Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Ginatugutan sang Dios ang Pag-antos?

Ngaa Ginatugutan sang Dios ang Pag-antos?

 Ngaa Ginatugutan sang Dios ang Pag-antos?

KON kaisa ang tawo nga nagapamangkot sing “Ngaa?” nagapangita sing lugpay kag subong man sing mga sabat, kay kon ginapamangkot niya ini bangod sang daku nga kadulaan, nagakinahanglan gid sia sing daku nga lugpay. Nagahatag bala ang Biblia sing amo nga lugpay? Binagbinaga ang tatlo ka importante nga kamatuoran sang Biblia may kaangtanan sa sini.

Una, indi malain ang mamangkot kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos. Nahangawa ang iban nga kon mamangkot sila sini, basi hangpon ini nga wala sila nagatuo ukon nagatahod sa Dios. Sa kabaliskaran, madamo nga talahuron nga mga tawo ang sinsero nga namangkot sini. Ang matutom nga si manalagna Habacuc namangkot sa Dios: “Ngaa ginapatan-aw mo sa akon ang makakulugmat nga inhustisya? Ngaa ginatugutan mo ang kasingki, pagkamalinapason, krimen, kag kapintas nga maglapnag bisan diin?” (Habacuc 1:3, Contemporary English Version) Wala ginsabdong ni Jehova nga Dios si Habacuc. Sa baylo, ginpasulat ni Jehova ang mga pamangkot sining matutom nga tawo agod mabasa naton tanan.—Roma 15:4.

Ikaduha, importante nga mahangpan mo nga naluoy ang Dios sa imo bangod sang imo makahalanusbo nga kahimtangan. Indi sia malayo kag makatalanhaga; “mahigugmaon [sia] sang katarungan,” kag nangil-ad sia sa kalautan kag sa pag-antos nga resulta sini. (Salmo 37:28; Hulubaton 6:16-19) Sang panahon ni Noe, ‘nasaklaw ang tagipusuon sang Dios’ bangod sang lapnag nga kalautan sa duta. (Genesis 6:5, 6) Ang Dios wala magbag-o; amo gihapon ang iya balatyagon sa mga nagakalatabo karon.—Malaquias 3:6.

Ikatlo, ang Dios indi gid ang ginhalinan sang kalautan. Maathag ini nga ginapakita sang Biblia. Ang mga tawo nga nagapasibangod sa Dios sang mga butang subong sang pagpatay kag terorismo nagapasipala sa iya. Talupangda ang ginasiling sang Job 34:10: “Malayo sa matuod nga Dios nga maghimo sia sing pagkamalaut, kag maghikot sing di-makatarunganon ang Labing Gamhanan!” Ang Santiago 1:13 nagasiling man: “Kon mapaidalom sa pagtilaw, wala sing isa ang magsiling: ‘Ginatilawan ako sang Dios.’ Kay sa malaut nga mga butang ang Dios indi matilawan ukon sia mismo magatilaw kay bisan sin-o.” Gani kon nag-antos ka, makasalig ka nga indi ang Dios ang kabangdanan.

Sin-o ang Nagagahom sa Kalibutan?

Walay sapayan sang mga nasambit na, yara gihapon ang pamangkot, Kon ang Dios mahigugmaon, makatarunganon, kag gamhanan, ngaa ginapalibutan kita sang kalainan? Dapat anay maathagan ang isa ka kinaandan nga sayop nga paghangop. Madamo nga tawo ang nagahunahuna nga ang Labing Gamhanan nga Dios amo ang manuggahom sini nga kalibutan, ang isa nga nagakontrol sang tanan nga butang. “Kontrolado sang Dios ang  nagakatabo sa tanan nga atomo ukon molekula sa uniberso,” siling sang presidente sang isa ka teolohiko nga seminaryo. Ginatudlo gid bala ini sang Biblia?

Wala. Madamo ang nagakakibot kon mahibaluan nila ang ginasiling sang Dios sa kon sin-o gid ang nagagahom sa kalibutan. Halimbawa, ang 1 Juan 5:19 nagasiling: “Ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.” Sin-o ining isa nga malauton? Ginpakilala sia ni Jesucristo nga si Satanas nga Yawa, nga gintawag niya nga “manuggahom sang kalibutan.” (Juan 14:30) Ti, indi bala ini halangpunon? Si Satanas mapintas, malimbungon, kag madinumtanon—mga kinaiya nga ginabangdan sang kalabanan nga pag-antos sang tawo. Apang, ngaa gintugutan sang Dios si Satanas nga maggahom?

Isa ka Isyu nga Ginpautwas sa Eden

Ano ang mabatyagan sang isa ka mahigugmaon kag maayo nga ginikanan kon akusahan sia sa atubangan sang madamo nga tawo nga nagabinutig sia sa iya mga kabataan, nagaabuso sia sa iya awtoridad, kag nagadingot sia sa ila sing maayo nga mga butang? Masabat bala niya ining mapasipalahon nga mga akusasyon kon sakiton niya ang nagaakusar sa iya? Siempre indi! Sa katunayan, kon himuon niya ini, ayhan magasiling sila nga ang akusasyon sa iya matuod.

Ini nga ilustrasyon nagabulig sa pagpaathag sang pamaagi ni Jehova nga Dios sa pagsabat sa isyu nga ginpautwas batok sa iya sa panugod sang maragtas sang tawo sa isa ka duog nga ginatawag nga Eden. Didto ginsugid sang Dios sa nahauna nga mag-asawa, si Adan kag si Eva, ang isa ka makalilipay nga proyekto para sa iya mga anak sa duta. Tugbon nila ang duta, gamhan ini, kag himuon ini nga isa ka tugob-globo nga paraiso. (Genesis 1:28) Kag interesado man sa sining makalilipay nga proyekto ang ginatos ka milyon ka espiritu nga mga anak sang Dios.—Job 38:4, 7; Daniel 7:10.

Subong maalwan nga Dios, si Jehova nag-aman kanday Adan kag Eva sing isa ka matahom nga hardin nga puluy-an nga may madamo kag manamit nga mga prutas. Isa lamang ka kahoy ang indi nila mahimo kaunon—ang “kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain.” Paagi sa indi pagkaon gikan sa sini nga kahoy, mapakita nanday Adan kag Eva ang ila bug-os nga pagsalig sa ila Amay, ginakilala nga may kinamatarong sia sa pagpamat-od kon ano ang maayo kag malain para sa iya mga anak.—Genesis 2:16, 17.

Apang, makahalanusbo nga bangod luyag man sang isa sang espiritu nga mga anak sang Dios nga simbahon, ginsilingan niya si Eva nga kon kaunon ni Eva ang ginadumilian nga bunga indi sia mapatay. (Genesis 2:17; 3:1-5) Gani, maathag nga ginsikway sining malauton nga anghel, si Satanas, ang Dios, kay gintawag niya ang Dios nga butigon! Gin-akusahan man ni Satanas ang Dios nga ginhinago niya ang importante nga ihibalo kanday Adan kag Eva. Ginpahangop ni Satanas nga ang mga tawo dapat makapamat-od para sa ila kaugalingon kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. Sa simple nga hambal, gin-akusahan ni Satanas ang Dios subong indi sangkol nga Manuggahom kag Amay kag ginpahangop ni Satanas nga mas maayo sia nga manuggahom sangsa Dios.

Bangod sining malimbungon kag mapasipalahon nga mga kabutigan, ginhimo sang anghel ang iya kaugalingon nga si Satanas nga Yawa. Ini nga mga ngalan nagakahulugan sing “Manugpamatok” kag “Manugpasipala.” Ano ang ginhimo nanday Adan kag Eva? Nagdampig sila kay Satanas, gani ginsikway nila ang Dios.—Genesis 3:6.

Mahimo kuntani nga ginpatay gilayon ni Jehova ang mga rebelde. Apang, subong sang ginsambit sa aton ilustrasyon, ang mga isyu indi malubad paagi sa masingki nga pagbalos. Dumduma man nga sang ginhangkat ni Satanas ang Dios, minilyon ka anghel ang nagapamati. Sa katunayan, bisan pa wala mahibalui kon pila gid sila, madamodamo ang nagbuylog sang ulihi kay Satanas sa pagrebelde, sa amo ginhimo nila ang ila kaugalingon nga mga demonyo.—Marcos 1:34; 2 Pedro 2:4; Judas 6.

Ngaa Wala Magpasilabot ang Dios?

Paagi sa paghaylo kanday Adan kag Eva nga pilion nga mangin hilway sa ila Manunuga, daw nagtukod si Satanas sing isa ka panimalay nga sa pagkamatuod indi hilway kundi ginagamhan niya. Nahibaluan man nila ukon indi, bangod naimpluwensiahan sila sang ila “amay,” ang Yawa, ini  nga panimalay magasugod sa paghimo sang kaugalingon sini nga mga tulumuron kag mga talaksan sang paggawi. (Juan 8:44) Apang ini bala nga sahi sang pagkabuhi magahatag sa ila sing matuod nga kahilwayan kag dayon nga kalipay? Nahibaluan gid ni Jehova nga indi. Walay sapayan sini, gintugutan niya ang mga rebelde nga himuon kon ano ang luyag nila, kay paagi lamang sini nga ang mga isyu nga ginpautwas sa Eden malubad sing permanente.

Sa sulod sang kapin sa 6,000 ka tuig na karon, ang tawo nagtukod sing isa ka bug-os kalibutan nga sistema sang mga butang, kag nagtilaw sang tanan nga sahi sang pagginahom kag talaksan sang paggawi. Nalipay ka bala sa resulta? Ang tawhanon bala nga panimalay malipayon, mahidaiton, kag nahiusa gid? Indi, ang maathag nga sabat! Sa baylo sini, ang katawhan ginapapiutan sang mga inaway, gutom, kinaugali nga kalamidad, balatian, kag kamatayon, nga nagresulta sa “pagkawalay pulos,” ‘kasakit,’ kag ‘pag-ugayong,’ subong sang ginasiling sang Biblia.—Roma 8:19-22; Manugwali 8:9.

Apang, mahimo mamangkot ang iban, ‘Ngaa wala ginapunggan sang Dios ang mga trahedya?’ Indi gid ina makatarunganon, kag magaburon lamang ang isyu kon ang pagrebelde sa Dios daw sa wala lang sing resulta. Amo kon ngaa wala ginabantayan ni Jehova sing patago ang mga nagakatabo agod punggan ang tanan nga krimen kag trahedya nga resulta sang direkta ukon indi direkta nga paglalis sang tawo sa Dios. * Indi gid makigbahin si Jehova sa makahalalit nga binutig nga ang sistema ni Satanas magamadinalag-on, nga nakita sini ang sekreto sa kalipay! Apang, indi buot silingon nga wala ginasapak ni Jehova ang mga nagakatabo. Ang matuod, aktibo gid sia, subong sang binagbinagon naton karon.

“Ang Akon Amay Padayon nga Nagapangabudlay”

Ginapakita sini nga pinamulong ni Jesus nga ang Dios wala nagapahimunong, kag nagatan-aw  lamang sang mga nagakatabo. (Juan 5:17) Sa baylo, sugod sang pagrebelde sa Eden, masako gid sia. Halimbawa, gin-inspirar niya ang mga manunulat sang Biblia nga isulat ang tuhoy sa iya saad nga isa ka palaabuton nga “binhi” ang magadugmok kay Satanas kag sa iya tanan nga sumulunod. (Genesis 3:15) Dugang pa, paagi sa sina nga Binhi, magatukod ang Dios sing isa ka panguluhan, sing isa ka langitnon nga Ginharian, nga magapakamaayo sa matinumanon nga katawhan kag magadula sang tanan nga pag-antos, bisan gani ang kamatayon.—Genesis 22:18; Salmo 46:9; 72:16; Isaias 25:8; 33:24; Daniel 7:13, 14.

Agod matuman ining makalilipay nga mga saad, ginpadala ni Jehova sa duta ang Isa nga mangin panguna nga Manuggahom sini nga Ginharian. Sia wala sing liwan kundi si Jesucristo, ang Anak sang Dios. (Galacia 3:16) Nahisanto sa katuyuan sang Dios para sa iya, ginhugod ni Jesus ang iya panudlo sa Ginharian sang Dios. (Lucas 4:43) Ang matuod, si Cristo naghatag sing buhi nga pagpatilaw sa kon ano ang himuon niya subong Hari sa sina nga Ginharian. Ginpakaon niya ang linibo ka tawo, gin-ayo niya ang mga masakiton, ginbanhaw niya ang mga patay, kag ginpakita pa gani niya ang iya gahom sa malain nga paniempo sang ginpatinong niya ang mabaskog nga bagyo. (Mateo 14:14-21; Marcos 4:37-39; Juan 11:43, 44) Tuhoy kay Jesus, ang Biblia nagasiling: “Bisan pa daw ano kadamo ang mga saad sang Dios, nangin Huo ini paagi sa iya.”—2 Corinto 1:20.

Ang mga namati kay Jesus kag naggua “gikan sa kalibutan”—ang sistema sang mga butang nga nahamulag sa Dios kag ginagamhan ni Satanas—ginaabiabi pasulod sa panimalay ni Jehova. (Juan 15:19) Ining bug-os kalibutan nga panimalay sang matuod nga mga Cristiano ginapahulag sang gugma, mahigugmaon sila sa paghidait, kag nakilal-an sila bangod sang ila determinasyon nga dulaon ang tanan nga pagkamaynadampigan kag pag-ihig-ihig sa rasa sa tunga nila.—Malaquias 3:17, 18; Juan 13:34, 35.

Sa baylo nga suportahan ang karon nga kalibutan, ang matuod nga mga Cristiano nagasuportar kag nagabantala sang Ginharian sang Dios bilang pagtuman sa sugo ni Jesus nga narekord sa Mateo 24:14. Hunahunaa lamang: Sin-o ang nagabantala sang “maayong balita sang Ginharian” sa bug-os nga kalibutan? Sin-o, subong isa ka bug-os kalibutan nga espirituwal nga panimalay, ang wala nagapakigbahin sa inaway kag sa wala nagapahiusa nga mga binangig sang mga pungsod kag mga tribo? Kag sin-o ang nagapatuytoy sa Pulong sang Dios may kaangtanan sa ila paggawi, bisan pa nga ang mataas nga mga talaksan sini popular man ukon indi? (1 Juan 5:3) Nakita sang madamo ini nga mga kinaiya sa mga Saksi ni Jehova. Usisaa palihug ang mga pamatuod.

Pilia ang Pagginahom sang Dios!

Nagtukod ang tawo, nga nahamulag sa Dios kag ginpatalang ni Satanas, sing isa ka bug-os kalibutan nga sistema nga nagahatag sing madamo nga kalisdanan kag kasubo. Bisan ang duta mismo ginalaglag! Sa pihak nga bahin, si Jehova nagtukod  sing isa ka langitnon nga panguluhan nga nagpabag-o sang kabuhi sang minilyon ka tawo kag naghatag sa kada isa sing isa ka sigurado nga paglaum. (1 Timoteo 4:10) Diin ang imo pilion?

Karon na ang tion sa pagpili, kay indi pagtugutan sang Dios nga si Satanas kag ang iya malauton nga kalibutan magaluntad sa walay katubtuban. Ang orihinal nga katuyuan sang Dios nga himuon ini nga duta nga isa ka paraiso wala gid magbag-o. Bangod sini, ang iya Ginharian kag ang mga sumalakdag sini labi pa nga magabakod, samtang ang kalibutan nga ginagamhan ni Satanas magaeksperiensia sing ‘mga kasakit’ tubtob laglagon ini sang Dios. (Mateo 24:3, 7, 8) Gani kon hanuot ka nga namangkot sa Dios sing “Ngaa?,” pamatii ang mensahe sang Biblia nga nagahatag sing lugpay kag paglaum. Bisan karon pa lang, ang imo mga luha sang kalisod mangin mga luha sang kalipay.—Mateo 5:4; Bugna 21:3, 4.

[Nota]

^ par. 19 Bisan pa nga sa tion kag tion, ang Dios nagapasilabot sa mga ginahimo sang mga tawo, indi ini pagsuportar sa karon nga sistema. Sa baylo, para ini sa katumanan sang iya katuyuan.—Lucas 17:26-30; Roma 9:17-24.

[Mga Retrato sa pahina 7]

Kontento ka bala sa mga resulta sang paggahom sang tawo?

[Credit Lines]

Baby: © J. B. Russell/Panos Pictures; crying woman: © Paul Lowe/Panos Pictures

[Retrato sa pahina 8, 9]

Ipasag-uli ni Jesus ang Paraiso—kag banhawon niya bisan ang mga patay