suno sa kaanggid nga rekord sang manunulat sang Biblia nga si Lucas, nagsiling si Jesus nga “sa nagapakari nga sistema sang mga butang,” ang iya mga disipulo makabaton sing “kabuhi nga walay katapusan.” (Lucas 18:28-30) Ngaa ginapakita sang Biblia nga ang “nagapakari nga sistema sang mga butang” kag ang “pagtuga-liwat” pareho lang?

Ang matuod, luyag ni Jehova pat-uron nga ang iya orihinal nga katuyuan nga ang katawhan mabuhi sing dayon sa paraiso nga duta matuman gid. Ang mga tawo mangin himpit kaangay nanday Adan kag Eva antes sila magpakasala. Gani, “sa nagapakari nga sistema sang mga butang” may “pagtuga-liwat” sang Paraiso nga kahimtangan nga nagluntad anay sa hardin sang Eden.

Kon Paano Ipasag-uli ang Paraiso

Sang yari pa si Jesus sa duta, gintudluan niya ang iya mga sumulunod nga ipangamuyo ang instrumento nga pagagamiton sang Dios agod himuon nga paraiso ang bug-os nga duta. Nagsiling si Jesus nga mangamuyo kita: “Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:10) Gintangdo sang Dios ang iya Anak nga mangin Gumalahom sining Ginharian nga magatuman sa katuyuan sang Dios nga himuon ang bug-os nga duta nga Paraiso.

Ang Paraiso nga nadula bangod sang paglalis sang unang mag-asawa, ipasag-uli

Tuhoy sa Isa nga gintangdo sang Dios subong Gumalahom, ang Biblia nagasiling: “Sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki; kag ang pagbulut-an manginsa iya abaga, kag tawgon ang iya ngalan . . . Principe sang Paghidait. Nahanungud sang pagdugang sang iya pagbulut-an kag sang paghidait walay katapusan.” (Isaias 9:6, 7) Apang, paano tumanon sining gobierno sa idalom sang “pagbulut-an” ang kabubut-on sang Dios?

Ang Biblia nagasabat: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian [pagbulut-an] nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”​—Daniel 2:44.

Binagbinagon naton kon ano ang kahimtangan sang duta kon ipasag-uli na ang Paraiso, “sa pagtuga-liwat,” sa tion nga ang Anak sang Dios magagahom na subong prinsipe sa Ginharian sang iya Amay.

 Kabuhi sa Paraiso

Pagkabanhaw sang mga patay

“Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya tingog kag magagua.”​—Juan 5:28, 29.

“May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.”​—Binuhatan 24:15.

Wala na sing balatian, katigulangon, ukon kamatayon

“Ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga idulungug sang mga bungul mabuksan; niyan ang piang magalumpat subong sang usa, kag ang dila sang apa magaamba.”​—Isaias 35:5, 6.

“Ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”​—Bugna 21:3, 4.

 Bugana nga kalan-on

“Ang duta naghatag sang iya patubas; ang Dios, ang aton kaugalingon nga Dios, magapakamaayo sa aton.”​—Salmo 67:6.

“May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.”​—Salmo 72:16.

Matahom nga mga puluy-an kag makalilipay nga trabaho para sa tanan

“Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon.”​—Isaias 65:21, 22.

 Wala na sing krimen, kasingki, ukon inaway

“Ang malauton utdon gikan sa duta.”​—Hulubaton 2:22.

“Ang ila mga espada salsalon nila nga mga punta sang arado, kag ang ila mga bangkaw nga mga galab nga inughagbas; ang pungsud indi magbayaw sing espada batok sa pungsud, kag indi na sila magtoon sing inaway.”​—Isaias 2:4.

Wala na sing kahadlok, kag may paghidait na bisan diin

“Magapuyo sila sing malig-on, kag wala gid sing magpahadluk sa ila.”​—Ezequiel 34:28.

“Indi sila maghalit ukon maglaglag sa bug-os ko nga bukid nga balaan; kay ang duta matugub sang pagkilala sa GINOO subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.”​—Isaias 11:9.

Daw ano gid katahom magkabuhi sa duta kon ang tanan nga tawo nagahigugma na sa Dios kag sa ila isigkatawo! (Mateo 22:37-39) Makapat-od ka gid nga ang tanan nga saad sang Dios matuman. “Nagpamolong ako,” siling sang Dios, “himoon ko man ini.”​—Isaias 46:11.

Madamo ka pa sang dapat tun-an tuhoy kay Jehova nga Dios kag sa iya ginsaad nga bag-ong kalibutan. Halimbawa, ano ang pamatuod nga malapit na ang bag-ong kalibutan? Paano buslan sang Ginharian sang Dios ang tanan nga gobierno sa duta? Kag ano anay ang matabo antes sina? Nalipay ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka sa pagsabat sina nga mga pamangkot. Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang pahina 32 sini nga magasin.

Ang madugay na nga handum sang tawo para sa isa ka bag-ong kalibutan sang pagkamatarong, malapit na matuman. Para sa madamo nga katawhan nga napatay, ang kamatayon indi pa amo ang katapusan. Ang pagkabuhi liwat indi lamang posible​—kabubut-on gid ini sang Dios. Matuod gid nga may kabuhi sa tapos sang kamatayon! Huo, amo gid ini ang “matuod nga kabuhi,” ang isa nga “sa palaabuton.”​—1 Timoteo 4:8; 6:19.