Ku Zama Masu Ji Kuma Masu Aikata Maganar Allah (Luka 4:1-30; 1 Sarakuna 17:8-24)

HANYOYIN SAUKOWA