עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

הגנת נתונים

הגנת נתונים

הארגון עדי־יהוה מכבד את הזכות לפרטיות של כל אדם, בהתבסס על עקרונות המותווים במקרא. הארגון מכיר בצורך בתקשורת פתוחה וכנה ובאיסוף של נתונים אישיים רגישים על מנת לענות על צורכיהם של עדי־יהוה ולקיים את פעילויותיו הדתיות וההתנדבותיות של הארגון, ובד בבד מכיר בצורך לשמור על סודיות ולוודא שהמידע מאובטח כיאות (‏משלי ט”ו:22; כ”ה:9‏). הסודיות היא ערך עליון! (‏משלי כ’:19‏).‏

מדינות רבות חוקקו חוקים להגנת המידע כדי להבטיח לכל אדם את הזכות לפרטיות. לארגון עדי־יהוה היסטוריה ארוכת שנים של כיבוד הזכות לפרטיות ושמירה על סודיות, עוד לפני שנחקקו אותם חוקים להגנת המידע. הארגון עדי־יהוה ימשיך להגן על המידע הנמסר לו בהתאם לעמדתו ארוכת השנים, המפורטת כעת במסמך מדיניות זה.‏

היקף המדיניות

מדיניות זו חלה על ארגון עדי־יהוה כולו, המיוצג על־ידי משרדי הסניפים הפזורים ברחבי העולם.‏

הגנת נתונים

הארגון עדי־יהוה מטפל בכל הנתונים האישיים בהתאם לעקרונות הבאים:‏

 1. נתונים אישיים יעובדו באופן הוגן ובהתאם לחוק.‏

 2. נתונים אישיים ייאספו, יעובדו וישמשו אך ורק במידה הנחוצה למילוי המטרות הדתיות וההתנדבותיות של עדי־יהוה.‏

 3. נתונים אישיים יהיו מדויקים ומעודכנים. כל שגיאה תתוקן בהקדם האפשרי לאחר שתובא לתשומת לב הארגון.‏

 4. נתונים אישיים יישמרו רק לתקופה הנחוצה עבור מטרותיו הלגיטימיות של הארגון.‏

 5. מלוא שיקול הדעת יינתן לכיבוד זכויותיו של מוסר הנתונים.‏

 6. יינקטו צעדים טכניים וארגוניים מתאימים על מנת למנוע חשיפה בלתי מורשית או בלתי חוקית של נתונים אישיים. כל הנתונים האישיים שמורים במחשבים המוגנים על־ידי סיסמה שבה מחזיקים רק משתמשים מורשים. המשרדים ננעלים בתום שעות העבודה ורק לאנשי צוות מורשים אפשרות להיכנס אליהם.‏

 7. נתונים אישיים לא יועברו בין סניפים אלא אם כן הדבר נחוץ למימוש המטרות הדתיות וההתנדבותיות של עדי־יהוה, שלהן חברו כל עדי־יהוה בעצם החלטתם החופשית והמודעת להפוך לעדי־יהוה ולהזדהות ככאלה.‏

זכויותיו של מוסר הנתונים

 1. זכותו של מוסר הנתונים להגן על נתוניו האישיים או הרגישים, לתקנם או למוחקם תמומש על־פי מדיניותם של עדי־יהוה המפורטת במסמך זה.‏

 2. כל המגיש בקשה בהתאם לחלק זה חייב לספק הוכחה הולמת לזהותו.‏

 3. אם מוסר נתונים מבקש גישה לנתוניו האישיים או הרגישים או מבקש לתקנם או למוחקם, הארגון ישקול בכובד ראש להיעתר לבקשתו תוך התחשבות באינטרסים של הפרט הנוגעים לבקשתו ובאינטרסים הדתיים הלגיטימיים של הארגון, לרבות האפשרות שהיענות לבקשה תסכן את זכות הארגון לחופש דת ופולחן.‏

 4. לארגון יש אינטרס לשמור על מאגר קבוע של נתונים הנוגעים לסטטוס של יחידים שהינם עדי־יהוה. מחיקת מידע זה תעמוד בסתירה לעיקרי האמונה ולמנהגיו הדתיים של הארגון.‏

הזכות לערעור

אם אדם סבור שהופרו זכויותיו, הוא רשאי לערער לוועד הסניף באמצעות מכתב אישי. יש לשלוח את המכתב תוך שבועיים מיום הפעולה העומדת בבסיס הערעור.‏