עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מפתח מילים

א

אב

תה ק״ג:‏13 כאב המרחם על בניו

מתי ו׳:‏9 אבינו שבשמיים,‏ יתקדש שמך

מתי כ״ג:‏9 אל תקראו ’‏אב’‏ לאיש

לוק ב׳:‏49 עליי להיות בבית אבי

יוח ה׳:‏20 האב אוהב את הבן ומראה לו

יוח י׳:‏30 אני והאב אחד אנחנו

יוח י״ד:‏6 איש אינו בא אל האב אלא דרכי

יוח י״ד:‏9 ראה אותי ראה גם את האב

יוח י״ד:‏28 האב גדול ממני

אבא

רומ ח׳:‏15 אנו קוראים:‏ ”‏אבא,‏ אבינו!‏”‏

אבד

לוק ט״ו:‏24 בני אבד ונמצא

אבדון

מתי כ״ה:‏46 ילכו לאבדון עולם

תסב א׳:‏9 עונש של אבדון עולם

אבהודיה

פיל ד׳:‏2 אני קורא לאבהודיה ולסינטיכי

אבוס

לוק ב׳:‏7 השכיבה אותו באבוס

אביגיל

שמא כ״ה:‏3 אביגיל,‏ נבונה ויפת תואר

אבל

קהל ז׳:‏2 טוב ללכת אל בית אבל

אבלים

מתי ה׳:‏4 אשרי האבלים

אבן

דנ ב׳:‏34 נעקרה אבן לא ביד אדם

מתי כ״א:‏42 האבן שמאסו הבונים

לוק י״ט:‏40 אם ישתקו,‏ האבנים יזעקו

אבן נגף

רומ י״ד:‏13 לא לשים אבן נגף

אבן פינה

ישע כ״ח:‏16 מניח בציון אבן פינה

אפס ב׳:‏20 ישוע הוא אבן הפינה

אבק

ישע מ׳:‏15 האומות כאבק על המאזניים

אברהם

בר כ״א:‏12 אברהם,‏ שמע בקולה

דהב כ׳:‏7 אברהם ידידך

מתי כ״ב:‏32 אלוהי אברהם,‏ אלוהי החיים

רומ ד׳:‏3 אברהם האמין,‏ אמונתו נחשבה לצדקה

אגודה

פטא ב׳:‏17 אהבו את אגודת האחים

אגם

התג י״ט:‏20 האגם הבוער,‏ אש וגופרית

אד

יעק ד׳:‏14 אתם אד המופיע לרגע

אדון

מתי ו׳:‏24 עבד לשני אדונים

מתי ז׳:‏22 אדוננו,‏ האם לא ניבאנו בשמך

מתי ט׳:‏38 התחננו אל אדון הקציר

מתי כ״ב:‏44 יהוה אמר לאדוני:‏ ”‏שב לימיני”‏

רומ י״ד:‏4 בעיני אדונו הוא עומד או נופל

קוא ז׳:‏39 להינשא,‏ ובלבד שיהיה באדון

קוא ח׳:‏5 יש אלים רבים ואדונים רבים

קול ד׳:‏1 גם לכם יש אדון בשמיים

אדם

בר ה׳:‏5 ימי חיי אדם היו

קוא ט״ו:‏22 בגלל אדם הכול מתים

קוא ט״ו:‏45 אדם האחרון רוח מחיה

טמא ב׳:‏14 אדם לא הוטעה;‏ האישה הוטעתה

אדמה

מתי י״ג:‏23 נזרע באדמה טובה

אדנָי

מהש ד׳:‏24 אדני,‏ עשית השמיים והארץ

אהב

ויק י״ט:‏18 אהוב את רעך כמוך

דב ו׳:‏5 אהוב את יהוה אלוהיך

מתי כ״ב:‏37 אהוב את יהוה בכל לבבך

יוח ג׳:‏16 כה אהב אלוהים את העולם

יוח י״ג:‏1 ישוע אהב אותם עד תום

יוח י״ג:‏34 מצווה חדשה,‏ אהבו זה את זה

יוח כ״א:‏17 שמעון,‏ אתה אוהב אותי?‏

גלט ב׳:‏20 בן אלוהים,‏ אהב אותי

קול ג׳:‏19 בעלים,‏ המשיכו לאהוב את נשיכם

יחא ב׳:‏15 אל תאהבו את העולם

יחא ג׳:‏18 לאהוב לא במילים,‏ בפועל

יחא ד׳:‏10 לא שאנחנו אהבנו את אלוהים

יחא ד׳:‏20 מי שאינו אוהב את אחיו

אהבה

שהש ח׳:‏6 עזה כמוות אהבה

מתי כ״ד:‏12 תתקרר אהבתם של האנשים

מר י׳:‏21 ישוע חש אהבה כלפיו

יוח י״ג:‏35 תלמידיי אתם,‏ אם תהיה אהבה

יוח ט״ו:‏13 מאהבתו של הנותן את חייו

רומ ח׳:‏39 להפרידנו מאהבת אלוהים

רומ י״ג:‏8 אל תהיו חייבים דבר מלבד אהבה

רומ י״ג:‏10 האהבה היא קיום התורה

קוא ח׳:‏1 ידע מביא לגאווה,‏ האהבה בונה

קוא י״ג:‏2 לא תהיה בי אהבה,‏ כאין וכאפס

קוא י״ג:‏8 האהבה לא תימוט לעולם

קוא י״ג:‏13 והגדולה שבהן,‏ אהבה

קוא ט״ז:‏14 כל מעשיכם עשו באהבה

קוב ב׳:‏8 להוכיח את אהבתכם אליו

קול ג׳:‏14 לבשו אהבה,‏ קשר של אחדות

פטא ד׳:‏8 אהבו אהבה עזה,‏ אהבה מכסה

יחא ד׳:‏8 אלוהים הוא אהבה

יחא ה׳:‏3 אהבה לאלוהים,‏ שנשמור מצוותיו

יהד 21 תשמרו את עצמכם באהבת אלוהים

התג ב׳:‏4 עזבת את האהבה שהייתה לך

אהבת אחים

רומ י״ב:‏10 אהבו אהבת אחים

אהובי

מתי ג׳:‏17 זה בני אהובי

אהיה

שמ ג׳:‏14 אהיה שלח אותי אליכם

אובד

תה קי״ט:‏176 תעיתי כשה אובד

יחז ל״ד:‏4 את האובדים לא חיפשתם

אוהל

תה ט״ו:‏1 מי יתארח באוהלך?‏

ישע נ״ד:‏2 הרחיבי מקום אוהלך

דנ י״א:‏45 ייטע אוהלי מלכותו

מהש י״ח:‏3 עסקו באותו מקצוע,‏ עשיית אוהלים

קוב י״ב:‏9 גבורת המשיח כאוהל

התג כ״א:‏3 אוהל אלוהים עם בני האדם

אוויל

תה י״ד:‏1 אומר האוויל:‏ ”‏אין יהוה”‏

אווילות

משל י״ט:‏3 אווילות מסלפת דרכו

משל כ״ב:‏15 אווילות קשורה בלב נער

אוויר

קוא ט׳:‏26 מכה באוויר

קוא י״ד:‏9 תדברו אל האוויר

אפס ב׳:‏2 השר השולט בסמכות האוויר

אוזן

טמב ד׳:‏3 יערבו לאוזניהם

עב ה׳:‏11 כבדו אוזניכם

אוי

קוא ט׳:‏16 אוי אם לא אבשר

התג י״ב:‏12 אוי לארץ ולים

אויב

תה ק״י:‏2 רדה בקרב אויביך

מתי י׳:‏36 אויבי האיש בני ביתו

לוק ו׳:‏27 לאהוב את אויביכם

רומ י״ב:‏20 רעב אויבך,‏ האכילהו

אוכל

מתי כ״ד:‏45 לתת להם את אוכלם בעיתו

יוח ו׳:‏27 אל תעבדו למען האוכל המתכלה

אומה

מתי כ״ד:‏7 אומה תקום על אומה

פטא ב׳:‏9 עם נבחר,‏ אומה קדושה

אומלל

רומ ז׳:‏24 אדם אומלל שכמותי!‏

אומץ

מהש ד׳:‏31 הכריזו באומץ לב

אפס ו׳:‏20 [‏התפללו]‏ שאדבר באומץ

פיל א׳:‏14 מכריזים את דבר אלוהים באומץ

תסא ב׳:‏2 אזרנו אומץ בעזרת אלוהינו

אופי

פיל ב׳:‏20 אין לי מישהו הדומה לו באופיו

אוֹפַן

יחז א׳:‏16 אופן בתוך אופן

אופֶן

מהש א׳:‏11 ישוע יבוא באותו אופן

אוצר

מתי ו׳:‏21 במקום שבו אוצרך,‏ שם לבבך

מתי י״ג:‏44 דומה לאוצר טמון בשדה

לוק ו׳:‏45 מן האוצר הטוב שבליבו

לוק י״ב:‏33 אוצר בלתי מתכלה בשמיים

קוב ד׳:‏7 אוצר זה בכלי חרס

אור

משל ד׳:‏18 אורח הצדיקים כאור

ישע מ״ב:‏6 אתן אותך לאור האומות

מתי ה׳:‏14 אתם אור העולם

מתי ה׳:‏16 יאיר נא אורכם לפני בני אדם

יוח ח׳:‏12 אני אור העולם

קוב ד׳:‏6 יהי אור מן החושך

אורחים

רומ י״ב:‏13 היו מכניסי אורחים

טיט א׳:‏7,‏ 8 המשגיח,‏ מכניס אורחים

עב י״ג:‏2 אל תשכחו להכניס אורחים

אורים ותומים

שמ כ״ח:‏30 ותשים את האורים והתומים

אורך רוח

רומ ט׳:‏22 אלוהים סבל באורך רוח

אושר

מהש כ׳:‏35 גדול אושרו של הנותן

אות

מתי כ״ד:‏3 האות לנוכחותך

מתי כ״ד:‏30 ייראה אות בן האדם בשמיים

לוק כ״א:‏25 יהיו אותות בשמש,‏ בירח ובכוכבים

תסב ב׳:‏9 באותות ומופתים כוזבים

אזהרה

יחז ל״ג:‏4 לא יישמע לאזהרה,‏ דמו בראשו

אזרחות

פיל ג׳:‏20 אזרחותנו בשמיים

אח

משל י״ז:‏17 אח הנולד לצרה

משל י״ח:‏24 חבר דבק יותר מאח

מתי כ״ג:‏8 אתם אחים כולכם

מתי כ״ה:‏40 מה שעשיתם לאחד מאחיי,‏ לי עשיתם

קוא ה׳:‏11 מי שנקרא אח,‏ והוא זוֹנֶה

פטא ה׳:‏9 סבל דומה עובר על כל אגודת אחיכם

אחד

קוא ח׳:‏6 אלוהים אחד,‏ אדון אחד,‏ ישוע

אחדות

אפס ד׳:‏3 אחדות הרוח

אפס ד׳:‏13 עד שנגיע אל אחדות האמונה

אחוז שד

מתי ח׳:‏28 שני אנשים אחוזי שדים

אחז

פיל ב׳:‏16 אוחזים בדבר החיים

אחרית

ישע מ״ו:‏10 אני חוזה מראשית אחרית

מתי כ״ח:‏20 אני איתכם עד אחרית הסדר העולמי

אחרית הימים

ישע ב׳:‏2 באחרית הימים יהיה הר יהוה

טמב ג׳:‏1 באחרית הימים עיתות משבר

אי־כיליון

קוא ט״ו:‏42 מוקם באי־כיליון

אי־סדר

קוא י״ד:‏33 אלוהים אינו אל של אי־סדר

אי־צדק

רומ ט׳:‏14 אלוהים נוהג באי־צדק?‏ לא!‏

איבד

יוח י״ב:‏25 האוהב חייו יאבד אותם

איבה

בר ג׳:‏15 איבה בינך ובין האישה

איבר רומ ו׳:‏13 את איבריכם מסרו לאלוהים

קוא י״ב:‏18 אלוהים שם את כל איברי הגוף במקומם

אפס ד׳:‏16 כל איבר מתפקד כשורה

איוב

יעק ה׳:‏11 שמעתם על עמידתו של איוב

איזבל

מלא כ״א:‏23 הכלבים יאכלו את איזבל

התג ב׳:‏20 אתה נוהג בסובלנות עם איזבל

איזון

קוב ח׳:‏14 עודף ימלא מחסור,‏ יהיה איזון

איחר

חבק ב׳:‏3 יבוא;‏ לא יאחר!‏

איטי

פטב ג׳:‏9 יהוה אינו איטי בקיום הבטחתו

איילה

משל ה׳:‏19 איילת אהבים

איים

מהש ד׳:‏17 נאיים עליהם שלא ידברו בשם הזה

אפס ו׳:‏9 האדונים,‏ חדלו לאיים עליהם

פטא ב׳:‏23 כאשר סבל,‏ לא איים

אילם

ישע ל״ה:‏6 לשון אילם תריע בשמחה

אילן

דנ ד׳:‏14 גדעו את האילן,‏ קצצו ענפיו

אימא

משל כ״ג:‏22 אל תבוז לאימך רק כי זקנה

לוק ח׳:‏21 אימי ואחיי הם מי ששומעים

יוח י״ט:‏27 אמר לתלמיד:‏ ”‏הינה אימך”‏

גלט ד׳:‏26 ירושלים של מעלה אימנו

תסא ב׳:‏7 נהגנו בכם בעדינות כאם מניקה

איפוק

טמב ב׳:‏24 לשמור על איפוק לנוכח יחס פוגע

אירח

פטא ד׳:‏9 ארחו מבלי להתלונן

יחג 8 חובה עלינו לארח אנשים כאלה

איש הרשע

תסב ב׳:‏3 יתגלה איש הרשע

אישה

מלא י״א:‏3 היו לו שבע מאות נשים

משל י״ח:‏22 המוצא אישה טובה,‏ מצא טוב

משל ל״א:‏3 אל תיתן מרצך לנשים

קהל ז׳:‏26 מרה ממוות האישה

קהל ט׳:‏9 מצא הנאה בחיים עם אשתך

קוא ז׳:‏2 תהיה לכל איש אישה

אפס ה׳:‏22 על הנשים להיכנע לבעליהן

אפס ה׳:‏28 לאהוב את נשיהם,‏ כמו את גופם הם

התג י״ב:‏1 אישה אשר השמש לבושה

אישון

תה י״ז:‏8 שמור עליי כעל אישון עינך

אישיות

אפס ד׳:‏24 לבשו אישיות חדשה

קול ג׳:‏9 פשטו את האישיות הישנה עם מעשיה

אכילה

לוק כ״א:‏34 שלא יכבד לבבכם מאכילת יתר

אכל

לוק י״ז:‏28 בימי לוט:‏ אכלו ושתו

קוא ה׳:‏11 לא לאכול עם איש כזה

תסב ג׳:‏10 אינו רוצה לעבוד,‏ אל יאכל

אל

מתי כ״ז:‏46 אלי,‏ למה עזבתני?‏

אלוהים

דב י׳:‏17 יהוה הוא אלוהי האלוהים

יוח א׳:‏18 את אלוהים לא ראה איש מעולם

יוח כ׳:‏17 אני עולה אל אלוהיי ואלוהיכם

קוא ח׳:‏4 אין אלוהים מלבד אחד

קוב ד׳:‏4 אלוהי הסדר העולמי הזה עיוור את שכלם

אפס ד׳:‏6 אלוהים ואב אחד לכול

יחא ד׳:‏8 אלוהים הוא אהבה

אליהו

יעק ה׳:‏17 אליהו בעל רגשות כשלנו

אליל

תה קט״ו:‏4 אליליהם כסף וזהב

קוא ו׳:‏9 עובדי אלילים לא יירשו את המלכות

קוא י׳:‏14 נוסו מעבודת אלילים

יחא ה׳:‏21 הישמרו לכם מן האלילים

אלימות

בר ו׳:‏11 הארץ נמלאה אלימות

תה ה׳:‏6 יהוה מתעב אנשים אלימים

תה י״א:‏5 את האוהב אלימות הוא שונא

תה ע״ב:‏14 מדיכוי ומאלימות יצילם

אלמוות

קוא ט״ו:‏53 בן התמותה חייב ללבוש אלמוות

אלמנה

תה קמ״ו:‏9 יתום ואלמנה הוא מכלכל

מר י״ב:‏43 האלמנה הענייה נתנה יותר

לוק י״ח:‏3 אלמנה שבאה אליו שוב ושוב

יעק א׳:‏27 לדאוג ליתומים ולאלמנות

אלעזר

לוק ט״ז:‏20 קבצן,‏ אלעזר שמו

יוח י״א:‏11 אלעזר ידידנו נרדם

יוח י״א:‏43 אלעזר,‏ צא החוצה!‏

אלף

תה צ״א:‏7 אלף ייפלו מצידך

ישע ס׳:‏22 הקטון יהיה לאלף

פטב ג׳:‏8 יום אחד כאלף שנים

אלפא

התג א׳:‏8 האלפא והאומגה

אמה

מתי ו׳:‏27 מי יכול להוסיף אמה אחת לחייו

אמון

טיט ב׳:‏10 [‏על העבדים]‏ להיות ראויים לאמון

אמונה

לוק י״ז:‏6 לו הייתה לכם אמונה כגרגיר חרדל

לוק י״ח:‏8 כאשר יבוא בן האדם,‏ ימצא אמונה?‏

יוח ג׳:‏16 כל המגלה אמונה בו

רומ א׳:‏17 הצדיק יחיה בזכות אמונתו

רומ ד׳:‏20 התחזק בזכות אמונתו

קוב ד׳:‏13 אנו מאמינים ולכן מדברים

קוב ה׳:‏7 על־פי אמונה מתהלכים ולא על־פי מראה עיניים

גלט ו׳:‏10 ניטיב בייחוד עם בני אמונתנו

אפס ד׳:‏5 אדון אחד,‏ אמונה אחת,‏ טבילה אחת

תסב ג׳:‏2 האמונה אינה נחלת כל בני האדם

טמב א׳:‏5 אמונתך הבלתי צבועה,‏ שכנה בלואיס סבתך

עב י״א:‏1 האמונה היא הציפייה הוודאית

עב י״א:‏6 בלי אמונה אי־אפשר להיות רצוי בעיני אלוהים

יעק ב׳:‏26 אמונה ללא מעשים מתה היא

פטא א׳:‏7 אמונתכם הבחונה תביא לתהילה

אמיץ

יהו א׳:‏7 היה אמיץ וחזק

קוא ט״ז:‏13 היו אמיצים והתחזקו

אמיתי

יוח י״ז:‏3 שיכירו אותך,‏ האל האמיתי היחיד

טמא ו׳:‏19 אחיזה איתנה בחיים האמיתיים

אמן

קוא י״ד:‏16 ”‏אמן”‏ על הודייתך

קוב א׳:‏20 באמצעותו אנו אומרים לאלוהים ”‏אמן”‏

אמת

תה ט״ו:‏2 דובר אמת בלבבו

תה קי״ט:‏160 מהות דברך אמת היא

משל כ״ג:‏23 קנה אמת ואל תמכור אותה

יוח ד׳:‏24 לעבדו ברוח ועל־פי האמת

יוח ח׳:‏32 תדעו את האמת,‏ והאמת תשחרר אתכם

יוח י״ד:‏6 אני הדרך והאמת והחיים

יוח ט״ז:‏13 הוא,‏ רוח האמת,‏ ידריך אתכם

יוח י״ז:‏17 קדש באמצעות האמת;‏ דברך אמת

יוח י״ח:‏38 שאל אותו פילטוס:‏ ”‏מהי אמת?‏”‏

קוב י״ג:‏8 איננו יכולים לעשות דבר נגד האמת

אפס ד׳:‏25 דברו אמת איש לרעהו

טמב ב׳:‏15 העושה שימוש נכון בדבר האמת

פטב א׳:‏12 אתם יציבים באמת השוכנת בכם

יחג 4 שמחה מלשמוע שילדיי מוסיפים להתהלך באמת

אנחה

ישע ל״ה:‏10 ינוסו יגון ואנחה

אסטרולוג

מתי ב׳:‏1 באו לירושלים אסטרולוגים

אסיר תודה

טמא א׳:‏12 אני אסיר תודה למשיח

אספסוף

מהש י״ז:‏5 הקהילו אספסוף ועוררו מהומה

אפולוס

מהש י״ח:‏24 אפולוס,‏ רהוט לשון

אפסוס

קוא ט״ו:‏32 נלחמתי בחיות פרא באפסוס

אפשרי

מתי י״ט:‏26 לאלוהים הכול אפשרי

אצולה

קוא א׳:‏26 לא רבים בני אצולה

אצילי רוח

מהש י״ז:‏11 יהודי בראה,‏ אצילי רוח

ארבה

יוא א׳:‏4 מה שהותיר הארבה הזללני

ארור

יוח ז׳:‏49 ההמון שאינם יודעים את התורה,‏ ארורים

ארטמיס

מהש י״ט:‏34 צעקו:‏ ”‏גדולה ארטמיס!‏”‏

אריה

שמא י״ז:‏36 את האריה ואת הדוב הרג עבדך

ישע ס״ה:‏25 האריה יאכל תבן כבקר

דנ ו׳:‏27 הציל את דניאל מיד האריות

פטא ה׳:‏8 השטן משוטט כאריה שואג

התג ה׳:‏5 האריה משבט יהודה

אריופגוס

מהש י״ז:‏22 עמד פאולוס באריופגוס

ארעי

עב י״א:‏13 הם תושבים ארעיים

ארץ

תה ק״ד:‏5 הארץ לא תימוט לעולם

תה קט״ו:‏16 את הארץ נתן לבני האדם

משל ב׳:‏21 רק הישרים ישכנו בארץ

ישע ס״ה:‏17 בורא שמיים חדשים וארץ חדשה

מתי ה׳:‏5 הענווים יירשו את הארץ

אררט

בר ח׳:‏4 נחה התיבה על הרי אררט

אש

ירמ כ׳:‏9 כאש בוערת אצורה בעצמותיי

מתי כ״ה:‏41 אש עולם המוכנה לשטן

קוא ג׳:‏13 האש תבחן את מה שבנה כל אחד

תסא ה׳:‏19 אל תכבו את אש הרוח

פטב ג׳:‏7 השמיים והארץ שמורים לאש

אשמה

טיט א׳:‏7 המשגיח,‏ נקי מאשמה

אשרי

תה קמ״ד:‏15 אשרי העם שיהוה אלוהיו

מתי ה׳:‏3 אשרי המודעים לצורכם הרוחני

אשת חיל

משל י״ב:‏4 אשת חיל,‏ כתר לבעלה

משל ל״א:‏10 אשת חיל מי ימצא?‏

ב

בבל

בר י״א:‏9 נקרא שמה בבל

ירמ נ״א:‏6 נוסו מתוך בבל

ירמ נ״א:‏30 לוחמי בבל חדלו להילחם

ירמ נ״א:‏37 ובבל תהיה לגלי אבנים

התג י״ז:‏5 בבל הגדולה,‏ אם הזונות

התג י״ח:‏2 נפלה בבל הגדולה

בבת עיני

זכר ב׳:‏8 נוגע בבבת עיני

בגד

מל ב׳:‏15 באשת נעוריך אל תבגוד

בגרות

עב ו׳:‏1 נחתור אל הבגרות

בדק

קוב י״ג:‏5 בדקו אם חיים על־פי האמונה

בהמות

משל י״ב:‏10 הצדיק דואג לבהמותיו

בוא

התג כ״ב:‏17 השומע יאמר,‏ ”‏בוא!‏”‏

בוגדני

ירמ י״ז:‏9 בוגדני הלב מכול

בוגר

אפס ד׳:‏13 שנגיע אל היותנו אדם בוגר

עב ה׳:‏14 המזון המוצק שייך לאנשים בוגרים

בונה

קוא י׳:‏23 הכול מותר,‏ אך לא בונה

בור

משל כ״ו:‏27 החופר בור ייפול לתוכו

ירמ ב׳:‏13 חצבו בורות מים שבורים

ירמ ל״ח:‏6 השליכו את ירמיהו אל הבור

מתי ט״ו:‏14 עיוור מדריך עיוור,‏ שניהם ייפלו לבור

בורא

קהל י״ב:‏1 זכור בוראך בימי נעוריך

בורות

טמא א׳:‏13 פעלתי מתוך בורות

בז

ישע נ״ג:‏3 בזו לו ונמנעו מחברתו

בזבז

לוק ט״ו:‏13 בזבז את רכושו

בחון

יעק א׳:‏3 אמונתכם הבחונה מניבה

בחוץ

קול ד׳:‏5 להתהלך בחוכמה עם אלה שבחוץ

בחירה

רומ ט׳:‏11 הבחירה לא תלויה במעשים

בחירים

מתי כ״ד:‏22 יקוצרו הימים למען הבחירים

מתי כ״ד:‏31 מלאכיו יקבצו את בחיריו

בחן משל כ״א:‏2 יהוה בוחן לבבות

מל ג׳:‏10 בחנוני נא בזאת

מהש י״ז:‏11 בחנו היטב את הכתובים

קוא י״א:‏28 יבחן כל אחד את עצמו

גלט ו׳:‏4 יבחן כל אחד את מעשיו

תסא ה׳:‏21 בחנו כל דבר;‏ דבקו בטוֹב

פטא א׳:‏10 את הישועה הזו בחנו היטב הנביאים

יחא ד׳:‏1 בחנו את המסרים

בחר

דב ל׳:‏19 בחר בחיים

יהו כ״ד:‏15 בחרו את מי תעבדו

בטח

תה נ״ו:‏11 באלוהים אני בוטח;‏ אינני פוחד

תה פ״ד:‏12 אשרי האדם הבוטח בך

תה קמ״ו:‏3 אל תבטחו בנכבדים

משל ג׳:‏5 בטח ביהוה בכל ליבך,‏ על הבנתך אל תישען

משל כ״ח:‏26 הבוטח בליבו הוא כסיל

ישע י״ב:‏2 אבטח ולא אפחד,‏ יהוה עוזי

ירמ י״ז:‏5 ארור הגבר אשר בוטח בבני אדם

קוב א׳:‏9 נבטח לא בעצמנו אלא באלוהים

בטן

פיל ג׳:‏19 בטנם היא אלוהיהם

ביטחון

משל ג׳:‏26 יהוה מקור ביטחונך

משל י״ד:‏16 הכסיל בעל ביטחון עצמי מופרז

ישע ל״ב:‏17 פרי הצדקה יהיה ביטחון

קוב ה׳:‏6 אנו תמיד מלאי ביטחון

פיל ג׳:‏1 לכתוב לכם את הדברים,‏ למען ביטחונכם

עב ו׳:‏11 רצוננו שיהיה לו ביטחון מלא בתקווה

בייש

קוא ד׳:‏14 לא כדי לבייש,‏ אלא כדי לתקן

ביכורים

רומ ח׳:‏23 יש לנו הביכורים,‏ כלומר הרוח

ביער

קוא ה׳:‏13 בערו את האיש הרע מקרבכם

ביקר

מהש ט״ו:‏36 נבקר את האחים,‏ לראות מה מצבם

ביקש

דב י׳:‏12 מה יהוה מבקש ממך?‏

מתי ו׳:‏8 יודע צורכיכם עוד בטרם תבקשו

מתי ז׳:‏7 המשיכו לבקש ויינתן לכם

יוח י״ד:‏13 כל מה שתבקשו בשמי אעשה

אפס ג׳:‏20 מעל ומעבר למה שאנו מבקשים

פלמ 9 לבקש ממך בשם האהבה

יחא ה׳:‏14 נבקש דבר כרצונו,‏ ישמע אותנו

בירך

בר א׳:‏28 אלוהים בירך אותם

במד ו׳:‏24 יברכך יהוה וישמרך

לוק ו׳:‏28 לברך את מקלליכם

רומ י״ב:‏14 ברכו את רודפיכם

בישר

לוק ח׳:‏1 כשהוא מבשר ומכריז את הבשורה

קוא ט׳:‏16 אוי לי אם לא אבשר!‏

בית

שמב ז׳:‏13 הוא יבנה בית לשמי

תה כ״ז:‏4 ביקשתי לשבת בבית יהוה

ישע נ״ו:‏7 ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים

ישע ס״ה:‏21 יבנו בתים ויגורו בהם

יחז מ״א:‏13 מדד את בית המקדש,‏ אורכו מאה אמה

יוח י״ד:‏2 בבית אבי מעונות רבים

מהש ה׳:‏42 מבית לבית לא חדלו ללמד

מהש ז׳:‏48 העליון אינו שוכן בבתים מעשה ידי אדם

מהש כ׳:‏20 ללמד ברבים ומבית לבית

עב ג׳:‏4 לכל בית יש בונה

בית דין

דנ ז׳:‏10 בית הדין ישב,‏ וספרים נפתחו

מר י״ג:‏9 ימסרו אתכם לבתי דין

קוא ו׳:‏6 אח לוקח את אחיו לבית הדין

בית לחם

מיכ ה׳:‏2 בית לחם אפרתה

בית מדרש

יוח ז׳:‏15 מבלי שלמד בבתי המדרש

בית סוהר

מהש ה׳:‏19 מלאך פתח דלתות בית הסוהר

התג ב׳:‏10 השטן,‏ ישליך כמה מכם לבית הסוהר

בכה

הוש י״ב:‏4 נאבק עם מלאך,‏ בכה והתחנן אליו

מתי כ״ו:‏75 יצא החוצה ובכה בכי מר

לוק ו׳:‏21 אשריכם הבוכים כעת

רומ י״ב:‏15 בכו עם הבוכים

בכור

קול א׳:‏15 בכור כל בריאה

בלבל

בר י״א:‏7 הבה נבלבל את שפתם

בלעם

במד כ״ב:‏28 האתון אמרה לבלעם

בלשאצר

דנ ה׳:‏1 המלך בלשאצר ערך משתה

בלתי נראה

קוב ד׳:‏18 מתמקדים בדברים הבלתי נראים

במה

קוא ז׳:‏31 במת העולם הזה משתנה

במפתיע

לוק כ״א:‏34 היום ההוא יבוא עליכם במפתיע

בן אדם

דנ ז׳:‏13 בא עם ענני השמיים הדומה לבן אדם

מתי י׳:‏23 עד שיבוא בן האדם

לוק כ״א:‏27 יראו את בן האדם בא בענן

בנה

תה קכ״ז:‏1 אם יהוה אינו בונה את הבית

רומ י״ד:‏19 דברים המסייעים לנו לבנות

קוא ג׳:‏10 איש איש יבחן כיצד הוא בונה

קוא י״ד:‏26 עשו הכול כדי לבנות

בניין

קוב ה׳:‏1 נקבל בניין נצחי בשמיים

בנים

בר ו׳:‏2 בני אלוהים לקחו נשים

ישע נ״ד:‏13 כל בנייך ילמדו מפי יהוה

רומ ח׳:‏14 מודרכים על־ידי הרוח,‏ בני אלוהים הם

אפס ב׳:‏19 בני ביתו של אלוהים

בעל

ירמ י״ט:‏5 לשרוף בניהם לבעל

קוא ז׳:‏2 לכל אישה יהיה בעל

קוא ז׳:‏3 יעניק הבעל לאשתו מה שמגיע לה

קוא ז׳:‏14 הבעל הלא־מאמין מקודש

אפס ה׳:‏25 בעלים,‏ המשיכו לאהוב את נשיכם

קול ג׳:‏18 נשים,‏ היכנעו לבעליכן

בעל אוב

דב י״ח:‏11 הנועץ בבעל אוב

בצורת

ירמ י״ז:‏8 בשנת בצורת לא ידאג

בר־נבא

מהש ט׳:‏27 בר־נבא בא לעזרתו

ברא

התג ד׳:‏11 אתה בראת הכול,‏ וברצונך

ברוך

ירמ מ״ה:‏2 כך אומר יהוה עליך,‏ ברוך

ברור

קוא י״ד:‏8 אם החצוצרה תשמיע קול לא ברור

ברזל

משל כ״ז:‏17 ברזל מחדד ברזל

קהל י׳:‏10 אם כלי ברזל קהה

ישע ס׳:‏17 תחת הברזל אביא כסף

דנ ב׳:‏43 ברזל אינו מתערבב בחרס

בריא

טמב א׳:‏13 מתכונת המילים הבריאות

טיט ב׳:‏1 בקנה אחד עם ההוראה הבריאה

בריאה

רומ א׳:‏20 תכונותיו נראות מבריאת העולם

רומ ח׳:‏20 הבריאה הוכנעה להבל

קוב ה׳:‏17 מי שמאוחד עם המשיח,‏ בריאה חדשה

קול א׳:‏23 הוכרזה בכל הבריאה

התג ג׳:‏14 הראשית של בריאת אלוהים

ברית

ירמ ל״א:‏31 אכרות ברית חדשה

לוק כ״ב:‏20 ברית חדשה על בסיס דמי

לוק כ״ב:‏29 כורת איתכם ברית למלכות,‏ כשם שאבי

ברכה

משל י׳:‏22 ברכת יהוה היא תעשיר

מל ג׳:‏10 ארעיף עליכם ברכה עד בלי די

ברכת שלום

יחב 10 אל תברכו אותו בברכת שלום

ברק

מתי כ״ד:‏27 כברק היוצא ומאיר

לוק י׳:‏18 ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים

בשורה טובה

ישע נ״ב:‏7 מבשר בשורה טובה

מתי כ״ד:‏14 בשורה טובה על המלכות תוכרז

לוק ד׳:‏43 נשלחתי לבשר את הבשורה הטובה

רומ א׳:‏16 אינני מתבייש בבשורה הטובה

קוא ט׳:‏23 אני עושה הכול למען הבשורה הטובה

בשר

איו ל״ג:‏25 ייעשה בשרו רענן

משל כ״ג:‏20 אל תהיה בין זוללי בשר

יוא ב׳:‏28 אשפוך רוחי על כל בשר

רומ ח׳:‏5 מי שחיים על־פי הבשר

קוא ט״ו:‏50 בשר ודם אינו יכול לרשת מלכות

גלט ה׳:‏19 מעשי הבשר נראים בבירור

בשרי

קוא ג׳:‏3 אתם עדיין אנשים בשריים

קול ב׳:‏18 גאווה הנובעת מחשיבתו הבשרית

בת

מהש כ״א:‏9 היו לו ארבע בנות לא נשואות

קוב ו׳:‏18 תהיו לי לבנים ובנות

בת־שבע

שמב י״א:‏3 בת־שבע אשת אוריה

בתול

מתי כ״ה:‏1 המלכות תדמה לעשר בתולות

קוא ז׳:‏25 בעניין הבתולים והבתולות,‏ אין לי מצווה

ג

גאווה

משל ח׳:‏13 שונאת התרברבות וגאווה

משל ט״ז:‏18 לפני מפלה ישנה גאווה

גאולה

לוק כ״א:‏28 קרבה גאולתכם

גבה לב

משל ט״ז:‏5 גבה לב מתועב בעיני אלוהים

גבורה

תה צ׳:‏10 ימי שנותינו בגבורות שמונים שנה

מר ה׳:‏30 הבחין שיצאה ממנו גבורה

קוב י״ב:‏9 בחולשה נשלמת גבורתי

גבריאל

לוק א׳:‏19 גבריאל,‏ נשלחתי לבשר

גדול

יוח י״ד:‏28 האב גדול ממני

יחא ג׳:‏20 אלוהים גדול מליבנו

גדם

דנ ד׳:‏15 את הגדם עם שורשיו השאירו

גדעון

שופ ז׳:‏20 חרב ליהוה ולגדעון!‏

גוב

דנ ו׳:‏7 יושלך אל גוב האריות

גולגותא

יוח י״ט:‏17 יצא אל ”‏גולגותא”‏

גוליית

שמא י״ז:‏4 לוחם מפלשתים,‏ שמו גוליית

גוף

מתי י׳:‏28 יראו מזה אשר יכול להרוג את הגוף

מתי כ״ו:‏26 הלחם הזה מסמל את גופי

רומ י״ב:‏1 למסור את גופכם קורבן חי

קוא ז׳:‏4 גוף הבעל אינו כפוף לסמכותו,‏ אלא לאשתו

קוא י״ב:‏18 אלוהים שם את כל איברי הגוף במקומם

קוא ט״ו:‏44 נזרע גוף גשמי,‏ מוקם גוף רוחני

אפס ד׳:‏16 הגוף מורכב בהתאמה מלאה

פיל ג׳:‏21 יהפוך את גופנו הנחות

גורל

תה כ״ב:‏18 על לבושי מפילים גורל

ישע ס״ה:‏11 ממלאים לאל הגורל כוסות יין

דנ י״ב:‏13 תעמוד לגורלך בקץ הימים

גזילה

עב י׳:‏34 קיבלתם את גזילת נכסיכם

גזר דין

קהל ח׳:‏11 גזר דין,‏ אינו מוצא לפועל במהירות

קוב א׳:‏9 חשבנו שנגזר עלינו גזר דין מוות

גחלים

רומ י״ב:‏20 גחלים על ראשו

גיא צלמוות

תה כ״ג:‏4 אלך בגיא צלמוות,‏ לא אירא

גידף

מר ג׳:‏29 מגדף רוח הקודש

התג ט״ז:‏11 גידפו את אלוהים,‏ ולא שבו ממעשיהם

גיהינום

מתי י׳:‏28 לגרום לאובדן הנפש והגוף בגיהינום

גיחזי

מלב ה׳:‏20 אמר גיחזי,‏ ’‏ארוץ אחריו’‏

גילה

מתי י״א:‏25 הסתרת מן החכמים וגילית לעוללים

קוא ב׳:‏10 לנו גילה אלוהים את הדברים באמצעות רוחו

גירושין

דב כ״ד:‏1 לכתוב תעודת גירושין

מל ב׳:‏16 אני שונא גירושין

גירש

מתי י״ט:‏9 המגרש את אשתו שלא על דבר זנות

מר י׳:‏11 המגרש את אשתו ונושא אחרת

גישה

אפס ו׳:‏7 שרתו את אדוניכם בגישה טובה

גל

אפס ד׳:‏14 בל נהיה כילדים המיטלטלים כבגלי הים

גמול

קול ג׳:‏24 מאת יהוה תקבלו את גמול הנחלה

גָּמָל

מתי י״ט:‏24 קל יותר לגמל לעבור דרך נקב מחט

גָּמַל

עב י״א:‏6 אלוהים גומל למחפשים אותו

גמליאל

מהש כ״ב:‏3 למדתי לרגלי גמליאל

גן עדן

בר ב׳:‏15 לקח את אדם והושיבו בגן עדן

לוק כ״ג:‏43 אתה תהיה איתי בגן עדן

קוב י״ב:‏4 ובהיותו בגן עדן שמע מילים

גנב

שמ כ׳:‏15 לא תגנוב

משל ו׳:‏30 אם גונב כדי להשביע את רעבונו

משל כ״ט:‏24 שותפו של גנב שונא את עצמו

מתי ו׳:‏20 בשמיים,‏ במקום שבו גנבים אינם פורצים

מתי כ״ד:‏43 אילו ידע באיזו אשמורת יבוא הגנב

קוא ו׳:‏10 גנבים לא יירשו את מלכות אלוהים

אפס ד׳:‏28 הגונב אל יוסיף לגנוב

תסא ה׳:‏2 יום יהוה יבוא כגנב בלילה

גס

אפס ה׳:‏4 אין מקום ביניכם להתלוצצות גסה

קול ג׳:‏8 אל יצא מפיכם דיבור גס

גער

מתי ט״ז:‏22 פטרוס גער בו באמרו:‏ ”‏חוס על עצמך”‏

גערה

קהל ז׳:‏5 טוב להקשיב לגערת חכם

גפן

מיכ ד׳:‏4 ישבו לבטח,‏ איש תחת גפנו

יוח ט״ו:‏1 אני הגפן האמיתית ואבי הכורם

גשם

ישע נ״ה:‏10 כפי שיורד הגשם ואינו שב

מתי ה׳:‏45 גשם הן על צדיקים והן על רשעים

גשמי

קוא ב׳:‏14 האדם הגשמי אינו מקבל

ד

דאג

ישע מ״א:‏10 אל תדאג,‏ כי אני אלוהיך

מתי י׳:‏19 אל תדאגו שמא לא תדעו איך לדבר

רומ ט״ו:‏2 לדאוג לטובת רעהו כדי שייבנה

רומ ט״ו:‏3 המשיח לא דאג לטובתו שלו

קוא י׳:‏24 איש איש ידאג לטובת רעהו

קוא י״ב:‏25 שהאיברים ידאגו זה לזה

פטא ה׳:‏7 כי הוא דואג לכם

דאגה

משל י״ב:‏25 דאגה בלב איש מכבידה עליו

מר ד׳:‏19 דאגות הסדר העולמי ותעתועי העושר

לוק ח׳:‏14 דאגות החיים והעושר מסיחים דעתם

לוק י״ב:‏25 מי בדאגתו יכול להוסיף אמה אחת לחייו?‏

לוק כ״א:‏34 שלא יכבד לבבכם מדאגות החיים

קוא ז׳:‏32 ברצוני למנוע מכם דאגות:‏ הלא־נשוי

קוב י״א:‏28 הדאגה לכל הקהילות

דבק

בר ב׳:‏24 וידבק באשתו ויהיו לבשר אחד

רומ י״ב:‏9 תעבו את הרע;‏ דבקו בטוב

דבר אלוהים

ישע מ׳:‏8 דבר אלוהינו עומד לעולם

מר ז׳:‏13 מבטלים את תוקפו של דבר אלוהים

תסא ב׳:‏13 כפי שהוא באמת,‏ דבר אלוהים

עב ד׳:‏12 דבר אלוהים חי ורב־עוצמה

דבש

משל כ״ה:‏27 לא טוב להרבות באכילת דבש

דג

יונ א׳:‏17 שלח דג גדול לבלוע את יונה

לוק ה׳:‏10 מעתה תדוג אנשים

יוח כ״א:‏11 הרשת מלאה בדגים גדולים

דוב

ישע י״א:‏7 פרה ודוב ירעו ביחד

דוגמה

קוא י׳:‏6 דברים אלה משמשים לנו דוגמה

דוד

שמא ט״ז:‏13 שמואל משח את דוד

לוק א׳:‏32 כיסא דוד אביו

מהש ב׳:‏34 דוד לא עלה השמיימה

דור

מתי כ״ד:‏34 לא יחלוף הדור

דחה

תסא ד׳:‏8 דוחה את אלוהים

דחיפות

טמב ד׳:‏2 עשה זאת בדחיפות

דיבה

ויק י״ט:‏16 לא תוציא דיבה

דיבור פוגעני

אפס ד׳:‏31 הסירו זעם,‏ דיבור פוגעני

דיבר

קהל ג׳:‏7 עת לחשות ועת לדבר

אפס ה׳:‏3 אל תדברו ביניכם על זנות

דיווח

שמ כ״ג:‏1 לא תפיץ דיווח שקרי

משל כ״ה:‏25 דיווח טוב מארץ רחוקה

דנ י״א:‏44 דיווחים יטרידוהו

דיון

מהש י״ז:‏2 ניהל דיונים על בסיס הכתובים

דייגי אדם

מתי ד׳:‏19 אעשה אתכם לדייגי אדם

דין וחשבון

רומ י״ד:‏12 כל אחד ייתן דין וחשבון על עצמו

דינה

בר ל״ד:‏1 דינה נהגה לצאת כדי לבלות

דינר

לוק ז׳:‏41 והשני חייב חמישים דינר

דלה

משל כ׳:‏5 איש תבונה דולה מחשבות

דלת

יוח כ׳:‏19 הדלתות היו נעולות,‏ אז הופיע ישוע

קוא ט״ז:‏9 נפתחה דלת גדולה המובילה לפעילות

התג ג׳:‏20 אני עומד בדלת ודופק

דם

בר ט׳:‏4 דמו,‏ לא תאכלו

ויק ז׳:‏26 לא תאכלו כל דם

ויק י״ז:‏11 כי חיי הבשר בדם הם

ויק י״ז:‏13 לשפוך את דמו ולכסותו בעפר

יחז ג׳:‏18 את דמו מידך אבקש

מתי ט׳:‏20 אישה זבת דם שתים עשרה שנה

מתי כ״ו:‏28 זה מסמל את דמי,‏ ’‏דם הברית’‏

מתי כ״ז:‏25 דמו עלינו ועל בנינו

מהש ט״ו:‏29 להמשיך להימנע מדם

מהש כ׳:‏26 נקי אני מדם כל איש

מהש כ׳:‏28 הקהילה,‏ אותה קנה בדם בנו

אפס א׳:‏7 דרכו הפדות בזכות דמו

פטא א׳:‏19 באמצעות דם יקר של המשיח

יחא א׳:‏7 דם ישוע מטהר אותנו מכל חטא

התג י״ח:‏24 בה נמצא דם נביאים וקדושים

דמיון

משל י״ח:‏11 הון העשיר הוא כחומה בדמיונו

דמעה

תה קכ״ו:‏5 הזורעים בדמעה

קהל ד׳:‏1 דמעות העשוקים,‏ ולא היה מנחם

מהש כ׳:‏19 שרתי את האדון בדמעות

מהש כ׳:‏31 להוכיח כל אחד מכם בדמעות

עב ה׳:‏7 הקריב המשיח בקשות בדמעות

התג כ״א:‏4 ימחה כל דמעה מעיניהם

דעה

רומ י״ד:‏1 אל תחרצו משפט על דעות שונות

דפק

מתי ז׳:‏7 המשיכו לדפוק וייפתח לכם

דקר

זכר י״ב:‏10 יביטו אל זה אשר דקרו

דרור

מתי י׳:‏29 נמכרים שני דרורים במטבע קטן

דרך

משל ט״ז:‏25 דרך נראית ישרה,‏ אך מובילה למוות

ישע ל׳:‏21 זו הדרך.‏ לכו בה

ירמ י׳:‏23 לא לאדם דרכו

מתי ז׳:‏14 צרה הדרך המובילה לחיים

מתי י״ג:‏4 נפלו כמה זרעים בשולי הדרך

יוח י״ד:‏6 אני הדרך והאמת והחיים

מהש ט׳:‏2 מי שימצא מן המשתייכים אל הדרך

דרכמה

לוק ט״ו:‏8 עשרה מטבעות דרכמה,‏ ואבד אחד

דרקון

התג י״ב:‏9 הושלך הדרקון,‏ הנחש הקדמוני

דרש

מיכ ו׳:‏8 מה יהוה דורש ממך?‏

ה

האכיל

יוח כ״א:‏17 אמר ישוע:‏ ”‏האכל את כבשיי הקטנים”‏

האמין

יוח כ׳:‏29 אינם רואים,‏ ועם זאת מאמינים

תסב ב׳:‏12 לא האמינו לאמת,‏ מצאו הנאה ברשע

האשמה

טמא ה׳:‏19 אל תקבל האשמה נגד זקן כאמת

הבדיל

עב ה׳:‏14 להבדיל בין טוב לרע

הבדל

מל ג׳:‏18 ההבדל בין צדיק ובין רשע

הבטחה

מלא ח׳:‏56 שום מילה מהבטחתו לא הכזיבה

תה ט״ו:‏4 אינו חוזר בו מהבטחתו,‏ גם כשהדבר לרעתו

קוב א׳:‏20 הבטחות אלוהים נהיו ”‏כן”‏ באמצעותו

הבין

נחמ ח׳:‏8 עזרו לעם להבין את הנקרא

תה קי״ט:‏27 עזור לי להבין את משמעות הוראותיך

מהש ח׳:‏30 אתה מבין את מה שאתה קורא?‏

פיל א׳:‏10 שתבינו מה הדברים החשובים יותר

הבל

בר ד׳:‏8 קין תקף את הבל

קהל א׳:‏2 הבל הבלים!‏

מתי כ״ג:‏35 מדם הבל הצדיק

לוק כ״ד:‏11 נשמעו להם כדברי הבל

הבלות

אפס ד׳:‏17 הבלות שכלם

הבנה

מלא ג׳:‏11 ביקשת הבנה

משל ג׳:‏5 על הבנתך אל תישען

משל ד׳:‏7 בכל קנייניך קנה הבנה

דנ י״א:‏33 יקנו הבנה לרבים

קוא י״ד:‏20 היו מבוגרים בהבנתכם

הגביל

קוא ז׳:‏35 לא כדי להגביל אתכם

הגה

יהו א׳:‏8 להגות בתורה יומם ולילה

תה ע״ז:‏12 ואהגה בכל פעליך

פיל ד׳:‏8 כל הראוי לשבח,‏ באלה המשיכו להגות

הגן

פיל א׳:‏7 להגן על הבשורה ולעגנה בחוק

הגנה

פטא ג׳:‏15 היו תמיד מוכנים לדבר להגנתכם

הדבר

יוח א׳:‏1 בראשית היה הדבר

הדריך

תה ל״ב:‏8 אדריכך בדרך

הדרכה

משל א׳:‏5 החכם רוכש הדרכה נוספת

משל י״א:‏14 בהיעדר הדרכה נבונה,‏ העם נופל

רומ ט״ו:‏4 נכתב מקדם להדרכתנו

הודה

יוח י״א:‏41 אבי,‏ מודה לך שאתה שומע אותי

מהש כ״ח:‏15 כשראה אותם פאולוס,‏ הודה לאלוהים

קוא א׳:‏4 אני תמיד מודה לאלוהיי עליכם

אפס ה׳:‏20 הודו על הכול לאלוהינו

הוחיה

פטא ג׳:‏18 הוחיה ברוח

הוחיל

איכ ג׳:‏24 חלקי הוא יהוה,‏ אוחיל לו

מיכ ז׳:‏7 אוחיל לאלוהי ישועתי

הוכיח

מהש י״ז:‏3 בהסבירו ובהוכיחו על־פי הכתוב

התג ג׳:‏19 את מי שאני אוהב אני מוכיח

הומוסקסואלי

קוא ו׳:‏9 יחסים הומוסקסואליים

הון

משל ג׳:‏9 כבד את יהוה מהונך

משל י״א:‏4 לא יועיל הון ביום זעם

הוצאות

לוק י״ד:‏28 יושב תחילה ומחשב את ההוצאות

הוקיע

מר ט״ו:‏25 השעה השלישית כשהוקיעו אותו

לוק כ״ג:‏21 החלו לצעוק:‏ ”‏הוקע אותו!‏”‏

הוקיר

קוא ט״ז:‏18 הוקירו אנשים כאלה

אפס ה׳:‏29 מזין את גופו ומוקירו

פיל ב׳:‏29 המשיכו להוקיר אנשים כאלה

תסא ה׳:‏13 הוקירו אותם עד מאוד על עבודתם

הוראה

מתי ז׳:‏28 השתוממו על הוראתו

טמב ד׳:‏2 במלוא הסבלנות וכושר ההוראה

הורים

לוק י״ח:‏29 עזב הורים למען מלכות אלוהים

לוק כ״א:‏16 הורים יסגירו אתכם

קוב י״ב:‏14 ההורים חוסכים למען ילדיהם

אפס ו׳:‏1 שמעו בקול הוריכם

טמא ה׳:‏4 להשיב להורי הוריהם את הגמול הראוי להם

הושיע

ישע נ״ט:‏1 לא קצרה יד יהוה מלהושיע

טמא ד׳:‏16 תושיע את עצמך ואת מי שמקשיבים לך

הזדמנות

לוק ד׳:‏13 השטן חיכה להזדמנות מתאימה

גלט ו׳:‏10 יש לנו הזדמנות,‏ ניטיב עם כל אדם

הזהיר

יחז ל״ג:‏9 אם תזהיר רשע לשוב מדרכו

קוא י׳:‏11 נכתבו כדי להזהיר אותנו

הזניח

טמא ד׳:‏14 אל תזניח את המתנה שבך

החזיק מעמד

מתי כ״ד:‏13 המחזיק מעמד ייוושע

לוק ח׳:‏15 מחזיקים מעמד בעשותם פרי

רומ י״ב:‏12 החזיקו מעמד בצרה

קוא ד׳:‏12 רודפים אותנו,‏ מחזיקים מעמד באורך רוח

החיש

ישע ס׳:‏22 אני,‏ יהוה,‏ בעיתה אחישה

החניף

משל כ״ו:‏28 פה מחניף גורם הרס

משל כ״ט:‏5 המחניף לרעהו פורש רשת לרגליו

יהד 16 מחניפים למען רווח

הטביל

מתי כ״ח:‏19 עשו תלמידים והטבילו אותם

היגיון

מהש ט׳:‏22 בהוכיחו בהיגיון שזהו המשיח

היטיב

גלט ו׳:‏10 ניטיב עם כל אדם

היכל

‏.‏ ראה גם בית תה י״א:‏4 יהוה בהיכל קודשו

ירמ ז׳:‏4 אל תאמרו,‏ ’‏היכל יהוה,‏ היכל יהוה’‏

מל ג׳:‏1 פתאום יבוא אל היכלו האדון

יוח ב׳:‏19 הרסו את ההיכל,‏ ובשלושה ימים אקים

קוא ג׳:‏16 היכל אלוהים אתם

היתל

גלט ו׳:‏7 באלוהים אין להתל

הכאה

קוב ו׳:‏5 בהכאות,‏ במאסרים

הכאיב

תה ע״ח:‏41 לקדוש ישראל הכאיבו

הכה

קוא ט׳:‏27 מכה את גופי ושולט בו כבעבד

הכזיב

רומ ה׳:‏5 התקווה אינה מכזיבה

הכין

עזר ז׳:‏10 עזרא הכין את לבבו ללמד

הכיר

ירמ ל״א:‏34 כולם יכירו אותי

גלט ד׳:‏9 כשאלוהים מכיר אתכם

הכניע

קוא ט״ו:‏27 הכניע את הכול תחת רגליו

הכעיס

קול ג׳:‏21 אל תכעיסו את ילדיכם

הכריז

רומ י׳:‏10 מכריז ברבים לשם ישועה

קוא י״א:‏26 מכריזים על מות האדון עד שיבוא

טמב ד׳:‏2 הכרז את הדבר;‏ עשה זאת בדחיפות

הכרת טובה

קול ג׳:‏15 גלו הכרת טובה

הכשיל

מתי ה׳:‏29 עינך מכשילה אותך,‏ עקור אותה

לוק י״ז:‏2 יכשיל את אחד הקטנים האלה

קוא ח׳:‏13 אם מאכל מכשיל את אחי

פיל א׳:‏10 ולא תכשילו את הזולת

הכשרה

פטא ה׳:‏10 [‏אלוהים]‏ ישלים את הכשרתכם

הלבין

התג ז׳:‏14 כיבסו את גלימותיהם והלבינו

הלוואה

משל י״א:‏15 הערב להלוואה לזר יינזק

הלווה

משל י״ט:‏17 המגלה טוב לב לדל מלווה ליהוה

לוק ו׳:‏35 הלוו מבלי לצפות לתמורה

הלך

יוח ו׳:‏19 ישוע הולך על פני הים

יוח י׳:‏27 כבשיי מקשיבים לקולי והולכים אחריי

התג י״ד:‏4 הולכים אחרי השה לכל אשר ילך

הלך חשיבה

פיל ב׳:‏5 הלך חשיבה שהיה למשיח

הללו יה

תה ק״נ:‏6 כל הנשמה,‏ הללו יה!‏

התג י״ט:‏1 המון רב אמרו:‏ ”‏הללו יה!‏”‏

המון

שמ כ״ג:‏2 לא תלך אחרי ההמון לעשות רע

התג ז׳:‏9 המון רב,‏ איש לא יכול למנותו

המית

קול ג׳:‏5 המיתו את איברי גופכם

המליץ

קוב ד׳:‏2 חושפים האמת וכך ממליצים על עצמנו

קוב ו׳:‏4 אנו ממליצים על עצמנו כמשרתי אלוהים

הנאה

תה א׳:‏2 מוצא הנאה בתורת יהוה

קהל ב׳:‏24 אין טוב מלמצוא הנאה בעמלו

הנהיג

רומ י״ב:‏8 מי שמנהיג,‏ שינהיג בחריצות

תסא ה׳:‏12 לכבד את המנהיגים אתכם באדון

עב י״ג:‏7,‏ 17 זכרו את מי שמנהיגים אתכם

הסחת דעת

קוא ז׳:‏35 מסורים לאדון ללא הסחות דעת

הסכמה

קוא ז׳:‏5 תמנעו עצמכם רק מתוך הסכמה

הססן

יעק א׳:‏8 אדם הססן ובלתי יציב

הסתפק

פיל ד׳:‏11 למדתי להסתפק במה שיש

טמא ו׳:‏8 יש מזון ובגדים,‏ נסתפק בהם

העיד

ויק ה׳:‏1 שמע קריאה להעיד ואינו מדווח

יוח י״ח:‏37 באתי להעיד על האמת

מהש י׳:‏42 ציווה להכריז ולהעיד ביסודיות

מהש כ׳:‏24 להעיד ביסודיות על הבשורה הטובה

מהש כ״ח:‏23 מעיד ביסודיות על מלכות אלוהים

העיר

יוח י״א:‏11 אני הולך לשם להעיר אותו

העציב

אפס ד׳:‏30 אל תעציבו את הרוח

העשיר

קוב ו׳:‏10 נראים עניים,‏ אך מעשירים רבים

הפגיע

רומ ח׳:‏34 ישוע מפגיע בעדנו

הפסד

פיל ג׳:‏7 החשבתי להפסד למען המשיח

הפציר

קוב ה׳:‏20 אנו מפצירים:‏ התפייסו עם אלוהים

אפס ד׳:‏1 אני מפציר בכם להתהלך כיאה

הפקיד

פטא ב׳:‏23 הפקיד עצמו בידי זה ששופט בצדק

פטא ד׳:‏19 יפקידו עצמם בידי הבורא

הפקרות

מתי כ״ד:‏12 תרבה ההפקרות,‏ תתקרר אהבתם

הפריד

מתי כ״ה:‏32 הוא יפריד בין בני האדם כרועה

רומ ח׳:‏39 להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח

הצביע

לוק כ״ג:‏51 לא הצביע בעד מזימתם

הצטדק

רומ א׳:‏20 אין להם במה להצטדק

הציל

ירמ א׳:‏19 איתך אני להצילך

יחז ז׳:‏19 כספם וזהבם לא יוכלו להצילם

דנ ו׳:‏16 אלוהיך הוא יצילך

מתי ט״ז:‏25 הרוצה להציל את חייו

לוק י״ט:‏10 בן האדם בא להציל את האובדים

פטב ב׳:‏9 יודע יהוה להציל מניסיון

הצליח

ישע נ״ה:‏11 דברי אשר יצא מפי יצליח

הקדיש

ירמ א׳:‏5 בטרם נולדת הקדשתי אותך

הקלה

תסב א׳:‏7 לכם הסובלים,‏ יעניק אלוהים הקלה

הקשיב

לוק י׳:‏16 המקשיב לכם מקשיב לי

מהש ד׳:‏19 להקשיב לכם ולא לאלוהים,‏ שפטו בעצמכם

יעק א׳:‏19 למהר להקשיב,‏ לא למהר לדבר

הר

ישע ב׳:‏3 בואו ונעלה אל הר יהוה

דנ ב׳:‏35 הייתה להר גדול,‏ והוא מילא את הארץ

לוק כ״ב:‏39 הלך אל הר הזיתים

מהש א׳:‏12 הר הזיתים,‏ במרחק של תחום שבת

התג ט״ז:‏16 המקום הנקרא הר מגידון

הרג

יוח ט״ז:‏2 ההורג אתכם יחשוב זאת לעבודת אלוהים

הרגיז

אפס ו׳:‏4 אל תרגיזו את ילדיכם

הרה

שמ כ״א:‏22 יריבו ויפגעו באישה הרה

תסא ה׳:‏3 כצירי לידה על אישה הרה

הרהר

משל ט״ו:‏28 הצדיק מהרהר בטרם יענה

הרוויח

מתי ט״ז:‏26 איזו תועלת אם ירוויח את כל העולם

הריע

איו ל״ח:‏7 הריעו כל בני אלוהים

הריק

פיל ב׳:‏7 הריק את עצמו ולבש

השגחה

מהש א׳:‏20 את תפקיד ההשגחה ייקח אחר

השגיח

מהש כ׳:‏28 השגיחו על עצמכם ועל העדר

קול ג׳:‏22 לא רק כאשר משגיחים עליכם

טמא ד׳:‏16 השגח על עצמך

פטא ה׳:‏2 השגיחו על העדר ברצון

השווה

גלט ו׳:‏4 מבלי שישווה את עצמו לאחר

השיב

תה קט״ז:‏12 מה אשיב ליהוה

משל י״ח:‏13 המשיב על דבר בטרם ישמע

קול ד׳:‏6 תדעו איך להשיב לכל אדם

השליך

תה נ״ה:‏22 השלך על יהוה את משאך

תה ע״א:‏9 אל תשליכני לעת זקנה

השמדה

פטב ג׳:‏7 השמדת הרשעים

השערה

טמא א׳:‏4 רק מובילים להשערות

השפיל

מתי י״ח:‏4 מי שישפיל עצמו כילד

יעק ד׳:‏10 השפילו את עצמכם לפני יהוה

פטא ה׳:‏6 השפילו את עצמכם תחת ידו החזקה

השקה

קוא ג׳:‏6 אפולוס השקה,‏ אלוהים הצמיח

השראה

טמב ג׳:‏16 נכתב בהשראת אלוהים

השתוקק

פטא א׳:‏12 מלאכים משתוקקים לבחון

השתחווה

מתי ד׳:‏10 ליהוה אלוהיך תשתחווה

השתכר

אפס ה׳:‏18 אל תשתכרו

השתנה

מל ג׳:‏6 אני יהוה;‏ אינני משתנה

מתי י״ז:‏2 אז השתנה לנגד עיניהם

רומ י״ב:‏2 השתנו על־ידי התחדשות שכלכם

השתעבד

קוא ו׳:‏12 לא אשתעבד לדבר

התאכזב

רומ ט׳:‏33 המאמין בה לא יתאכזב

התאמץ

לוק י״ג:‏24 התאמצו בכל מאודכם

פטב א׳:‏5 התאמצו להוסיף על אמונתכם

התבודד

משל י״ח:‏1 המתבודד רודף אחר תאוותיו

התבייש

מר ח׳:‏38 המתבייש בי,‏ בן האדם יתבייש בו

רומ א׳:‏16 אינני מתבייש בבשורה הטובה

טמב א׳:‏8 אל תתבייש בעדות על אדוננו

טמב ב׳:‏15 פועל שאין לו במה להתבייש

עב י״א:‏16 אלוהים אינו מתבייש בהם

פטא ד׳:‏16 מי שסובל כמשיחי,‏ אל יתבייש

התברך

בר כ״ב:‏18 יתברכו בזרעך כל האומות

התגאה

תסב א׳:‏4 אנו מתגאים בכם

התגבר

רומ י״ב:‏21 התגבר על הרע בטוב

התגלות

רומ ח׳:‏19 הבריאה מצפה להתגלות בני אלוהים

התגנב

יהד 4 התגנבו לקרבכם

התהלך

יחא ג׳:‏6 אינו מתהלך בחטא

התוודה

תה ל״ב:‏5 לבסוף התוודיתי בפניך על חטאי

משל כ״ח:‏13 המתוודה ירוחם

יעק ה׳:‏16 התוודו בגלוי על חטאיכם

יחא א׳:‏9 אם נתוודה על חטאינו,‏ הוא יסלח לנו

התחזק

קוא ט״ז:‏13 היו אמיצים והתחזקו

התחשב

תה מ״א:‏1 אשרי המתחשב בדל

התחתן

מתי כ״ב:‏30 בתחיית המתים,‏ אינם מתחתנים

מתי כ״ד:‏38 בימים שקדמו למבול,‏ גברים התחתנו

קוא ז׳:‏9 מוטב להתחתן מאשר לבעור בתשוקה

קוא ז׳:‏36 שיתחתן;‏ אין הוא חוטא

קוא ז׳:‏38 מי שאינו מתחתן,‏ מיטיב לעשות

התכחש

מתי ט״ז:‏24 שיתכחש לעצמו ויישא את עמוד

מר י״ד:‏30 תתכחש לי שלוש פעמים

טמא ה׳:‏8 מי שאינו דואג לבני ביתו,‏ התכחש לאמונה

טיט א׳:‏16 במעשיהם מתכחשים לאלוהים

התכלה

קוב ד׳:‏16 האדם החיצוני מתכלה

התכנסות

עב י׳:‏25 אל נזנח התכנסותנו

התלונן

במד י״ד:‏27 בני ישראל מתלוננים עליי

קוא י׳:‏10 גם אל תתלוננו

פיל ב׳:‏14 המשיכו לעשות הכול מבלי להתלונן

יהד 16 רוטנים הם ומתלוננים

התלוצץ

משל כ״ו:‏19 רק התלוצצתי!‏

התמהמה

חבק ב׳:‏3 אם יתמהמה,‏ חכה לו

התמסר

מהש י״ח:‏5 פאולוס,‏ התמסר להכרזת

התמקד

רומ ח׳:‏6 התמקדות בבשר משמעה מוות

התנגדות

תסא ב׳:‏2 אזרנו אומץ לנוכח התנגדות

התנדב

תה ק״י:‏3 עמך יתנדב

התנהג

פיל א׳:‏27 התנהגו כראוי לבשורה הטובה

פטא ב׳:‏12 התמידו להתנהג היטב בקרב גויים

התנהגות

אפס ה׳:‏4 אין מקום להתנהגות מבישה

פטא ג׳:‏1 ייקנה ליבם על־ידי התנהגות

פטא ג׳:‏16 יבושו בשל התנהגותכם הטובה

התנקם

רומ י״ב:‏19 אהוביי,‏ אל תתנקמו

התעה

מתי כ״ד:‏24 להתעות אף את הבחירים

התעודד

מהש כ״ח:‏15 כשראה אותם פאולוס,‏ התעודד

קוא י״ד:‏31 שכולם ילמדו וכולם יתעודדו

התעייף

ישע מ׳:‏28 אלוהים אינו מתעייף

עב י״ב:‏3 פן תתעייפו ופן תתייאשו

התעלף

לוק כ״א:‏26 אנשים יתעלפו מפחד לנוכח

התענג

תה ל״ז:‏4 התענג על יהוה

התעצב

תסא ד׳:‏13 פן תתעצבו כשאר האנשים

התערב

טמא ה׳:‏13 המתערבות בענייני אחרים

פטא ד׳:‏15 אל יסבול איש כמי שמתערב בענייני אחרים

התעשר

טמא ו׳:‏9 הנחושים להתעשר נופלים במלכודת

התפאר

קוא א׳:‏31 המתפאר,‏ שיתפאר ביהוה

התפייס

מתי ה׳:‏24 תחילה התפייס עם אחיך

רומ ה׳:‏10 התפייסנו עם אלוהים

קוא ז׳:‏11 שתישאר לא־נשואה או שתתפייס עימו

קוב ה׳:‏19 אלוהים התפייס עם העולם

התפלל

דנ ו׳:‏13 הוא מתפלל שלוש פעמים ביום

מתי ה׳:‏44 לאהוב את אויביכם ולהתפלל בעד רודפיכם

מתי ו׳:‏9 לכן כך התפללו

מר א׳:‏35 השכם בבוקר,‏ יצא והתפלל

לוק ה׳:‏16 לפרוש למקומות שוממים כדי להתפלל

מהש י״ב:‏5 פטרוס בבית הסוהר,‏ הקהילה התפללה

תסא ה׳:‏17 התפללו בכל עת

תסב ג׳:‏1 המשיכו להתפלל בעדנו

התקדם

פיל ג׳:‏16 הבה נמשיך להתקדם

התקדמות

טמא ד׳:‏15 שהתקדמותך תיראה לכול

התקדש

לוק י״א:‏2 אבינו,‏ יתקדש שמך

התקשטות

פטא ג׳:‏3 אל תהיה התקשטותכן חיצונית

התרגז

קוא י״ג:‏5 [‏האהבה]‏ לא תתרגז

התרועע

קוא ה׳:‏9 להפסיק להתרועע עם זונים

תסב ג׳:‏14 חדלו להתרועע איתו

ו

ויכוח

טמא ו׳:‏4 נטייה לוויכוחים והתנצחויות

וסת

ויק ט״ו:‏19 טומאת הווסת שלה,‏ שבעה ימים

ויק י״ח:‏19 לא לקיים יחסים בעת טומאת הווסת

ז

זאב

ישע י״א:‏6 ויגור זאב עם כבש

מתי ז׳:‏15 זאבים בלבוש כבשים

לוק י׳:‏3 שולח אתכם ככבשים בין זאבים

מהש כ׳:‏29 יבואו בתוככם זאבים אכזריים

זאוס

מהש י״ד:‏12 לבר־נבא,‏ זאוס;‏ לפאולוס,‏ הרמס

זבח

שמא ט״ו:‏22 הציות טוב מזבח

תה מ׳:‏6 בזבח ומנחה לא חפצת

הוש ו׳:‏6 בחסד חפץ אני,‏ ולא בזבח

זדון

עב י׳:‏26 אם נתהלך בחטא בזדון

זהב

יחז ז׳:‏19 כספם וזהבם לא יוכלו להצילם

דנ ג׳:‏1 נבוכדנאצר עשה צלם זהב

זהיר

מתי י׳:‏16 זהירים כנחשים וטהורים כיונים

זוכה

רומ ו׳:‏7 מי שמת זוכה מחטאו

זונה

משל ז׳:‏10 אישה לבושה כזונה

קוא ה׳:‏9 להפסיק להתרועע עם זונים

קוא ו׳:‏9 זונים לא יירשו את מלכות אלוהים

קוא ו׳:‏16 הדבק בזונה גוף אחד איתה

התג י״ז:‏1 הזונה הגדולה היושבת על מים רבים

התג י״ז:‏16 ישנאו את הזונה ויעשוה עירומה

זימה

גלט ה׳:‏19 מעשי הבשר הם טומאה,‏ זימה

פטב ב׳:‏7 לוט מיוסר בשל זימתם של הרשעים

זית

רומ י״א:‏17 על אף היותך זית בר,‏ הורכבת

זכות

יחז כ״א:‏27 יבוא זה אשר לו הזכות החוקית

זכי

לוק י״ט:‏2 זכי,‏ מוכס ראשי

זָכַר

תה ח׳:‏4 מהו בן תמותה כי תזכור אותו?‏

נחו א׳:‏7 זוכר הוא את החוסים בו

עב י׳:‏32 זכרו את הימים הראשונים

זָכָר

ויק כ׳:‏13 אם ישכב איש עם זכר

זכריה 1.‏

לוק י״א:‏51 דם זכריה שנהרג בין המזבח לבית

זכריה 2.‏

עזר ה׳:‏1 הנביאים חגי וזכריה

זכריה 3.‏

לוק א׳:‏5 בימי הורדוס,‏ כוהן ששמו זכריה

זלזל

טמא ד׳:‏12 אל יזלזל בך בשל צעירותך

זמן

יוח ז׳:‏8 זמני טרם נשלם

קוא ז׳:‏29 לא נותר זמן רב

אפס ה׳:‏16 נצלו את זמנכם בצורה הטובה ביותר

פטא ד׳:‏3 די הזמן שעבר עליכם בעשיית רצון הגויים

זמני

עב י״א:‏25 תענוגות החטא הזמניים

זמר

דהא ט״ו:‏16 דוד אמר למנות זמרים

זנה

קוא י׳:‏8 אל נזנה,‏ כשם שזנו כמה מהם

זנות

מתי ט״ו:‏19 מן הלב נובעת זנות

מהש ט״ו:‏20 להימנע מזנות,‏ ומדם

קוא ו׳:‏18 נוסו מן הזנות!‏

גלט ה׳:‏19 זנות,‏ טומאה,‏ זימה

אפס ה׳:‏3 אף אל תדברו על זנות

תסא ד׳:‏3 רצון אלוהים,‏ שתימנעו מזנות

זעם

מהש ט״ו:‏39 הדבר הוביל להתפרצות זעם

זקן

טיט א׳:‏5 תמנה זקנים

זֵר

קוא ט׳:‏25 זר מתכלה

זָר

דב י׳:‏19 עליכם לאהוב את הזר

משל כ״ז:‏2 יהללך זר ולא פיך

יוח י׳:‏5 אינם מכירים את קולם של זרים

זרוע

יוח י״ב:‏38 זרוע יהוה,‏ למי נגלתה?‏

זָרַע

קהל י״א:‏6 בבוקר זרע את זרעך

גלט ו׳:‏7 מה שאדם זורע,‏ את זאת יקצור

זֶרַע

בר ג׳:‏15 איבה בין זרעך ובין זרעה

בר כ״ב:‏17 ארבה את זרעך ככוכבי השמיים

ישע ס״ה:‏23 זרע ברוכי יהוה הם

לוק ח׳:‏11 הזרע הוא דבר אלוהים

גלט ג׳:‏16 לזרעך,‏ והוא המשיח

גלט ג׳:‏29 אתם אכן זרע אברהם,‏ יורשים

התג י״ב:‏17 הלך להילחם בשאר זרעה

ח

חבורות

ישע נ״ג:‏5 ובשל חבורותיו נרפאנו

חבר

משל י״ח:‏24 חבר דבק יותר מאח

יוח ט״ו:‏13 נותן חייו בעד חבריו

יוח ט״ו:‏14 חבריי,‏ אם תעשו מה שאני מצווה

חברה

קוא ט״ו:‏33 חברה רעה תשחית

חבש

ישע ס״א:‏1 שלחני לחבוש את שבורי הלב

יחז ל״ד:‏16 את הפצוע אחבוש

חדווה

נחמ ח׳:‏10 חדוות יהוה היא מעוזכם

חדר

ישע כ״ו:‏20 היכנס אל חדריך,‏ עד יעבור זעם

חדש

התג כ״א:‏1 שמיים חדשים וארץ חדשה

התג כ״א:‏5 הינני עושה הכול חדש

חוב

מתי ו׳:‏12 מחל על חובותינו כפי שאנו מחלנו

חוג

ישע מ׳:‏22 הוא שוכן מעל חוג הארץ

חוט

קהל ד׳:‏12 חוט משולש לא במהרה יינתק

חוטא

יוח ט׳:‏31 אלוהים אינו מקשיב לחוטאים

רומ ה׳:‏8 המשיח מת עוד כשהיינו חוטאים

חוטף

דב כ״ד:‏7 יומת החוטף

חוכמה

משל ב׳:‏6 יהוה נותן חוכמה

משל ח׳:‏11 טובה חוכמה מאלמוגים

משל כ״ד:‏3 בחוכמה נבנה בית

קהל י׳:‏10 החוכמה תורמת להצלחה

מתי י״א:‏19 החוכמה נצדקת על־ידי מעשיה

לוק כ״א:‏15 אתן לכם חוכמה

רומ י״א:‏33 עמוקות חוכמתו ודעתו

קוא ב׳:‏5 שאמונתכם לא תתבסס על חוכמת אדם

קוא ב׳:‏6 לא על חוכמת שליטי הסדר העולמי

קוא ג׳:‏19 חוכמת העולם הזה סכלות

קול ב׳:‏3 בו צפונים כל אוצרות החוכמה

יעק א׳:‏5 אם למישהו תחסר חוכמה

יעק ג׳:‏17 החוכמה אשר ממעל טהורה

חול

התג כ׳:‏8 מספרם כחול הים

חולה

יעק ה׳:‏14 האם יש חולה ביניכם?‏

חולי

ישע נ״ג:‏4 את חוליינו הוא נשא

חולשה

רומ ט״ו:‏1 החזקים,‏ לשאת את חולשות החלשים

עב ד׳:‏15 יכול להזדהות עם חולשותינו

חומה

יחז ל״ח:‏11 יושבים לבטח,‏ אינם מוגנים בחומות

יוא ב׳:‏7 כחיילים מטפסים על חומה

לוק י״ט:‏43 אויבייך יקימו סביבך חומת מצור

חומר

ישע מ״ה:‏9 היאמר חומר לקדר

ישע ס״ד:‏8 אנחנו החומר,‏ אתה יוצרנו

חופש

פטב ב׳:‏19 מבטיחים חופש והם עצמם עבדים

חוק

תה צ״ד:‏20 צרות בשם החוק

פיל א׳:‏7 לעגן את הבשורה בחוק

חושך

ישע ה׳:‏20 הוי המחליפים חושך באור

ישע ס׳:‏2 הינה החושך יכסה את הארץ

יוא ב׳:‏31 השמש תהפוך לחושך

צפנ א׳:‏15 יום חושך ואפלה

יוח ג׳:‏19 בני האדם אהבו את החושך

פטא ב׳:‏9 קרא אתכם מחושך אל אורו

חותם

קוב א׳:‏22 הוא חתם אותנו בחותמו

חזון

דנ י׳:‏14 חזון לימים העתידים לבוא

חבק ב׳:‏3 כי עוד החזון למועדו

חזיר

לוק ח׳:‏33 השדים נכנסו לתוך החזירים

לוק ט״ו:‏15 שלח אותו לרעות חזירים בשדותיו

פטב ב׳:‏22 החזירה שבה להתגולל ברפש

חזק

ישע ל״ה:‏4 היו חזקים.‏ אל תיראו

רומ ט״ו:‏1 החזקים,‏ לשאת חולשות החלשים

קוב י״ב:‏10 כאשר אני חלש,‏ אז חזק אני

חזקיהו

מלב י״ט:‏15 חזקיהו התפלל לפני יהוה

חזר בתשובה

לוק ט״ו:‏7 שמחה על חוטא שחוזר בתשובה

מהש י״ז:‏30 מכריז לבני אדם לחזור בתשובה

חָטָא

בר ל״ט:‏9 איך אעשה הרעה ואחטא לאלוהים?‏

שמב י״ב:‏13 אמר דוד:‏ ”‏חטאתי ליהוה”‏

מלא ח׳:‏46 אין אדם אשר אינו חוטא

מתי י״ח:‏15 אם יחטא לך אחיך

רומ ג׳:‏23 הכול חטאו,‏ לא מגיעים לרמת כבודו

חֵטְא

בר ד׳:‏7 החטא רובץ בפתח

תה ל״ב:‏1 אשרי האיש אשר חטאו כוסה

ישע ל״ח:‏17 השלכת מאחורי גווך את כל חטאיי

ישע נ״ג:‏12 נשא את חטאם של רבים

ירמ ל״א:‏34 ואת חטאם לא אזכור עוד

יחז ל״ג:‏14 רשע,‏ שב מחטאו

מר ג׳:‏29 המגדף את הרוח,‏ חטא עולם

יוח א׳:‏29 שה אלוהים המסיר את חטא העולם!‏

מהש ג׳:‏19 התחרטו כדי שיימחו חטאיכם

רומ ג׳:‏25 אלוהים סלח על חטאי העבר

רומ ה׳:‏12 על־ידי אדם נכנס החטא אל העולם

רומ ו׳:‏14 אל ימשול בכם החטא

רומ ו׳:‏23 השכר שמשלם החטא,‏ מוות

טמא ה׳:‏24 יש שחטאיהם מתגלים מאוחר יותר

יעק ד׳:‏17 אינו עושה את הטוב,‏ לחטא ייחשב לו

יעק ה׳:‏15 אם עשה חטאים,‏ ייסלח לו

יחא א׳:‏7 דם ישוע מטהר אותנו מכל חטא

יחא ב׳:‏1 אם מישהו יעשה חטא,‏ יש לנו עוזר

יחא ה׳:‏17 כל מעשה רע חטא הוא

חי

איו י״ד:‏14 אם ימות גבר,‏ היוכל לחיות שוב?‏

קוב ה׳:‏15 לא יחיו עוד למען עצמם

עב ד׳:‏12 דבר אלוהים חי ורב־עוצמה

חיבה

קול ג׳:‏12 חיבה לבבית

יעק ה׳:‏11 עמוקה חיבתו של יהוה

חיה

דנ ז׳:‏3 ארבע חיות עלו מן הים

חיזק

ישע מ״א:‏10 אחזקך,‏ אעזור לך

לוק כ״ב:‏32 חזק את אחיך

מהש י״ד:‏22 חיזקו את התלמידים ועודדו אותם

קוא א׳:‏8 אלוהים יחזק אתכם

פטא ה׳:‏10 אלוהי כל חסד יחזק אתכם

חיטה

מתי י״ג:‏25 עשבים רעים בין החיטים

חיי עולם

דנ י״ב:‏2 יקיצו,‏ אלה לחיי עולם

לוק י״ח:‏30 יקבל פי כמה,‏ ובעתיד חיי עולם

יוח ג׳:‏16 למען לא יאבד,‏ אלא ינחל חיי עולם

יוח י״ז:‏3 הדרך לחיי עולם:‏ שיכירו אותך

מהש י״ג:‏48 נטיית הלב לחיי עולם

רומ ו׳:‏23 מתנת אלוהים היא חיי עולם

חייב

רומ א׳:‏14 חייב אני לחכמים ולכסילים

רומ י״ג:‏8 אל תהיו חייבים לאיש מלבד אהבת הזולת

יחא ג׳:‏16 חייבים למסור את חיינו למען אחינו

חייל

טמב ב׳:‏4 חייל אינו מתערב

חיים

בר ג׳:‏22 למען לא יאכל מעץ החיים

תה ל״ו:‏9 עימך מקור חיים

לוק ט׳:‏24 הרוצה להציל את חייו יאבד אותם

לוק כ׳:‏38 אלוהי החיים,‏ הם כולם חיים בעיניו

יוח ה׳:‏26 כפי שלאב יש חיים בקרבו

יוח י״א:‏25 אני התחייה והחיים

מהש כ׳:‏24 חיי אינם חשובים לי

תסא ד׳:‏15 אנו החיים אשר נישאר עד נוכחות האדון

חַיִל

זכר ד׳:‏6 לא בחיל ולא בכוח,‏ כי אם ברוחי

חינם

מתי י׳:‏8 חינם קיבלתם,‏ חינם תיתנו

התג כ״ב:‏17 והחפץ ייקח מי חיים חינם

חיפש

דהא כ״ח:‏9 אם תחפשהו,‏ יימצא לך

ישע נ״ה:‏6 חפשו את יהוה בהימצאו

יחז ל״ד:‏11 אני עצמי אחפש את כבשיי

מהש י״ז:‏27 על מנת שיחפשו את אלוהים

חיקה

קוא י״א:‏1 חקו דוגמתי,‏ כשם שאני מחקה

אפס ה׳:‏1 חקו את אלוהים כילדים אהובים

עב י״ג:‏7 מי שמנהיגים אתכם,‏ חקו את אמונתם

חירות

רומ ח׳:‏21 חירותם המפוארת של ילדי אלוהים

קוב ג׳:‏17 במקום שבו רוח יהוה ישנה חירות

פטא ב׳:‏16 נצלו חירותכם לא ככסות

חירש

ויק י״ט:‏14 לא תקלל חירש

ישע ל״ה:‏5 אוזני חירשים ייפתחו

מר ז׳:‏37 את החירשים הוא הופך לשומעים

חכם

משל ג׳:‏7 אל תהיה חכם בעיניך

משל י״ג:‏20 הולך עם חכמים יחכם

משל ט״ו:‏20 בן חכם משמח את אביו

משל כ״ז:‏11 היה חכם,‏ בני,‏ ושמח את ליבי

ישע ה׳:‏21 הוי לחכמים בעיניהם

קוא א׳:‏26 לא חכמים מנקודת מבט אנושית

אפס ה׳:‏15 להתהלך כחכמים

חלב

ישע ס׳:‏16 חלב האומות

עב ה׳:‏12 שוב זקוקים לחלב

פטא ב׳:‏2 תיאבון לחלב הזך

חלה

ישע ל״ג:‏24 אף תושב לא יאמר:‏ ”‏חליתי”‏

חלום

קהל ה׳:‏3 חלום בא עקב דאגות

חלון

מהש כ׳:‏9 ישב על אדן החלון,‏ אווטיכוס

חלקי

קוא י״ג:‏9 ידיעתנו חלקית

חלש

רומ י״ד:‏1 קבלו את החלש באמונה

קוא א׳:‏27 אלוהים בחר בחלשים שבעולם

קוא ט׳:‏22 לחלשים נעשיתי חלש

קוב י״ב:‏10 כאשר אני חלש,‏ אז חזק אני

תסא ה׳:‏14 תמכו בחלשים והיו סבלנים

פטא ג׳:‏7 תנו להן כבוד ככלי חלש יותר

חמד

שמ כ׳:‏17 לא תחמוד

חמדה

חגי ב׳:‏7 יבואו חמדת כל האומות

חמדן

קוא ו׳:‏10 חמדנים לא יירשו את המלכות

חמדנות

לוק י״ב:‏15 הישמרו מחמדנות

קול ג׳:‏5 חמדנות אינה אלא עבודת אלילים

חמור

זכר ט׳:‏9 מלכך בא,‏ רוכב על חמור

חמלה

קוב א׳:‏3 אבי החמלה

קול ג׳:‏12 לבשו חמלה וחיבה

יחא ג׳:‏17 ובכל זאת מונע ממנו את חמלתו

חן

משל ל״א:‏30 שקר החן והבל היופי

חנה

לוק ב׳:‏36,‏ 37 הנביאה חנה,‏ בת שמונים וארבע

חנק

מר ד׳:‏19 תעתועי העושר חונקים

חסד

שמ ל״ד:‏6 יהוה רב חסד ואמת

תה קל״ו:‏1–26 לעולם חסדו

משל ל״א:‏26 תורת חסד על לשונה

הוש ו׳:‏6 בחסד חפץ אני,‏ לא בזבח

מיכ ו׳:‏8 לעשות משפט,‏ לאהוב חסד

יוח א׳:‏17 החסד באמצעות ישוע

קוא ט״ו:‏10 החסד שנטה לי לא לשווא

קוב ו׳:‏1 לא להחמיץ את מטרת חסד

קוב י״ב:‏9 הסתפק בחסדי

חפץ

תה מ׳:‏8 לעשות רצונך,‏ אלוהיי,‏ חפצתי

יחז י״ח:‏32 אינני חפץ במותו של איש

חץ

תה קכ״ז:‏4 חיצים ביד גיבור

חצר

תה פ״ד:‏10 טוב יום בחצרותיך

חרב

משל י״ב:‏18 דיבור בוטה,‏ כדקירות חרב

ישע ב׳:‏4 יכתתו חרבותיהם לאיתים

מתי כ״ו:‏52 האוחזים בחרב בחרב ייהרגו

אפס ו׳:‏17 חרב הרוח,‏ דבר אלוהים

עב ד׳:‏12 דבר אלוהים חד מחרב פיפיות

חרדה

משל כ״ט:‏25 חרדה מאדם היא מלכודת

חרדל

לוק י״ג:‏19 דומה לגרגיר חרדל

חרוץ

משל י׳:‏4 ידיים חרוצות מעשירות

משל כ״א:‏5 תוכניות החרוץ מובילות להצלחה

רומ י״ב:‏11 היו חרוצים ולא עצלים

חרטה

לוק ג׳:‏8 פירות המעידים על חרטה

מהש כ״ו:‏20 מעשים המעידים על חרטה

רומ ב׳:‏4 אלוהים מנסה להוביל אותך לחרטה

קוב ז׳:‏10 עצב כרצון אלוהים מניב חרטה

חרס

דנ ב׳:‏42 חלקן ברזל וחלקן חרס

חשב

רומ י״ב:‏3 אל יחשוב עצמו ליותר ממה שצריך

גלט ו׳:‏3 חושב את עצמו למשהו בעוד שהוא כלום

חשוב

מתי כ״ג:‏23 מתעלמים מדברים חשובים

פיל א׳:‏10 מה הם הדברים החשובים

חשיבה

משל א׳:‏4 לתת לנער כושר חשיבה

רומ י״ב:‏1 תעבדוהו בעזרת כושר החשיבה

קוא ב׳:‏16 הלך החשיבה של המשיח

אפס ד׳:‏23 להתחדש בדרך חשיבתכם

חשיבות עצמית

רומ י״ב:‏16 אל תימלאו חשיבות עצמית

פיל ב׳:‏3 אל תעשו דבר מתוך חשיבות עצמית

חשיכה

אפס ד׳:‏18 שכלם שרוי בחשיכה

חתום

דנ י״ב:‏9 הדברים סתומים וחתומים עד קץ

חתונה

מתי כ״ב:‏2 מלך שערך סעודת חתונה

יוח ב׳:‏1 מסיבת חתונה בקנה

התג י״ט:‏7 באה חתונת השה

חתם

התג ז׳:‏3 נחתום את עבדי אלוהינו

ט

טבילה

רומ ו׳:‏4 נקברנו איתו בטבילתנו

פטא ג׳:‏21 הטבילה מושיעה אתכם

טבעי

רומ א׳:‏26 נשים החליפו יחסים טבעיים

רומ א׳:‏27 גברים נטשו את היחסים הטבעיים

טהור

ישע נ״ב:‏11 צאו מתוכה,‏ היו טהורים

חבק א׳:‏13 עיניך טהורות מכדי להביט ברוע

מתי ה׳:‏8 אשרי טהורי הלב

טוב

בר ג׳:‏5 תהיו כאלוהים,‏ יודעי טוב ורע

תה פ״ד:‏11 יהוה לא ימנע טוב

רומ ה׳:‏7 בעד איש טוב יעז מישהו למות

רומ ז׳:‏19 אינני עושה את הטוב שאני חפץ לעשות

טומאה

רומ א׳:‏24 אלוהים מסר אותם לטומאה

קוב ז׳:‏1 נטהר את עצמנו מטומאה

קול ג׳:‏5 זנות,‏ טומאה,‏ חמדנות

טיהר

קוב ז׳:‏1 נטהר את עצמנו מטומאה

טימותיאוס

מהש ט״ז:‏1 היה תלמיד,‏ טימותיאוס

קוא ד׳:‏17 שולח את טימותיאוס,‏ ילדי האהוב

טמא א׳:‏2 טימותיאוס,‏ בני האמיתי באמונה

טינה

ויק י״ט:‏18 לא תיטור טינה

טל

דב ל״ב:‏2 ייזלו כטל אמרותיי

תה ק״י:‏3 צעיריך כטיפות הטל

טלה

יוח כ״א:‏15 אוהב אותי?‏ האכל את טלאיי

טמא

ויק י״א:‏47 להבדיל בין טמא ובין טהור

ויק י״ג:‏45 יש לקרוא,‏ ’‏טמא,‏ טמא!‏’‏

איו י״ד:‏4 אדם טהור מטמא?‏

ישע נ״ב:‏11 סורו,‏ בטמא אל תיגעו!‏

טעם

תה ל״ד:‏8 טעמו וראו כי טוב יהוה

עב ו׳:‏4 טעמו ממתנת החינם השמימית

פטא ב׳:‏3 טעמתם וראיתם כי טוב האדון

טענה

קול ג׳:‏13 יסוד לטענה נגד רעהו

טרוד

לוק י׳:‏40 מרתא טרודה בעבודות רבות

טרטרוס

פטב ב׳:‏4 השליך את המלאכים לטרטרוס

י

יגון

ישע נ״א:‏11 ינוסו יגון ואנחה

יד

ישע ל״ה:‏3 חזקו ידיים רפות

מתי ו׳:‏3 אל תדע ידך השמאלית

גלט ו׳:‏9 אל ירפו ידינו בעשיית הטוב

ידיד

דהב כ׳:‏7 אברהם ידידך

לוק ט״ז:‏9 רכשו ידידים באמצעות ממון העוולה

יעק ב׳:‏23 אברהם נקרא ידיד יהוה

יעק ד׳:‏4 ידיד העולם הופך לאויב אלוהים

ידידות

תה כ״ה:‏14 הידידות הקרובה עם יהוה

משל ג׳:‏32 ידידותו הקרובה היא עם הישרים

יָדַע

יחז ל״ט:‏7 ידעו האומות כי אני יהוה

מתי ו׳:‏32 אביכם יודע שזקוקים אתם לכל אלה

יֶדַע

משל א׳:‏7 יראת יהוה,‏ ראשית הידע

משל ב׳:‏10 ידע ינעם לנפשך

משל כ״ד:‏5 על־ידי ידע מגביר האדם את כוחו

ישע י״א:‏9 תימלא הארץ ידע על יהוה

דנ י״ב:‏4 הידע האמיתי ירבה

הוש ד׳:‏6 מכיוון שמאסת בידע

מל ב׳:‏7 שפתי כוהן צריכות לנצור ידע

רומ י׳:‏2 לא על־פי ידע מדויק

קוא ח׳:‏1 ידע מביא לידי גאווה,‏ האהבה בונה

קול ג׳:‏10 האישיות החדשה מתחדשת בידע מדויק

טמא ב׳:‏4 חפץ שיגיעו לידיעה מדויקת

יהודה

מתי כ״ז:‏3 יהודה,‏ שהסגיר אותו

יהודי

זכר ח׳:‏23 יחזיקו בכנף בגד של יהודי

רומ ג׳:‏29 הוא אלוהי היהודים בלבד?‏

קוא ט׳:‏20 ליהודים נעשיתי כיהודי

יהוה

שמ ג׳:‏15 יהוה שמי לעולם

שמ ה׳:‏2 מי הוא יהוה?‏ אינני מכיר את יהוה

שמ ו׳:‏3 בשמי יהוה,‏ לא נודעתי להם

שמ כ׳:‏7 לא תישא את שם יהוה לשווא

דב ז׳:‏9 יהוה,‏ האל הנאמן

ישע מ״ב:‏8 אני יהוה.‏ זהו שמי

הוש י״ב:‏5 יהוה צבאות,‏ יהוה הוא שם זכרו

מל ג׳:‏6 אני יהוה;‏ אינני משתנה

מר י״ב:‏29 יהוה אלוהינו יהוה אחד

יהושפט

דהב כ׳:‏3 פחד יהושפט

יהיר

יעק ד׳:‏6 אלוהים מתנגד ליהירים

יוחנן 1.‏

מתי כ״א:‏25 הטבילה שהטביל יוחנן

מר א׳:‏9 ישוע נטבל בירדן על־ידי יוחנן

יוחנן 2.‏

יוח א׳:‏42 אתה שמעון,‏ בן יוחנן

יוחנן 3.‏

מתי ד׳:‏21 בן זבדי ואחיו יוחנן

יום

יחז ד׳:‏6 יום לשנה,‏ יום לשנה

זכר ד׳:‏10 מי בז ליום התחלות קטנות?‏

מתי כ״ד:‏36 את היום והשעה אין איש יודע

פטב ג׳:‏8 יום אחד כאלף שנים

יום הולדת

בר מ׳:‏20 יום הולדתו של פרעה

מתי י״ד:‏6 יום הולדתו של הורדוס

יום יהוה

יוא ב׳:‏1 בא יום יהוה!‏ קרוב הוא!‏

עמו ה׳:‏18 הוי למתאווים ליום יהוה!‏

צפנ א׳:‏14 קרוב יום יהוה הגדול!‏

תסא ה׳:‏2 יום יהוה יבוא כגנב

תסב ב׳:‏2 הגיע יום יהוה

פטב ג׳:‏12 זוכרים את יום יהוה

יונה

יונ ב׳:‏1 יונה התפלל ממעי הדג

מתי ג׳:‏16 רוח אלוהים יורדת כיונה

מתי י׳:‏16 זהירים כנחשים וטהורים כיונים

יוסף

בר ל״ט:‏23 יהוה היה עם יוסף

לוק ד׳:‏22 האין זה בנו של יוסף?‏

יועץ

משל ט״ו:‏22 תודות ליועצים,‏ הצלחה

ישע ט׳:‏6 שמו ייקרא יועץ נפלא

יופי

משל ו׳:‏25 אל תחמוד את יופייה בלבבך

יחז כ״ח:‏17 גבה ליבך בגלל יופייך

טיט ב׳:‏10 ירבו את יופייה של ההוראה

יוצר

ישע ס״ד:‏8 אנחנו החומר,‏ אתה יוצרנו

יורש

רומ ח׳:‏17 יורשים שותפים עם המשיח

גלט ג׳:‏29 זרע אברהם,‏ יורשים על־פי הבטחה

יושר

עב י״ג:‏18 להתנהג ביושר בכל דבר

יושרה

דהא כ״ט:‏17 אלוהים מוצא הנאה ביושרה

יין

תה ק״ד:‏15 יין משמח לבב אנוש

משל כ׳:‏1 היין לעגן,‏ השיכר משולח רסן

משל כ״ג:‏31 אל תביט בצבעו האדום של היין

קהל י׳:‏19 יין הופך את החיים למהנים

הוש ד׳:‏11 יין גוזל את הרצון לעשות את הטוב

יוח ב׳:‏9 טעם ראש המסיבה את המים שנהפכו ליין

טמא ה׳:‏23 שתה מעט יין בגלל קיבתך

יכולת

מתי כ״ה:‏15 כיכרי כסף,‏ לכל איש כפי יכולתו

ילד

מתי י״א:‏16 דור,‏ דומה לילדים בשווקים

מתי י״ח:‏3 אם לא תשתנו ותהיו כילדים

מתי י״ט:‏14 הניחו לילדים לבוא אליי

לוק ט׳:‏47 לקח ילד,‏ העמיד אותו לצידו

רומ ח׳:‏21 חירותם המפוארת של ילדי אלוהים

קוא ז׳:‏14 אחרת היו ילדיכם טמאים

קוא י״ג:‏11 דיברתי כילד,‏ חשבתי כילד

קוא י״ד:‏20 באשר לרע היו ילדים

קוב י״ב:‏14 הורים חוסכים למען ילדיהם

אפס ו׳:‏1 ילדים,‏ שמעו בקול הוריכם

יחא ג׳:‏2 כעת ילדי אלוהים אנו

ים

ישע נ״ז:‏20 הרשעים כים גועש

ינקות

טמב ג׳:‏15 מינקותך אתה מכיר את

יסוד

לוק ו׳:‏48 יסודות על סלע

רומ ט״ו:‏20 לא אבנה על יסוד שהניח אחר

קוא ג׳:‏11 מלבד היסוד שהונח,‏ המשיח

גלט ד׳:‏9 חוזרים ליסודות החלשים

יעקב 1.‏

בר ל״ב:‏24 [‏מלאך]‏ החל להיאבק עם יעקב

יעקב 2.‏

לוק ו׳:‏16 יהודה בן יעקב

יעקב 3.‏

מהש י״ב:‏2 הרג את יעקב,‏ אחיו של יוחנן

יעקב 4.‏

מר ט״ו:‏40 מרים אימם של יעקב הקטן ויוסֵי

יעקב 5.‏

מתי י״ג:‏55 בן הנגר,‏ ואֶחיו הם יעקב,‏ יוסף

מהש ט״ו:‏13 כשסיימו לדבר,‏ הגיב יעקב

קוא ט״ו:‏7 נראה אל יעקב ולאחר מכן אל כל השליחים

יעק א׳:‏1 יעקב,‏ עבדו של אלוהים

יפתח

שופ י״א:‏30 יפתח נדר נדר

יצא

התג י״ח:‏4 צאו ממנה,‏ עמי

יצחק

בר כ״ב:‏9 קשר את יצחק

יציב

קוא ט״ו:‏58 היו יציבים

קול ב׳:‏7 יציבים באמונה

יציבות

תסא ג׳:‏3 שלא תתערער יציבותו

יקר

דנ ט׳:‏23 אתה אדם יקר מאוד

מתי ו׳:‏26 האינכם יקרים מהם?‏

פטא א׳:‏19 דם יקר של המשיח

ירא

תה קי״ח:‏6 לא אירא.‏ מה יעשה לי אדם?‏

ישע מ״א:‏10 אל תירא,‏ עימך אני

יראה

תה קי״א:‏10 יראת יהוה,‏ חוכמה

משל ח׳:‏13 יראת יהוה,‏ שנאת רע

ירושלים

דנ ט׳:‏25 לשקם את ירושלים

מתי כ״ג:‏37 ירושלים,‏ הורגת את הנביאים

לוק ב׳:‏41 נהגו ללכת לירושלים לחגוג את הפסח

לוק כ״א:‏20 כשתראו את ירושלים מוקפת מחנות

לוק כ״א:‏24 ירושלים תירמס על־ידי הגויים

מהש ה׳:‏28 מילאתם ירושלים בתורתכם

גלט ד׳:‏26 ירושלים של מעלה חופשייה היא

עב י״ב:‏22 קרבתם אל ירושלים השמימית

התג ג׳:‏12 ירושלים החדשה היורדת מן השמיים

התג כ״א:‏2 ירושלים החדשה,‏ מוכנה ככלה

ירח

יוא ב׳:‏31 הירח יהפוך לדם

לוק כ״א:‏25 אותות בשמש,‏ בירח

ירק

מתי כ״ו:‏67 אז ירקו בפניו

ירש

תה ל״ז:‏9 קווי יהוה יירשו ארץ

מתי כ״ה:‏34 רשו את המלכות המוכנה לכם

ישב

תה ק״י:‏1 שב לימיני

ישוע

מתי א׳:‏21 עליך לקרוא שמו ישוע

ישועה

דהב כ׳:‏17 ראו את ישועת יהוה

מהש ד׳:‏12 ואין ישועה באחר

רומ י״ג:‏11 ישועתנו קרובה עכשיו יותר

פיל ב׳:‏12 המשיכו לפעול למימוש ישועתכם

התג ז׳:‏10 את הישועה חבים לאלוהינו

ישי

ישע י״א:‏1 חוטר מגזע ישי

ישראל

בר ל״ה:‏10 ישראל יהיה שמך

גלט ו׳:‏16 ישראל השייכים לאלוהים

יתום

שמ כ״ב:‏22 לא תענו יתום

תה ס״ח:‏5 אבי יתומים,‏ מגן אלמנות

יעק א׳:‏27 לדאוג ליתומים ולאלמנות

כ

כאב

רומ ח׳:‏22 הבריאה נאנחת וסובלת מכאב

רומ ט׳:‏2 בליבי צער רב וכאב

כבוד

יוח י״ב:‏43 אהבו לקבל כבוד מבני אדם

רומ ג׳:‏23 אין הם מגיעים לרמת כבודו של אלוהים

רומ ח׳:‏18 לעומת הכבוד העתיד להתגלות בנו

רומ י״ב:‏10 הקדימו לגלות כבוד איש לרעהו

קוא י׳:‏31 עשו הכול למען כבוד אלוהים

אפס ה׳:‏33 על האישה לרחוש כבוד לבעלה

טמא ה׳:‏17 הזקנים המנהיגים ראויים למשנה כבוד

פטא ג׳:‏2 יראו את התנהגותכן המלווה בכבוד

פטא ג׳:‏15 לדבר להגנתכם בכבוד עמוק

התג ד׳:‏11 ראוי יהוה,‏ לקבל הכבוד

כבש

שמב י״ב:‏3 לעני לא היה דבר מלבד כבשה אחת

ישע י״א:‏6 ויגור זאב עם כבש

יחז ל״ד:‏12 אדאג לכבשיי כרועה

מתי כ״ה:‏33 את הכבשים יציב לימינו

יוח י׳:‏16 כבשים אחרים,‏ אינם מן המכלא הזה

יוח כ״א:‏16 רעה את כבשיי הקטנים

כבשן

דנ ג׳:‏17 אלוהים יכול להצילנו מכבשן האש

כהונה

פטא ב׳:‏9 כהונה מלכותית,‏ אומה קדושה

כוהן מהש ו׳:‏7 המוני כוהנים קיבלו את האמונה

עב ב׳:‏17 כוהן גדול רחום ונאמן

התג כ׳:‏6 כוהני אלוהים והמשיח,‏ ימלכו אלף שנים

כוח

ישע מ׳:‏31 קווי יהוה יחליפו כוח

מר י״ב:‏30 אהוב את יהוה בכל כוחך

מהש א׳:‏8 תבוא עליכם רוח הקודש,‏ תקבלו כוח

רומ ה׳:‏3 צרה מניבה כוח עמידה

קוב ד׳:‏7 מעבר לכוח אנושי רגיל

פיל ד׳:‏13 בכול יכול לעמוד בעזרת הנותן לי כוח

יעק א׳:‏4 כוח העמידה ישלים פעולתו

התג ג׳:‏8 אני יודע שיש לך מעט כוח

כוכב

תה קמ״ז:‏4 נותן שמות לכוכבים

מתי כ״ד:‏29 אחרי הצרה,‏ כוכבים ייפלו מן השמיים

התג ב׳:‏1 שבעת הכוכבים ביד ימינו

כוס

מתי כ׳:‏22 אתם יכולים לשתות מן הכוס?‏

לוק כ״ב:‏20 הכוס מסמלת את הברית החדשה

לוק כ״ב:‏42 אם תרצה,‏ העבר ממני את הכוס

קוא י״א:‏25 כאשר לקח את הכוס ואמר

כופר

תה מ״ט:‏7 איש לא יוכל לתת לאלוהים כופר

מתי כ׳:‏28 בא לתת חייו כופר בעד רבים

רומ ח׳:‏23 מצפים לשחרור מגופנו במחיר כופר

כורש

עזר ו׳:‏3 נתן כורש צו

ישע מ״ה:‏1 אומר יהוה למשיחו,‏ לכורש

כיאות

קוא י״ד:‏40 ייעשה הכול כיאות

גלט ה׳:‏25 נמשיך להתהלך כיאות על־פי הרוח

קול א׳:‏10 תתהלכו כיאות לפני יהוה

כיבד

שמ כ׳:‏12 כבד את אביך ואת אימך

תסא ה׳:‏12 לכבד את אלה אשר מנהיגים אתכם

כיבס

תה נ״א:‏2 כבסני היטב מעווני

כיסא

ישע ו׳:‏1 יהוה יושב על כיסא רם ונישא

דנ ז׳:‏9 הוצבו כיסאות ועתיק יומין ישב

מתי כ״ה:‏31 בן האדם ישב על כיסא כבודו

כיסוי

קוא י״א:‏6 אישה,‏ שתעטה כיסוי ראש

כיפא

קוא ט״ו:‏5 נראה אל כיפא,‏ אחר כך לשנים עשר

גלט ב׳:‏11 כשבא כיפא לאנטיוכיה,‏ התייצבתי מולו

כישוף

מהש י״ט:‏19 עסקו בכישוף,‏ שרפו את ספריהם

גלט ה׳:‏20 עבודת אלילים,‏ כישוף

כישורים

גלט ו׳:‏1 בעלי הכישורים הרוחניים

כיתתיות

טיט ג׳:‏10 אדם המעודד כיתתיות,‏ התרחק ממנו

כלא

מהש ה׳:‏18 תפסו ושמו את השליחים בכלא

מהש ט״ז:‏26 יסודות הכלא הזדעזעו

כלב

משל כ״ו:‏17 כאיש המחזיק באוזני כלב

קהל ט׳:‏4 כלב חי טוב מאריה מת

פטב ב׳:‏22 הכלב שב אל קיאו

כלה

התג כ״א:‏9 אראה לך את הכלה,‏ אשת השה

כלי

מהש ט׳:‏15 כלי שנבחר עבורי לשאת את שמי

רומ ט׳:‏21 כלי אחד לשימוש מכובד וכלי אחר

כליות

התג ב׳:‏23 אני בוחן כליות ולב

כן

מתי ה׳:‏37 יהא ה’‏כן’‏ שלכם כן

כס משפט

יוח י״ט:‏13 פילטוס,‏ על כס המשפט

רומ י״ד:‏10 כולנו נעמוד לפני כס המשפט

כסיל

משל י״ז:‏25 בן כסיל גורם צער לאביו

לוק י״ב:‏20 כסיל,‏ בלילה הזה

אפס ה׳:‏15 לא להתהלך ככסילים

כסף

קהל ה׳:‏10 אוהב כסף לא ישבע כסף

קהל ז׳:‏12 הכסף הוא הגנה,‏ אך החוכמה שומרת

קהל י׳:‏19 כסף עונה על כל צורך

צפנ א׳:‏18 כספם לא יוכל להצילם

טמא ו׳:‏10 אהבת הכסף,‏ שורש כל מיני רעות

עב י״ג:‏5 חייכם ללא אהבת כסף

כָּעַס

משל י״ד:‏17 הממהר לכעוס,‏ אווילות

אפס ד׳:‏26 אל תשקע השמש בעודכם כועסים

יעק א׳:‏19 לא למהר לכעוס

כַּעַס

תה ל״ז:‏8 הרפה מכעס

אפס ד׳:‏31 הסירו מכם כל כעס,‏ זעם,‏ צעקות

קול ג׳:‏8 הסירו מעליכם זעם,‏ כעס,‏ רוע

כפיר

משל כ״ח:‏1 הצדיקים הם ככפיר

כפירה

תסב ב׳:‏3 אם לא תבוא תחילה הכפירה

כרוב

בר ג׳:‏24 הציב בגן עדן את הכרובים

יחז כ״ח:‏14 מיניתיך לכרוב,‏ בהר הקודש היית

כרם

ישע ס״ה:‏21 ייטעו כרמים,‏ יאכלו את פריים

מתי כ׳:‏1 לשכור פועלים לכרמו

מתי כ״א:‏28 בני,‏ לך לעבוד בכרם

לוק כ׳:‏9 איש נטע כרם ונסע למקום רחוק

כשיר

טמב ב׳:‏2 הפקד בידי הכשירים ללמד

כשירות

קוב ג׳:‏5 כשירותנו נובעת מאלוהים

טמא ג׳:‏10 יש לבחון את כשירותם

כת

מהש כ״ח:‏22 בכל מקום מדברים נגד הכת

פטב ב׳:‏1 יכניסו בחשאי כיתות הרסניות

כתוב

קוא ד׳:‏6 אין לחרוג מן הכתוב

טמב ג׳:‏16 כל הכתוב נכתב בהשראת אלוהים

כתובים

מתי כ״ב:‏29 אינכם מכירים את הכתובים

לוק כ״ד:‏32 ליבנו בער כשביאר לנו את הכתובים

מהש י״ז:‏2 פאולוס ניהל דיונים על בסיס הכתובים

מהש י״ז:‏11 בחנו היטב את הכתובים

כתר

מתי כ״ז:‏29 הניחו על ראשו כתר מקוצים

טמב ב׳:‏5 לא יזכה בכתר

ל

לא־טבעי

יהד 7 הלכו אחרי תאוות לא־טבעיות

לא־מאמין

קוא ז׳:‏12 אם לאח יש אישה לא־מאמינה

קוב ו׳:‏14 אל תירתמו לעול אחד עם לא־מאמינים

לא־נשוי

קוא ז׳:‏8 אל הלא־נשואים אני אומר

קוא ז׳:‏32 לא־נשוי דואג למצוא חן בעיני האדון

לב

בר ו׳:‏5 מחשבות ליבו רעות כל היום

דב ו׳:‏6 ויהיו הדברים על לבבך

מלא ח׳:‏38 כל אחד יודע את נגע לבבו

דהא כ״ח:‏9 עבדהו בלב שלם

תה נ״א:‏10 לב טהור ברא לי

משל י״ז:‏3 בוחן הלבבות הוא יהוה

ירמ י״ז:‏9 בוגדני הלב מכול ונואש הוא

ירמ י״ז:‏10 אני,‏ יהוה,‏ חוקר לב

מתי ט״ו:‏19 מן הלב נובעים רציחות

לוק י״ב:‏34 במקום שבו אוצרכם,‏ שם לבבכם

מהש ט״ז:‏14 לידיה,‏ יהוה פתח את ליבה

רומ ו׳:‏17 מצייתים מעומק ליבכם

עב ג׳:‏12 לא יפתח לב מרושע וחסר אמונה

יחא ג׳:‏20 אלוהים גדול מליבנו

לגלגן

פטב ג׳:‏3 באחרית הימים יבואו לגלגנים

להוט

רומ א׳:‏15 להוט לבשר את הבשורה

לוח

שמ ל״א:‏18 לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים

לוט

לוק י״ז:‏32 זכרו את אשת לוט

פטב ב׳:‏7 הציל את לוט הצדיק

לוי

מל ג׳:‏3 כצורף יטהר את בני לוי

לוקס

קול ד׳:‏14 לוקס,‏ הרופא האהוב

לזכרי

לוק כ״ב:‏19 התמידו לעשות זאת לזכרי

לחי

מתי ה׳:‏39 סוטר לך על הלחי הימנית

לחם

תה ל״ז:‏25 ילדיו לא מחפשים לחם

מתי ד׳:‏4 אל יחיה על הלחם לבדו

מתי ו׳:‏11 תן לנו היום את הלחם

מתי כ״ו:‏26 הלחם מסמל את גופי

יוח ו׳:‏35 אני לחם החיים

קוא י׳:‏17 כולנו אוכלים מן הלחם האחד

לחץ

קוב א׳:‏8 היינו נתונים תחת לחץ אדיר

ליבה

טמב א׳:‏6 ללבות את מתנת אלוהים שבך

לידה

ישע ס״ו:‏7 בטרם באו חבלי לידה

פטא א׳:‏3 לידה חדשה אל תקווה

לידיה

מהש ט״ז:‏14 לידיה,‏ מוכרת ארגמן

לילה

רומ י״ג:‏12 הלילה עומד לחלוף והיום קרב

קוב י״א:‏27 בלילות רבים ללא שינה

לימד

תה קמ״ג:‏10 למדני לעשות רצונך

מתי כ״ח:‏20 למדו אותם לקיים את מה שציוויתי

יוח ז׳:‏16 הדברים שאני מלמד אינם שלי

רומ ב׳:‏21 את עצמך לא תלמד?‏

טמא ב׳:‏12 אינני מתיר לאישה ללמד

למד

פיל ד׳:‏9 הדברים שלמדתם,‏ עשו

טמב ג׳:‏7 לומדות תמיד,‏ אינן יכולות להגיע לידיעה

לעג

ירמ כ׳:‏7 הכול לועגים לי

לוק י״ח:‏32 ילעגו לו וישפילו אותו

לוק כ״ב:‏63 החלו ללעוג לו ולהכותו

לעד

תה ל״ז:‏29 הצדיקים יחיו לעד

לעולם

קהל ג׳:‏14 כל אשר עושה אלוהים יתקיים לעולם

פטא א׳:‏25 דבר יהוה עומד לעולם

לריק

ישע מ״ה:‏18 לא ברא [‏את הארץ]‏ לריק

לשווא

קוא ט״ו:‏58 עמלכם אינו לשווא

לשון

תה ל״ד:‏13 נצור לשונך מרע

משל י״ח:‏21 מוות וחיים ביד הלשון

משל כ״ה:‏15 לשון רכה יכולה לשבור עצם

ישע נ׳:‏4 נתן לי לשון מלומדים

זכר ח׳:‏23 עשרה אנשים מכל לשונות האומות

רומ ט״ז:‏18 בלשון חלקות מוליכים שולל

קוא י״ג:‏8 לשונות יופסקו;‏ ידע יחלוף

קוא י״ד:‏22 לשונות אינן אות למאמינים

יעק א׳:‏26 אינו מרסן את לשונו

יעק ג׳:‏8 את הלשון איש אינו מסוגל לאלף

התג ז׳:‏9 המון רב מכל האומות והלשונות

מ

מאבק

אפס ו׳:‏12 יש לנו מאבק לא עם בשר ודם

טמא ו׳:‏12 היאבק את המאבק הטוב

מאוחד

קוא א׳:‏10 מאוחדים באותה דעה

פיל ב׳:‏2 תהיו מאוחדים לגמרי ובעלי מחשבה אחת

מאומץ

רומ ח׳:‏15 קיבלתם רוח אשר דרכה מאומצים

אפס א׳:‏5 יעד אותנו להיות מאומצים כבניו

מאורגן

טמא ג׳:‏2 המשגיח,‏ להיות מאורגן

מאורות

פיל ב׳:‏15 זורחים כמאורות בעולם

מאושר

טמא א׳:‏11 האל המאושר

מאזניים

משל י״א:‏1 מאזני מרמה מתועבים בעיני יהוה

מאכל

יוח ד׳:‏34 מאכלי לעשות רצון שולחי

קוא ח׳:‏13 אם מאכל מכשיל את אחי

מאמץ

טמב ב׳:‏15 עשה מאמץ להתייצב כאדם רצוי

מאס

ירמ ח׳:‏9 בדבר יהוה מאסו

מאסר

עב י״ג:‏3 זכרו את הנתונים במאסר

מאשים

התג י״ב:‏10 הושלך מאשימם של אחינו

מבוגר

קוא י״ד:‏20 היו מבוגרים בהבנתכם

מבול בר ט׳:‏11 לא יהיה עוד מבול

מתי כ״ד:‏38 בימים שקדמו למבול

פטב ב׳:‏5 הביא מבול על העולם

מבטיח

עב י׳:‏23 כי נאמן הוא המבטיח

מבצר

קוב י׳:‏4 עוצמה למוטט מבצרים

מבשר

מהש כ״א:‏8 נכנסנו לבית של פיליפוס המבשר

רומ י׳:‏14 כיצד ישמעו באין מבשר?‏

טמב ד׳:‏5 עשה את מלאכת המבשר

פטב ב׳:‏5 נוח,‏ מבשר הצדקה

מגדל

בר י״א:‏4 הבה נבנה מגדל

משל י״ח:‏10 שם יהוה מגדל עוז

לוק י״ג:‏4 נפל עליהם המגדל בשילוח

מגוג

יחז ל״ח:‏2 הפנה פניך נגד גוג מארץ המגוג

מגיד עתידות

ויק י״ט:‏31 אל תיוועצו במגידי עתידות

מגילה

התג כ׳:‏12 לפני הכיסא,‏ ומגילות נפתחו

מגן

אפס ו׳:‏16 שאו את מגן האמונה

מגפות

לוק כ״א:‏11 במקומות רבים רעב ומגפות

מדבר

ישע ל״ה:‏1 ישישו המדבר והארץ הצחיחה

ישע ל״ה:‏6 ייבקעו במדבר מים

מודאג

מתי ו׳:‏34 אל תהיו מודאגים ממחר

פיל ד׳:‏6 אל תהיו מודאגים לגבי שום דבר

מוות

ישע כ״ה:‏8 הוא יבלע את המוות

הוש י״ג:‏14 היכן עוקציך,‏ מוות?‏

יוח ח׳:‏51 ישמור דבריי,‏ לא יראה מוות

רומ ה׳:‏12 התפשט המוות אל כל בני האדם

רומ ו׳:‏23 השכר שמשלם החטא הוא מוות

קוא ט״ו:‏26 האויב האחרון שימוגר הוא המוות

תסא ד׳:‏13 חסרי ידע לגבי שנת המוות

עב ב׳:‏9 ישוע טעם מוות למען הכול

עב ב׳:‏15 בגלל הפחד מפני המוות היו בעבדות

התג ב׳:‏11 יינזק על־ידי המוות השני

התג כ׳:‏6 על אלה אין למוות השני סמכות

התג כ׳:‏14 המוות השני,‏ אגם האש

התג כ״א:‏4 המוות לא יהיה עוד

מוטט

קוב י׳:‏4 עוצמה למוטט מבצרים

מוכן

מתי כ״ד:‏44 היו מוכנים

מוכס

מתי י״ח:‏17 שיהיה לך כגוי וכמוכס

לוק י״ח:‏11 מודה שאינני כמו המוכס

מום

מתי ט״ו:‏31 בעלי המום נרפאים

מוסר

משל א׳:‏7 מוסר,‏ אווילים בזים

משל ג׳:‏11 במוסר יהוה אל תמאס

משל י״ט:‏18 הטל מוסר על בנך

משל כ״ג:‏13 אל תמנע מנער מוסר

ירמ ל׳:‏11 אטיל מוסר במידה הראויה

עב י״ב:‏11 מוסר אינו נחשב משמח

התג ג׳:‏19 אני אוהב,‏ מטיל מוסר

מוסרי

אפס ד׳:‏19 איבדו חוש מוסרי

מועיל

קוא ו׳:‏12 הכול מותר,‏ לא הכול מועיל

טמב ג׳:‏16 בהשראת אלוהים ומועיל

מופת

יוח י״ג:‏15 מופת נתתי לכם

טמא ד׳:‏12 היה מופת לנאמנים

יעק ה׳:‏10 ראו בנביאים מופת

פטא ב׳:‏21 המשיח השאיר לכם מופת

פטא ה׳:‏3 לא כמי ששולטים,‏ אלא כמופת

מוץ

צפנ ב׳:‏2 בטרם יעבור היום כמוץ

מוצא

קוא י׳:‏13 יכין את דרך המוצא

מורד

משל כ״ד:‏21 עם מורדים אל תתרועע

מורה

אפס ד׳:‏11 נתן כמה כמורים

מושיע

מהש ה׳:‏31 אותו רומם אלוהים להיות מושיע

מושלם

דב ל״ב:‏4 הצור,‏ מושלם פועלו

תה י״ט:‏7 תורת יהוה מושלמת

מתי ה׳:‏48 היו מושלמים,‏ כפי שאביכם מושלם

עב ב׳:‏10 יהפוך את שר ישועתם למושלם

מושרש

קול ב׳:‏7 כשאתם מושרשים ויציבים באמונה

מותר

קוא ו׳:‏12 הכול מותר,‏ לא הכול מועיל

מותרות

התג י״ח:‏7 חיי מותרות מחפירים

מזבח

מתי ה׳:‏24 עזוב קורבנך לפני המזבח

מהש י״ז:‏23 מזבח ’‏לאל לא ידוע’‏

מזון

מהש י״ד:‏17 נתן גשם,‏ העניק מזון בשפע

עב ה׳:‏14 המזון המוצק שייך לאנשים בוגרים

מזימה

קוב ב׳:‏11 מזימותיו לא נעלמו

מזל

ישע ס״ה:‏11 עורכים לאל המזל שולחן

מזעזע

יוח ו׳:‏60 דבריו מזעזעים

מחוקק

יעק ד׳:‏12 אחד הוא המחוקק

מחזה

קוא ד׳:‏9 נעשינו מחזה לעולם

מחיר

קוא ז׳:‏23 במחיר נקניתם

מחל

משל י״ז:‏9 המוחל על פשע מבקש אהבה

מחלה

משל י״ח:‏14 רוח האיש יכולה לכלכלו בעת מחלתו

מתי ד׳:‏24 המתייסרים ממחלות,‏ הוא ריפא

מתי ט׳:‏35 מרפא כל מיני מחלות

מחר

משל כ״ז:‏1 אל תתפאר לגבי מחר

קוא ט״ו:‏32 נאכל ונשתה,‏ מחר נמות

מחרף

משל כ״ז:‏11 אוכל להשיב למחרפי

מחרשה

לוק ט׳:‏62 שם ידו על המחרשה ומביט לאחור

מחשבה

תה כ״ו:‏2 צרוף את מחשבותיי הכמוסות

תה קל״ט:‏17 מה יקרות לי מחשבותיך!‏

תה קמ״ו:‏4 ביום ההוא אובדות מחשבותיו

ישע נ״ה:‏8 מחשבותיי אינן מחשבותיכם

קוב י׳:‏5 שובים כל מחשבה

פיל ג׳:‏19 מחשבותיהם ממוקדות בדברים ארציים

קול ג׳:‏2 מקדו את מחשבותיכם בדברים אשר למעלה

התג י״ז:‏17 להוציא לפועל את מחשבתו

מטמון

משל ב׳:‏4 לחפשה כמטמונים

מטרה

רומ ח׳:‏28 קרואים על־פי מטרתו

קוא ט׳:‏26 אינני רץ ללא מטרה

אפס ג׳:‏11 לפי מטרת העולמים אשר כונן

מידה

לוק ו׳:‏38 במידה שאתם מודדים

מיומן

משל כ״ב:‏29 ראית איש מיומן במלאכתו?‏

מיטה

תה מ״א:‏3 יתמוך בו על מיטת חוליו

עב י״ג:‏4 מיטת הנישואין ללא טומאה

מיכאל

דנ י׳:‏13 מיכאל,‏ אחד השרים

דנ י״ב:‏1 בעת ההיא יעמוד מיכאל

התג י״ב:‏7 מיכאל ומלאכיו נלחמו

מילה

רומ ב׳:‏29 מילה היא זו שבלב

קוא ז׳:‏19 למילה אין משמעות

מים

משל כ״ה:‏25 כמים קרים על נפש עייפה

ירמ ב׳:‏13 אותי עזבו,‏ מקור מים חיים

יוח ד׳:‏10 היה נותן לך מים חיים

התג ז׳:‏17 יובילם אל מעיינות מי חיים

מיקד

קול ג׳:‏2 מקדו מחשבותיכם בדברים אשר למעלה

מכביד

יחא ה׳:‏3 מצוותיו אינן מכבידות

מכה

התג י״ח:‏4 פן תקבלו ממכותיה

מכובד

טמב ב׳:‏20 כלים לשימוש מכובד

מכלא

יוח י׳:‏16 אינם ממכלא זה

מכשול

קוא י׳:‏32 אל תהיו מכשול

מכשף

דב י״ח:‏10 לא יימצא בך מכשף

מהש י״ג:‏6 בר־ישוע,‏ שהיה מכשף

מלאך

בר כ״ח:‏12 מלאכי אלוהים עולים ויורדים

מלב י״ט:‏35 מלאך הכה במחנה האשורים

איו ד׳:‏18 במלאכיו מוצא דופי

תה ל״ד:‏7 מלאך יהוה סביב יראיו

דנ ג׳:‏28 שלח את מלאכו והציל

הוש י״ב:‏4 [‏יעקב]‏ נאבק עם מלאך

מהש י״ב:‏11 שלח מלאכו והציל אותי

קוא ד׳:‏9 נעשינו מחזה למלאכים

קוא ו׳:‏3 אנו נשפוט מלאכים

עב י״ג:‏2 אירחו מלאכים מבלי לדעת

פטא א׳:‏12 משתוקקים מלאכים לבחון

יהד 6 מלאכים,‏ לא שמרו מעמדם

מלווה

משל כ״ב:‏7 הלווה הוא עבדו של המלווה

מלוכה

התג י״א:‏15 המלוכה על העולם היא כעת

מלומד

מהש ד׳:‏13 פטרוס ויוחנן,‏ לא מלומדים

מלח

בר י״ט:‏26 הפכה לנציב מלח

מתי ה׳:‏13 אתם מלח הארץ

קול ד׳:‏6 יהיו נא דבריכם מתובלים במלח

מלחמה

תה מ״ו:‏9 משבית מלחמות עד קצה הארץ

ישע ב׳:‏4 לא ילמדו עוד מלחמה

הוש ב׳:‏18 אסיר מן הארץ מלחמה

התג י״ב:‏7 מלחמה פרצה בשמיים

התג ט״ז:‏14 מלחמת היום הגדול של אלוהים

מלטה

מהש כ״ח:‏1 שם האי,‏ הוא מלטה

מָלַך

רומ ו׳:‏12 אל תניחו לחטא למלוך בגופכם

קוא ט״ו:‏25 עליו למלוך עד אשר

התג ה׳:‏10 הם ימלכו על הארץ

התג י״א:‏15 ימלוך לעולמי עולמים

מֶלֶך

זכר י״ד:‏9 יהוה יהיה למלך

מתי כ״א:‏5 מלכך בא,‏ על חמור

מתי כ״ז:‏29 שלום לך,‏ מלך היהודים!‏

לוק כ״א:‏12 תובאו לפני מלכים

יוח י״ב:‏13 הם קראו:‏ ”‏ברוך מלך ישראל”‏

מהש ד׳:‏26 התייצבו מלכי הארץ

מהש י״ז:‏7 באמרם שיש מלך אחר,‏ ישוע

התג י״ח:‏3 מלכי הארץ זנו עימה

מלך הדרום

דנ י״א:‏11 מלך הדרום יתמרמר

דנ י״א:‏40 יתנגח עימו מלך הדרום

מלך הצפון

דנ י״א:‏7 נגד מעוז מלך הצפון

דנ י״א:‏40 מלך הצפון יסתער במרכבות

מלכודת

לוק כ״א:‏34,‏ 35 היום ההוא יבוא כמלכודת

מלכות

דנ ב׳:‏44 יקים אלוהי השמיים מלכות

דנ ז׳:‏14 וניתנו לו כבוד ומלכות

דנ ז׳:‏18 קדושי העליון יקבלו מלכות

מתי ו׳:‏10 תבוא מלכותך

מתי ו׳:‏33 חפשו תחילה את המלכות

מתי כ״א:‏43 מלכות תינתן לאומה המניבה פרייה

מתי כ״ד:‏14 בשורה על המלכות תוכרז

מתי כ״ה:‏34 בואו ורשו את המלכות

יוח י״ח:‏36 מלכותי אינה חלק מן העולם

מהש א׳:‏6 תשיב את המלכות בזמן הזה?‏

קוא ט״ו:‏24 ימסור מלכות לאלוהיו

גלט ה׳:‏21 לא יירשו את מלכות אלוהים

קול א׳:‏13 העביר אותנו אל מלכות בנו

התג א׳:‏6 הפך אותנו למלכות

מלכי־צדק בר י״ד:‏18 מלכי־צדק מלך שלם היה כוהן

תה ק״י:‏4 כוהן כדוגמת מלכי־צדק

ממון

מתי ו׳:‏24 אינכם יכולים להיות עבדים לממון

לוק ט״ז:‏9 רכשו ידידים בממון העוולה

ממלכה

שמ י״ט:‏6 תהיו לממלכת כוהנים

מתי ד׳:‏8 השטן הראה לו את כל הממלכות

מן

שמ ט״ז:‏31 קראו ללחם ”‏מן”‏

מָנֶה

לוק י״ט:‏16 הניב עשרה מנים

מָנָה

תה צ׳:‏12 למדנו למנות את ימינו

מנהיג

מתי כ״ג:‏10 אל תיקָראו ’‏מנהיגים’‏

יוח י״ב:‏42 רבים ממנהיגי העם האמינו בו

מנורה

מתי ו׳:‏22 מנורת הגוף היא העין

מתי כ״ה:‏1 בתולות שלקחו מנורותיהן

מנע

משל ג׳:‏27 אל תמנע טוב מן הזקוקים לו

קוא ז׳:‏5 אל תמנעו את עצמכם זה מזה

מנצח

התג ב׳:‏7 למנצח אתן מעץ החיים

התג ו׳:‏2 מנצח כדי להשלים ניצחונו

מס

מתי י״ז:‏25 ממי לוקחים המלכים מס?‏

לוק כ׳:‏22 מותר לתת מס לקיסר?‏

לוק כ״ג:‏2 האיש הזה אוסר לשלם מיסים

רומ י״ג:‏6 אתם משלמים מיסים

רומ י״ג:‏7 מס למי שדורש מס

מסודר

קוא י״ד:‏40 ייעשה הכול בצורה מסודרת

מסווה

קוב ג׳:‏15 מסווה מונח על ליבם

מסורת

מתי ט״ו:‏3 עוברים על מצוות למען המסורת שלכם

מר ז׳:‏13 מבטלים,‏ על־ידי המסורת שקיבלתם

גלט א׳:‏14 קנאי למסורות אבותיי

מסחר

יוח ב׳:‏16 חדלו להפוך את בית אבי לבית מסחר

מסיבות

רומ י״ג:‏13 נימנע ממסיבות פרועות

גלט ה׳:‏21 שכרות,‏ מסיבות פרועות

מסירות

שמ ל״ד:‏14 יהוה דורש מסירות בלעדית

טמא ד׳:‏7 אמן עצמך לשם מסירות

טמא ד׳:‏8 המסירות לאלוהים מועילה

טמא ו׳:‏6 מסירות לאלוהים רווח גדול

טמב ג׳:‏12 רוצים לחיות חיי מסירות לאלוהים,‏ יירדפו

מסר

מתי כ״ו:‏21 אחד מכם ימסור אותי

רומ ו׳:‏13 מסרו עצמכם לאלוהים

מעוות

קהל א׳:‏15 מעוות,‏ אין לתקן

מעוז

ישע כ״ה:‏4 מעוז לדל,‏ מעוז לאביון

מעל ומעבר

אפס ג׳:‏20 מעל ומעבר למה שאנו מבקשים

מעמסה

מהש ט״ו:‏28 לא להטיל מעמסה נוספת מלבד

גלט ו׳:‏2 לשאת מעמסות רעהו

עב י״ב:‏1 נשליך כל מעמסה

התג ב׳:‏24 אינני מטיל מעמסה אחרת

מענה

משל ט״ו:‏1 מענה רך משכך חמה

מערה

מתי כ״א:‏13 הופכים אותו למערת שודדים

מעשה

תה ק״ד:‏24 מה רבו מעשיך,‏ יהוה!‏

יוח י״ד:‏12 יעשה מעשים גדולים מאלה

עב ט׳:‏14 יטהר מצפוננו ממעשים מתים

מעשר

מל ג׳:‏10 הביאו את כל המעשר

מפתח

מתי ט״ז:‏19 אתן לך את מפתחות המלכות

לוק י״א:‏52 גזלתם את מפתח הידע

התג א׳:‏18 ברשותי מפתחות המוות

מצווה

קהל י״ב:‏13 את מצוותיו שמור

מתי ט״ו:‏9 מלמדים מצוות אנוש

מתי כ״ב:‏40 בשתי מצוות תלויה התורה

מר י״ב:‏28 מהי המצווה הראשונה?‏

מר י״ב:‏31 אין מצווה גדולה מאלו

יוח י״ג:‏34 מצווה חדשה,‏ אהבו זה את זה

יעק ב׳:‏8 מקיימים את המצווה המלכותית

מצויד

טמב ג׳:‏17 מצויד למעשה טוב

מצוקה

ישע ס״ה:‏23 לא ילדו למצוקה

מצח

יחז ג׳:‏9 עשיתי את מצחך חזק מצור

יחז ט׳:‏4 תו על מצחות האנשים

מצנפת

יחז כ״א:‏26 הסר את המצנפת

מצפה

ישע כ״א:‏8 על המצפה אני עומד

מצפון

רומ ב׳:‏15 מצפונם מעיד יחד איתם

רומ י״ג:‏5 שתיכנעו גם בגלל מצפונכם

קוא ח׳:‏12 פוגעים במצפונם החלש

טמא ד׳:‏2 מצפונם כמו נצרב

פטא ג׳:‏16 שמרו על מצפון נקי

פטא ג׳:‏21 בקשת מצפון נקי מאלוהים

מצרים

מתי ב׳:‏15 ממצרים קראתי לבני

מקדוניה

מהש ט״ז:‏9 עבור אל מקדוניה

מקדש

מתי כ״א:‏12 נכנס לבית המקדש וגירש משם

מהש י״ז:‏24 אינו שוכן במקדשים

מקרה

קהל ג׳:‏19 מקרה לאדם ולבהמות,‏ אותו המקרה

מר

קול ג׳:‏19 אל יהיה בליבכם כעס מר

מראָה

קוא י״ג:‏12 באמצעות מראת מתכת

קוב ג׳:‏18 משקפים כמראות את כבוד

יעק א׳:‏23 מביט על פניו במראה

מראֶה

שמא ט״ז:‏7 אל תשים לב למראהו

מתי כ״ב:‏16 אינך שופט על־פי מראה עיניים

יוח ז׳:‏24 חדלו לשפוט על־פי מראה עיניים

קוב י׳:‏7 בוחנים על־פי מראה עיניים

גלט ב׳:‏6 אלוהים אינו בוחן לפי מראה עיניים

מרדנות

שמא ט״ו:‏23 מרדנות היא כחטא הכישוף

מרוץ

קהל ט׳:‏11 לא תמיד מנצחים במרוץ

מהש כ׳:‏24 ובלבד שאשלים את המרוץ

טמב ד׳:‏7 את המרוץ סיימתי,‏ את האמונה שמרתי

מריבה

משל י״ז:‏1 מבית מלא סעודות עם מריבות

מרים 1.‏

במד י״ב:‏1 מרים ואהרון נגד משה

מרים 2.‏

מר ו׳:‏3 הנגר,‏ בנה של מרים

מרים 3.‏

לוק י׳:‏39 מרים הקשיבה לדברו

לוק י׳:‏42 מרים בחרה בחלק הטוב

יוח י״ב:‏3 לקחה מרים שמן בושם

מרים 4.‏

מתי כ״ז:‏56 ביניהן היו מרים המגדלית

לוק ח׳:‏2 מרים הנקראת מגדלית

מרים 5.‏

מתי כ״ז:‏56 מרים אימם של יעקב ויוסֵי

מרים 6.‏

מהש י״ב:‏12 מרים,‏ אימו של מרקוס

מרירות

אפס ד׳:‏31 הסירו מכם כל מרירות זדונית

מרכבה

מלב ו׳:‏17 מרכבות אש סביב אלישע

מרסן

תסב ב׳:‏6 פועל כגורם מרסן

מרפא

התג כ״ב:‏2 עלי העצים למרפא

מרץ

פיל ב׳:‏13 מפיח בכם מרץ

מרקוס

קול ד׳:‏10 מרקוס,‏ דודנו של בר־נבא

מרתא

לוק י׳:‏41 מרתא,‏ את מודאגת

משא

לוק י״א:‏46 מעמיסים משאות

משאבים

ישע ס׳:‏5 משאבי האומות יבואו

ישע ס״א:‏6 את משאבי האומות תאכלו

משבר

טמב ג׳:‏1 עיתות משבר קשות להתמודדות

משגיח

ישע ס׳:‏17 אמנה שלום להיות משגיחייך

מהש כ׳:‏28 הרוח מינתה למשגיחים

טמא ג׳:‏1 שואף להיות משגיח

פטא ב׳:‏25 כעת שבתם אל המשגיח

משה

במד י״ב:‏3 משה היה עניו

מהש ז׳:‏22 משה,‏ בן חיל

קוב ג׳:‏7 להביט בפניו של משה

משוא פנים

יעק ב׳:‏9 ממשיכים לנהוג במשוא פנים

משוגע

יוח י׳:‏20 יש בו שד והוא משוגע

משוכנע

רומ ד׳:‏21 משוכנע שיכול לקיים

רומ ח׳:‏38 משוכנע שלא המוות

רומ ט״ו:‏14 משוכנע שאתם שופעים טוב

קול ד׳:‏12 שלמים ומשוכנעים לגמרי

משולח רסן

משל כ״ט:‏15 ילד משולח רסן מבייש

משוקע

טמא ד׳:‏15 היה משוקע בדברים אלה

משורר

מהש י״ז:‏28 גם אחדים ממשורריכם אמרו

משותק

לוק ה׳:‏24 אמר למשותק:‏ ”‏קום”‏

משח

ישע ס״א:‏1 משח אותי לבשר

משחה

התג ג׳:‏18 משחת עיניים למרוח בה את עיניך

משחית

התג י״א:‏18 להשחית את משחיתי הארץ

משיח

תה ב׳:‏2 מלכי הארץ מתייצבים נגד משיחו

דנ ט׳:‏25 עד המשיח המנהיג

דנ ט׳:‏26 ייכרת המשיח

מתי ט״ז:‏16 אתה המשיח,‏ בן אלוהים

לוק כ״ד:‏26 המשיח לא היה צריך לסבול?‏

יוח א׳:‏41 מצאנו את המשיח

יוח ד׳:‏25 יודעת שיבוא משיח

יוח י״ז:‏3 זה אשר שלחת,‏ ישוע המשיח

מהש י״ח:‏28 מתוך הכתובים שישוע הוא המשיח

קוא י״א:‏3 ראש המשיח הוא אלוהים

משיח שקר

מתי כ״ד:‏24 יקומו משיחי שקר

משיחיים

מהש י״א:‏26 כונו,‏ בהכוונת אלוהים,‏ ”‏משיחיים”‏

משך

יוח ו׳:‏44 אלא אם ימשוך אותו האב

משכנע

קוא ב׳:‏4 מילות חוכמה משכנעות

מָשַׁל

בר ג׳:‏16 בעלך ימשול בך

רומ ו׳:‏14 אל ימשול בכם החטא

מָשָׁל

מתי י״ג:‏34 בלי משל לא דיבר

מר ד׳:‏2 לימד אותם במשלים

משמיץ

משל ט״ז:‏28 המשמיץ מפריד בין חברים

משפחה

אפס ג׳:‏15 כל משפחה חבה לו את שמה

משפט

איו ל״ד:‏12 הכול יכול אינו מעוות משפט

ישע ל״ב:‏1 שרים ימשלו לשם משפט

מיכ ו׳:‏8 לעשות משפט,‏ לאהוב חסד

מתי ז׳:‏2 במשפט שאתם שופטים

רומ י״ד:‏1 אל תחרצו משפט

קוא י״א:‏29 אוכל ושותה משפט לעצמו

פטא ד׳:‏17 העת לתחילת המשפט בבית אלוהים

משרת

מר י׳:‏43 רוצה להיות גדול,‏ צריך להיות למשרת

קוב ג׳:‏6 הכשיר אותנו להיות משרתים

קוב ו׳:‏4 ממליצים על עצמנו כמשרתי אלוהים

משרת־עוזר

טמא ג׳:‏8 המשרתים־העוזרים צריכים להיות

משתה

ישע כ״ה:‏6 יעשה לכל העמים משתה

מת

בר ג׳:‏4 לא מות תמותו

קהל ט׳:‏5 המתים אינם יודעים מאומה

לוק כ׳:‏38 אין הוא אלוהי המתים

יוח י״א:‏25 ישוב לחיות גם אם ימות

יוח י״א:‏26 מגלה אמונה בי לא ימות לעולם

רומ י״ד:‏8 מתים,‏ ליהוה אנו שייכים

קוב ה׳:‏15 יחיו למען זה אשר מת

אפס ב׳:‏1 החיה אתכם,‏ אף שהייתם מתים

תסא ד׳:‏16 מתו מאוחדים עם המשיח,‏ יקומו תחילה

התג י״ד:‏13 אשרי המתים אשר מעתה והלאה מתים

מתווך

טמא ב׳:‏5 מתווך אחד בין אלוהים ובני אדם

מתורגמן

קוא י״ב:‏30 האם כולם מתורגמנים?‏

מתכונת

טמב א׳:‏13 מתכונת המילים הבריאות

מתנגד

קוא ט״ז:‏9 רבים המתנגדים

פיל א׳:‏28 אינכם מפחדים ממתנגדיכם

מתנה

רומ א׳:‏11 להעניק לכם מתנה לחיזוקכם

רומ ו׳:‏23 המתנה שמעניק אלוהים,‏ חיי עולם

רומ י״ב:‏6 יש לנו מתנות שונות

קוא ז׳:‏7 איש איש ומתנתו שלו

אפס ד׳:‏8 מתנות בבני אדם

יעק א׳:‏17 כל מתנה טובה באה ממעל

נ

נאבק

יהד 3 להיאבק למען האמונה

נאטם

מתי י״ג:‏15 נאטם לב העם הזה

נאמן

שמב כ״ב:‏26 עם הנאמן אתה נוהג בנאמנות

לוק ט״ז:‏10 מי שנאמן בדבר קטן

קוא ד׳:‏2 מצופה מסוכני בית להימצא נאמנים

קוא י׳:‏13 אלוהים נאמן,‏ לא יניח לכם להתפתות

התג ב׳:‏10 היה נאמן עד מוות

נאנח

יחז ט׳:‏4 תו על מצחות הנאנחים

רומ ח׳:‏22 כל הבריאה נאנחת

נאף

שמ כ׳:‏14 לא תנאף

מתי ה׳:‏28 כבר נאף עימה בליבו

מתי י״ט:‏9 מגרש אשתו ונושא אחרת,‏ נואף

נבואה

פטב א׳:‏19 התאשר דבר הנבואה

פטב א׳:‏20 נבואה אינה נובעת מפרשנות

נבוכדנאצר

דנ ב׳:‏1 חלם נבוכדנאצר

נבון

מתי כ״ד:‏45 עבד נאמן ונבון

נביא

דב י״ח:‏18 נביא אקים להם,‏ כמוך

יחז ב׳:‏5 ידעו כי נביא בקרבם

עמו ג׳:‏7 גילה סודו לנביאים

עמו ז׳:‏14 לא נביא הייתי ולא בן נביא

מהש י׳:‏43 עליו מעידים כל הנביאים

נביא שקר

מתי ז׳:‏15 היזהרו מנביאי השקר

מתי כ״ד:‏11 נביאי שקר רבים יתעו

מר י״ג:‏22 נביאי שקר יעשו אותות

נבנה

יהד 20 היבנו על יסוד אמונתכם

נברא

תה ק״ד:‏30 תשלח רוחך,‏ ייבראו

קול א׳:‏16 באמצעותו נבראו הדברים

נגד

רומ ח׳:‏31 אלוהים עימנו,‏ מי נגדנו?‏

נגע

מתי ח׳:‏3 נגע בו ואמר:‏ ”‏אני רוצה!‏”‏

קוב ו׳:‏17 בטמא חדלו לגעת

נגר

מר ו׳:‏3 הנגר,‏ בנה של מרים

נדיב

משל י״א:‏25 האדם הנדיב ישגשג

טמא ו׳:‏18 להיות נדיבים ונכונים לתת

נדיבות

דב ט״ו:‏8 עליך לפתוח ידך בנדיבות

משל י״א:‏24 יש הנותן בנדיבות ונוסף לו עוד

יעק א׳:‏5 שימשיך לבקש מאלוהים,‏ הנותן בנדיבות

נדכא

ישע נ״ז:‏15 שוכן עם הנדכאים ושפלי הרוח

פיל ב׳:‏26 נדכאה נפשו [‏של אפפרודיטוס]‏

תסא ה׳:‏14 אמרו דברי נחמה לנדכאים

נדר

דב כ״ג:‏21 אם תידור נדר

שופ י״א:‏30 ויפתח נדר נדר

נדרש

לוק י״ב:‏48 מי שניתן לו הרבה,‏ יידרש ממנו הרבה

נהר

התג י״ב:‏16 הארץ בלעה את הנהר

התג כ״ב:‏1 הוא הראה לי נהר מי חיים

נואף

קוא ו׳:‏9 נואפים לא יירשו את המלכות

נואש

קוב ד׳:‏1 יש לנו השירות,‏ איננו אומרים נואש

קוב ד׳:‏16 איננו אומרים נואש,‏ אדם פנימי מתחדש

נוח

בר ו׳:‏9 נוח התהלך עם האלוהים

מתי כ״ד:‏37 כימי נוח נוכחותו

נוכחות

מתי כ״ד:‏3 האות לנוכחותך

מתי כ״ד:‏37 כימי נוח נוכחותו של בן האדם

פטב ג׳:‏4 איפה נוכחותו המובטחת?‏

נולד

תה נ״א:‏5 הן בעוון נולדתי

ישע ס״ו:‏8 התיוולד ארץ ביום אחד?‏

נוסד

מתי כ״ה:‏34 מוכנה מאז נוסד העולם

נועם

תה כ״ז:‏4 לחזות בנועם יהוה

קוא ד׳:‏13 משמיצים אותנו,‏ אנו משיבים בנועם

נורא

עב י׳:‏31 נורא ליפול לידיו של אלוהים חיים

נזף

טמא ה׳:‏1 אל תנזוף בזקן

נח

דנ י״ב:‏13 אתה תנוח,‏ אך תעמוד

נחות

קוא א׳:‏28 בחר במה שנחות בעולם

נחלה

תה קכ״ז:‏3 בנים הם נחלה מאת יהוה

אפס א׳:‏18 עושר מפואר כנחלה לקדושים

פטא א׳:‏4 נחלה שלא תכלה

נחמה

רומ ט״ו:‏4 נחמה מתוך הכתובים

קוב א׳:‏3 אלוהי כל נחמה

נחש

יוח ג׳:‏14 הנחש הורם על־ידי משה

נחתם

אפס א׳:‏13 האמנתם,‏ נחתמתם

נטבל

מתי ג׳:‏13 בא ישוע להיטבל

לוק ג׳:‏3 קרא להמונים להיטבל כסמל לחרטה

מהש ב׳:‏41 נטבלו,‏ נוספו כשלושת אלפים

מהש ח׳:‏36 מה מונע בעדי מלהיטבל?‏

נטהר

דנ י״ב:‏10 רבים ייטהרו

נטל

גלט ו׳:‏5 כל אחד יישא את הנטל

תסא ב׳:‏6 יכולנו להיות לנטל כספי כבד

נטע

ישע ס״ה:‏22 לא ייטעו ואחר יאכל

קוא ג׳:‏6 אני נטעתי,‏ אפולוס השקה

נטש

שמא י״ב:‏22 לא ייטוש יהוה את עמו

עב י״ג:‏5 לא אעזוב ולא אנטוש אותך

ניבא

יוא ב׳:‏28 אשפוך רוחי וינבאו בניכם

ניבול

אפס ד׳:‏29 אל יצא מפיכם ניבול

ניהול

אפס א׳:‏10 ליצירת דרך לניהול הדברים

ניחם

ישע מ״ט:‏13 ניחם יהוה את עמו

ישע ס״א:‏2 לנחם את כל האבלים

קוב א׳:‏4 כדי שנוכל לנחם אחרים

תסא ב׳:‏11 לא חדלנו לעודד ולנחם

נינווה

יונ ד׳:‏11 לחוס על נינווה

ניסה

מהש ה׳:‏9 מדוע חברתם לנסות את רוח יהוה

קוא י׳:‏9 אל ננסה את יהוה

ניסיון

לוק ח׳:‏13 בעת ניסיון נסוגים

לוק כ״ב:‏28 דבקתם בי בניסיונותיי

יעק א׳:‏2 כאשר נתקלים בניסיונות

יעק א׳:‏12 אשרי המחזיק מעמד בניסיון

ניצח

יוח ט״ז:‏33 ניצחתי את העולם

ניצחון

רומ ח׳:‏37 אנחנו נוחלים ניצחון מוחלט

קוב ב׳:‏14 מוליך אותנו בתהלוכת ניצחון

ניצל

קוא ז׳:‏31 והמנצלים את העולם הזה

נישא

קוא ז׳:‏39 להינשא,‏ ובלבד שיהיה זה באדון

נישואין

עב י״ג:‏4 יהיו הנישואין מכובדים

נכבד

פטב ב׳:‏10 לגדף את הנכבדים

נכונות

קוב ח׳:‏12 אם קיימת נכונות

נכנע

לוק ב׳:‏51 הוסיף להיכנע למרותם

רומ י״ג:‏1 ייכנע לסמכויות הנעלות

עב י״ג:‏17 היכנעו למי שמנהיגים אתכם

פטא ב׳:‏13 היכנעו למלך כבעל סמכות עליונה

נכס

לוק י״ב:‏15 חיי האדם אינם תלויים בשפע נכסיו

לוק י״ד:‏33 מי שאינו מוותר על כל נכסיו

עב י׳:‏34 קיבלתם את גזילת נכסיכם

יחא ב׳:‏16 התפארות בנכסים חומריים

נכסף

איו י״ד:‏15 למעשה ידיך תכסוף

פיל א׳:‏8 נכסף לראות את כולכם

נכשל

יעק ג׳:‏2 כולנו מרבים להיכשל

נכתב

רומ ט״ו:‏4 נכתב מקדם נכתב להדרכתנו

נלהב

רומ י״ב:‏11 היו נלהבים בעזרת הרוח

נלחם

מהש ה׳:‏39 תמצאו את עצמכם נלחמים באלוהים

נמלה

משל ל׳:‏25 נמלים מכינות בקיץ את מזונן

נמר

דנ ז׳:‏6 חיה אחרת,‏ כנמר

נסוג

עב י׳:‏39 נסוגים אלי אבדון

נסחף

עב ב׳:‏1 פן ניסחף ונסטה

נסך

פיל ב׳:‏17 גם אם אשפך כנסך

נסתר

לוק ח׳:‏17 אין דבר נסתר שלא יתגלה

נעורים

קוא ז׳:‏36 אם עברו ימי נעוריו

נעים

תה קל״ג:‏1 מה נעים שבת אחים

תה קמ״ז:‏1 נעים וראוי להללו!‏

לוק ז׳:‏11 הלך לעיר ששמה נעים

נעלה

קוא י״ב:‏31 אראה לכם דרך נעלה ביותר

פיל ב׳:‏3 החשיבו את האחרים לנעלים מכם

נעצב

קוב ז׳:‏9 נעצבתם כרצון אלוהים

נער

משל כ״ב:‏6 חנך נער;‏ גם כאשר יזקין

ירמ א׳:‏7 אל תאמר,‏ ’‏נער אנוכי’‏

נערה

מלב ה׳:‏2 לקחו בשבי נערה

מר ה׳:‏42 קמה הנערה והחלה להתהלך

נפילים

בר ו׳:‏4 הנפילים היו בארץ

נפל

משל כ״ד:‏16 שבע פעמים ייפול

קהל ד׳:‏10 אם ייפול אחד מהם

קוא י׳:‏12 ייזהר פן ייפול

נפרד

קוא ז׳:‏10 שלא תיפרד אישה מבעלה

נפש

יחז י״ח:‏4 הנפש החוטאת תמות

אפס ו׳:‏6 עושים את רצון אלוהים בכל נפשם

קול ג׳:‏23 כל מעשיכם עשו בכל נפשכם

נצח

קהל ג׳:‏11 את הנצח שם בליבם

נצר

משל ד׳:‏23 מכל משמר נצור ליבך

נקי

יוח ט״ו:‏3 אתם נקיים בזכות הדברים שאמרתי

נקם

תסב א׳:‏8 כאשר ישיב נקם

נקמה

דב ל״ב:‏35 לי הנקמה

נקנה

קוא ז׳:‏23 במחיר נקניתם

נר

תה קי״ט:‏105 נר לרגלי דברך

נראה

עב י״א:‏27 כרואה את מי שאינו נראה

נרגע

לוק י״ב:‏19 ואומר לעצמי:‏ ”‏אתה יכול עכשיו להירגע”‏

נרדף

מתי ה׳:‏10 אשרי הנרדפים בגלל הצדקה

קוב ד׳:‏9 נרדפים,‏ לא נטושים

נרפא

מהש ה׳:‏16 וכולם נרפאו

נשא

רומ ט״ו:‏1 החזקים חייבים לשאת חולשות חלשים

נשא פנים

מהש י׳:‏34 אלוהים אינו נושא פנים

נשבע

מתי ה׳:‏34 לא להישבע כלל

נשוי

קוא ז׳:‏33 הנשוי דואג למה שקשור לעולם

נשימה

בר ב׳:‏7 נפח בנחיריו את נשימת החיים

נשיקה

לוק כ״ב:‏48 בנשיקה מוסר את בן האדם?‏

נשך גלט ה׳:‏15 אם תמשיכו לנשוך זה את זה

נשמה

תה ק״נ:‏6 כל הנשמה תהלל יה

נשמע

עב י״ג:‏17 הישמעו למי שמנהיגים אתכם

נשען

פטא ד׳:‏11 בהישענו על הכוח שמעניק אלוהים

נשק

ישע נ״ד:‏17 כל כלי נשק הנוצר נגדך

אפס ו׳:‏11 לבשו את מלוא הנשק

אפס ו׳:‏13 קחו את מלוא הנשק

נשקל

דנ ה׳:‏27 נשקלת במאזניים ונמצאת חסר

נתן

שמב י״ב:‏7 אמר נתן לדוד:‏ ”‏אתה האיש!‏”‏

ס

סבירות

פיל ד׳:‏5 סבירותכם תיוודע לכל אדם

סָבַל

איו ל״ו:‏15 אלוהים מחלץ את הסובלים

רומ ח׳:‏17 יורשים,‏ בתנאי שנסבול

קוא י״ב:‏26 אם איבר אחד סובל

אפס ד׳:‏2 סבלו איש את רעהו

פיל א׳:‏29 לכם ניתנה הזכות לסבול למענו

פטא ב׳:‏19 רצוי כאשר סובל שלא בצדק

פטא ג׳:‏14 תסבלו למען הצדקה,‏ אשריכם

סֵבֶל

תה קי״ט:‏50 נחמתי בסבלי

עב ב׳:‏10 שר ישועתם מושלם על־ידי סבל

פטא ה׳:‏9 סבל דומה עובר על אחיכם

סבלן

משל י״ד:‏29 סבלן הוא בעל תבונה

משל ט״ו:‏18 סבלן משקיט ריב

קוא י״ג:‏4 האהבה סבלנית וטובת לב

תסא ה׳:‏14 היו סבלנים עם כל אדם

סבלנות

יעק ה׳:‏8 התאזרו בסבלנות;‏ חזקו לבבכם

פטב ג׳:‏9 נוהג איתכם בסבלנות

פטב ג׳:‏15 סבלנותו של אדוננו לישועה

סדום

פטב ב׳:‏6 את סדום הרשיע והחריב

יהד 7 סדום ועמורה,‏ לקח ואזהרה לנו

סדר

לוק א׳:‏3 החלטתי לכתוב לפי סדר הגיוני

קוא ט״ו:‏23 כל אחד כסדרו:‏ המשיח

סוד

משל י״א:‏13 מהימן שומר סוד

משל כ״ה:‏9 אל תגלה מה שנאמר בסוד

עמו ג׳:‏7 גילה סודו לנביאים

רומ ט״ז:‏25 הסוד המקודש שהיה כמוס

אפס ג׳:‏4 הבנה שיש לי בסוד המקודש

אפס ג׳:‏5 סוד זה נגלה לשליחיו ולנביאיו

פיל ד׳:‏12 למדתי את סוד ההסתפקות

סוחר

מתי י״ג:‏45 דומה המלכות לסוחר

התג י״ח:‏3 סוחרי הארץ התעשרו

סוכן

לוק י״ב:‏42 מיהו הסוכן הנאמן?‏

קוא ד׳:‏2 סוכני בית,‏ להימצא נאמנים

סוס

התג ו׳:‏2 ראיתי סוס לבן,‏ וליושב עליו

התג י״ט:‏11 והינה סוס לבן והיושב עליו נקרא

סחר

קוב ב׳:‏17 איננו סוחרים בדבר אלוהים

יעק ד׳:‏13 נסחר ונרוויח כסף

סטר

יוח י״ט:‏3 גם סטרו לו

סיים

טמב ד׳:‏7 את המרוץ סיימתי

סיכן

רומ ט״ז:‏4 סיכנו את ראשם

סכלות

קוא ג׳:‏19 חוכמת העולם סכלות

סכנה

משל כ״ז:‏12 הפיקח רואה את הסכנה

קוב י״א:‏26 סכנות בעיר,‏ במדבר

סל

מתי י״ד:‏20 מילאו שנים עשר סלים

סלח

תה ק״ג:‏3 סולח על עוונותייך

ישע נ״ה:‏7 אלוהינו ירבה לסלוח

מתי ו׳:‏14 אם תסלחו,‏ יסלח לכם

מתי י״ח:‏21 כמה פעמים לסלוח?‏

קול ג׳:‏13 יהוה סלח ברוחב לב

סליחה

מתי כ״ו:‏28 דמי,‏ לשם סליחת חטאים

סלע

תה י״ח:‏2 יהוה סלעי

מתי ז׳:‏24 בנה ביתו על סלע

סמוי

רומ א׳:‏20 תכונותיו הסמויות נראות בבירור

סמכות

מתי ז׳:‏29 לימד כבעל סמכות

מתי כ״ח:‏18 ניתנה לי כל סמכות

לוק ד׳:‏6 אתן לך את הסמכות על כל הממלכות

רומ י״ג:‏1 ייכנע לסמכויות הנעלות

קוא ט׳:‏18 לא אנצל לרעה את הסמכות

טיט ג׳:‏1 להיכנע ולציית לסמכויות

פטב ב׳:‏10 בזים לסמכות

סנה

מהש ז׳:‏30 נראה אליו מתוך סנה בוער

סנהדרין

מהש ה׳:‏41 יצאו מלפני הסנהדרין כשהם שמחים

סנחריב

מלב י״ט:‏16 הדברים אשר שלח סנחריב לחרף

סעודה

קוא י״א:‏20 לאכול סעודת האדון

סעיפים

מלא י״ח:‏21 עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים?‏

ספינה

קוב י״א:‏25 שלוש פעמים נטרפה ספינתי

טמא א׳:‏19 נטרפה ספינת אמונתם

ספק

יעק א׳:‏6 ספקות,‏ כגלי הים

יהד 22 להתנהג ברחמים עם בעלי הספקות

ספר

שמ ל״ב:‏33 אמחה אותו מספרי

קהל י״ב:‏12 אין קץ לעשיית ספרים

מל ג׳:‏16 נכתב ספר זיכרון

מהש י״ט:‏19 שרפו את ספריהם