Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Isa ka Pat-od nga Paglaum

Isa ka Pat-od nga Paglaum

 Isa ka Pat-od nga Paglaum

HALOS 2,000 ka tuig na ang nagligad,si Jesus, nga masami ginatawag ang pinakabantog nga tawo nga nagkabuhi, di-makatarunganon nga ginpamatbatan sing kamatayon. Samtang nabitay sia sa usok sang pag-antos, ang isa ka malaut nga tawo nga nabitay sa tupad niya nagsiling sing mayubiton: “Ikaw ang Cristo, indi bala? Luwasa ang imo kaugalingon kag kami.”

Sa sina, ang isa pa ka malaut nga tawo nga ginpamatbatan man nagsabdong sa tawo: “Wala ka gid bala mahadlok sa Dios, karon nga ikaw yara sa amo man nga paghukom? Kag kita, sa pagkamatuod, makatarunganon nga subong sini, kay ginabaton naton sing bug-os ang nagakadapat sa aton tungod sa mga butang nga aton ginhimo; apang ining tawo wala sing bisan ano man nga ginhimo nga sayop.” Pagkatapos nagliso sia kay Jesus kag nagsiling: “Dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.”

Si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon, Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”​—⁠Lucas 23:​39-43.

Si Jesus may makalilipay nga paglaum nga ginbutang sa atubangan niya. Ginpatalupangod ni apostol Pablo ang epekto sining paglaum kay Jesus, nga nagasiling: “Tungod sa kalipay nga ginbutang sa iya atubang nagbatas sia sing usok sang pag-antos, nga nagatamay sang kahuluy-an.”​—⁠Hebreo 12:⁠2.

Nalakip sa “kalipay” nga ginbutang sa atubangan ni Jesus amo ang pagpuyo liwat sa langit upod sa iya Amay kag sa ulihi ang pag-alagad subong Manuggahom sa Ginharian sang Dios. Dugang pa, may kalipay man sia nga abiabihon sa langit ang napamatud-an kag masaligan nga mga sumulunod niya nga magagahom upod sa iya subong mga hari sa bug-os nga duta. (Juan 14:​2, 3; Filipos 2:​7-​11; Bugna 20:​5, 6) Ano, nian, ang buot silingon ni Jesus sang ginsaaran niya ang mahinulsulon nga malauton nga mangin yara sia sa Paraiso?

Ano ang Paglaum Para sa Malaut nga Tawo?

Yadto nga tawo indi kalipikado nga maggahom upod kay Jesus sa langit. Wala sia malakip sa mga ginsilingan ni Jesus: “Kamo ang nagpabilin nga kaupod ko sa akon mga pagtilaw; kag nagapakigkatipan ako sa inyo, subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon, para sa isa ka ginharian.” (Lucas 22:​28, 29) Apang, nagsaad si Jesus nga ang malaut nga tawo mangin sa Paraiso upod sa iya. Paano matuman yadto nga saad?

Ang unang lalaki kag babayi, si Adan kag si Eva, ginbutang ni Jehova nga Dios sa Paraiso, isa ka hardin sang kalipayan nga gintawag Eden. (Genesis 2:​8, 15) Ang Eden yari anay sa duta, kag gintuyo sang Dios nga ang bug-os nga duta mangin isa ka paraiso. Apang, ginlapas nanday Adan kag Eva ang Dios kag gintabog gikan sa ila matahom nga puluy-an. (Genesis 3:​23, 24) Apang ginpahayag ni Jesus nga ang Paraiso ipasag-uli kag nga magalakip ini sang bug-os nga duta.

Sang ginpamangkot ni apostol Pedro si Jesus kon ano nga padya ang mabaton nila sang iya kaupod nga mga apostoles tungod sa pagsunod sa iya, si Jesus nagsaad: “Sa pagtuga-liwat, kon ang Anak sang tawo maglingkod sa iya trono nga mahimayaon, kamo nga nagasunod sa akon magalingkod man sa napulog duha ka trono.” (Mateo 19:​27, 28) Sing talalupangdon, sa kasaysayan ni Lucas tuhoy sa sining paghambalanay, sa baylo nga magsiling “sa pagtuga-liwat,” ginkutlo si Jesus nga nagasiling “sa maabot nga sistema sang mga butang.”​—⁠Lucas 18:​28-30.

Sa amo, kon maglingkod na si Jesucristo sa iya trono nga mahimayaon sa langit, kaupod sang mga magagahom upod sa iya, magatukod sia sing isa ka matarong nga bag-ong sistema sang mga butang. (2 Timoteo 2:​11, 12; Bugna 5:​10; 14:​1, 3) Paagi sa langitnon nga paggahom ni Cristo, ang orihinal nga katuyuan sang Dios nga ang bug-os nga duta mangin isa ka paraiso matuman!

Sa tion sining paggahom sang Ginharian, tumanon ni Jesus ang iya ginsaad sa kriminal nga  napatay sa tupad niya. Banhawon niya sia, kag yadto nga tawo mangin dutan-on nga sakop ni Jesus. Nian, hatagan sing kahigayunan ang malaut nga tawo nga himuon ang mga ginapatuman sang Dios kag magkabuhi sing dayon sa idalom sang paggahom sang Ginharian. Pat-od gid nga magakalipay kita sa pasad-sa-Biblia nga paglaum nga mabuhi sing dayon sa Paraiso sa duta!

Ang Kabuhi Makatigayon sing Kahulugan

Handurawa ang kahulugan nga mahatag sining dalayawon nga paglaum sa aton kabuhi. Makabulig ini nga maamligan ang aton hunahuna batok sa malaglagon nga mga resulta sang negatibo nga panghunahuna. Ina nga paglaum ginpaanggid ni apostol Pablo sa isa ka importante gid nga bahin sang espirituwal nga hinganib. Sia nagsiling nga dapat naton isuksok ang “paglaum sang kaluwasan” “subong isa ka helmet.”​—⁠1 Tesalonica 5:​8; Salmo 37:​29; Bugna 21:​3, 4.

Ina nga paglaum nagasakdag sing kabuhi. Sa magaabot nga Paraiso, ang kasubo pagabuslan sang mga luha sang kalipay samtang ang pinalangga nga mga hinigugma buhion liwat sang “Dios nga nagabanhaw sang mga patay.” (2 Corinto 1:9) Nian ang kalugaw-an bangod sang pisikal nga kaluyahon, kasakit, kag pagpalangluya malimtan, kay “ang piang magalumpat subong sang usa.” Ang “unod [sang tawo] mangin linghod pa sangsa pagkapamatan-on,” kag “magabalik sia sa mga adlaw sang iya batan-on nga kapagsik.”​—⁠Isaias 35:​6; Job 33:⁠25.

Sa amo nga tion, kon “wala [na] sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako,’” ang kalisod bangod sang wala nagaayo nga balatian mangin isa na lamang ka nagakaalimunaw nga memorya. (Isaias 33:24) Ang daku nga kasubo bangod sang nagaliwatliwat nga kapung-aw mangin “walay katubtuban nga kalipay.” (Isaias 35:10) Ang pagkawalay paglaum bangod sang makamamatay nga balatian madula lakip sa kamatayon mismo, ang madugay na nga kaaway sang katawhan.—1 Corinto 15:26.

[Mga laragway sa pahina 9]

Hupti gid sa hunahuna ang dalayawon nga paglaum tuhoy sa bag-ong kalibutan sang Dios