עבור לתוכן

האם אלוהים משנה את דעתו?‏

האם אלוהים משנה את דעתו?‏

תשובת המקרא

כן, במובן זה שהוא משנה את גישתו כשאנשים משנים את התנהגותם. לדוגמה, כשאלוהים הכריז את משפטיו על עם ישראל הקדום, הוא אמר: ”אולי ישמעו וישובו, איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעלליהם” (‏ירמיהו כ”ו:3‏).‏

תרגומי מקרא רבים מתרגמים את המילה ”ניחמתי” כ”אתחרט”, ניסוח שיכול לתת את הרושם שאלוהים עשה טעות. אולם אחת המשמעויות של המילה ’ניחם’ במקרא היא ”שינה את דעתו או חזר בו מכוונתו”. חוקר אחד כתב: ”שינוי בהתנהגות האדם מוביל לשינוי בגזר הדין שחרץ אלוהים”.‏

כמובן, העובדה שאלוהים יכול לשנות את דעתו אין משמעה שהוא חייב לעשות זאת. תן דעתך למספר דוגמאות במקרא שבהן אלוהים לא שינה את דעתו:‏

  • אלוהים לא נתן לבלק לגרום לו לשנות את דעתו ולקלל את עם ישראל (‏במדבר כ”ג:20-18‏).‏

  • כאשר שאול המלך סטה לחלוטין מדרך הישר, אלוהים לא חזר בו מהחלטתו לדחות אותו כמלך (‏שמואל א’. ט”ו:28, 29‏).‏

  • אלוהים יגשים את הבטחתו להפוך את בנו לכוהן לעולם. הוא לא ישנה את דעתו (‏תהלים ק”י:4‏).‏

אך האם לא נאמר במקרא שאלוהים אינו משתנה?‏

נכון, במקרא כתוב שאלוהים אמר: ”אני יהוה; לא שניתי”, כלומר אינני משתנה (‏מלאכי ג’:6‏). בדומה לכך, נאמר במקרא שאלוהים ”אינו מתחלף או משתנה כצללים הנעים” (‏יעקב א’:17‏). אולם פסוקים אלה אינם סותרים פסוקים אחרים המצביעים על כך שאלוהים משנה את דעתו. אלוהים אינו משתנה במובן זה שאישיותו ואמות המידה שלו לגבי אהבה וצדק לעולם אינן משתנות (‏דברים ל”ב:4;‏ יוחנן א’. ד’:8‏). עם זאת, הוא יכול לתת הנחיות שונות במקרים שונים. לדוגמה, כאשר יצא דוד המלך להילחם בשני קרבות, שנערכו בזה אחר זה, בכל אחד מהמקרים נתן לו אלוהים הנחיה אחרת. שתי האסטרטגיות נחלו הצלחה (‏שמואל ב’. ה’:25-18‏).‏

האם אלוהים מתחרט על כך שברא את בני האדם?‏

לא, אך הוא חש צער על כך שרוב האנשים דוחים אותו או מתעלמים מקיומו. בהתייחסו לתקופה שקדמה למבול נאמר במקרא: ”ויינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל לבו” (‏בראשית ו’:6‏). גם בפסוק הזה משמעות המילה ’ניחם’ היא ”שינה את דעתו”. אלוהים שינה את דעתו לגבי רוב בני האדם שחיו לפני המבול מפני שהם השחיתו את דרכיהם (‏בראשית ו’:5,‏ 11‏). חרף העובדה שהוא נעצב אל לבו מכך שאותם אנשים בחרו בדרך הרעה, הוא לא שינה את דעתו לגבי האנושות בכללותה. למעשה, הוא הושיע את נוח ומשפחתו מהמבול, וכך שימר את המין האנושי (‏בראשית ח’:21;‏ פטרוס ב’. ב’:5,‏ 9‏).‏