Masu tsaro suna tsayawa a kan ganuwar birni don su sanar da mutanen da ke cikin gari game da haɗarin da ke tafe. Jehobah ya ba Ezekiyel matsayin “mai-tsaro ga gidan Isra’ila.”

  • 33:7

    Ezekiyel ya gaya wa Isra’ilawa cewa za a hukunta su idan ba su daina mugunta ba

    Wane saƙon Jehobah ne muke yin shelarsa a yau?

  • 33:9, 14-16

    Ezekiyel zai iya ceton ransa da kuma na mutane idan ya yi shelar saƙon

    Me ya kamata ya motsa mu mu yi shelar saƙon da Jehobah ya ba mu da gaggawa?