Takaitawar littafin Hosiya. Littafin ya yi bayani a kan yadda allah ya tausaya wa masu zunubi da suka tuba.