Bezalel da Oholiyab suna ƙera kayayyakin da za a saka a mazauni

LITTAFIN TARO DON RAYUWA TA KIRISTA DA HIDIMARMU Oktoba 2020