Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Kabuhi nga Ginpaposible Niya

Ang Kabuhi nga Ginpaposible Niya

 Ang Kabuhi nga Ginpaposible Niya

“YARI karon! Ang isa ka hari magahari sa pagkamatarong.” Ang makalilipay nga saad kaangay sini tuhoy sa paggahom ni Jesus sa Ginharian isa ka panguna nga bahin sang Biblia. Ang isa pa ka kaanggid nga saad nagasiling: “Luwason niya ang imol nga nagapangayo sing bulig, subong man ang nasit-an kag ang bisan sin-o nga wala sing manugtabang. Magakaawa sia sa kubos kag imol, kag luwason niya ang mga kalag sang mga imol. . . . Ang ila dugo mangin bilidhon sa iya itululok.”—Isaias 32:1; Salmo 72:12-14.

Mapanghiwala bala sang isa nga ang katawhan sa bug-os nga kalibutan nagakinahanglan sining isa ka matarong nga paggahom? Ginpalig-on ni Jesus ang iya mga sumulunod nga padayon nga hunahunaon ang Ginharian sang Dios. “Magkari ang imo ginharian,” gintudlo niya sa ila nga ipangamuyo. “Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.”—Mateo 6:9, 10.

Ebidensia nga Malapit Na ang Ginharian sang Dios

Paano naton mahibaluan kon san-o magakari ang Ginharian bilang sabat sa sini nga pangamuyo? Ang mga sumulunod ni Jesus sang una interesado gid kag namangkot sila: “Ano ang mangin tanda sang imo presensia [subong nagagahom nga Hari] kag sang katapusan sang sistema sang mga butang?” Si Jesus nagsabat: “Ang pungsod magatindog batok sa pungsod . . . , kag may kakulang sa kalan-on kag mga linog sa nagkalainlain nga duog. Ini tanan nga butang pamuno sang pagpasakit.” Nagpaandam man sia: “Bangod sang paglapnag sang pagkamalinapason ang gugma sang kalabanan magaugdaw.”—Mateo 24:3-12.

Ang isa pa ka tagna sang Biblia nagasiling nga “sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, mapasipalahon, di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga gugma, indi bukas sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.”—2 Timoteo 3:1-5.

Ayhan nagaugyon ka nga ining paglaragway sa “katapusan nga mga adlaw” amo gid ang mga tion nga ginakabuhian naton. Madamo sing ebidensia nga karon na ang tion para sa katumanan sang masunod nga tagna sang Biblia: “Ang Dios sang langit magapatindog sing ginharian nga indi gid malaglag. Kag ang ginharian mismo indi iliton sa iban nga katawhan. Dugmukon sini kag papason ini tanan nga ginharian, kag magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.”—Daniel 2:44.

Ang paggahom sa Ginharian nga himuon sang “Prinsipe sang Paghidait” magadula sang tanan nga butang nga magatublag sa paghidait sang mga makalampuwas sa katapusan sining kalibutan. (Isaias 9:6) Ang tagna sang Biblia nagasaad: “Ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.” (1 Juan 2:17) Ining katapusan sang kalibutan magatugot sa mga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nga matigayon liwat ang nadula para sa tawhanon nga pamilya sang ang aton una nga mga ginikanan, sanday Adan kag Eva, nagrebelde batok sa Dios.

 Ang Sahi sang Kabuhi nga Malapit Na

“Sa pagtuga-liwat,” paathag ni Jesus, “ang Anak sang tawo magalingkod sa iya mahimayaon nga trono.” (Mateo 19:28) Ano ining “pagtuga-liwat”? Ang isa ka badbad naggamit sing ekspresyon nga “ang pagbag-o sang tanan nga mga butang.” (New International Version) Ang kaanggid nga rekord sa Biblia nagtawag sini nga ang “nagapakari nga sistema sang mga butang.” (Lucas 18:30) Sa sina nga tion ipadapat ni Jesus ang iya hatag-Dios nga awtoridad subong Prinsipe sang Paghidait paagi sa paghatag sing kabuhi nga walay katapusan sa tanan nga nagtuo sa iya halad nga gawad.—Juan 5:21.

Sa bag-ong sistema sang mga butang sang Dios, matigayon sang katawhan ang sahi sang kabuhi nga gin-aman sang Dios kanday Adan kag Eva sang ginbutang niya sila sa Paraiso nga duta. Dumduma nga ginsugo sila sang Dios nga manganak, huo, sa ‘pagtugob sang duta kag paggahom sini.’ Ang ila tulumanon amo nga pasangkaron sa bug-os nga duta ang ila Paraiso sa Eden! (Genesis 1:28) Sing kaanggid, sa pagtuga-liwat ang duta mapuno sang mga makalampuwas sa katapusan sining kalibutan, sang ila mga kabataan, kag sang mga nabanhaw. Ang tulumanon nila amo ang pagpakigbahin sa paghimo sang duta nga mangin paraiso subong sang gintuyo sang Dios sa ginsuguran.

Talupangda ang pila ka pagpakamaayo nga ginapakita sang Biblia nga matigayon sang mga tawo sa sinang bag-ong kalibutan sang pagkamatarong.—2 Pedro 3:13.

Bisan pa ang mga saad nga ginpakita sa sini  nga mga pahina daw mabudlay patihan, pat-od gid nga matigayon ini sa “nagapakari nga sistema sang mga butang.” Ginlaragway ni Jesus, sa iya pangamuyo sa Dios, ang kinahanglanon para sa mga tawo agod matigayon ini nga mga pagpakamaayo, nga nagasiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Kabay nga mangin isa ikaw sa mga mapainubuson nga nagapangita sining nagahatag kabuhi nga ihibalo.

[Blurb sa pahina 7]

“Ang iya ngalan pagatawgon nga . . . Prinsipe sang Paghidait. Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan.”—Isaias 9:6, 7

[Kahon/Mga retrato sa pahina 8, 9]

Puluy-an kag Trabaho Para sa Tagsatagsa

“Pat-od nga magapatindog sila sing mga balay kag magapuyo sa sini . . . Indi sila magtanom kag iban ang magakaon.”—Isaias 65:21, 22.

Bugana nga Pagkaon Para sa Tanan

“Ang duta pat-od nga magahatag sang iya patubas.” “May bugana nga uyas sa duta.”—Salmo 67:6; 72:16.

Bug-os Globo nga Paghidait Mahanabo Bisan sa mga Kasapatan

“Ang lobo magapuyo kaupod sang lalaki nga kordero sa makadali, kag ang leopardo magaluko kaupod sang kanding nga tinday, . . . kag isa lamang ka bata ang magatuytoy sa ila.”—Isaias 11:6.

Wala Na sing Inaway, May Dayon nga Paghidait

“Ang pungsod indi magabayaw sing espada batok sa pungsod, kag indi na sila magtuon sing inaway.” “Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan.”—Isaias 2:4; 9:7.

Banhawon ang mga Hinigugma

“Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang tingog [ni Jesus] kag magagua.”—Juan 5:28, 29.

Wala Na sing Balatian Ukon Kamatayon

“Wala na sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’” “Wala na sing kamatayon . . . Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Isaias 33:24; Bugna 21:3, 4.