Koma ka ga abin da ke ciki

Koma secondary menu

Koma ga abubuwan da ke ciki

Shaidun Jehobah

Hausa

Littafina na Labarun Littafi Mai Tsarki

Labari na 16: Ishaku Ya Auri Matar Kirki

Labari na 16: Ishaku Ya Auri Matar Kirki

KA SAN ko wacece wannan matar da take hoton nan? Sunanta Rifkatu ne. Kuma wurin Ishaku take zuwa. Ta zama matarsa. Ta yaya haka ya faru?

Abin da ya faru shi ne, uban Ishaku Ibrahim yana son ɗansa ya sami matar kirki. Ba ya so Ishaku ya auri ɗaya daga cikin ’yan matan Kan’ana, domin mutanen suna bauta wa allolin ƙarya. Saboda haka, Ibrahim ya kira bawansa ya ce masa: ‘Ina so ka je inda ’yan’uwana suke a Haran ka auro mace wa ɗana Ishaku.’

A take bawan Ibrahim ya ɗauki raƙuma goma ya yi wannan doguwar tafiya. Da ya yi kusa da inda ’yan’uwan Ibrahim suke, ya tsaya a kusa da wata rijiya. La’asar ta yi a lokacin, lokaci ne da ’yan matan garin za su fito jan ruwa daga rijiya. Sai bawan Ibrahim ya yi wa Jehobah addu’a: ‘Duk matar da ta ba ni ruwa da kuma raƙuman nan ita ce ka zaɓa ta zama matar Ishaku.’

Rifkatu tana zuwa wurin Ishaku

Ba da daɗewa ba Rifkatu ta zo jan ruwa. Da bawan ya roƙe ta ta ba shi ruwa, sai ta ba shi. Sai ta je ta ba da isashen ruwa ga raƙuman da suke da ƙishin ruwa. Wannan aiki ne mai wuya domin raƙuma suna shan ruwa da yawa.

Sa’ad da Rifkatu ta gama ba su ruwa, sai bawan Ibrahim ya tambaye ta sunan babanta. Ya kuma tambaya ko zai yiwu ya sami wurin kwana a gidansu. Ta ce: ‘Sunan babana Bethuel ne, kuma akwai masaukin da za ka sauka a gidanmu.’ Bawan Ibrahim ya sani cewa Bethuel ɗan Nahor ne ɗan’uwan Ibrahim. Sai ya durƙusa ya yi wa Jehobah godiya domin ya kawo shi ga ’yan’uwan Ibrahim.

A cikin daren bawan Ibrahim ya gaya wa Bethuel da wan Rifkatu Laban abin da ya kawo shi. Dukansu suka yarda Rifkatu ta bi shi ta auri Ishaku. Menene Rifkatu ta ce sa’ad da aka tambaye ta? Ta ce ‘E’ ta yarda za ta tafi. Saboda haka da gari ya waye suka hau raƙumansu suka fara doguwar tafiyarsu ta komawa Kan’ana.

Da suka isa, yamma ta riga ta yi. Rifkatu ta ga wani mutum yana tafiya a cikin gona. Ishaku ne. Ya yi farin ciki da ya ga Rifkatu. Da farko yana baƙin ciki domin mamarsa Saratu ta mutu shekara uku kafin zuwan ta. Amma yanzu Ishaku ya ƙaunaci Rifkatu ƙwarai, kuma ya fara farin ciki kuma.

Farawa 24:1-67.



Tambayoyi

 • Su wanene ne mace da namiji da suke wannan hoton?
 • Menene Ibrahim ya yi domin ya samo mata ga ɗan, kuma me ya sa?
 • Ta yaya aka amsa addu’ar bawan Ibrahim?
 • Wace amsa Rifkatu ta bayar sa’ad da aka tambaye ta ko tana son ta auri Ishaku?
 • Menene ya sa Ishaku ya sake farin ciki kuma?

Ƙarin tambayoyi

 • Ka karanta 24:1-67.

  Wane halin kirki ne Rifkatu ta nuna sa’ad da ta sadu da bawan Ibrahim a bakin rijiya? (Far. 24:17-20; Mis. 31:17, 31)

  Shirin da Ibrahim ya yi domin Ishaku ya ba da wane kyakkyawan misali ga Kiristoci a yau? (Far. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  Me ya sa ya kamata mu nemi lokacin yin bimbini kamar yadda Ishaku ya yi? (Far. 24:63; Zab. 77:12; Filib. 4:8)