Skip to content

Skip to table of contents

Abatemwe ba Yehova

Select language Ekihavu

 ESOMO 9

Gurhe Omulala Gwawe Gwakajira Obushagaluke?

Gurhe Omulala Gwawe Gwakajira Obushagaluke?

1. Bici birhumire kuyandikisa obuhya emwa leta byaba byengenzi oku bushagaluke bw’omulala?

Emyazi minja erhenga emwa Yehova Mungu oshagaluka kandi olonzeze emilala nayo eshagaluke. (1 Timoteyo 1:11) Ye warhangizaga obuhya. Obuhya buyandikirwe buli bwengenzi bulala burhuma abana balembwa bwinja omu murhula. Abakiriso bakwanene kukenga erhegeko Ly’ecihugo libahunire kuyandikisa obuhya.​—Soma Luka 2:1, 4, 5.

Gurhe Mungu anabona obuhya? Mungu alonzeze omukazi n’omulume balame haguma esiku zoshi. Yehova kandi alonzeze abakazi n’abalume bagenderere kusimana. (Waebrania 13:4) Arhasima abanashanda endowa. (Malaki 2:16) Aliko Yehova ayemerera abakirisu kushanda endowa amango muguma amabaraga.​—Soma Matayo 19:3-6, 9.

2. Gurhe omulume n’omukazi bakwanene kushambala n’okulama haguma?

Yehova alemaga omukazi n’omulume yi bagwasanya omu mulala. (Mwanzo 2:18) Omulume akwanene guha omulala ebi gukenere by’omubiri bulala ye guyumangire n’okubayigiriza ebiyerekere Mungu. Akwanene kusima mukage bwenene. Abalume n’abakazi bakwanene kukengana. Bulala abakazi n’abalume barhali batakatifu bakwanene kuyiga kubabalirana yi bajira obushagaluke omu mulala.​—Soma Waefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petro 3:7.

3. Aliko si akaba muli n’ebibazo, mukwanene mushande?

Akaba omulala gwenyu guli gwabuganana n’ebibazo, mwembi mukwanene kulola oku mwakalama omu buzigire. (1 Wakorinto 13:4, 5) Omwazi gwa Mungu gurhabwira  abashabene kurhenga haguma kwabulala bagwerhe ebibazo bisima kubaho omu milala.​—Soma 1 Wakorinto 7:10-13.

4. Bana, bici Mungu alonzeze mukole?

Yehova alonzeze mushagaluke. Yenahana empanulo nyinja kulusha ezindi z’oku mwagashagaluka omu busole bwenyu. Alonzeze muyigire oku bwenge bw’abazere benyu. (Wakolosai 3:20) Yehova kandi alonzeze mubonere omwishingo omukumukolera haguma n’omwana wage.​—Soma Mhubiri 11:9–12:1; Matayo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Bazere, gurhe abana benyu bakabona omwishingo?

Mukwanene kukola bwenene yi mubona ebilyo, ah’okulama n’emishangi by’abana benyu. (1 Timoteyo 5:8) Aliko kusudi abana benyu babone omwishingo, mukwanene kubayigiriza kusima Mungu n’okuyiga enjira zage. (Waefeso 6:4) Omufano onahana omubiyerekere kusima Mungu byakabagwasa bwenene. Empanulo munahana eli zirhengere omu Biblia, zakarhuma abana bahinduka bwinja.​—Soma Kumbukumbu 6:4-7; Methali 22:6.

Abana banasima eyi mubaheba emurhima n’okubasimira ebi bakolere. Baba bakenere empanulo n’okuhanwa. Ebi binabalanga engeso mbi zakababuza obushagaluke. (Methali 22:15) Aliko rhurhakwanene kuhana abana omu bukali.​—Soma Wakolosai 3:21.

Abatemwe ba Yehova bayandikire ebitabo binene bigwasa abazere n’abana. Ebi bitabu birhengere oku Biblia.​—Soma Zaburi 19:7, 11.