Kada Ka Karaya Sa’ad da Jehobah Ya Yi Maka Gyara! (Yunana 1:4-15; 3:1-4:11)

HANYOYIN SAUKOWA