Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

 Nahibaluan Mo Bala?

(Ang mga sabat sa sining malip-ot nga eksamin makita sa mga binalikwat sa Biblia nga ginhatag, kag ang bug-os nga listahan sang mga sabat yara sa pahina 19. Para sa dugang pa nga impormasyon, tan-awa ang publikasyon nga “Insight on the Scriptures,” nga ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Ano nga ekspresyon ang masunson nga gingamit ni Jesus agod ipatudok sa iya mga tagpalamati ang pagkamatuod sang iya mga ginahambal? (Mateo 5:18)

2. Kay sin-o ini ginsiling: “Ang pinakakubos katumbas sang isa ka gatos, kag ang pinakadaku sang isa ka libo”? (1 Cronica 12:​8-​14)

3. Kay sin-o ngalan ang masami nga maangot sa isganan nga mga hangaway ni David nga sanday Joab, Abisai, kag Asahel? (2 Samuel 2:18)

4. Bisan pa nga ang isa mangin dulumtan bangod sa iya ngalan, ano ang ginsiling ni Jesus nga dapat himuon sang isa agod maluwas? (Marcos 13:13)

5. Pila ang anak nga lalaki ni Haman, nga tanan sila ginpatay subong resulta sang iya kaakig sa mga Judiyo? (Ester 9:10)

6. Ano nga sahi sang espiritu nga tinuga ang nagtandog sang bibig ni Isaias sing nagabaga nga uling agod matuman ni Isaias ang iya matagnaon nga hilikuton? (Isaias 6:6)

7. Sin-o ang “tulugyanan” ni Herodes, nga ang iya asawa, si Juana, nag-alagad kay Jesus? (Lucas 8:3)

8. Anong masaligan nga katungdanan ang ginpalig-on ni Pablo sa mga lalaki sa kongregasyon nga lab-uton? (1 Timoteo 3:1)

9. Ano ang mga ngalan sang apat ka suba nga nagsanga gikan sa “suba nga naghalin sa Eden”? (Genesis 2:​10-​14)

10. Si Pablo nagsiling nga ang diutay nga tapay sarang makahimo sing ano? (Galacia 5:9)

11. Ano ang mga ngalan sang tatlo ka anak ni Noe, nga sa diin naghalin ang “tanan nga populasyon sa duta”? (Genesis 9:​18, 19)

12. Sin-o ang amay ni manalagna Samuel? (1 Samuel 1:​19, 20)

13. Sa palibot sang anong estratehiko nga siudad nga nagatamwa sa Nalupyakan sang Jezreel gin-away ang madamong importante gid nga inaway? (Hukom 5:19)

14. Ginluwas bangod sang ila paglimbong, ano nga hilikuton ang ginhatag sa mga Gabaonita? (Josue 9:27)

15. Ano ang pagtawag sa 12 ka disipulo nga ginpili sing personal ni Jesus? (Mateo 10:2)

16. Ano nga titulo nga para lamang sa iya ang ginsiling ni Jesus sa iya mga disipulo nga indi dapat tawgon sa ila? (Mateo 23:​8, 10)

17. Sa ano nga pungsod ginsulat ni Pablo ang tulun-an nga Hebreo? (Hebreo 13:24)

18. Ano nga dinalan ang gingamit ni Job sa pagpabutyag nga haluson sia nakalampuwas sa kamatayon? (Job 19:20)

19. Sang una, diin ginapain ang uyas gikan sa dagami kag sa upa? (Rut 3:3)

20. Tungod sa ano nga mga rason nga ginkaugtan si Jose sang iya mga utod? (Genesis 37:​3-​11)

 Mga Sabat sa Malip-ot nga Eksamin

1. “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo”

2. Ang madasig kag maisog nga gamhanan nga mga lalaki sa tribo ni Gad nga nagbuylog kay David sa kahanayakan samtang yara sia sa mga pagdumili bangod kay Hari Saul

3. Ang ila iloy, si Zeruias

4. Magbatas tubtob sa katapusan

5. Napulo

6. Isa ka serafin

7. Chuza

8. “Ang palangakuan sang manugtatap”

9. Pison, Gihon, Hidekel, kag Eufrates

10. Nagapakumbo sang bug-os nga linamas

11. Sem, Ham, kag Jafet

12. Elcana

13. Megiddo

14. Sila nangin “mga manugpangahoy kag mga manugsag-ob para sa katilingban kag sa halaran ni Jehova”

15. Mga apostoles

16. Rabbi kag Lider

17. Italya

18. “Nakapalagyo ako nga daw panit sang akon mga ngipon”

19. Sa linasan

20. Bangod mas palangga sia sang iya amay kag bangod sang iya mga damgo