Gabatarwar Littafin Yohanna, littafin da ya bayyana ƙaunar Allah.