Magdiretso sa kaundan

 Ang Pagtamod sang Biblia

Dapat Bala Maggamit sing Relihioso nga mga Titulo ang mga Cristiano?

Dapat Bala Maggamit sing Relihioso nga mga Titulo ang mga Cristiano?

MADAMO ang ginsiling tuhoy sa kakulangon sang mga klero sa Cristiandad sa karon, apang wala sila ginakulang sing relihioso nga mga titulo. Ang pila sining titulo simple lamang; ang iban padayawdayaw lamang. Yari ang pila ka halimbawa:

  • Klerigo: “Talahuron.”

  • Anglikanong obispo: “Matarong nga Talahuron ang Ginuong Obispo.”

  • Iglesia Katolika nga obispo (sa Italya): “Ang Iya Kamahalan, ang Labing Mahimayaon kag Labing Talahuron nga Monsenyor.”

  • Kardinal: “Ang Iya Halangdon.”

  • Ang papa: “Ang Labing Balaan nga Amay.”

Ang mga titulo nga “talahuron” kag “obispo” madugay na nga ginagamit sa bagay nga indi ini malaw-ay sa palamatin-an sang kalabanan nga miembro sang simbahan. Apang ginapahanugutan bala sang Biblia ang amo nga mga titulo?

“Talahuron,” “Obispo,” kag “Kardinal”

Sa King James Version, ang tinaga nga “talahuron” makita lamang sing makaisa, sa Salmo 111:9, nga nagasiling: “Balaan kag talahuron ang iya ngalan.” Kay sin-o ngalan? Ang masunod nga bersikulo nagasiling: “Ang kahadlok sa GINUO amo ang pamuno sang kaalam.” (Salmo 111:10) Sa isa ka Katoliko nga bersion, ining duha ka dinalan mabasa sing subong sini: “Balaan kag makahalawhaw ang iya ngalan. Ang ugat sang kaalam amo ang kahadlok kay Yahweh [Jehova].” (The New Jerusalem Bible) Gani, suno sa Pulong sang Dios, ang diosnon nga kahadlok, ukon pagtahod, napatuhoy lamang sing eksklusibo kay Jehova, ang Labing Gamhanan. Husto bala nian, nga ihatag ini sa mga tawo?

“Kon ang isa nagahandum sa palangakuan sang obispo, nagahandum sia sing maayong buhat,” sulat ni Pablo kay Timoteo. (1 Timoteo 3:1, KJ) Apang, suno sa The New Jerusalem Bible, ang bersikulo mabasa: “Ang paghandum nga mangin isa ka nagadumala nga gulang isa ka paghandum sing dalayawon nga palangakuan.” Ang unang mga Cristiano nga may mabug-at nga mga hilikuton ginapatuhuyan subong mga “gulang” kag “manugtatap.” Gingamit bala ini nga mga termino subong mga titulo? Wala. Yadtong mga tawo wala gintawag subong si “Obispo Pedro” ukon si “Gulang Santiago.” Amo sina kon ngaa ang hamtong nga mga lalaki sang mga Saksi ni Jehova nga nagaalagad nga mga gulang sa kongregasyon wala nagagamit sang termino nga “gulang” subong isa ka titulo. Ang mga termino nga “gulang” kag “manugtatap” (obispo) naaplikar sa sadtong nagauyat sa posisyon sang awtoridad kag responsabilidad. Ang mga tinaga nagalaragway man sa mga kalipikasyon sang gintangdo nga mga lalaki kag sang ila hilikuton.

Kamusta ang titulo nga “kardinal”? Makit-an bala ini sa Biblia? Indi. Wala ini sa bisan ano nga bersion. Sa pagkamatuod, ginabaton sang Iglesia Katolika Romana nga indi ini Makasulatanhon nga titulo. Ang New Catholic Encyclopedia nagapaathag: “Ang termino naghalin sa Latin nga tinaga nga cardo nga nagakahulugan  sang ‘bisagra,’ kag sa mga pulong ni Papa Eugene IV, ‘subong nga ang puwertahan sang balay nasandig sa iya mga bisagra, ang Apostolikong Sede, ang ganhaan sang bug-os nga Iglesia, nasandig man kag nakasapo sing supurta sa mga kardinal.’” Ginasugiran man kita sini nga reperensia nga ang mga “kardinal” may pribilehiyo nga tawgon sing talangkod subong ‘Halangdon.’” Ang ila posisyon nagapahanugot man sa ila nga magsul-ob sing pula nga bayo kag pula nga kalo. May amo bala sina nga mga ‘pribilehiyo’ ang mga apostoles? Ang Biblia nagasabat nga wala.

“Ginuo,” “Monsenyor,” kag “Amay”

Dapat bala tawgon ang mga miembro sang klero nga mga ginuo? Ang mga Anglikanong obispo ginatawag nga “ginuo.” Ang Katoliko nga mga obispo masami nga ginatawag nga “monsenyor,” nga nagakahulugan sing “Ginuo ko.” Sa iban nga pungsod, ang mga ministro sang Dutch Reformed Church ginatawag nga dominee, ang titulo nga naghalin sa Latin nga tinaga nga dominus, nga nagakahulugan “ginuo.” Apang gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Nahibaluan ninyo nga ang mga punuan sang mga Gentil, nagapakaginuo sa ila, . . . apang indi mangin subong sini sa inyo.” (Mateo 20:25, 26, The New English Bible) Subong man, si apostol Pedro nagsulat: “Indi kay nagapakaginuo sa mga gintugyan sa inyo kundi nga nagahimo sang inyo kaugalingon nga mga huwaran sa panong.” (1 Pedro 5:3, NJB) Sadtong ginhugasan ni Jesus sing mapainubuson ang mga tiil sang iya mga disipulo, ginsilingan niya sila: “Kamo nagatawag sa akon nga Manunudlo kag Ginuo; kag husto ang ginasiling ninyo kay amo ako.” (Juan 13:13, NJB) Matarong bala nga gamiton sang mga tawo ang relihiosong titulo nga iya sang Dios kag sang iya Anak?

Husto bala ang relihiosong titulo nga “amay”? Lapnag ini nga ginagamit sang mga Romanong Katoliko, kag Anglikano. Ang “Padre,” nga nagakahulugan sing “amay,” ginagamit man sing lapnag. Apang gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Dili kamo magtawag nga amay sa bisan kay sin-ong tawo sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang yara sa langit.” (Mateo 23:9, NJB) Subong man sina ang mabasa sa The New English Bible: “Indi pagtawga ang bisan sin-o sa duta nga ‘amay.’” Ngaa ginalapas sang mga klerigo kag sang ila mga sumulunod ining sugo gikan kay Ginuong Jesucristo?

Ang papa sang Roma masami nga ginatawag subong “Balaan nga Amay.” Apang ang Italyano niya nga mga sinakpan masami nagatawag sa iya nga Santissimo Padre, nga nagakahulagan “Labing Balaan nga Amay.” Ang “Balaan nga Amay” isa ka titulo nga makit-an sing makaisa lamang sa Biblia. (Juan 17:11) Amo ini ang eksklusibo nga titulo sang Supremo nga Persona. Matarong bala para sa mga tinuga nga dutan-on kag dihimpit, nga tawgon sa amo nga titulo?

Relihioso nga Paglapas

Palihug basaha kag talupangda ang konteksto sang Mateo 23:1-12. Nagsugod sa paghambal si Jesus tuhoy sa mga Fariseo, nga isa sadto ka bantog nga sekta sang Judaismo. Mga legalista sila, mga estrikto sa pagtuman sa tagsa ka detalye sang Mosaikong Kasuguan. Luyag nila magpanapot kag maghulag sa paagi nga makakuha sing igtalupangod. Ang ila relihion isa ka pagpakitakita—ang ila estilo sing pamayo, ang ila pinasahi nga mga duog sa pagkaon, ang ila pagpungko sa unahan sa mga sinagoga, kag ang ila mga titulo sing kadungganan. Nagapangayo sila sing daku nga pagtahod sang sa ginahatag sa mga ginikanan. Luyag nila tawgon nga amay. Apang, ginapakita ni Jesus nga ang tanan niya nga sumulunod palareho subong mga anak sang Dios. Ang bisan ano nga titulo nga nagapanugda sing kabaliskaran sa sini nga pagkatupong isa ka matinaastaason nga pag-agaw sang isa ka butang nga iya sang Dios. Gani, gindumili ni Jesus ang paggamit sing tinaga nga “amay” subong titulo sing kadungganan sa relihioso nga kahulugan. Gin-insister ni Jesus nga ang iya mga sumulunod may isa lamang ka Amay sa pagtuo, si Jehova.

Indi bala maathag nga madamo sing klero ang nagatindog sa ‘balaan nga duog’ nga gin-aman kay Jehova kag sa iya Anak, kag nga may madamo nga pagtahod ang ginliso gikan sa ila pakadto sa dihimpit nga mga tawo? Ginalikawan sang matuod nga mga Cristiano sa karon ang paggamit sing padayawdayaw nga relihioso nga mga titulo, kag ginalikawan nila ang paghimaya sa mga klero. Sa tunga sang mga Saksi ni Jehova ang lamang nga pagtawag para sa mga ministro amo ang “utod.” (2 Pedro 3:15) Nahisanto ina sa ginsiling ni Jesus: “Mag-ulutod kamo tanan.”Mateo 23:8, NJB.