Musa ya ɗaga hannunsa don ya raba Jar Teku

LITTAFIN TARO DON RAYUWA TA KIRISTA DA HIDIMARMU Agusta 2020