Ofurukile omumakuru

Kulinda Amakuru g’Esiri

Kulinda Amakuru g’Esiri

Kulinda Amakuru g’Esiri

Amakuru Agakwete aha Muntu

Amakuru agakwete aha muntu agalikuletwa omuTovuti egi nigakozibwa na Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., anga obumoi bwe ahalwekigendelelo ekilikukozwa omukanya akokuleta amakuru ago. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. telikwihyao amakuru agakwete aha muntu wenawena shana kibe nkyetangwa kukorwa kityo ili kutekateka omulimo ogushabirwe nomukozi. Kandi abe amanyisize omukozo anga amakurge gabe nigesigwa omumazima nkÆokwo amakuru ago nigetagwa gabase kujuna obumoi anga amateka anga kumanya amoi nokutanga obushuga, ahalwenshonga y’okugendelela kulinda Etovuti anga olwenshonga y’emigendelelo eyabakozi (obufundi). Amakuru agakwete aha muntu agalikuletwa tigalikutangwa, kandi tigali kuhabwa omukugahinga nendijo. Kandi tikali kutizwa omungeli yonayona.

Eanuani ey’Ebarua Pepe (E-Mail)

Eanuani ey’ebarua pepe eyolikutekao orwolikuba notekateka eakaunti omutovuti egi, egyo niyo tulakoza kukutwekela amakuru agakwete aha akaunti yawe. Kwa mfano, kolikwebwa eibara lyawe elili omutovuti anga kulikwebwa enywila yawe (neno siri) aho kolashaba kujunwa aha bikwete okwo alataha omutovuti egi, olahabwa obujuni kulaba omumakuru agalitwekwa omuanuani yawe eye ebaruapepe eyowateile omutovuti eti.

Kuki (Cookies)

Kuki ekozibwa omukwijuka ametage amoi nobweyendezi agakulondwa no muntu alikukoza Etovuti yeitu eya jw.org. Kwa mfano, orulimi orwali kwetaga orwalikukoza Etovuti egi eya jw.org. Amakuru ago gabikwa omuli kuki ili orulimi orwo lulondwe orundi orwo omuntu ogwo alataha orundi omutovuti egi. Tialiyo makuru gonagona agakwete aha muntu agalikubikwa anga kutelanisibwa omu kuki.

EhatiJava (Active Scripting or JavaScript)

Ehati ekozibwa na jw.org kushemeza emikolele yÆEtovuti. Okukoza obufundi obwe ehati bujuna jw.org okugaluta makuru agashabirwe kugagarula bwangu aha muntu. Ehati tekozibwa nakati amoi na jw.org omukusanikisha eprogramu omukompyuta yÆomuntu anga kutelanisa amakuru gÆomuntu atajubuile wenene.

Kisaine EhatiJava ejubule omukihigiso ili ebichweka ebya jw.org bibase kukola omulimu geigeige. Ebihigiso bingi nibijubula omuntu kujuna ehati ezo omutovuti egyo. Shoma amakuru agakwete aha bihigiso obase kumanya okwo wakukoza ehati egyo elonzilwe omutovuti.

Kokilayetagwa kuhindula amakuru aga agesiri, tulayanjula amakuru agowahindula omukichweka eki. Ekyo kilakujuna kumanya amakuru ezotulikutelanisa nanokwo twakugakoza.