‘Ku Tafi Ku Almajirtar, Kuna Yi Musu Baftisma’

HANYOYIN SAUKOWA